Oprettet: 18-12-2019

Nye holdbarhedsprofiler i DMS viser hvornår driftsenheden mister kvier og køer

Dyrenes holdbarhed er væsentlig for bedriftens økonomi. Med en ny udskrift i DMS kan man nu både se holdbarhed for køer og kvier i besætningen – og dermed få fokus på eventuelle ugunstige forhold.

DMS er netop blevet opdateret, så der nu findes en Holdbarhedsprofil for køer, i analyseudskriften ”Holdbarhed”. Den supplerer holdbarhedsprofilen for Kvier, som findes i analyseudskriften ”Kvier-Produktion”. Holdbarhedsprofilerne viser overlevelse, baseret på de seneste 12 måneders data.

 

Det viser holdbarhedsprofilerne

Holdbarhed hos køer og kvier kan være svær at beskrive med et enkelt tal. Meningen med de nye holdbarhedsprofiler er at synliggøre holdbarheden mere nuanceret på en valgt driftsenhed. Kvies holdbarhedsprofil viser sandsynligheden for, at en nyfødt kviekalv når frem til kælvning, og samtidig sandsynligheden for om den dør eller slagtes undervejs (figur 1a). Køernes holdbarhedsprofil viser, hvad sandsynligheden er for at en ko afgår, som død eller til slagtning, i forhold til dens alder målt i laktationer, og hvornår det sker indenfor en laktation (figur 1b).

Figur 1a,b. Holdbarhedsprofil for kvier er vist øverst og for køer vist nedenfor

Sådan er profilerne beregnet

Beregningerne bag kurverne er baseret på en ’Cross sectional’ tilgang (tværsnitsanalyse), som illustreret i figur 2a, hvor man ud fra hændelser i en defineret periode beregner den sandsynlige overlevelse i driftsenheden.

Der anvendes altid de seneste 12 måneder, så det er denne periodes fordeling af dyrene og oplysninger om alder ved slagtning eller død, som beregningerne baseres på.

De dyr, som købes til driftsenheden eller sælges, indgår i beregningen i den periode, hvor de befinder sig i driftsenheden. F.eks. vil en kvie, som sælges ved 18 måneder til eksport, indgå som levende (andel af overlevende) indtil 18 måneder, men vil ikke tælle med herefter.

Figur 2a, b. Holdbarhedsprofilerne er opgjort ved en Cross-sectional opgørelse, som vist til venstre, hvor man kigger på tværs af dyrene i en bestemt 12 mdrs. periode. ’Cross-sectional’ opgørelsen adskiller sig dermed fra den alternative metode, hvor man følger dyrene, og har hele deres historik med (her kaldet Cohort).

Holdbarhedsprofiler giver overblik

Holdbarhed er dynamisk i besætningen, og her er det værd at holde fokus på, ved hvilken alder eller hvor i laktationen udsætning sker. Holdbarhedsprofilerne hos køer kan bidrage til at se, om der er gunstige eller ugunstige forhold indenfor hver laktation, som giver sig udslag i en lav eller høj udskiftning af køerne.

Hvornår der udsættes køer indenfor laktationen fortæller samtidig noget om besætningens strategi, men tidlig udsætning og død i starten af laktationen er ikke optimalt. At have koen en hel goldperiode for derefter at sætte hende ud først i den efterfølgende laktation vidner om en ikke økonomisk optimal strategi, men nærmere om en nødløsning for den enkelte ko. Burde disse køer have kælvet igen, eller burde de være udsat før sidste goldperiode, baseret på dårlig ydeevne? Eller er det en dårlig overgang og opstart af ny laktation, som gør, at køerne yder for lidt eller må udsættes på grund af skavanker?

Det er vigtigt at se besætningens holdbarhed samlet, og her kan udskrifterne Kvier-Produktion og Holdbarhed kombineres. Hvor Kvier-Produktion viser hvor stort tab der er i kvieproduktionen og hvor tabet opstår, så viser Holdbarhed, hvor længe disse kvier holder som køer.

Mulighed for at benchmarke på holdbarhed

Samtidig med at holdbarhedsprofilerne beregnes, er der afledt flere nøgletal, som er med til at beskrive succesen i opdrætsperioden og i de enkelte laktationer hos køerne.

Hos kvierne er der udviklet et nyt nøgletal kaldet ’Foderdage pr. kælvekvie, mdr.’ som lægger foderdage til for de kvier, som er mistet undervejs. Der er lavet benchmark på dette nøgletal, så man kan sammenligne med andre driftsenheder og se om der er et potentiale. Ligeså kan man også benchmarke sig på overlevelse fra 1. levedag til 180 dage, hvor afgang udelukkende sker til død, eller fra 1. levedag til kælvning, hvor slagtning af potentielle kælvekvier indgår.

Figur 3. Et nyt element på udskriften Kvier-produktion hedder ’Foderdage pr. kælvekvie’ og lægger foderdage på døde og slagtede kvier til kælvekviernes foderdage. Samtidig kan der benchmarkes på overlevelse fra 1. levedag til henholdsvis 180 dage og til kælvning.

For køernes vedkommende er der også lavet overlevelsesnøgletal ud fra holdbarhedsprofilen, som viser, i hvilken laktation og hvornår indenfor laktationen køerne udgår, enten som døde eller som slagtede.

Overlevelse beregnes indenfor hver laktation på

  • De første 60 dage i laktationen, hvor der ikke ønskes udsætning
  • Fra kælvning frem til næste laktation, for at se hvor stor udskiftningen er indenfor denne laktation

Tabellen vil senere blive udbygget med benchmark.

Figur 4 Udskriften ’Holdbarhed’ indeholder en række nøgletal, som for hvert laktationstrin angiver sandsynligheden for at en nykælvet ko når frem til 60 dage i laktation eller til næste laktation.

Holdbarhed og øvrige nøgletal

Holdbarhedsprofilerne har en sammenhæng med øvrige nøgletal og bedrifternes fremstillingspris. Det er bl.a. vist i artiklen ”Der er økonomi i besætningens holdbarhed.” Læs mere her

Der findes en vejledning til udskriften her

Sidst bekræftet: 18-12-2019 Oprettet: 18-12-2019 Revideret: 18-12-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Arne Hjort Nielsen

Sundhed og produktion


Avlstekniker

Marieanne Larsen

Svin Avl Besætning


Af samme forfatter

Dine medarbejdere med udenlandsk baggrund kan også registrere i DMS
Nye vejledninger med engelske oversættelser af DMS
12.05.20
AP1 Besætninger med høj holdbarhed hos køer har også lavere fremstillingspris
Data fra holdbarhedsprofiler for køer i DMS for produktionsåret 2018 er blevet koblet med data fra økonomidatabasen for reg...
19.12.19
Der er økonomi i besætningens holdbarhed
Bedrifter med høj holdbarhed har en fremstillingspris, der er 17-18 øre lavere, end bedrifter med lav holdbarhed. Se holdba...
19.12.19
Udfasning af sygdom er vejen til et lavere antibiotikaforbrug
Kortlægningen af antibiotikaforbruget i danske økologiske besætninger viser, at det i mange besætninger godt kan lade sig g...
16.12.19
'Kvier - produktion' i DMS har fokus på kviernes holdbarhed
Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mist...
11.09.19