Heste 

Oprettet: 26-08-2008

Frontgitter - hestestalde

Faglige råd

Frontgitter til løsdriftsstalde

v/landskonsulent Eric Clausen

Løsdriftsstalden er et særdeles velegnet staldsystem til ungheste. Systemet tilgodeser i høj grad hestens adfærdsmæssige behov for kontakt til artsfæller og mulighed for bevægelse.

Yderligere indebærer løsdriftssystemet, at arbejdsrutinerne omkring udmugning og i nogen udstrækning også omkring fodring bliver væsentligt reduceret. Dette betyder, at der bliver tilsvarende mere tid til rådighed for håndtering og træning af hestene.

Investeringerne i bygninger og inventar er ved løsdriftsstalden i reglen mindre end ved mere traditionelle stalde, mens man derimod må påregne større omkostninger til udendørs anlæg, f.eks. motionsfolde som er beskyttet imod optrædning i vinterperioden.

Alle typer af heste kan gå i løsdrift. Umiddelbart er systemet lettest at tilpasse til ungheste, og sværest for ældre hopper. En vigtig forudsætning for et vellykket løsdriftssystem er velfungerende grupper. Dette indebærer bl.a., at man skal være meget tilbageholdende med, at indsætte nye individer i bestående grupper. I modsat fald forstyrres rangordenen i gruppen for ofte. Tilsvarende bør der være mulighed for, at flytte individer som ikke passer i gruppen.

Frontgitter

Frontgitteret model "Foulum" er specielt udviklet til løsdriftsstalde til heste. Frontgitteret er udført i galvaniseret rør. Såvel gitterets højde som afstanden mellem de lodrette rør varierer afhængig af hestens størrelse. Til varmblodsheste vil en gitterhøjde på ca. 2,0 m være passende. Afstanden mellem de lodrette rør kan justeres ved at løsne et par bolte. Til et 1 års plage af ridehestetypen, er en tremmeafstand på ca. 27 cm. normalt passende. Til 2 års plage anbefales en tremmeafstand på ca. 29 cm., og til voksne heste øges tremmeafstanden til ca. 32 cm. For ponyer nedsættes målene typisk med 1-2 cm. Den rette tremmeafstand er der hvor hesten ubesværet kan få hovedet igennem, men under ingen omstændigheder kan presse bringen igennem.

En støbt fodergang - tjener som foderbord for grovfoderet. Kraftfoderet kan enten udfodres på foderbordet eller i krybber placeret udvendigt på gitteret. For at undgå konkurrence omkring foderet, og heraf følgende slagsmål og eventuelle skader, anbefales det, at hestene har fri adgang til et velegnet stråfoder. Af hensyn til at lære plagene at stå bundet anbefales det, at de i en periode opbindes i forbindelse med tildeling af kraftfoderet.

Hø er i denne forbindelse særdeles velegnet, men også ensilage er egnet. Ved fodring med store mængder ensilage, bør det sikres, at hestene samtidig æder passende mængder tørt stråfoder som hø.

Adskillelse af hold

Hvor der ønskes adskillelse af 2 hold heste på samme side af fodergangen, kan denne f.eks. bestå af vandrette rør ophængt i kæder. Kædeophængning har den fordel, at skulle én af hestene få et ben imellem rørene, kan den uhindret få benet tilbage igen. Endvidere er rørene hurtige at fjerne i forbindelse med udmugning af stalden.

Bunden

Hvor løsdriftsstalden er baseret på opbygning af en dybstrøelsesmåtte, viser målinger, at tørstofindholdet i en sådan "måtte" typisk ligger på ca. 40% og at der ikke kan konstateres afløb fra måtten til ajlebeholder.

Ved etableringen af dybstrøelsesmåtten anbefales det, at man begynder med et lag halm, der i tykkelsen svarer til halmballer, der lægges side om side over hele arealet. Derved dannes en hel og fast bund. Følges disse retningslinier, er det op til den lokale tilsynsmyndighed at give en eventuel miljømæssig accept af stalden uden fast bund. Af hensyn til, at en dybstrøelsesmåtte i løbet af sæsonen hurtig får en tykkelse på 30-40 cm., kan det være nødvendigt, at sænke gulvet i forhold til foderbordet hvor gitteret er faststøbt. En tilstrækkelig høj sokkel - 60-80 cm. over gulvhøjde, vil også være en fordel da denne kan modstå tryk på dybstrøelsesmåtten samt de mekaniske påvirkninger, der uvilkårligt kommer i forbindelse med maskinel udmugning.

Motionsfolde

Staldens åbning ud til motionsfoldene bør oftest placeres mod sydvest til sydøst, afhængig af de fremherskende vindretninger.
Hvis det er muligt bør motionsfolde placeres på sandet/græsset jord. I modsat fald bliver motionsfoldene hurtigt trådt op. I udlandet anvendes ofte græsbelægningssten i motionsfoldene for at forhindre optrædning.

Frontgitter

AdskillelseAlle mål og dimensioner er vejledende, og afhænger af hestens størrelse og vægt.

Tegningen er udført af Landscentret, Bygninger og Maskiner.

Sidst bekræftet: 26-08-2008 Oprettet: 26-08-2008 Revideret: 26-08-2008

Forfatter

Heste
Landskonsulent, Heste

Eric Clausen

Heste


Af samme forfatter

Heste som naturplejere
Naturgræsmarker hører til de mest artsrige habitater i Europa med mere end 60 arter pr m2. For at opretholde den store arts...
20.02.20
Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden
Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I år tegner til at blive et oldenår. Bå...
11.10.18
Ahornforgiftning
I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos heste i Europa. Der e...
20.09.18
Purchase contract / købekontrakt på engelsk
Purchase contract for the sale of horses.
07.09.18