Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Afgasning af gylle reducerer lugtgener

Alle på landet kender den ubehagelige og ramme lugt af gylle. Især under og efter udbringning af gylle, kan lugtgenerne være store. Ved afgasning af gylle nedbrydes en lang række af de lugtstoffer, som altid er i ubehandlet gylle.

Erfaringer fra mange landmænd og naboer til landmænd, som anvender afgasset gylle viser, at lugtgenerne er blevet reduceret meget, efter at landmanden er begyndt at anvende afgasset gylle.

Disse erfaringer er blevet underbygget af videnskabelige undersøgelser, som dels dokumenterer
  • at mængden af lugtstoffer i afgasset gylle er lavere end i ubehandlet gylle
  • at lugtafgivelsen fra den afgassede gylle falder, jo længere tid gyllen opholder sig i reaktoren.

Ved brug af afgasset gylle er risikoen for naboklager derfor langt mindre end ved brug af ubehandlet gylle.

Landmanden opnår både en større handlefrihed ved udbringning af gylle og et bedre omdømme i lokalsamfundet ved at udbringe afgasset gylle, end ved at udbringe ubehandlet gylle.

Figur 1. På figuren er vist en principskitse for, hvordan lugtgenerne udbreder sig efter udbringning på en mark med nordvestlig vind afhængigt af, om gyllen er ubehandlet eller afgasset. Efter 12 timer er lugten næsten helt væk, hvis man anvender afgasset gylle.

 

Aarhus Universitet er lugtafgivelsen efter afgasning af gylle afprøvet i udbringningsforsøg i 2002 og 2003. Resultaterne er vist i Grøn Viden Markbrug, nr. 296. De viste entydigt, at lugtafgivelsen fra afgasset svinegylle var lavere end fra ubehandlet svinegylle. Som årsag anføres dels, at indholdet af lugtstoffer (bl.a. flygtige fede syrer, VFA) er lavere i afgasset gylle end i ubehandlet gylle, og dels, at afgasset gylle er så tyndtflydende, at den hurtigt trækker i jorden, hvor den beskyttes mod afgivelse af lugt og i øvrigt også mod ammoniakfordampning.

Den 26. april 2005 blev der afholdt et seminar om reduktion af lugtgener. Se et resume af seminaret her. På seminaret holdt Martin Nørregaard Hansen fra Forskningscenter Bygholm et indlæg under overskriften: "Kan biogas eller gylleseparering løse lugtproblemet?" Powerpoint showet fra indlægget kan ses her.

På samme seminar holdt Anders Peter Adamsen fra Lugttech A/S et indlæg under overskriften: Hvorfor lugter gylle så slemt? Powerpoint showet kan ses her.

På LandbrugsInfos temaside Ammoniak og lugt findes der en lang række generel materiale om reduktion af lugtgener i landbruget.

På hjemmesiden Biosite findes en oversigt over en række af den mest almindelige lugtstoffer, som findes i gylle.

Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg
Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om, hvordan man kan forebygge lugtgener fra biogasanlæg. Rapporten er skrevet af Planenergi. Et sammendrag eller hele rapporten kan findes her.

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
29.01.18
Hvor mange kvægbedrifter har ikke plads til fosfor i startgødning, og hvor bor de?
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgø...
08.01.18
Konsekvens af nye fosforregler og skærpede områder på bedriftsniveau
I en ny facilitet til Landmand.dk får landmænd beregnet, hvor mange hektar de har henholdsvis indenfor og udenfor områderne...
04.01.18
Konsekvens af ny fosforregulering på harmonikrav på landsplan
SEGES har beregnet konsekvenserne af den ny fosforregulering og områder med skærpede fosforkrav. Beregningen viser, at det ...
22.12.17
Udkast til kort over områder med skærpede fosforkrav og husdyrefterafgrøder
Miljøstyrelsen har mandag offentliggjort udkast til kort over de områder, hvor der indføres skærpede fosforlofter og krav o...
19.12.17