Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 03-09-2003
Revideret: 02-12-2011

Hvad er forskellen på biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg?

Der findes to typer biogasanlæg. Biogasfællesanlæg er større anlæg, som placeres centralt i et husdyrtæt område og som behandler gylle fra mange landbrug. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, som placeres på et større husdyrbrug og som kun behandler gylle fra et eller få landbrug.

Der kan ikke svares entydigt på, hvad der er det bedste, og valget afhænger bl.a. af forholdene i det enkelte område.

Fællesanlæg

Én forudsætning for, at der er mening i at overveje et biogasfællesanlæg er, at husdyrtætheden i området er tilstrækkelig stor. Det er nemlig en forudsætning, at der er tilstrækkelig stor mængde husdyrgødning til rådighed inden for et begrænset geografisk område. Ellers kan de nødvendige stordriftsfordele ikke opnås, eller også bliver transportomkostningerne for store. Transport af gylle til og fra et biogasfællesanlæg er nemlig en betydelig omkostning. På grund af stordriften er indtjeningen så stor, at der kan ansættes fuldtidsansat uddannet driftspersonale på anlægget.

Udviklingen inden for landbrug og miljø gør, at det formentlig vil blive mere og mere attraktivt at tilslutte sig et biogasfællesanlæg i fremtiden. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved at være tilknyttet et biogasfællesanlæg.

Dansk Landbrugsrådgivnings specialrådgivning om biogas og gylleseparering gav overblik over muligheder og barrierer for etablering af biogasfællesanlæg på en temadag den 14. maj 2008. Se præsentationer fra temadagen.

I pjecen Biogasfællesanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om biogasfællesanlæg.

Gårdanlæg

Forudsætningen for et gårdbiogasanlæg er derimod, at der er tilstrækkelig mængde husdyrgødning tilstede på én gård til, at der er nok til drift af et biogasanlæg. Der kan ikke opnås helt så stor en stordriftsfordel som ved fællesanlæg, men til gengæld er der ingen ekstra transportomkostninger. Den daglige drift af et gårdbiogasanlæg skal

normalt udføres af landmanden selv eller hans ansatte.

Videncentret har udarbejdet et simpelt beslutningsstøtteværktøj, så en landmand på under 2 minutter kan afgøre, om det vil være interessant at undersøge muligheden for et biogasanlæg på hans bedrift.  Det væsentligste kriterium er naturligt nok, at der er relativt store mængder husdyrgødning til rådighed på bedriften. Er der adgang til ”gode” affaldsprodukter, og er der mulighed for afsætning af energi var fra anlægget, så er mulighederne for at etablere et rentabelt biogasanlæg gode.

 

I pjecen Biogasgårdanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om gårdbiogasanlæg.

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 03-09-2003 Revideret: 02-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
29.01.18
Hvor mange kvægbedrifter har ikke plads til fosfor i startgødning, og hvor bor de?
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgø...
08.01.18
Konsekvens af nye fosforregler og skærpede områder på bedriftsniveau
I en ny facilitet til Landmand.dk får landmænd beregnet, hvor mange hektar de har henholdsvis indenfor og udenfor områderne...
04.01.18
Konsekvens af ny fosforregulering på harmonikrav på landsplan
SEGES har beregnet konsekvenserne af den ny fosforregulering og områder med skærpede fosforkrav. Beregningen viser, at det ...
22.12.17
Udkast til kort over områder med skærpede fosforkrav og husdyrefterafgrøder
Miljøstyrelsen har mandag offentliggjort udkast til kort over de områder, hvor der indføres skærpede fosforlofter og krav o...
19.12.17