Corona: Fakta og gode råd

  

Oprettet: 03-04-2020

Coronakriminalitet straffes hårdt – især når den angår hjælpepakker

Vær opmærksom, når du selv søger, eller når du som rådgiver hjælper med ansøgninger om lån, tilskud mv. fra hjælpepakker. Overtræder du loven, kan straffen blive op til 4 gange så høj som hidtil pga. ny bestemmelse i straffeloven.

 

Artiklens budskab: Vær grundig ved ansøgning

Straffelovens nye § 81 d skærper straffen for en række lovovertrædelser, hvis disse har baggrund i eller sammenhæng med covid-19- / corona-epidemien i Danmark. Det har betydning for dig, som selv søger og for dig, der som rådgiver hjælper kunder med ansøgninger om lån, tilskud mv. fra hjælpepakker. Her kan straffen for en lovovertrædelse blive op til 4 gange så høj som tidligere. 

Rådgivere skal være opmærksomme på følgende:       

Hvis du som rådgiver foretager en handling, som er ulovlig efter straffeloven for at hjælpe din kunde til uberettiget at opnå en ydelse, er dette selvsagt strafbart.
Det er også strafbart, selvom kunden får afslag på ydelsen, da forsøg på at begå en ulovlig handling i sig selv er strafbart.
Også medvirken til at begå en ulovlig handling er strafbar. Medvirken beskrives i straffelovens § 23, stk. 1 som tilskyndelse, råd eller dåd.

 

Ny bestemmelse skærper straffen

Torsdag den 2. april 2020 blev straffeloven ændret med virkning fra kl. 17.14 samme dato. (Det tidspunkt, hvor ændringsloven blev bekendtgjort i Lovtidende).

 

Med lovændringen indsættes en ny bestemmelse i straffeloven - § 81 d - som skærper straffen for en række lovovertrædelser, hvis disse har baggrund i eller sammenhæng med covid-19- / corona-epidemien i Danmark.

 

Straffelovens § 81 d omfatter strafansvar for både fysiske og juridiske personer. (Se straffelovens § 306).

”Har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien”

Ifølge lovforslagets bemærkninger indebærer betingelsen om, at lovovertrædelsen ”har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark”, at den lovovertrædelse, der er tale om, helt eller delvist skal have været motiveret af eller have til formål at udnytte den situation i landet, som covid-19-epidemien har medført.

Det skal vurderes konkret, om betingelsen er opfyldt. Vedrører overtrædelsen hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved epidemien, må det dog i almindelighed antages, at overtrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med epidemien.

 

Se bemærkningerne til lovforslaget side 13 -14. 

 

Straffen kan fordobles

Straffen kan nu fordobles i forhold til det hidtil gældende strafniveau for de lovovertrædelser, der er nævnt i § 81 d, stk. 1. Det er bl.a. disse:

 

  • Falsk erklæring på tro og love (§ 161)
  • Urigtig erklæring til det offentlige (§ 163)
  • Dokumentfalsk (§171)
  • Svig og særligt groft svig med offentlige midler (§§ 289 og 289 a)
  • Hvidvask (§ 290 a).

 

Se § 81 d

 

Af lovbemærkningerne fremgår det, at det forudsættes, at overtrædelser af de bestemmelser, der er nævnt i § 81, d, stk. 1, og som hidtil har været straffet med bøde, fremover i visse tilfælde som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel.

 

Se lovbemærkningerne side 9, pkt. 2.1.3., spalte 2.

 

Hjælpepakker - straffen kan blive op til 4 gange så høj

Straffen kan blive op til 4 gange så høj som hidtil for de lovovertrædelser, som er omfattet af § 81 d, stk. 1, hvis de sker under omstændigheder, der gør, at man uberettiget opnår eller søger at opnå følgende ydelser fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien:

  • Lån
  • Kredit
  • Støtte
  • Tilskud
  • Lignende kompensation.

Se hertil § 81 d, stk. 2  

 

Urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger

Ifølge lovforslagets bemærkninger omfatter § 81 d, stk. 2 enhver lovovertrædelse, der har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået / søgt opnået lån, kredit mv. fra en hjælpepakke.

Det betyder, at afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger kan være omfattet af bestemmelsen.

 

Krav om forsæt

Bemærk, at lovovertrædelsen skal være begået med forsæt til svigagtigt at opnå en ydelse fra en hjælpepakke, før overtrædelsen er strafbar.

 

 Se lovforslagets bemærkninger side 16, spalte 2.

 

Definition af ”hjælpepakker”

I lovforslagets bemærkninger står der sådan (side 9, spalte 2):

”Begrebet ”hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien” dækker over de erhvervs- og jobrettede tiltag mv., som regeringen har lanceret med henblik på at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af spredningen af covid-19 for danske lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder. Begrebet er dynamisk og omfatter såvel de allerede lancerede hjælpepakker, som hjælpepakker, der måtte blive lanceret på et senere tidspunkt." 

 

Hjælpepakker - tillægsbøder skærpes også

Normalt udmåles der efter retspraksis en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2 ved sanktionering af visse former for økonomisk kriminalitet, hvor fængselsstraf anvendes.

 

Efter stk. 3 i den nye § 81 d skærpes tillægsbøder for lovovertrædelser, der vedrører hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien. Ved udmålingen skal der lægges vægt på den opnåede eller tilsigtede vinding. Bemærk, at både økonomisk vinding for en selv og for andre er omfattet.

 

Se § 81 d, stk.3

 

Tillægsbøder – straffelovens § 50, stk. 2 og 3

Stk. 2.  Bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når tiltalte ved
            lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding
            for sig selv eller andre.

Stk. 3.  Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre.

 

 

Følgende fremgår af lovbemærkningerne (side 17, spalte 1):

 

At tillægsbøden forhøjes, giver ikke rabat, når fængselsstraffen skal udmåles.

 

Idømmelse af tillægsbøde skal i almindelighed ikke afhænge af den tiltalte persons betalingsevne.

 

Flere personer om lovovertrædelsen

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget gælder det, at hvis flere personer i fællesskab har foretaget de strafbare handlinger, så udmåles en tillægsbøde til hver af dem. Det gælder også i tilfælde, hvor en medarbejder har foretaget de strafbare forhold på vegne af et selskab.

 

Se lovbemærkningerne side 17, spalte 1.

 

Andre overtrædelser - strafskærpende omstændigheder

Det skal i almindelighed indgå som en strafskærpende omstændighed, hvis andre overtrædelser end de, som er nævnt i den nye bestemmelse - § 81 d – har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien.

 

Se § 81 d, stk. 4

 

Hvordan angår det her rådgivere?

Hvis du som rådgiver foretager en handling, som er ulovlig efter straffeloven for at hjælpe din kunde til uberettiget at opnå en ydelse, er dette selvsagt strafbart.

 

Det er også strafbart, selvom kunden får afslag på ydelsen, da forsøg på at begå en ulovlig handling i sig selv er strafbart.

 

Også medvirken til at begå en ulovlig handling er strafbar. Medvirken beskrives i straffelovens § 23, stk. 1 som tilskyndelse, råd eller dåd.

 

Domstolene fastsætter straffen

Det er stadig domstolene, der efter en konkret vurdering fastsætter straffen for en lovovertrædelse. De strafniveauer, som loven angiver, vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag er skærpende eller formildende omstændigheder.    

Sidst bekræftet: 03-04-2020 Oprettet: 03-04-2020 Revideret: 03-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Joan Fuglsig Andresen

Team Miljøjura


Af samme forfatter

Er funktionelt sammenhængende naturtyper omfattet af kategori 2-natur?
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er...
16.12.19
Info om høring af ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse
Kravene opdateres som følge af ændrede danske regler om bl.a. husdyrgødning og halekupering af pattegrise. Frist for bemærk...
19.09.19
Mere om den nye husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1. august 2019
Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.
12.08.19
Ny husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft 1. august 2019
Artikel om ændringer kommer på LI snarest.
01.08.19
Status på Grønt Danmarkskort
Læs helt kort om hvad Grønt Danmarkskort er for noget og om status på arbejdet.
15.03.19