Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Bedre logistik med biogasfællesanlæg

De fleste landmænd, som håndterer husdyrgødning ved, at udgifterne til lagring og transport af gylle kan være endog meget høje.

Ved etablering af et biogasfællesanlæg har man en enestående mulighed for at opnå en samlet besparelse på både lagring og transport. Biogasanlæggets organisation kan nemlig også udnyttes til dette.

Forudsætningen er, at der sker en nøje koordinering af transporten af gylle. Den normale transport er, at tankbilen ankommer til gården med en tankfuld afgasset gylle, som aflæsses i gylletanken. Derefter hentes et læs frisk rågylle i gårdens fortank, og tankbilen returnerer til biogasanlægget, hvor rågyllen "byttes" til en ny tankfuld afgasset gylle. På den måde kører tankbilen aldrig med tom tank. Normalt er det landmanden, som skal transportere gyllen ud til sine marker. Hvis transportvejen er lang, kan landmanden bede biogasanlægget om at levere den afgassede gylle et andet sted, end hvor rågyllen afhentes, f.eks. i gylletank, som opføres dér, hvor han driver jorden.

De mange fordele ved afgasset gylle gør det lettere at få afsat gylle til f.eks. planteavlere. Især større planteavlere vil hellere modtage gylle fra et biogasanlæg end direkte fra landmænd, fordi de kan modtage en stor, homogen kvantum gylle, som er deklareret ved levering. Ved biogasanlæggets mellemkomst kan denne omfordeling smidiggøres og effektiviseres ved, at der på biogasanlægget etableres en slags formidlingscentral for overskudsgyllen. Driftslederen kan på den måde være behjælpelig med at skabe kontakt mellem husdyrbruger og planteavler. Tankbilerne klarer transporten - også selv om afstanden mellem husdyrproducent og planteavler til tider er stor.

Kompensation for levering af gylle med god kvalitet

Hvis man leverer gylle af god kvalitet (gylle med stort indhold af tørstof og næringsstoffer), bliver man "straffet", hvis man får tilbageført det samme antal ton som man leverede, fordi indholdet af næringsstoffer i den returnerede afgassede gylle, er lavere end i rågyllen, som blev leveret. Ved at bytte gyllen får man derved færre næringsstoffer til rådighed. Og omvendt, hvis det er meget tynd gylle, man leverer.

Disse uligheder kan helt eller delvist udlignes ved at indføre et økonomisk kompensationssystem. En model er foreslået her

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
29.01.18
Hvor mange kvægbedrifter har ikke plads til fosfor i startgødning, og hvor bor de?
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgø...
08.01.18
Konsekvens af nye fosforregler og skærpede områder på bedriftsniveau
I en ny facilitet til Landmand.dk får landmænd beregnet, hvor mange hektar de har henholdsvis indenfor og udenfor områderne...
04.01.18
Konsekvens af ny fosforregulering på harmonikrav på landsplan
SEGES har beregnet konsekvenserne af den ny fosforregulering og områder med skærpede fosforkrav. Beregningen viser, at det ...
22.12.17
Udkast til kort over områder med skærpede fosforkrav og husdyrefterafgrøder
Miljøstyrelsen har mandag offentliggjort udkast til kort over de områder, hvor der indføres skærpede fosforlofter og krav o...
19.12.17