Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-10-2018

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 11-01-2012

Gylleseparering på biogasanlæg

Ét af problemerne med husdyrgødning er, at næringsstofferne findes i en meget lav koncentration. Derfor er der god fornuft i at opkoncentrere næringsstofferne.

I dag separeres der en betydelig mængde afgasset gylle på biogasanlæg. En opgørelse fra 2010 viste, at ca. 340.000 ton afgasset gylle på 10 anlæg. Læs mere om status på gylleseparering i artiklen Status over anvendelsen af gylleseparering i Danmark, maj 2010.

 

Biogasanlæggene har også en anden rolle i gyllesepareringen: nemlig som modtagere af den fiberfraktion, som produceres ved separering på husdyrbedrifter. Biogasanlæggene ønsker at modtage fiberfraktionen, fordi gaspotentialet i den tørstofholdige fiberfraktion er langt højere end i gylle. Over 80 pct. af den fiberfraktion, som produceres, bliver afsat til biogasanlæg. AgroTech har lavet en undersøgelse af gaspotentialet i forskellige fiberfraktioner. Resultaterne er beskrevet i artiklen: Metanudbytter af fiberfraktion fra gylleseparering.

Læs meget mere om gylleseparering på temasiden gylleseparering.

Læs også pjecen "Biogas og gylleseparering - en god kombination".

Afgasning af gyllen på et biogasanlæg mindsker ikke i sig selv gyllens volumen. Den mængde gylle, som kommer ind på anlægget, kommer ud igen efter afgasning, når man ser bort fra de 1-2 pct. som skyldes, at tørstof er blevet omsat til biogas. Hvis man ønsker volumen af gyllen reduceret, skal man altså foretage en ekstra behandling af gyllen; nemlig gylleseparering.

Gylleseparering kan udføres som en selvstændig handling, men der er god fornuft i at kombinere gylleseparering med afgasning af gylle. De største fordele opnås på et biogasfællesanlæg, men også på gårdanlæg kan der opnås en fordel. En række af fordelene kan ses ved at klikke her.

Gylleseparering sker i dag kun på ganske få biogasanlæg, men adskillige eksisterende biogasfælleanlæg overvejer at etablere separeringsanlæg på deres anlæg. De fleste kommende biogasfællesanlæg projekteres med gylleseparering fra begyndelsen. 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 11-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08