Feedback Form

Af samme forfatter
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de udstråler elektrisk støj og ikke er blevet EMC-testet.
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,6 m
Dette byggeblad omhandler etablering af omrørerbrønd - udstøbningsblokke (fundablokke), udstøbt
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 1,20 m
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,60 m
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,6 m
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner. Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v.
Tilsætning af syre i gyllen kan have negative konsekvenser for holdbarheden af beton i gylleanlæg.
Dette reviderede byggeblad omhandler dimensionering af træåse som gerberdrager.
Dette byggeblad angiver brandkrav i avls- og driftsbygninger i henhold til brandkapitlet i Bygningsreglement 2010 samt eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri af 23. december 2010
Miljøstyrelsen, vejledning nr. 13, 2015
Dette reviderede byggeblad dateret 03.03.2015 giver anvisninger på indretning af forbindelsen mellem stald og pumpested med hensyntagen til gældende lovgivning.
Byggebladet er opdateret med link til skema til udbringning af spildevand med pesticidrester samt link til vaskepladsredegørelse FAQ
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
Ny brandteknisk vejledning 38.
Dette reviderede byggeblad omhandler dimensionering af løsholte.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.
Byggebladet giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en møddingplads med afgrænsningsmur kan opføres.
Skal stålrammerne og beslag m.v. til den nye stald korrosionsbeskyttes med maling eller galvanisering?
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 12 - 2012
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
Pjecen gennemgår i hovedtræk reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.
Byggeblad om indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger.
Byggeblad om etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.