Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-02-2011

Produktionskontrol - Lam 

Oprettet: 19-02-2004

ProduktionsKontrol Lam

Dansk Fåreavls Udvalg for produktion og rådgivningstjenesten har et program til kontrol af effektiviteten i lammeproduktionsbesætninger. Ved at tilmelde sin besætning til projektet kan man se finde de områder hvor en ekstra indsats kan forbedre produktionen.

Styr på produktionsresultaterne

I lammeproduktionsbesætninger er det centralt, at økonomien hænger sammen. Man tilrettelægger produktionen så indtjeningen optimeres under de forhold, der er på bedriften. For fortsat at kunne forbedre resultaterne og dermed indtjeningen er det nødvendigt at kunne identificere eventuelle problemer i besætningen. Man kan bedre vurdere, hvilke områder der skal forbedres, når man kan sammenligne produktionsresultaterne i ens egen besætning med resultaterne i andres besætninger.

Indtjeningen afhænger i høj grad af antal slagtede lam. 0,1 lam ekstra pr. moderfår kan forbedre dækningsbidraget med 5 ‑ 10%. Samtidig vil kastninger, dødfødte eller døde lam forringe dækningsbidraget tilsvarende. Antal lam pr får, er derfor et element, som man skal være opmærksom på i produktionsbesætnin­gerne. Erfaringerne fra demonstrationsbesætningerne viser, at det kan være svært at styre tilvæksten i forhold til et fastlagt slagtetidspunkt. Har man f.eks. lagt en strategi for lammenes slagtetidspunkt i forhold til en afsætningskanal, er det vigtigt at kontrollere tilvæksten for eventuelt at korrigere fodring eller strategi.

Sådan fungerer produktionskontrollen
Lammeproducenterne indberetter oplysninger om deres produktion på et enkelt skema i forbindelse med løbning, drægtighedsscanning, læmning, fravænning, vejning og slagtning. Dansk Kvæg samler oplysningerne, beregner nøgletal og sender opgørelse for besætningen tilbage til den enkelte lammeproducent. Besætningsejeren kan så sammenligne sine tal med gennemsnittet for alle deltagende besætninger samt gennemsnittet af de 3 bedste besætninger. Hvis det er muligt, vil der endvidere blive lavet en opgørelse for grupper af besætninger med samme produktionssystem.

Brug produktionskontrollen til at forbedre resultaterne
Ved at deltage i produktionskontrollen kan man få overblik over sin produktion. Man kan finde de områder, hvor der er mulighed for forbedringer. Man kan så efterfølgende sætte tiltag ind, der kan medvirke til at forbedre resultatet. Udskrifterne fra produktionskontrollen er derfor et godt udgangspunkt for et besøg af fårekonsulenten eller en dyrlæge. Udskrifterne kan også indgå som et element i en ERFA‑gruppe eller ved planlægning af den kommende sæson.

I rådgivningstjenesten vil vi bruge tallene til modelberegninger og til at udarbejde budgetkalkuler. Dermed håber vi, at produktionskontrollen giver et forbedret beslutningsgrundlag for både nye og etablerede produktionsbesætninger.

Der vil kun blive offentliggjort gennemsnitstal for alle besætninger samt for grupper af besætninger. Det vil derfor kun være ejeren af en besætning, der får oplyst besætningens resultater.

Pris og tilmelding
Alle besætninger med produktion af slagtelam kan deltage uanset besætningsstørrelse. Det er gratis at deltage i produktionskontrollen i år, da projektet er støttet Fåreafgiftsfonden. Besætningerne der deltager, skal dog investere porto samt tid på at udfylde indberetningsskemaerne.

Tilmelding til produktionskontrollen sker ved udfyldelse og indsendelse af skema 1 ilæmning.
Sidst bekræftet: 19-02-2004 Oprettet: 19-02-2004 Revideret: 19-02-2004

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Blandeopskrift – ny mulighed i DMS
Se dagens foderblandinger og tilpas den samlede mængde direkte på telefonen i forhold til antal dyr, tid til næste udfodrin...
18.10.19
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16