Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Ammoniakfordampning fra afgasset gylle

Ved afgasning sker der to ting med gyllen som bevirker, at risikoen for kvælstoftab ved ammoniakfordampning er større end fra ubehandlet gylle:

  • Ca. halvdelen af det organiske stof nedbrydes. Derved bliver tilbøjeligheden til at danne flydelag mindre. Ofte er der slet ikke et naturligt flydelag på afgasset gylle.
  • Stigningen i pH øger omdannelsen af ammonium (NH4) til ammoniak (NH3). Ammoniak er en letflygtig gasart, og ammoniakken forsvinder hurtigt, hvis der er direkte kontakt mellem gyllen og atmosfæren.

Ammoniakfordampning kan reduceres ved altid at sørge for, at der er barriere mellem gyllen og atmosfæren. Hvis der altid er flydelag på gyllen i gylletanken, og hvis gyllen nedfældes eller nedharves hurtigt, er tabet beskedent.

Lovgivningen om opbevaring af husdyrgødning siger, at der altid skal være låg eller flydelag på gylletanke. Desuden er der økonomisk fornuft i at etablere et kunstigt flydelag, hvis det ikke etableres naturligt. Den sparede kvælstoffordampning - og dermed mulighed for højere høstudbytte - kan betale udgifterne til flydelag og mere til!

Også efter udbringning af afgasset gylle er der fornuft i at nedsætte gyllens kontakt med atmosfæren, hvis det er muligt. Det reducerer ammoniakfordampningen.

På Aarhus Universitet  er ammoniakfordampningen efter udbringning af afgasset og ubehandlet gylle målt i forsøg i 2002 og 2003. Resultaterne er vist i Grøn Viden Markbrug, nr. 296. De viste, at ammoniakfordampningen fra afgasset svinegylle var lavere end fra ubehandlet svinegylle. Som årsag anføres, at afgasset gylle er så tyndtflydende, at den hurtigt trækker i jorden, hvor den beskyttes ammoniakfordampning.

Afgasset gylle har en uheldig egenskab, at pH er ca. 0,5-1 enhed højere end i ubehandlet gylle. Det vil alt andet lige øge risikoen for ammoniakfordampning, fordi en større mængde af kvælstoffet findes som opløst ammoniak i væsken, og denne ammoniak er meget flygtig. Én måde at reducere risikoen for ammoniakfordampning er derfor at sænke pH i væsken. I et forsøg på Forskningscenter Bygholm blev det vist, at det er muligt at sænke gyllens pH med ca. 0,5 enheder ved at tilsætte svovlsyre, svarede til omtrent den mængde svovl, som afgrøderne har behov for. Forsøgene viser imidlertid også, at reduktionen i pH er momentan, og at der i timerne efter tilsætning sker en stigning i pH til det oprindelige niveau. Se resultaterne af forsøgene her.

På LandbrugsInfos temaside Ammoniak og lugt findes en lang række generel materiale om reduktion af ammoniakfordampning i landbruget.

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Gødskning af vinterraps i foråret 2018
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
21.02.18
SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
29.01.18
Hvor mange kvægbedrifter har ikke plads til fosfor i startgødning, og hvor bor de?
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgø...
08.01.18
Konsekvens af nye fosforregler og skærpede områder på bedriftsniveau
I en ny facilitet til Landmand.dk får landmænd beregnet, hvor mange hektar de har henholdsvis indenfor og udenfor områderne...
04.01.18
Konsekvens af ny fosforregulering på harmonikrav på landsplan
SEGES har beregnet konsekvenserne af den ny fosforregulering og områder med skærpede fosforkrav. Beregningen viser, at det ...
22.12.17