Oprettet: 17-04-2020

Nu kan DMS beregne dit lagertab

Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i Lagermodulet, når stakken er brugt.


Selve beregningen sker automatisk, når du er færdig med en stak og lukker beholdningen.

Nu er det muligt at få beregnet sit lagertab i DMS. Du kan bruge beregningen til at vurdere dit grovfodermanagement omkring ensilering, udtagning og udfodring. Den nye funktion kræver, at du har systematiske registreringer af, hvad der er lagt ind og taget ud af Lageret i DMS. Selve beregningen sker automatisk, når du er færdig med en stak og lukker beholdningen. Beregningen er forskellen på det, som er lagt ind på lager (høstet udbytte), og det som er taget ud af lager (udfodret udbytte).

Et retvisende resultat, forudsætter valide data. Ved høstarbejdet kan det være data fra brovægt eller data fra en kalibreret flowmåler på finsnitteren. I stalden vil der typisk være gode data på bedrifter i KvægNøglen eller bedrifter der anvender foderudstyr fra CowConnect eller FoderTeknik

Aflæs tabet direkte i DMS

Der vil altid være tab på lager i tiden fra indlægning til udtagning og tabet kan være stort. Tidligere undersøgelser på en række demobedrifter viste dog et gennemsnitlig tab på 4-5 pct. Det er altså muligt at holde tabet på et lavt niveau. Med den nye DMS funktion kan tabet på den enkelte stak aflæses direkte i Lagermodulet når stakken er brugt.

Tabets betydning på grovfoderprisen

Grovfoder prissættes i forhold til udfodret udbytte, men handles ved høst. Derfor bør der altid indregnes et lagertab ved handel med grovfoder. I budgetkalkuler og standardpriser fra SEGES er der regnet med et lagertab på 5 pct. SEGES anbefaler, at de 5 pct. også anvendes ved handel med grovfoder. Den nye Lagerfunktion betyder dog, at man bedre kan skønne lagertabet og dermed anvende egne forudsætninger ved handel med grovfoder.

Bemærk, at hvis det høstede udbytte er opgjort ved opmåling af rumfang og et skøn for ensilagens densitet, vil opmålingen ofte være et skøn for den mængde der er til rådighed for køerne, dvs. udfodret udbytte. I denne situation giver opgørelse af lagertab mindre mening.

Find beholdningsoversigten i DMS i menuen under Opfølgning > Lager

Kilder til tab fra høstet til udfodret udbytte

Tabskilder Bemærkning
Saftafløb Normalt ingen eller meget begrænset tab
Fermentering Meget lille tab ved over 25 pct. tørstof
Iltning (varmedannelse) Tab er meget afhængig af management
Fordampning af flygtige stoffer Meget lille tab

Den nye boks med lagertab i SEGES Lager. Udbytteopgørelsen vises på nedlagte grovfoderbeholdninger.
Vurder lagertab på grovfoder. Lagertabet beregnes på baggrund af høstet og udfodret udbytte, når beholdningen lukkes. Find udbytteopgørelsen på beholdningsfanen på den lukkede beholdning.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr 8, 2020

Sidst bekræftet: 17-04-2020 Oprettet: 17-04-2020 Revideret: 17-04-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kom godt i gang med digital udbyttemåling
Der kan være mange penge at tjene ved at optimere grovfoderproduktionen. Få og hold overblikket over dit udbytte med digita...
26.05.20
Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden
Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvalite...
12.05.20
Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst
Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laborator...
07.05.20
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet
Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet...
03.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo