Af samme forfatter
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger
Pjecen gennemgår i hovedtræk reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.