Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-06-2018

Landbruget i Landskabet 

Oprettet: 19-06-2015

Udviklingsplan og metodebeskrivelse

Her kan du læse om, hvad en udviklingsplan er, og hvordan den anvendes. Endvidere gives en introduktion til metodebeskrivelsen.

Værktøjskassen finder du her

Indhold:

Målgruppe

Metodebeskrivelse for udarbejdelse af en Udviklingsplan er primært henvendt til kommuner, landmænd og rådgivere, som er de centrale aktører. En Udviklingsplan er et dokument, der synliggør de udviklingsmuligheder en bedrift har i samspil og samarbejde med det omgivende miljø og lokalsamfund. Grundlaget for planen er en dialog mellem parterne, og skal ses som et led i landmandens strategiske overvejelser om bedriftens udviklingspotentiale i samspil med kommune og omgivelser. En Udviklingsplan medfører, at parterne får et større kendskab til hinanden, og vil gøre det lettere at træffe beslutninger om fremtidige investeringer og mulige synergier.

Introduktion til ”Udviklingsplan”

Formålet med en Udviklingsplan og tilhørende proces er:

  • At give landmanden et realistisk overblik over potentialet på ejendommen og udviklingsretningen.
  • At skabe grundlaget for en langsigtet og større investeringssikkerhed for bedriftens ejer.
  • At føre til en handlingsplan for bedriftens ejer.
  • At fungere som input til kommunens planlægning.
  • At give kommunen et større kendskab til landmanden.
  • At skabe klarhed over og evt. synergi mellem produktion og f.eks. lokale landskabs-, natur- og miljøforhold.
  • At udvikle fælles lokale muligheder, og arbejde på at skabe sammenhæng mellem lokalområdet og bedriften.

Grundlaget for udarbejdelse af en Udviklingsplan tager udgangspunkt i en tidlig dialogbaseret indsats. Dialogen foregår mellem landmand, kommune og interessenter i det lokalområde bedriften er en del af, samt relevante samarbejdspartnere. Med ”tidlig indsats” menes, at Udviklingsplanen udarbejdes uafhængigt at landmandens udvidelsesplaner eller lignende, men ses som et led i udarbejdelse af en strategi for bedriften. Udviklingsplanen laves for at mulig- og synliggøre en koordineret udvikling i et område med udgangspunkt i en bedrift. Udviklingsplanen er et nyt produkt, der ikke har baggrund i en ansøgning eller et lovsæt, som f.eks. en ansøgning efterfulgt af en miljøgodkendelse eller en byggetilladelse. Med Udviklingsplanen anlægges et langsigtet perspektiv, og via en ny tilgang og organisering  samt en tidlig dialog mellem parterne afdækkes muligheder, og landmanden får muligheder for at træffes beslutninger på et sikrere grundlag, og minimere risici ved de langsigtede investeringer. I Udviklingsplanen peges endvidere på, hvor der er muligheder for i fællesskab at skabe udvikling i det åbne land og for at koordinere tiltag i lokalområdet.

Med metoden ønsker vi at tage udgangspunkt i de ressourcer, kompetencer og muligheder, der er gældende for det enkelte lokalområde. Ved at inddrage disse værdier tidligt i et planlægningsforløb, frem for først at afdække dem i relation til en kommuneplan eller en specifik ansøgning/høring, vil chancerne for at afdække og udnytte mulige synergier øges.

Processen

Processen frem mod Udviklingsplanen (der involverer lokalområde, relevante interessenter, kommune, og landmand) har mindst ligeså stor betydning som det konkrete fysiske resultat (Udviklingsplanen). Metoden baserer sig på DIALOGEN og derfor skal deltagerne være særligt opmærksomme på processen – den måde møder og forløb gennemføres på.

Målet er at gøre processen helhedsorienteret, og det gør den kompleks. Det vil være nødvendigt at indtænke både mange temaer og mange parter. Derfor er det vigtigt at aktørerne forholder sig til, at der er tale om en ny måde at samarbejde og arbejde på. Som nævnt er fokus på det helhedsorienterede, ikke kun for at sikre et overblik, men også for at nedbryde fag- og sektorgrænserne hos kommune og rådgivningsvirksomheder, hvor de spærrer for udsynet til løsninger.

Andre planer

Der findes en lang række retningslinjer (love, planer mv.), der påvirker både landbrugets og andres brug af det åbne land. Det er f.eks. vandplaner, Natura 2000, klimaplaner, CO2-planer, energiplaner, kommuneplaner. De retningslinjer, der udformes og vedtages for et område har mange steder været set som kommunens vision. Der er lovgivningsmæssigt fastsat krav til indholdet af retningslinjerne, ligesom der er krav til både deadlines, høringsfrister m.v. Det er altså ”båret” af centrale krav og med kommunens ”planafdeling” som den udfarende/udførende – og med kommunalbestyrelsen som den (visionære) godkendende. Planer og retningslinjer kan ses som både politiske og administrative dokumenter.

For landmænd og øvrige beboere i området har der været mulighed for at komme med kommentarer til forslag til de forskellige planer, hvis de har været i høring – men derudover har kontakt mellem kommune og landmand kun været aktuel i forbindelse med ansøgninger/godkendelser og kontrol. Med Udviklingsplanen skabes grundlag for aktiv inddragelse og tidlig dialog mellem kommune, lokalområde og landmand.

I det daglige har det for den enkelte landmand været den seneste miljøgodkendelse, der fastsætter rammerne – mulighederne og begrænsningerne – dog med det forbehold, at der uafhængig af givne forudsætninger i miljøgodkendelsen, fra centralt hold kan komme reguleringer, der overtrumfer tilladelsen.

Processen og Udviklingsplanen har potentiale for afklaring og øget forståelse mellem parterne (kommune, landmænd, interessenter) og kan medføre et bedre samarbejde via dialogen. Omvendt garanterer metoder dog ikke, at der opnås enighed eller accept.

Til top

Introduktion til metoden

Metodebeskrivelsen er opbygget således, at man hurtigt kan få et overblik over de enkelte dele, der indgår i processen, og med mulighed for, via hjemmesiden, at klikke sig ind til uddybende tekster, skabeloner og eksempler.

Metodebeskrivelsen skal understøtte de processer, der skal til for at gå fra høringspligt til dialogpligt, hvor landmand, kommune og lokalsamfundet samarbejder om at finde muligheder og alternativer, når en bedrift vil planlægge sin udvikling. Vi vil vise, at det er muligt at forvalte anderledes end hidtil – og at det kan være muligt at indgå i dialog og forhandle om mulige løsninger, der giver landmanden råderum til at udvikle bedriften i samspil med det omgivende samfunds ønsker og behov. Metodebeskrivelsen beskriver, hvordan en Udviklingsplan kan sikre bedre dialog mellem landmanden, lokalsamfundet og kommunen om mulighederne for udvikling.

Processen omfatter kommune, landmand og borgere, som alle har forskellige interesser at varetage.

  • Kommunen skal administrere lovgivningen indenfor lovens rammer samt arbejde for en positiv udvikling af kommunen. Organiseringen i kommunen kan være med til at gøre dette til en udfordring, da flere fagområder skal koordinere og samarbejde, når det gælder planlægning i det åbne land.
  • Landmanden er interesseret i at bevare en konkurrencedygtig produktionsenhed, og har brug for at kunne træffe sine strategiske beslutninger på et sikkert grundlag og dermed skaber investeringssikkerhed, der tilgodeser afskrivningshorisonten og reducere uhensigtsmæssige løsninger, hvor f.eks. staldanlæg og gylletanke er placeret, så de blokerer for yderligere udvikling.
  • Borgerne i kommunen ønsker at bo, hvor der er plads til erhverv, men også til rekreative oplevelser, rent drikkevand, rigt dyreliv, frisk luft, uden støj og med god og sikker infrastruktur.

Den lokale rådgivers rolle er at varetage landmandens interesser, og supplere med lokal og landbrugsfaglig viden.

 
Figur 1. Parterne i processen har forskellige interesser. En tidlig dialog er et redskab til at skabe afklaring og finde synergier.

Til top

Se hele metodebeskrivelsen

Link til dokument med hele metodebeskrivelsen

Download informationsfolder

Til top

Sidst bekræftet: 19-06-2015 Oprettet: 19-06-2015 Revideret: 19-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Heidi Hundrup Rasmussen

Jørgen Kroer

Jørgen Korning

Trine Eide

Katrine Kracht

Af samme forfatter

Best practice for ledergrupper fokuserer på ni indsatsområder
Hvordan kommer en ledergruppe til at fungere optimalt? Det kræver fokus på virksomheden og opgaverne, gruppens formål og ud...
19.12.17
Rådgivning på basis af sammenhængende produktions- og økonomistyring - gør en forskel med din rådgivning
Hvad kræves der af rådgivningen for at kunne foretage en rådgivning, der tager udgangspunkt i alle aktiviteterne på bedrift...
19.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over all...
16.06.17
Beskriv organisationen
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik ov...
16.06.17
Tegnefilm: Handlingsplaner hjælper dig i mål med dine indsatser
Se videoen, og bliv klogere på, hvordan handlingsplaner kan hjælpe dig med at gennemføre forandringer og udvikling på din b...
17.03.17