Feedback Form

Biogas 

Oprettet: 11-12-2002
Revideret: 02-12-2011

Teknik og funktion

Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof.

Tørstoffet i husdyrgødning består bl.a. af kulstof. I biogasprocessen omdannes dette kulstof til en blanding af metan (CH4) og CO2, hvorimod næringsstofferne lades tilbage i gødningen. Blandingen af metan og CO2 kaldes biogas.

Alle biogasfællesanlæg modtager både husdyrgødning og organisk affald fra industrien. Gødning og affald blandes i anlæggets fortank, inden det opvarmes til 35-52°C og pumpes over i udrådningstanken (reaktoren), hvor selve biogasproduktionen foregår. Blandingen af gødning og affald skal altså være så flydende, at den kan pumpes. Al transport rundt i anlægget foregår med pumper i et lukket rørsystem.

Biomassen opholder sig i reaktoren i 2-3 uger. Da er ca. halvdelen af tørstoffet blevet omdannet til biogas. Resten af tørstoffet er så svært at omsætte, at det ikke er økonomisk at forlænge opholdstiden i reaktoren yderligere. Men selv efter, at gylleblandingen forlader reaktoren, sker der en vis produktion af biogas.

En betydelig del af denne efterproduktion opsamles i et overdækket efterlager, inden den nu afgassede gylle transporteres tilbage til landmændene. Biogassen opsamles altså både fra reaktoren og fra efterlageret.

Gassen kan anvendes på flere forskellige måder. Anvendelsesmåden afhænger af mulighederne og behovene i lokalområdet. Den vide udbredelse af kraftvarmeværker i Danmark gør det relativt let at udnytte biogassen.

Er der ikke mulighed for lokal forbrug af biogassen, kan den renses og distribueres ved naturgasnettet.

Blåbjerg biogasanlæg har udarbejdet en billedserie med billeder af hver trin i biogasprocessen. Billedserien følger processen fra gyllen produceres i stalden, afgasningen på biogasanlægget, udnyttelsen af den producerede energi og den afgassede gylles vej tilbage til landbruget. En kort tekst forklarer det viste procestrin.

Ophavsretten til alle billeder tilhører Blåbjerg Biogas. Billederne må gengives frit, f.eks. til avis- og tidsskriftartikler, web-sider og til undervisning. Billederne skal i alle tilfælde gengives med denne angivelse af kilden: Copyright © by www.BlaabjergBiogas.dk

VVS-branchens Uddannelsesnævn har på deres hjemmeside beskrevet biogasprocessen, teorien bag og illustreret og hvordan teknikken virker. På siden er der bl.a. en animeret side, som viser strømmen af gylle og energi i et biogasanlæg.

 

Sidst bekræftet: 23-10-2014 Oprettet: 11-12-2002 Revideret: 02-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Gødskning af vinterraps i foråret 2018
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
21.02.18
SEGES laver N-tildelingskort til 12.500 marker med vinterraps
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvæ...
29.01.18
Hvor mange kvægbedrifter har ikke plads til fosfor i startgødning, og hvor bor de?
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgø...
08.01.18
Konsekvens af nye fosforregler og skærpede områder på bedriftsniveau
I en ny facilitet til Landmand.dk får landmænd beregnet, hvor mange hektar de har henholdsvis indenfor og udenfor områderne...
04.01.18
Konsekvens af ny fosforregulering på harmonikrav på landsplan
SEGES har beregnet konsekvenserne af den ny fosforregulering og områder med skærpede fosforkrav. Beregningen viser, at det ...
22.12.17