Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 03-09-2003
Revideret: 02-12-2011

Hvad er forskellen på biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg?

Der findes to typer biogasanlæg. Biogasfællesanlæg er større anlæg, som placeres centralt i et husdyrtæt område og som behandler gylle fra mange landbrug. Gårdbiogasanlæg er mindre anlæg, som placeres på et større husdyrbrug og som kun behandler gylle fra et eller få landbrug.

Der kan ikke svares entydigt på, hvad der er det bedste, og valget afhænger bl.a. af forholdene i det enkelte område.

Fællesanlæg

Én forudsætning for, at der er mening i at overveje et biogasfællesanlæg er, at husdyrtætheden i området er tilstrækkelig stor. Det er nemlig en forudsætning, at der er tilstrækkelig stor mængde husdyrgødning til rådighed inden for et begrænset geografisk område. Ellers kan de nødvendige stordriftsfordele ikke opnås, eller også bliver transportomkostningerne for store. Transport af gylle til og fra et biogasfællesanlæg er nemlig en betydelig omkostning. På grund af stordriften er indtjeningen så stor, at der kan ansættes fuldtidsansat uddannet driftspersonale på anlægget.

Udviklingen inden for landbrug og miljø gør, at det formentlig vil blive mere og mere attraktivt at tilslutte sig et biogasfællesanlæg i fremtiden. Her kan du læse mere om fordele og ulemper ved at være tilknyttet et biogasfællesanlæg.

Dansk Landbrugsrådgivnings specialrådgivning om biogas og gylleseparering gav overblik over muligheder og barrierer for etablering af biogasfællesanlæg på en temadag den 14. maj 2008. Se præsentationer fra temadagen.

I pjecen Biogasfællesanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om biogasfællesanlæg.

Gårdanlæg

Forudsætningen for et gårdbiogasanlæg er derimod, at der er tilstrækkelig mængde husdyrgødning tilstede på én gård til, at der er nok til drift af et biogasanlæg. Der kan ikke opnås helt så stor en stordriftsfordel som ved fællesanlæg, men til gengæld er der ingen ekstra transportomkostninger. Den daglige drift af et gårdbiogasanlæg skal

normalt udføres af landmanden selv eller hans ansatte.

Videncentret har udarbejdet et simpelt beslutningsstøtteværktøj, så en landmand på under 2 minutter kan afgøre, om det vil være interessant at undersøge muligheden for et biogasanlæg på hans bedrift.  Det væsentligste kriterium er naturligt nok, at der er relativt store mængder husdyrgødning til rådighed på bedriften. Er der adgang til ”gode” affaldsprodukter, og er der mulighed for afsætning af energi var fra anlægget, så er mulighederne for at etablere et rentabelt biogasanlæg gode.

 

I pjecen Biogasgårdanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug, kan du læse mere om gårdbiogasanlæg.

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 03-09-2003 Revideret: 02-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Interreg projektet MANURE STANDARDS
SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forb...
14.05.18
Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
SEGES har udarbejdet en model til graduering af kvælstof til 3. tildeling i vinterhvede i slutningen af maj. Læs om baggrun...
09.05.18
Vejledning i udtagning af gylleprøver fra gylletank
For at få en retvisende analyse af næringsstofferne i gyllen er det altafgørende, at der er udtaget en prøve, som repræsent...
10.04.18
Indkaldelse af lokale høringssvar om områder med skærpede fosforkrav
Der er sendt en husdyrgødningsbekendtgørelse i høring. Som en del af høringen kan man indgive forslag til ændringer af fors...
06.04.18
Husk, at det hverken er tilladt at udbringe handelsgødning, husdyrgødning eller affald på frossen jord!
Her omkring den 1. marts er det normalt at udbringe handelsgødning til bl.a. vintersæd. I år er det imidlertid ikke lovligt...
27.02.18