Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Afgasning af gylle reducerer lugtgener

Alle på landet kender den ubehagelige og ramme lugt af gylle. Især under og efter udbringning af gylle, kan lugtgenerne være store. Ved afgasning af gylle nedbrydes en lang række af de lugtstoffer, som altid er i ubehandlet gylle.

Erfaringer fra mange landmænd og naboer til landmænd, som anvender afgasset gylle viser, at lugtgenerne er blevet reduceret meget, efter at landmanden er begyndt at anvende afgasset gylle.

Disse erfaringer er blevet underbygget af videnskabelige undersøgelser, som dels dokumenterer
  • at mængden af lugtstoffer i afgasset gylle er lavere end i ubehandlet gylle
  • at lugtafgivelsen fra den afgassede gylle falder, jo længere tid gyllen opholder sig i reaktoren.

Ved brug af afgasset gylle er risikoen for naboklager derfor langt mindre end ved brug af ubehandlet gylle.

Landmanden opnår både en større handlefrihed ved udbringning af gylle og et bedre omdømme i lokalsamfundet ved at udbringe afgasset gylle, end ved at udbringe ubehandlet gylle.

Figur 1. På figuren er vist en principskitse for, hvordan lugtgenerne udbreder sig efter udbringning på en mark med nordvestlig vind afhængigt af, om gyllen er ubehandlet eller afgasset. Efter 12 timer er lugten næsten helt væk, hvis man anvender afgasset gylle.

 

Aarhus Universitet er lugtafgivelsen efter afgasning af gylle afprøvet i udbringningsforsøg i 2002 og 2003. Resultaterne er vist i Grøn Viden Markbrug, nr. 296. De viste entydigt, at lugtafgivelsen fra afgasset svinegylle var lavere end fra ubehandlet svinegylle. Som årsag anføres dels, at indholdet af lugtstoffer (bl.a. flygtige fede syrer, VFA) er lavere i afgasset gylle end i ubehandlet gylle, og dels, at afgasset gylle er så tyndtflydende, at den hurtigt trækker i jorden, hvor den beskyttes mod afgivelse af lugt og i øvrigt også mod ammoniakfordampning.

Den 26. april 2005 blev der afholdt et seminar om reduktion af lugtgener. Se et resume af seminaret her. På seminaret holdt Martin Nørregaard Hansen fra Forskningscenter Bygholm et indlæg under overskriften: "Kan biogas eller gylleseparering løse lugtproblemet?" Powerpoint showet fra indlægget kan ses her.

På samme seminar holdt Anders Peter Adamsen fra Lugttech A/S et indlæg under overskriften: Hvorfor lugter gylle så slemt? Powerpoint showet kan ses her.

På LandbrugsInfos temaside Ammoniak og lugt findes der en lang række generel materiale om reduktion af lugtgener i landbruget.

På hjemmesiden Biosite findes en oversigt over en række af den mest almindelige lugtstoffer, som findes i gylle.

Forebyggelse af lugt og andre barrierer for biogasanlæg
Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om, hvordan man kan forebygge lugtgener fra biogasanlæg. Rapporten er skrevet af Planenergi. Et sammendrag eller hele rapporten kan findes her.

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18
Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrun...
09.05.18
Vejledning i udtagning af gylleprøver fra gylletank
For at få en retvisende analyse af næringsstofferne i gyllen er det altafgørende, at der er udtaget en prøve, som repræsent...
10.04.18
Indkaldelse af lokale høringssvar om områder med skærpede fosforkrav
Der er sendt en husdyrgødningsbekendtgørelse i høring. Som en del af høringen kan man indgive forslag til ændringer af fors...
06.04.18
Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord!
Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt...
27.02.18