Af samme forfatter
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
Pjecen gennemgår i hovedtræk reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.
Byggeblad om indretning og flytning af mobile huse til økologiske slagtekyllinger.
Byggeblad om etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion.
Byggeblad om etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse.
Dette byggeblad omhandler overdækkede gødningsbeholdere
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.
Dette byggeblad beskriver funktionskrav til etablering af gyllelaguner. De væsentlige ændringer: Ingen begrænsning i størrelse med hensyn til indholdet og etablering af de to drænsystemer, et for kontrol af gylleudslip og et for pejling af grundvand.