Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-05-2011

Demonstrationsbesætninger - 1/2002

Oprettet: 14-05-2002

Følg produktionen hos fem lammeproducenter

I år følger vi lammeproduktionen i fem demonstrationsbesætninger. Det er formålet med demonstrationsbesætningerne, at andre lammeproducenter kan overføre forslag og viden til deres egen besætning.

I år følger vi lammeproduktionen i fem demonstrationsbesætninger. Det er andet år, at rådgivningstjenesten i samarbejde med Dansk Fåreavl og med finansiel støtte fra Fåreafgiftsfonden følger udviklingen i en række demonstrationsbesætninger.

Vi vil hver måned følge produktionen på fem demonstrationsbrug ved besøg af enten konsulent Richard Andersen eller landskonsulent Ivar Kristoffersen. Konsulenterne vil sammen med besætningsejeren kontrollere, om produktionen lever op til den fastlagte strategi og efter behov foreslå tiltag, der kan optimere produktionen i forhold til målsætningen på bedriften.

Resultaterne fra demonstrationsbesætningerne vil løbende blive offentliggjort på LandbrugsInfo og vil desuden blive omtalt i Tidsskrift for Dansk Fåreavl.

Det er formålet med demonstrationsbesætningerne, at andre lammeproducenter kan overføre forslag og viden til deres egen besætning. Vi er derfor glade for, at de fem besætninger vil lade os følge produktionen i deres besætning.

Fokus på fodring, græsmarksstyring, sundhed og indtjening
Når vi følger produktionen i demonstrationsbesætningerne, vil vi især fokusere på fodring, græsmarksstyring og sundhed i forhold til at nå det fastsatte mål og dermed sikre en optimal indtjening i besætningen. Det vil stadig være lammenes tilvækst og græssets udvikling, som er indikator for, om strategien holder, eller om der er behov for tilpasning af mål eller planer.

De fem demonstrationsbesætninger
Vi har valgt fem besætninger med forskellig besætningsstørrelse og driftsform. To af besætningerne er gengangere fra sidste år (besætning A og D). Besætning C og E er økologiske. Nedenfor er de fem besætninger kort præsenteret

Besætning A
Besætningen har ca. 50 moderfår, primært Texel og Texelkrydsninger. Produktionen er opdelt i 2 hold, hvor hold 1 læmmer først i februar, og hold 2 læmmer i marts/april. Lammene fra hold 1, bortset fra tillægsgimmere, kommer ikke på græs. En del af moderfårene fra hold 1 skal i år afgræsse brinker på dambrug. Arealet derhjemme er på godt 3 ha, hvor ca. 1 ha er lagt om i 2002. Vinterfodringen består af hø.

Besætning B
Besætningen har knapt 350 moderfår, der er krydsninger mellem Texel, Finuld og Suffolk. Fårene er løbet med Texel og Finuld væddere. Fårene læmmer fra 15. april, og der produceres sene efterårslam og fjorlam. Arealet er på 43.8 ha agermark samt 9,2 ha andre arealet. Arealet er opdelt i 17 marker, der anvendes til slæt og afgræsning. Der er derfor 17 folde til rådighed i løbet af sommeren. Vinterfodringen består af ensilage.

Besætning C
Økologisk besætning på 135 moderfår, hvoraf ca. 35 er Gotlandske Pelsfår, og ellers er besætningen præget af Dorset og Texel. Fårene har læmmet i april. Der er mulighed for slæt og afgræsning på 11,7 ha. Desuden vil en del naturarealer blive afgræsset. Vinterfodringen består af ensilage.

Besætning D

Besætningen har 25 moderfår af racen Gotlandsk Pels. Ejendommen har 4 ha vedvarende græs til rådighed til afgræsning. Dyrene har læmmet sidst i april, og målet er, at lammene er slagteklar fra september til oktober. Lammene tilbydes suppleringsfoder i form af kalveblanding fra udbinding til slagtning.

Besætning E
Økologisk besætning med 67 moderfår fordelt på 11 gotlandske pelsfår, 11 finuld, 5 merino, 30 merino krydsninger og 10 kødfårskrydsninger. Besætningen består desuden af 25 geder, 10 ammekøer med kalve og 2 søer med opdræt af smågrise. Ejendommen har et samlet areal på 24 ha, der er fordelt på 6 marker i omdrift og 3,3 ha eng (vedvarende græs). Markerne dyrkes med reformafgrøder (mindst 50%) og kløvergræs.


Demonstrationsbesætninger nr.: 1/2002

Dansk KvægSidst bekræftet: 14-05-2002 Oprettet: 14-05-2002 Revideret: 14-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren
Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.
16.11.18
Hør hvordan næringsstofudnyttelsen opgøres på hollandske kvægbrug
Gratis webinar mandag aften om næringsstofudnyttelse og næringsstofomsætning på kvægbedrifter.
25.04.18
Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Workshop med tema: Digital Foderstyring og SARF
Den 10. februar 2017 blev der afholdt workshop ved SEGES, Skejby med deltagelse af interessenter med interesse for fodersty...
21.02.17