Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Bedre logistik med biogasfællesanlæg

De fleste landmænd, som håndterer husdyrgødning ved, at udgifterne til lagring og transport af gylle kan være endog meget høje.

Ved etablering af et biogasfællesanlæg har man en enestående mulighed for at opnå en samlet besparelse på både lagring og transport. Biogasanlæggets organisation kan nemlig også udnyttes til dette.

Forudsætningen er, at der sker en nøje koordinering af transporten af gylle. Den normale transport er, at tankbilen ankommer til gården med en tankfuld afgasset gylle, som aflæsses i gylletanken. Derefter hentes et læs frisk rågylle i gårdens fortank, og tankbilen returnerer til biogasanlægget, hvor rågyllen "byttes" til en ny tankfuld afgasset gylle. På den måde kører tankbilen aldrig med tom tank. Normalt er det landmanden, som skal transportere gyllen ud til sine marker. Hvis transportvejen er lang, kan landmanden bede biogasanlægget om at levere den afgassede gylle et andet sted, end hvor rågyllen afhentes, f.eks. i gylletank, som opføres dér, hvor han driver jorden.

De mange fordele ved afgasset gylle gør det lettere at få afsat gylle til f.eks. planteavlere. Især større planteavlere vil hellere modtage gylle fra et biogasanlæg end direkte fra landmænd, fordi de kan modtage en stor, homogen kvantum gylle, som er deklareret ved levering. Ved biogasanlæggets mellemkomst kan denne omfordeling smidiggøres og effektiviseres ved, at der på biogasanlægget etableres en slags formidlingscentral for overskudsgyllen. Driftslederen kan på den måde være behjælpelig med at skabe kontakt mellem husdyrbruger og planteavler. Tankbilerne klarer transporten - også selv om afstanden mellem husdyrproducent og planteavler til tider er stor.

Kompensation for levering af gylle med god kvalitet

Hvis man leverer gylle af god kvalitet (gylle med stort indhold af tørstof og næringsstoffer), bliver man "straffet", hvis man får tilbageført det samme antal ton som man leverede, fordi indholdet af næringsstoffer i den returnerede afgassede gylle, er lavere end i rågyllen, som blev leveret. Ved at bytte gyllen får man derved færre næringsstoffer til rådighed. Og omvendt, hvis det er meget tynd gylle, man leverer.

Disse uligheder kan helt eller delvist udlignes ved at indføre et økonomisk kompensationssystem. En model er foreslået her

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18
Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrun...
09.05.18
Vejledning i udtagning af gylleprøver fra gylletank
For at få en retvisende analyse af næringsstofferne i gyllen er det altafgørende, at der er udtaget en prøve, som repræsent...
10.04.18
Indkaldelse af lokale høringssvar om områder med skærpede fosforkrav
Der er sendt en husdyrgødningsbekendtgørelse i høring. Som en del af høringen kan man indgive forslag til ændringer af fors...
06.04.18
Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord!
Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt...
27.02.18