Feedback Form

  

Oprettet: 03-03-2017
Revideret: 12-12-2018

Opdatering af DMS Dyreregistrering

11. december 2018
6. november 2018
2. oktober 2018
13. september 2018
21. august 2018
3. juli 2018
12. juni 2018
22. maj 2018
1. maj 2018
14. april 2018
13.marts 2018
19. februar 2018
30. januar 2018
9. januar 2018

 

 

Se tidligere års opdateringer her

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 11/12-2018

Afregning, kalve

Udskriften ”Afregning, kalve” har fået et ansigtsløft og vises nu igen i lodret format, så der kan stå flere linjer pr. side.
 

Video om brug af slagtekalvelisten (for slagtekalveproducenter)

Slagtekalvelisten kan, som styringsliste, bruges til forskellige arbejdsopgaver. I videoerne er det beskrevet, hvordan du kan:   

 • opsætte listen, så du kan se de oplysninger du ønsker om dyrene KLIK HER
 • lave en Leveringserkæring til Danish Crown KLIK HER
 • filtrere på hold KLIK HER
 • sortere og udskrive KLIK HER
 • oprette og flytte dyr i hold KLIK HER
 • masseregistrere på en mængde af dyr KLIK HER
   

Foderplan

 • Ved oprettelse af "Ny blanding" i foderplan er der ikke standard markeret for optimer. Det er fortsat muligt at sætte markering for optimer.
 • Det er nu muligt at anføre kælvningsalder for kvier samt slagtealder for tyre og stude med 1 decimal. Ændringen giver mulighed for at beregne tilvækst og dermed foderbehov mere præcist.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 6/11-2018

 Analyseudskrifter - KLIK, Udpeg og Analysér i den nye "Sundhedsanalyse, køer"

Der er mulighed for at tilpasse den nye analyse, mens du ser den på skærmen. Det gør du f.eks. ved at KLIKKE på de blå søjler for at se detaljer. Du kan også vælge at se hvordan ”nykælvere 0-15 dage efter kælvning” eller dine forskellige holds registreringer ser ud. På fanen "Sygdomsregistreringer, dage fra kælvning" kan du se hvornår i laktationen de forskellige sygdomsregistreringer ligger.

Se en lille video af analysen Klik her.

Der er mulighed for at analysere og følge udviklingen i sygdomsregistreringer for følgende 5 kategorier:

 • Fordøjelses- og stofskiftelidelser
 • Klov- og lemmelidelser
 • Reproduktionslidelser
 • Yverlidelser
 • Øvrige lidelser

Analyseudskriften Benchmark restbeløb pr. ko

Ved bestilling af udskriften ”Benchmark restbeløb pr. ko” under Analyseudskrifter er der tilføjet følgende:

 • Mulighed for af vælge hvilken foderkontrol, der ønskes vist resultater for
 • Mulighed for at afgrænse sammenligningsgruppen efter mejeri

For Arla-leverandører er standard ”Arla”, for øvrige leverandører er standard ”Alle”. På udskriften er der tilføjet linjen ”Faste tillæg/fradrag til mælkeprisen (øre/kg)”, jf. at der ofte er forskelle her. Bemærk, at denne linje i starten vil være tom for sammenligningsgruppen, da kravet for visning er, at der er beregnet en værdi for alle driftsenheder, der indgår i sammenligningsgruppen. Opdateret vejledning til "Benchmarking restbeløb pr. ko" findes Klik her  

Listeudskrifter

Det er nu muligt at se antal kælvninger i alt for hver måned på forventede kælvninger, samt antal dyr i alt på andre lister hvor dyrene er grupperet.
Der er tilføjet nye oplysninger til udvalgte listeudskrifter:

 • Vækstindeks kan tilføjes på Slagteresultater Ungdyr og Min liste.
 • Se om koen er død eller aflivet på Døde køer.
 • Vælg Kælvningsforløb på OSR arbejdslisten og på Min liste.
 • Oplysninger om dyret har en magnet ilagt kan tilføjes på Min Liste.
 • Se dyrets og insemineringstyrens race på Repro-Fokus listerne for både kvier og køer.

Kg mælk fra Lely malkeudstyr på lister

Lely udveksler, som noget helt nyt, data fra malkeudstyr med DMS. I første omgang vises Dagsydelse (kg), 7 dages dagsydelse (kg) og afvigelsen mellem de to på udvalgte lister i DMS:

 • Goldningsliste
 • Udsætterliste
 • OSR arbejdslisten
 • Ko-oversigt
 • Min liste (Her kan du sætte din egen liste op med de kriterier og kolonner du ønsker)

For at se de beregnede værdier, skal du selv tilføje kolonnerne under "Mulige oplysninger/kolonner". Dagsydelserne på listerne i DMS er kun første skridt i udviklingsarbejdet og vi fortsætter med at udnytte flere af de oplysninger, som Lely har stillet til rådighed. Desuden vil malkemålingerne i DMS skabe mulighed for nye analyser, som kan give ny viden og indsigt for landmand og rådgivere. Vi håber på, at vi med tiden, kan udveksle data med andre producenter end Lely.

Foderkontrol

I indgangsbilledet er der tilføjet en ny kolonne ”Til benchmark restbeløb”, som viser hvilke foderkontroller, der opfylder kravene for at indgå ved benchmarking af restbeløb pr. ko pr. dag. Nyt krav i forhold til tidligere er, at for Arla-leverandører må mælkeprisen ikke være ændret i forhold den beregnede mælkepris ud fra grundoplysninger. Ved mouseover på mælkeprisen i den enkelte foderkontrol vises værdien af de beregnede tillæg (øre pr. kg), jf. grundoplysninger. Bemærk, at disse tillæg kun vises for nye foderkontroller, eller for foderkontroller hvor mælkeprisen er genberegnet.

Fodermiddeltabel

Der er tilføjet mulighed for visning af visse specielle fedt- og aminosyreprodukter i gram stedet for i kg som hidtil, f.eks. fodermidlerne ”Mættet fedt ” og ”Forsæbet fedt (PFAD)”. Pr. fodermiddel skiftes til ny visning ved at oprette et nyt partinr. for fodermidlet (fra NorFor-fodermidler).
Effekten er:

 • I modulerne Foderplan og Foderbudget bliver enheden ”Gram TS” i stedet for ”Kg TS”.
 • I modulerne Foderregistrering og Foderkontrol vises med 2 decimaler i stedet for 1 decimal
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 2/10-2018

Registrer krydshøjde

I registreringsbilledet "Vejning" er det nu også muligt at registrere krydshøjde i cm. I den forbindelse ændrer registreringsbilledet navn til "Vægt/Højde".
På Listerne "Kvieoversigt" og "Kvieoversigt, avl" er det muligt at få vist "Højde".

For slagtekalveproducenter

"Afregning, kalve" viser nu en opdeling af tillæg på det enkelte dyr, så der vises individuelt tillæg, kødkvægtillæg og tillæg for vækstindeks.
På listen "Slagtekalve" er det nu muligt at overføre markerede kalve til "Leveringserklæring". Producenter af Dansk Kalv til Danish Crown kan nu printe "Leveringserklæringen” fra DMS og derved have dyrenumrene udfyldt, så det kun er underskrifter der skal udfyldes.
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 13/9-2018

Dagligt overblik

I Dagligt overblik ved Fokusdyr vises nu "Antal malkende og golde køer", så du hurtigt kan se om data er ajour mht. goldnings/kælvningsregistreringer.

Listeudskrifter

Det er nu muligt at se ”Seneste vejning, kg” og ”Seneste vejning, dato” på listerne Kvie-oversigt, Kvie-oversigt Avl, Repro-fokus kvier, Flyt fra kviebesætning, Flyt til kviebesætning. Begge kolonner er valgfrie og kan tilføjes under ”Vælg kriterier og kolonner”

Desuden er Min liste blevet udvidet med både kriterier og kolonner ud fra brugerønsker

Du kan på Min liste udvælge dyr efter kriterierne:

 • Dyr med laktationsværdi mellem x og y
 • Dyr med en celletalsværdi under x
 • Udstationerede dyr
 • Dyr med NTM mellem x og y

Desuden er der kommer flere mulige kolonner:

 • Hornstatus
 • Fødselsvægt
 • Alder ved 1. kælvning
 • BHB
 • Længden af goldperioden vist i dage
 • Dato for den sidste drægtighedsundersøgelse
 • Årsydelsen for fedt (kg)
 • Årsydelsen for protein (kg)
 • Årsydelsen for protein+fedt (kg)¨
 • Dyrets vægt målt ved afgang fra besætningen ( særligt relevant for bedrifter med kvierne på kviehotel)

Nøgletalstjek - slagtekalve

Størstedelen af de eksisterende nøgletal under kødproduktion vises nu for både 12, 3 og 1 måned. Det betyder at der kan laves en grafisk visning af nøgletallene over tid ved at trykke på "graf" knappen.

Adgangskode til DMS

DMS gør dig nu opmærksom på at CapsLock er aktiveret, når du skriver brugernavn og adgangskode. Kundecenteret har gennem årene haft mange henvendelser på denne uhensigtsmæssighed.

Opdatering af DMS Dyreregistrering 21/8-2018

Bestil erstatningsøremærker i SmartKoen på din smartphone
På SmartKoen kan du nu bestille erstatningsøremærke på dine dyr.
SmartKoen finder selv de øremærker dyret er født med, så bestillingen bliver hurtig og nem. Du finder bestillingen under "Dyr i fokus".
Har du ikke Smartkoen på din smartphone, så får du det let, ved at taste www.smartkoen.dk i browseren.

Ko-kort, sundhedsfanen

På sundhedsfanen under overskriften ”Prøvesvar” kan du nu se, hvilken kirtel der er lavet dyrkning på.

Mælkeproduktionsopgørelse

På blokken Ydelse og holdbarhed kan du se "Gns. livsydelse pr. malkeår", både beregnet for driftsenhedens egne dyr og for sammenligningsgruppen.

Kritiske målepunker

Du kan nu have flere Kritiske målepunkter-rapporter åbne på samme tid. Du kan også minimere rapporterne og arbejde videre i DMS

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 3/7-2018

Hvilke rådgivere har adgang til dine data?

Du kan nu få overblik over, hvilke rådgivere der har adgang til dine data. Du finder oversigten under Bedriftsoverblik, fanen ”Tilladelser”.

Nye vækstkurver

Vækstkurver for tunge tyrekalve er opdateret med data fra nye forsøg og der er også tilføjet vækstkurver for tyre og slagtekvier, der er kødkvægskrydsninger.
De nye vækstkurver har betydning for den forventede vægt ved en given alder på listeudskrifter og i DB Tjek, slagtekalve.   
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 12/6-2018

Ko-kort, bladre mellem dyr

Det er nu muligt at bladre mellem dyr på ko-kortet på to forskellige måder, ved at klikke på det nye ikon øverst til højre:

 • Hvis du har fremsøgt et dyr på ko-kortet, kan du bladre til det næste dyr i nummerrækkefølgen.
 • Hvis du hopper til ko-kortet fra en liste, kan du bladre mellem de dyr, der er markeret på listen.

Hvis du f.eks. har en gruppe dyr der skal forundersøges og du gerne vil se flere detaljer om dyrenes reproduktion, så kan du fra listen "Repro-fokus" eller arbejdslisten "Drægt-/Forundersøg køer" klikke dig over til ko-kortet og bladre mellem dyrene, som du har markeret på listen.

Foderregistrering

For at opnå en bedre hastighed i Foderregistrering og Foderkontrol bliver der nu kun vist foderregistreringer og foderkontroller for en kortere periode, når du åbner modulet. Ved at klikke på en anden periode, kan du få vist alle foderregistreringer og foderkontroller.

Produktionsbudget

Nu er alle nye mælketillæg fra Arla (gældende fra 1. januar 2018) med i produktionsbudgettet. Det drejer sig om følgende tillæg: Arlagården Plus, Tillæg for adgangsforhold, Tillæg for 3'' udløbsrør. Ved oprettelse af et nyt produktionsbudget indgår tillæggene automatisk, som de står angivet i grundoplysninger. Ved eksisterende budgetter tilføjes tillæggene, hvis der vælges "Genindlæs Grundlag Mælkepris". Korrektion for værdistof gældende fra 1. april 2018 i tillæggene Non GM og Arlagården Plus er automatisk medregnet.
Desuden kan produktionsbudgettet håndtere evt. fradrag for daglig afhentning efter 1. januar 2019. Denne grundoplysning kan nu også vælges til, så budgetter, der strækker sig ind i 2019 bliver korrekte.
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 22/5-2018

Nye kliniske registreringer

Der er tilføjet 4 nye kliniske registreringer specifikt til kalve: Navlebetændelse kalv, Lungelidelse kalv, Diarre kalv og Anden lidelse kalv. De 4 nye registreringer kan tilføjes i registreringsbilledet til Kliniske registrerer, og kan tilvælges som risikodyr på OSR-listen.

Tilbageholdelsestid på slagtning

Listen med tilbageholdelsestid på slagtning (findes under Fokusdyr på Dagligt overblik) er tilføjet en ny kolonne, der viser hvor mange dage der er tilbage af tilbageholdelsestiden. Desuden bliver dyr med 0 dages tilbageholdelse eller Ingen tilbageholdelse nu vist under gruppen: Dyr hvor tilbageholdelsestiden er overstået, eller hvor der ikke har været tilbageholdelsestid.

Type 2 korrektion af husdyrgødning

Analyseudskriften "Type 2 korrektion af husdyrgødning" kan nu vises for 6 måneder, for at imødekomme dokumentationsperioden på 6 sammenhængende måneder i første år med fosforloftet. Som standard vises udskriften for 12 mdr., men det kan ændres til 6 mdr.


Opdatering af DMS Dyreregistrering 1/5-2018

Dagligt overblik, tilbageholdelsestid slagtning

Under "Fokusdyr" finder du en ny liste over dyr med tilbageholdelsestid til slagtning. Listen viser både dyr med aktuel tilbageholdelsestid, samt dyr hvor tilbageholdelsestiden er overstået i løbet af de sidste 14 dage. På listen kan du desuden se dyr, der har været behandlet, men hvor der ikke har været angivet nogen tilbageholdelsestid.

Listeudskrifter

Listeudskriften "Døde kalve og ungdyr" kan nu fremsøges for den periode, du selv vælger.
Fra "Min liste" er det muligt at klikke sig direkte til registreringsbillederne for "Kælvning" og "Inseminering".

Nøgletalstjek

”Pct. salg til levebrug” og ”Pct. slagtede køer” vises nu på standardopsætningen ”Produktionstal” i Nøgletalstjek. Udsætterprocenten er summen af procent døde køer, slagtede køer og salg til levebrug. ”Pct. salg til levebrug” har været et ønske fra flere brugere, f.eks. for at kunne forklare en høj udsætterprocent.

DB Tjek, slagtekalve

I rapporten er der tilføjet en blok med tilvækst- og fodringsnøgletal.


Opdatering af DMS Dyreregistrering 10/4-2018

Oversigt over mælkeprøvesvar

Du finder oversigten under Bedriftsoversigt, klik på ikonet for sundhedsstatus.

Laktationsnr. på Vaccinationslisten

Du kan nu angive hvilke(t) laktationsnumre du vil udtrække listen for, ved at tilvælge kriteriet under fanen 'Vælg kriterier og kolonner' på Vaccinationslisten.

Vær også opmærksom på at Akut hændelsesliste nu kun sendes til e-boks

Den akutte hændelsesliste sendes fremover til din e-boks, dvs. den kommer ikke længere med posten.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 13/3 2018

Se nyheder fra Landbrugsinfo 

På Dagligt overblik kan du nu se de seneste nyheder fra Landbrugsinfo.

Find nemt de to udgaver af Celletalslisten

Under Udskriftsoversigt kan du nu finde begge udgaver af Celletalslisten:

 • den udgave af celletalslisten, der sendes ud sammen med Mælkeproduktionsopgørelsen (vises under navnet "Celletalsliste, seneste YKTR")
 • Listeudskriften "Celletalsliste, dags dato", hvor du kan filtrere på bl.a. Infektionsgruppe og Celletal

Veterinære prøveresultater på enkeltdyr

Du kan nu se alle veterinære prøveresultater på enkeltdyr. Du finder den nye fane med resultaterne under Bedriftsoverblik, klik på ikonet for Sundhedsstatus.

DB Tjek, slagtekalve

Der er tilføjet en ny blok "Foder" på udskriften, hvor det er muligt at se pris, forbrug og energiindhold. 

Livsydelse på lister

Kolonnen livsydelse er tilføjet på Ko-oversigt, Ko-oversigt avl, Slagteresultater køer og Døde køer.

Ny kolonne "Fodringsafsnit" i Foderregistrering

Den nye kolonne "Fodringsafsnit" i oversigten på Foderregistrering giver et hurtigt overblik over hvilke fodringsafsnit der er registreret foderforbrug på.     

Laktationsværdi pr. ko

Beregningen er blevet opdateret, bl.a. kan den nu beregnes selvom dyrene flyttes i løbet af laktationen. Laktationsværdi er et produktionsindeks. I beregningen indgår afvigelse fra målydelse samt en korrektion for den enkelte ko’s protein-/fedt forhold i mælken i forhold til Arla’s aktuelle afregningsmodel. Gennemsnit i bedriften er 100.

Genetiske Analyser

Du kan nu bestille genetiske analyser direkte via link på www.landmand.dk.

Ændringer til nøgletal vedr. Reproduktion

Der er foretaget en teknisk omlægning af datagrundlaget og beregningen af alle nøgletal vedr. reproduktion. Samtidig er der lavet enkelte fejlrettelser og faglige ændringer. De vigtigste ændringer er:

Generelt

 • Slagtekvier er taget helt ud af alle beregninger
 • Hvis løbestart = løbeslut indgår løbning med tyr i alle beregninger på samme måde som en inseminering

Kritiske målepunkter (KMP)

 • I rapporterne bag ”Insemineringer på køer (Antal)” og ”Insemineringer på kvier (Antal)”, er niveauet for insemineringspct. pr. uge fremover lavere, og svarer nu til niveauet på Reproudskrift, køer hhv. kvier

Reproudskrift køer hhv. kvier

 • ”Insemineringspct. ved 1. ins.” er lavere end før. Derfor bliver den generelle insemineringspct. også lavere
 • ”Pct. påbegyndte” er højere for kvierne og kan være højere” for køerne
 • ”Pct. drægtige af påbegyndte” er højere end før

Nøgletalstjek

 • I Nøgletalstjek er der tilføjet nye nøgletal vedr. anvendelse af kønssorteret sæd

En kort beskrivelse af konsekvenser for tolkningen af reproduktions-nøgletallene ses her 
En samlet beskrivelse af, hvordan reproduktions-nøgletallene i DMS beregnes ses her

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 19/2 2018

Udskrifter samlet ét sted og overførsel til Summax e-arkiv

Under Udskriftsoversigt finder du alle udskrifter fra Dagligt overblik, Listeudskrifter, Analyseudskrifter og Nøgletalstjek samlet ét sted. Markér de udskrifter du har brug for og udskriv alle på én gang. 
Du kan også overføre udskrifterne til dit Summax e-arkiv. Kontakt dit lokale DLBR rådgivningscenter for at give samtykke.
Udskriftsoversigt finder du under Analyser og lister, eller ved at klikke på det nye ikon på Dagligt overblik.

Tankmælkresultater

Det er nu muligt at se PCR-tankmælkresultater. Klik på ikonet for sundhedsstatus på fanen Bedrift under Bedriftsoverblik, og der åbnes et nyt billede hvor detaljerne for sundhedsstatus vises.

DB Tjek, slagtekalve

På fanen omsætninger, er det nu muligt at se oplysninger om dyrenes alder. På rapporten er der tilføjet nøgletal vedr. dyrestatus og -omsætning.

Afregning, kalve

Der er tilføjet et nyt noteringsfelt så antal kg over 100 kg bliver afregnet differentieret. 
 

Interne numre

Ny kolonne Internt nr kan nu tilvælges på alle listeudskrifter
 

Ændringer til lister

På Slagtekalvelisten er tilføjet et nyt kriterium ”Vejet i perioden”. Desuden er der tilføjet nye kolonner, der viser daglig tilvækst fra fødsel og fra indgang, samt tilsvarende afvigelse i forhold til forventet tilvækst. Kolonnerne kan tilvælges.
Kolonnen ”Farve” kan nu tilvælges på Ko- og Kvie-oversigt, Ko- og Kvie-oversigt avl, Forventede kælvninger og Min liste
Listen Klovbeskæring køer er tilrettet, så den viser alle klovbeskæringer og klovsygdomme, som dyret har haft inden for det sidste år.
CTV-værdien er fagligt forældet, og værdien er derfor fjernet fra alle udskrifter, som trækkes fra Udskrifter, øvrige. Værdien er tidligere fjernet fra alle andre lister i DMS.
 
 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 30/1 2018

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:
Tankmælksresultater
Det er nu muligt at se tankmælksresultater på Salmonella, IBR, BVD, Leukose og Mykoplasma. Du finder resultaterne på ”Bedriftsoversigt” ved at klikke på ikonet for sundhedsstatus.

Kalve til salg

Oplysningerne: Muligt kødkvægstillæg, Fars X-kalv indeks, Forskel til X-kalvbase samt Vækstindeks er tilføjet på arbejdslisten Kalve til salg. Oplysningerne kan bruges til at vurdere værdien af kødkvægs-krydsningerne, når de sælges til en slagtekalveproducent. Der tages udgangspunkt i noteringen i ”Afregning, kalve”, der findes under Bedrift.

Faciliteter til Slagtekalveproducenter

”DB Tjek, Slagtekalve” under menupunktet ”Opfølgning”. Rapporten har fået tilføjet en blok med priser.
Under Analyseudskrifter findes ”Leverandøranalysen”, hvor du kan se nøgletal for slagteresultater, tilvækst, sygdomstilfælde og dødelighed opgjort på leverandørbesætning.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 9/1 2018

Nyheder i DMS Dyreregistrering

DMS Dyreregistrering er blevet opdateret og indeholder nu følgende nye funktioner:

Indberette flere kælvninger

I registreringsbilledet til kælvning er det nu muligt at indberette flere kælvninger på én gang. Under fanen ”Flere dyr” kan der registreres på samme måde som de øvrige registreringsbilleder.

Indberette flere insemineringer

Tilsvarende er der nu åbnet for at registrere flere insemineringer samtidig. Klik på fanen ”Flere dyr” i registreringsbilledet til Inseminering.

DB Tjek slagtekalve

Det er nu muligt at få beregnet DB for slagtekalve for en valgfri periode. I modulet ”DB Tjek slagtekalve” skal omsætninger, satser, foder og omkostninger registreres. DB Tjek slagtekalve findes under "Opfølgning"
DB tjek slagtekalve kender alle omsætninger i den valgte periode. Der skal være vægt og pris på alle dyr. Vægt og pris for registreringer og slagteri fremgår automatisk (hvis der ikke er registreret en vægt ved indgang estimeres vægten ud fra vækstkurve. Hvis der mangler en pris kan den beregnes ud fra en registreret vægt via noteringen i afregningsmodulet).
Slagtepræmie, efterbetaling, tillæg, fradrag, foderforbrug og diverse omkostninger registreres og derefter kan DB beregnes. DB kan udskrives som total kr., pr, foderdag eller pr. produceret kalv.
Vejledningen til modulet findes her https://seges.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018517.
Før du går i gang, skal der være en samlet driftsenhed med alle dyr, der skal indgå i opgørelsen. Denne skal oprettes under fanen Bedrift - Bedriftsoverblik. Husk at holde en eventuel kødkvægsbesætning uden for den driftsenhed der laves DB Tjek på.
Slagtekvier, der står som "opdrætskvier", skal ændres til "slagtekvier" for at få den rigtige vækstkurve. Vækstkurverne bruges i DB Tjek slagtekalve til at beregne vægt ved omsætning, status og forskydning i besætningen.

Ændring af kviestatus (kvie/slagtekvie) fra lister

Fra listerne Kvieoversigt, Kvieoversigt avl, Slagtekalve og Min liste er det nu muligt at ændre kviens status fra kvie til slagtekvie eller omvendt.

Nye tillæg for Arla-leverandører

Under Grundoplysninger og mål er der nye grundoplysninger, som afspejler de nye tillæg fra Arla. I Foderkontrol får det effekt på beregnet mælkepris ud fra grundoplysningerne.  
Vær opmærksom på at:
Grundoplysningen ”Arla-leverandør” er opdateret ud fra leverandørforhold pr. 1.1.2018.
Grundoplysningen ”Arlagården Plus” er standard sat til ”Ja” for alle Arla-leverandører.

Ny udskrift fra Lager

Det er nu muligt at få udskrevet en lageropgørelse. Udskriften viser primo beholdning, indkøb/produktion, salg/forbrug og ultimo beholdning for alle foderbeholdninger i en selvvalgt periode. Udskriften kan overføres til Excel og kan f.eks. anvendes til beregning af hvornår en silo er tom med uændret forbrug.


 
Tidligere års opdateringer

2017
2016
2015
2014
2013

 

 

Sidst bekræftet: 12-12-2018 Oprettet: 03-03-2017 Revideret: 12-12-2018

Forfatter

Kvæg
IT Specialkonsulent

Tine Hejgaard Sørensen

Digital


Af samme forfatter

Test af forældreskab moderniseres
Test af forældreskab moderniseres Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet. Det giver en sikker og e...
25.09.17