Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-10-2018

Biogas 

Oprettet: 12-12-2002
Revideret: 16-01-2012

Nyttige adresser

Nedenfor er anført en række nyttige adresser på institutioner, som bl.a. kan være behjælpelige for grupper af landmænd, som overvejer at opstarte et nyt biogasanlæg.

 

Institution og adresse

Beskrivelse af biogasaktiviteter

AGROTECH A/S
Udkærsvej 15, Skejby
8200 Århus N
tlf. 87 43 84 00
Yder bistand til virksomheder om viden- og teknologioverførsel inden for jordbrug og fødevarer.

Brancheforeningen for Biogas
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
tlf. 33 14 56 72

Brancheforening, som arbejder for at forbedre forholdene for biogasanlæg i Danmark.

 

Videncentret for Landbrug 
Planteproduktion
Udkærsvej 15, Skejby
8200 Århus N
tlf. 87 40 50 00

Formidler bl.a. viden om biogasanlæg

 

INBIOM
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele
tlf.  89 99 25 00

INBIOM er etableret for at hjælpe virksomheder og forskningsmiljøer til at finde sammen for at skabe nye løsninger inden for energi og miljø gennem udnyttelse af husdyrgødning og biomasse. INBIOM er initiativtager og projektleder på en række projekter om bl.a. biogas.

Energistyrelsen
Biomassesektionen
Amaliegade 44
1256 København K
tlf. 33 92 67 00

Yder vejledning til biogasprojekter.

 

Fødevareøkonomisk Institut
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C
tlf. 35 28 68 00

Har økonomisk ekspertise inden for biogas.

Aarhus Universitet,
Foulum
Blichers Alle 1
Postbox 50
8830 Tjele
tlf. 89 99 19 00

Forskningsinstitution, som varetager forskningsopgaver inden for emner i relation til jordbrug og biogas.

NaturErhvervsstyrelsen
Skovbrynet 20
2800 Lyngby
45 96 66 00

Administrerer regler om gødningsanvendelse i relation til biogasanlæg.

Sidst bekræftet: 06-10-2014 Oprettet: 12-12-2002 Revideret: 16-01-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08