Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-10-2018

Biogas 

Oprettet: 25-06-2003
Revideret: 11-01-2012

Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg

En gennemgang af dansk litteratur om behandling af spildevandsslam i biogasfællesanlæg viser følgende:

  • Alle affaldsprodukter, som føres til et biogasanlæg, skal overholde grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser inden iblanding.
  • Der sker selvsagt ingen nedbrydning af tungmetaller, men på grund af opblanding med husdyrgødning sker der en stærk fortynding.
  • I Danmark tilsættes spildevandsslam på fem biogasfællesanlæg (2003). Der iblandes 1,7-3,9 pct. spildevandsslam. I alt ca. 15.500 tons. Alle fem anlæg er termofile (behandler ved 52°C).
  • Ved termofil behandling dræbes stort set alle bakterier meget hurtigt (inden for 6-10 timer).
  • Ligeledes inaktiveres de fleste vira meget hurtigt. Undtaget herfra er termoresistente vira (f.eks. porcint parvovirus), som nedbrydes langsommere.
  • Der sker en vis nedbrydning af miljøfremmede organiske forbindelser i en biogasreaktor, men nedbrydningen sker ikke så hurtig som under aerobe (iltede) forhold.

En detaljeret gennemgang findes i artiklen: Behandling af spildevandsslam og andre affaldsprodukter på biogasanlæg. Artiklen kan kun læses af abonnenter af LandbrugsInfo. 

   
Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 25-06-2003 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Konsekvens af nedfældning af gylle til fodergræs i det tidlige forår
Det kan have store økonomiske konsekvenser at nedfælde gylle til græs i det tidlige forår. Nedfældning reducerer ammoniakf...
14.01.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09