Af samme forfatter
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med få enkle forholdsregler som højere energitildeling samt et tørt og trækfrit leje.
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskemangel, kalven dør af. Derfor er det vigtigste i behandling af diarré hos kalve hurtig tildeling af elektrolytopløsning og mælk.
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del af kalvens immunsystem. Derfor kan både diarré og antibiotika have uheldig langtidseffekter og svække kalvens immunsystem.
Learn how to assess if the cow needs your assistance – and how to support the calf in the best possible way immediately after birth.
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener, så kulden ikke går ud over tilvæksten.
Kalve med rigeligt strøelse har markant lavere risiko for at få luftvejslidelser.
Bakterier i råmælken reducerer kalvens optagelse af antistoffer. Varmebehandling af råmælken kan være en del af løsningen, men god hygiejne fra udmalkning til udfodring er ekstrem vigtig for kalvens sundhed.
Allerede fire timer efter fødslen er kalvens evne til at optage antistoffer fra råmælken nedsat markant – og et døgn efter er den væk. Har bedriften for høj kalvedødelighed, er det værd at tjekke råmælksrutinerne.
Urindrikning, hvor en kalv sutter på en anden kalvs forhud og drikker urin er en unormal sutteadfærd, der ses af og til. Det kan være svært at vænne kalve af med at drikke urin og sutte på hinanden, men kan forebygges
– Hvad du bør vide, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrolbesøg.
Test af forebyggende vaccination hos køer i besætning med luftvejsproblemer hos kalvene viste øget mængde antistoffer i råmælken, men ingen effekt på sygdomsforekomst. Vaccine kan dog overvejes ved tidlige tilfælde af luftvejsinfektioner.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
Her er de faktorer, som du skal have styr på, for at bevare det sunde yver fra kvie til 1. kalvsko.
Rytmisk vekslen mellem lys og mørke er afgørende for hormoner, som påvirker kviernes tilvækst og alder for kønsmodenhed. For at opnå bedst effekt bør lysstyrken om natten dæmpes i hele stalden - ikke kun punktvis.
Tilstækkelig forsyning med energi allerede i de første 56 dage af kalvens liv er afgørende for igangsætning af kønsmodning hos kvien.
Kalven vokser mere og får større modstandskraft, hvis den får mindst 8 liter mælk om dagen.
FarmTest - Kvæg
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndtering, malkning, fodring m.fl.
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succesen efter.
Trods tilsyneladende gode rutiner for tildeling af råmælk til kalvene sker det ofte, at de ikke optager nok antistoffer. Derfor bør kvalitetskontrol af råmælksoptagelsen være et fast element i kalveopdrættet.
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.
Det er nemt at følge med i bedriftens medicinforbrug og dødelighed på landbrugsindberetning.dk
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i en sandvasker. Det er der god økonomi i.
I USA skelner slagteriet mellem fire forskellige niveauer af leverbylder hos slagtekalve. SEGES foreslår, at der indføres en lignende tilbagemelding i Danmark, fordi det kan vise en sammenhæng med dyrets præstationer, som man så kan handle på.
En god start er afgørende for en effektiv produktion af slagtekalve. Syge kalve har en markant forringet tilvækst.
Urindrikning er en adfærdsmæssig abnormalitet, hvor en kalv sutter på en anden kalvs forhud og samtidig drikker urin. Adfærdsmønstret er en ud af flere typer unormal sutteadfærd (på engelsk cross suckling).
Flere raske dyr medfører højere produktivitet, lavere udgifter til dyrlæge og medicin og bedre indtjening
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Gode råd om hvordan du vurderer, om koen har brug for fødselshjælp – og om hvordan du hjælper kalven bedst muligt efter fødslen.
Sådan vurderer du, om koen har brug for fødselshjælp – og hjælper kalven bedst muligt efter fødslen.
Flere raske dyr medfører højere produktivitet, lavere udgifter til dyrlæge og medicin og bedre indtjening
En god start er afgørende for en effektiv produktion af slagtekalve. Syge kalve har en markant forringet tilvækst.
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
Når temperaturen kommer under 5◦C, svækkes de fleste desinfektionsmidler. Og det går ud over fx kalvenes sundhed, hvis skåle, hytter m.m. ikke er desinficeret godt nok. Men der er flere enkle løsninger
Diarré hos den nyfødte kalv har konsekvenser for dens præstationer senere i livet. Heldigvis ligger forebyggelsen oftest i to enkle tiltag.
Styr på råmælkens kvalitet og den mængde, som tildeles, er ingen garanti for, at kalven får de antistoffer, den skal. Derfor er det en god idé at tjekke optagelsen med blodprøver.
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne for gyllehåndtering på plads.
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyret som tidligere.
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge. Men mange steder er sengebåseindretningen glemt, og det koster dyrt på velfærden og sundheden.
Forekomsten af leverbylder og leverikter er højere hos økologiske slagtekøer, mens konventionelle køer har flere trykninger og slagtefund relateret til stofskiftesygdomme.
Der findes to typer anlæg på markedet til pasteurisering af mælk til kalve. Pasteurisering er mest interessant ved sanering for salmonella og Paratuberkulose.
Læs om Gratis klovseminar, ændringer i DMS nøgletalsudskriften og nyt vedrørende reproduktion i DMS Dyreregistrering
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Læs om: Ny version af planchen ’Sikker malkning’, Brug af patteforsegler, Kliniske registreringer i DMS, Oplysninger om dødelighed på DMS-rapporten, Risiko for IBR-smitte fra nordtyske besætninger.
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
7. Teknik20.05.16
FarmTest - Kvæg
FarmTest Kvæg
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber.
Danske smittebeskyttelsesregler UK
En ny undersøgelse fastslår, at MRSA kun findes sporadisk i danske slagtekalvebesætninger.
Der er en klar sammenhæng mellem høj kalvedødelighed i leverandørbesætningerne og risiko for at få luftvejsinfektioner, viser nyt specialeprojekt.
Det hyppigste fund ved luftvejsinfektioner hos slagtekalve er mycoplasma, viser en ny undersøgelse.
Det hyppigste fund til luftvejsinfektioner hos slagtekalve er mycoplasma. Det viser en ny undersøgelse, som også understreger, hvor vigtigt det er, at indsætte raske kalve.
En ny undersøgelse fastslår, at MRSA kun findes sporadisk i danske slagtekalvebesætninger. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af stor udbredelse af MRSA i udenlandske slagtekalvebesætninger – bl.a. hollandske.
Såleblødninger er ikke forbeholdt malkekøer. Lidelsen er fundet hos 90 pct. af danske slagtekalve. Årsagen kan være den intensive fodring, som disponerer for sur vom.
FarmTest Kvæg - 107
Læs om: Vejledning til Mælkeproduktionsopgørelsen og Systematisk fejlfinding ved multifaktorielle besætningsproblemer.
Input fra kursus i mælkekvalitet og yversundhed, Medicinregnskab i DMS Dyreregistrering, Halte køer befinder sig ikke godt i sengebåsestalden.
Lukning af ”det gamle Dyreregistrering”, Hvorfor kan der ikke beregnes forventet kælvning?, Økologikongres, Behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose i økologiske besætninger, Nye muligheder for indberetning af mastitispatogener m.m.
FarmTest nr. 100 - Succes med behandling af Digital
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner, der kan give sygdom både hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus).
FarmTest Kvæg
I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på?
i sengebåse til malkekøer
Besøg i to besætninger fyldt med hvilende køer side om side fortæller, at der må være noget korrekt ved sengebåsene, som køerne hviler i.
Bedre liggekomfort, renere køer, tørre klove, væsentlig færre klovlidelser og højere ydelse – det har to landmænd opnået ved at ændre deres relativt korte senge til sandsenge. Pris 7-800 kr. + eget arbejde.
På baggrund af interviews med mælkeproducenter, kommuner og rådgivere har VFL, Kvæg set på, hvad der skal til for at opnå den bedst mulige proces, når bedriften skal udvikles.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
Læs om: Reproduktionsudskrifter omlægges – NU!, Repro-fokus køer – en moderne version af Ikke påbeg./påbeg. dyr, Succes med tværfaglig rådgivning, Rettelse vedr. indsendelse af gødningsprøver til Salmonella-undersøgelse,
FarmTest nr. 90 - Behandlingsfaciliteter
Behandlinger af kvæg skal kunne udføres nemt, ellers er der risiko for, at det ikke bliver gjort - eller ikke gjort hyppigt nok.
Retningslinjerne for behandling med antibiotika i kvægbruget beskriver, hvordan antibiotika anvendes mest hensigtsmæssigt og ansvarligt på kvægbedriften, indenfor gældende politisk bestemte begrænsninger.
Læs bl.a. om: Ajourfør din praksis-mailadresse i VetReg, Højere medicinforbrug ved sanering, Stort og småt om salmonellakampagnen, Tips fra World Buiatric Congres, Husk Ringtesten – skærp diagnostikken i din praksis, Møde om ”kronisk botulisme” mv.
En mildere tolkning af transportreglerne for dyr betyder, at landmænd nu selv må transportere kvier og køer i de sidste 28 dage inden forventet kælvning.
Det koster penge og besvær, når man får en smitsom sygdom ind i besætningen. Beskyt derfor besætningen imod kendte og ukendte sygdomme – det er dit ansvar.
Dyrlægen kan ordinere magistrelle lægemidler til økologiske kalve efter de samme regler som registrerede veterinære lægemidler.
Engelsk version
Engelsk version
Til kalibrering af sundhedsscreening
Til total screening for luftvejsinfektioner hos kalve
Til den daglige observation for luftvejsinfektioner hos kalve
Vejledning18.12.13
Respiratorisk sundhedsscreening af kalve
Rapport fra studietur til Irland den 20.-23. maj 2013. Rejserapporten er udarbejdet af deltagerne, som et internt arbejdsdokument. Formålet med rapporten er at samle og fastholde den viden og inspiration, som er hentet under studieturen.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Tankcelletallet steg voldsomt i varmen, PCR-undersøgelse for mastitis på ydelseskontrolprøver, Landsdækkende screening for Mycoplasma-antistoffer i tankmælk, Besætninger søges til projekt om cryptosporidiose, Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål.
De følgende råd vil være nyttige både i kvægbesætninger, som ikke har stiftet bekendtskab med Salmonella Dublin og i besætninger, hvor man er blevet bekendt med, at besætningen ikke er helt fri for smitte.
Det er muligt at opføre staldanlæg til under 35.000 kr./ko. FarmTesten giver en bred vifte af sparemuligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik og materialer.
Klovsygdommen Digital Dermatitis er et stort problem i danske malkekvægbesætninger.
Parasitter hos ammekvæg kan give voldsomme produktionstab hos både voksne dyr og opdræt. Derfor er årlige gødningsprøver kort efter udbinding en fordel. Især ved afgræsning på lavtliggende og fugtige arealer.
Det er dyrt at få sygdomme ind i besætningen. Tænk på smittebeskyttelse og kvægbrugets image, når du lægger døde dyr ud til afhentning.
Dyrlæge Henrik L Martin, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Økonomi i sandsenge
Dyrlæge Henrik L. Martin, Videncentret for Landbrug, Kvæg
FarmTest - Kvæg
Det er blevet lovligt for økologer at benytte insekt-øremærker, ligesom flere produkter til pour-on behandling og diverse sprays kan anvendes til at forebygge gener som følge af insekter.
Mange faktorer gør det svært at sammenligne antal sygdomsbehandlinger i den ene besætning med antallet i en anden. En oversigt over indberetninger fra 3891 ydelseskontrollerede besætninger i løbet af 2011 giver et godt sammenligningsgrundlag.
Børbetændelse er en almindelig og tabvoldende lidelse i danske malkekvægsbesætninger. Men der er stor forskel på antallet af køer, som behandles.
Grænserne for, hvad der er normalt og sygt, er udflydende. Derfor kan det være svært at vurdere, om der er tale om en behandlingskrævende børbetændelse.
– Hvad du bør vide, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrolbesøg.
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Naturerhvervstyrelsens kontrol har fortsat fokus på strøelsesmængden i sengebåse og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har vurderet, at Baycox Bovis må anvendes til behandling af coccidiose hos slagtekalve. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt.
FarmTest - Kvæg
Højtrykskøling foregår ved foderbord, på opsamlingspladsen og i malkerobotten.
Kælvningsafdeling
FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.
FarmTest - Kvæg
FarmTest - Kvæg
Vi har fulgt kvier af malkerace årgang 2002. 76 % blev til danske malkekøer, 3 % blev eksporteret, 10 % blev slagtet og 11 % døde.
Køer, der har erhvervet sig en klovlidelse eller et andet halthedsproblem, har meget stor risiko for at blive fastholdt i et sygdomskompleks hvis der ikke tages særlig hensyn til dem. Kroniske skader og gradvis forværring følger, hvis ko-komforten for de
Indberetningsskema for kliniske registreringer
Måling eller vurdering af dyrevelfærd på besætningsniveau er omdrejningspunktet for en forbedring af forholdene. Oversigt over en del værktøjer som kan være med til at sætte fokus på dyrevelfærd.
I denne FarmTest er enkelt- og fælleskalvehytter fra 12 forskellige leverandører vurderet med hensyn til dagligt brug, kundetilfredshed, pladsforhold, klima og holdbarhed.
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stillestående vejr. Overbelægning forøger problemet og stresser dyrene yderligere.