Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2016

Brandsikkerhed 

Oprettet: 06-04-2011

Regler for oplag af halm

Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m3 i det fri og over 1.000 m3 i en bygning er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år.

Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m3 i det fri og over 1.000 m3 i en bygning er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990 med senere ændringer. Omtales fremover som de tekniske forskrifter.

Beredskabsstyrelsen har senest ændret reglerne med ændringsforskrift af 1. juni 2007 til de tekniske forskrifter. Reglerne trådte i kraft den 9. juni 2007.

For oplag på over 1.000 m3 af halm eller lignende brændbart oplag i bygninger gælder endvidere bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement.

For oplag på under 1.000 m3 af halm eller lignende brændbart oplag i bygninger gælder alene bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement.

Eksisterende bygninger med oplag af halm eller lignende brændbart oplag og oplag af halm eller lignende brændbart oplag i det fri, der er etableret før den 9. juni 2007, og som i henhold til de tidligere gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af ændringsforskriften af 1. juni 2007 for så vidt angår udvidelser eller forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i ændringsforskriften af 1. juni 2007.

Halmstakkens størrelse 

Halmstakkens størrelse   Antal bigballer
200 m3 53
1.000 m3 265
5.000 m3   1.326  

Bemærk! I forbindelse med bestemmelse af oplagsstørrelsen i m3 skal oplagets fysiske afgrænsninger inkl. luft i oplagene medtages.

Placering af halmoplag

Halmoplag i det fri på højst 200 m3 skal ligge mindst 10 m fra naboskel, vej- og stimidte, samt 20 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lignende områder.

Halmoplag i det fri større end 200 m3 og på højst 1.000 m3 skal ligge mindst 50 m fra naboskel, vej- og stimidte, samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lignende områder.

Halmoplag i det fri større end 1.000 m3 skal ligge mindst 100 m fra naboskel, vej- og stimidte, samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lignende områder.

Figur 1. Afstandskravet til naboskel samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og lignende områder for forskellige oplagsstørrelser.

 

Figur 2. Afstandskravet til vej- og stimidte for forskellige oplagsstørrelser

 

Indbyrdes afstand mellem halmoplag i det fri

To eller flere halmoplag på maks. 200 m3 skal placeres med en indbyrdes afstand svarende til mindst summen af de afstande, som de pågældende halmoplag hver især skal have til naboskel.

To eller flere halmoplag, der er større end 200 m3, samt et oplag på maks. 200 m3 og et oplag, der er større end 200 m3, kan placeres, så den indbyrdes afstand mellem oplagene mindst svarer til afstanden til naboskel for det største oplag.

Figur 3. viser indbyrdes afstandskrav mellem halmoplag for forskellige oplagsstørrelser

 

Indbyrdes afstand mellem halmoplag i det fri og bygninger

Afstanden fra halmoplag til bygninger afhænger af halmstakkens størrelse og bygningens afstandskrav til naboskel. Sumreglen gælder kun for halmoplag mindre end 200 m3.

Figur 4. Indbyrdes afstandskrav (sumreglen). I dette konkrete eksempel vil det indbyrdes afstandskrav være 12,5 m, idet staldbygningen, hvis ydervæg består af teglsten, har et afstandskrav på 2,5 m til naboskel og halmoplaget har et afstandskrav på 10 m til naboskel.

 

Oplag af halm i bygninger

Ved oplag af halm i en bygning forstås bygning med tag og vægge på alle sider uden åbninger bortset fra døre, porte, vinduer og lignende. Oplag af halm eller lignende i bygninger større end 1.000 m3 er omfattet af de tekniske forskrifter.

Der må højst oplagres 5.000 m3 halm i en bygning (brandsektion). Det er dog muligt at oplagre mere end 5.000 m3 i en bygning ved at installere et sprinkleranlæg eller opdele bygningen i brandsektioner med maks. 5000 m3 halm i hver sektion.

Figur 5. Eksempler på indbyrdes afstand mellem halmoplag i det fri og bygninger med halmoplag. De viste bygninger har ydervæg, som består af stålplader. Bygning A er større end 600 m2 og indeholder mere end 1.000 m3 halm. Bygning B er mindre end 600 m2 og indeholder mere end 1.000 m3 halm.

 

Ordensregler

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild i nærheden af halmoplag i det fri samt oplag af halm i bygninger.

Parkering af motorkøretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden må kun ske på steder, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) til dette formål.

Mere viden

Det kommunale redningsberedskab kan være behjælpeligt med forståelse af gældende regler for oplag af halm, herunder om dit konkrete oplag kræver en godkendelse. Du kan også få råd og vejledning hos Videncentret for Landbrug på telefon 87 40 50 00, samt lokale landbocentre.

De tekniske forskrifter og vejledningen kan downloades på www.beredskabsstyrelsen.dk

 

Sidst bekræftet: 29-04-2014 Oprettet: 06-04-2011 Revideret: 06-04-2011

 Pjece

Reglerne er samlet i pjecen Regler for oplag halm

Pjecen er lavet i samarbejde med

Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13