Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Ammoniakfordampning fra afgasset gylle

Ved afgasning sker der to ting med gyllen som bevirker, at risikoen for kvælstoftab ved ammoniakfordampning er større end fra ubehandlet gylle:

  • Ca. halvdelen af det organiske stof nedbrydes. Derved bliver tilbøjeligheden til at danne flydelag mindre. Ofte er der slet ikke et naturligt flydelag på afgasset gylle.
  • Stigningen i pH øger omdannelsen af ammonium (NH4) til ammoniak (NH3). Ammoniak er en letflygtig gasart, og ammoniakken forsvinder hurtigt, hvis der er direkte kontakt mellem gyllen og atmosfæren.

Ammoniakfordampning kan reduceres ved altid at sørge for, at der er barriere mellem gyllen og atmosfæren. Hvis der altid er flydelag på gyllen i gylletanken, og hvis gyllen nedfældes eller nedharves hurtigt, er tabet beskedent.

Lovgivningen om opbevaring af husdyrgødning siger, at der altid skal være låg eller flydelag på gylletanke. Desuden er der økonomisk fornuft i at etablere et kunstigt flydelag, hvis det ikke etableres naturligt. Den sparede kvælstoffordampning - og dermed mulighed for højere høstudbytte - kan betale udgifterne til flydelag og mere til!

Også efter udbringning af afgasset gylle er der fornuft i at nedsætte gyllens kontakt med atmosfæren, hvis det er muligt. Det reducerer ammoniakfordampningen.

På Aarhus Universitet  er ammoniakfordampningen efter udbringning af afgasset og ubehandlet gylle målt i forsøg i 2002 og 2003. Resultaterne er vist i Grøn Viden Markbrug, nr. 296. De viste, at ammoniakfordampningen fra afgasset svinegylle var lavere end fra ubehandlet svinegylle. Som årsag anføres, at afgasset gylle er så tyndtflydende, at den hurtigt trækker i jorden, hvor den beskyttes ammoniakfordampning.

Afgasset gylle har en uheldig egenskab, at pH er ca. 0,5-1 enhed højere end i ubehandlet gylle. Det vil alt andet lige øge risikoen for ammoniakfordampning, fordi en større mængde af kvælstoffet findes som opløst ammoniak i væsken, og denne ammoniak er meget flygtig. Én måde at reducere risikoen for ammoniakfordampning er derfor at sænke pH i væsken. I et forsøg på Forskningscenter Bygholm blev det vist, at det er muligt at sænke gyllens pH med ca. 0,5 enheder ved at tilsætte svovlsyre, svarede til omtrent den mængde svovl, som afgrøderne har behov for. Forsøgene viser imidlertid også, at reduktionen i pH er momentan, og at der i timerne efter tilsætning sker en stigning i pH til det oprindelige niveau. Se resultaterne af forsøgene her.

På LandbrugsInfos temaside Ammoniak og lugt findes en lang række generel materiale om reduktion af ammoniakfordampning i landbruget.

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Se data om de skærpede fosforkrav på Landmand.dk
Landmænd kan nu se størrelsen af deres areal indenfor og udenfor de skærpede områder. Du kan se dine egne data på Landmand....
06.07.18
Regneark til beregning af konsekvenser af nye fosforregler og skærpede områder
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering og af indførelsen ...
06.07.18
Ny bekendtgørelse med skærpede fosforområder er udkommet
Miljø- og Fødevareministeriet har netop udgivet en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, som bl.a. indeholder reglerne for områd...
27.06.18
13.-14.12.2018: Kom på kursus i Planteernæring med fokus på det praktiske
Skal du med på tredje runde af kurset, som gennemføres i samarbejde med fantastiske undervisere fra Københavns Universitet?
19.06.18
Forsøgsarbejde: Vurdering af forsøg i tørken
Tørken bider i afgrøderne og dermed også i mange forsøg.
11.06.18