Oprettet: 01-04-2011

Velfærdskontrol i hestebesætninger

På det seneste har Plantedirektoratets teknikere foretaget kontrol af dyrevelfærden i en del hestebesætninger for Fødevarestyrelsen.


Velfærdskontrollen skal omfatte mindst 5 % af besætninger med mindst 10 dyr. Alle heste og landbrugsdyr er omfattet af kontrolkravet. Udpegningen af besætningerne sker bl.a. på baggrund af oplysninger i CHR- registret. Da heste ikke er registreret i CHR–registret, sker udpegningen af hestebesætninger med mindst 10 heste ud fra alternative metoder. En del af besætningerne udpeges til kontrol på baggrund af særlige risikoparametre der fastlægges af fødevarestyrelsen.


Besøgene skal foregå uanmeldt
Det er politisk besluttet, at kontrollen skal være koordineret dvs. der kan være kontrol af forskellige regelsæt ved samme kontrolbesøg. For hestebesætninger vil det typisk være kontrol i henhold til dyreværnsloven herunder hesteloven og samtidig medicinkontrol. Yderligere er det bestemt, at kontrollen skal foregå uanmeldt.

Ved kontrollens start informeres besætningsejeren om besøgets formål og relevante regelsæt. Besætningsejeren har pligt til at hjælpe kontrolløren under besøget og sikre adgang til de driftsbygninger kontrolløren ønsker at gennemgå.

Kontrolløren gennemgår et spørgeskema i relation til bl.a. dyreværnsloven og hesteloven, der bl.a. omfatter spørgsmål om:

 • Opstaldning
 • Udendørs arealer
 • Mekanisk udstyr
 • Håndtering/pasning af hestene
 • Hovpleje mv.

Inden besøget afsluttes bliver kontrolrapporten udleveret, og hvis alt er i orden vil kontrolløren oplyse, at der ikke har været noget at bemærke. Hvis forholdene ikke er i orden, vil besætningsejeren modtage et brev med beskrivelse af hvilke ting der skal ændres, hvis der er kryds i ”brev følger” på kontrolrapporten. Fødevareregionen eller Plantedirektoratet kan i disse tilfælde senere komme på opfølgende besøg, for at tjekke at forholdene er bragt i orden. Hvis der er fundet overtrædelser, som gør det nødvendigt at foretage anmeldelse til politiet, er det politiet der overtager sagen.

Er der tale om overtrædelse af reglerne om opbevaring af medicin på en landbrugsbedrift, hvor hestene indgår på lige fod med gårdens øvrige dyrehold som fødevareproducerende dyr, kan det i værste fald betyde reduktion i ha–støtten jf. reglerne om krydsoverensstemmelse.

Så selv om heste rent ”velfærdsmæssigt” er undtaget for kontrol ved krydsoversensstemmelse, er heste ikke undtaget for krydsoverensstemmelsen ved kontrol af medicinregler eller hygiejnebestemmelser mv.

Kravene til medicinoptegnelser

I ”Bekendtgørelse 780 af 24/06/2010” omtales reglerne for dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

I Kapitel 5 omtales kravene til den besætningsansvarlige optegnelser og dokumenter.

Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

1)     Dato for behandlingens indledning og afslutning

2)     Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller hvis dette ikke er muligt antal, anslået vægt, staldafsnit mv.

3)     Årsag til behandlingen

4)     Hvilket lægemiddel der er anvendt

5)     Dosering af lægemidlet og hvordan det er indgivet

Optegnelserne skal gemmes i mindst 5 år. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for kontrolmyndigheden.

Yderligere er der krav om opbevaring af lægemidlerne og hvem der må udføre behandlingerne mm.

Klagemuligheder

Fødevareregionen eller Plantedirektoratet træffer ikke afgørelser om bøder eller anden straf i forbindelse med velfærdskontrollen. Fødevareregionen eller Plantedirektoratet kan indskærpe de gældende regler, give påbud om at rette et forhold indenfor en given frist eller overlade sagen til politiet. En indskærpelse er ikke en afgørelse men en vejledning om indholdet i en given regel. Der kan derfor ikke klages over en indskærpelse. Ved udstedelse af påbud vil der stå en klagevejledning i påbudsbrevet. En politianmeldelse er ikke en afgørelse og kan ikke påklages.

Hyppigt sete problemer i hestebesætninger under velfærdskontrol

Langt de fleste anmærkninger kan henføres til manglende optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr. Disse regler skal overholdes i alle hestebesætninger, hvor ikke hele besætningen er udelukket fra konsum. Yderligere har følgende punkter givet anledning til indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med heste.

 • Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling
 • Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge (*)
 • Beskæring af hove sker ikke efter behov
 • Rum, materialer og udstyr kan være skadelig, kan have skarpe kanter, spidser, fremspring.
 • Udegående dyr kan ikke finde ly og læ.
 • Fodring og vanding opfylder ikke dyrenes behov.
 • Der er ikke tilstrækkelig loftshøjde i stalden

 

(*) Afgørende for om et dyrehold er erhvervsmæssigt er hesteholdet form og størrelse. Erhvervsmæssige hestehold kan være alle typer af hestehold med et kommercielt formål, herunder stutterier, heste pensioner, hingstestationer, træningsstalde, rideskoler, kaperheste mm.

Stutterier med mere end 3 følhopper betragtes som hovedregel som erhvervsmæssigt.

 

Efterhånden som kravene i hesteloven også træder i kraft for bestående stalde vil disse krav indgå ved kontrollen. Ved kontrolbesøgene for 2011, vil der således også komme fokus på hestelovens bestemmelser om forbud mod permanent opbinding i spiltove, sikkerhed i stalden hvor rum og udstyr skal konstrueres og vedligeholdes så hesten beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og kravene til indeklima i stalden herunder luftcirkulation, støvindhold, temperatur m.m.

Sidst bekræftet: 01-04-2011 Oprettet: 01-04-2011 Revideret: 01-04-2011

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18