Oprettet: 26-02-2020

Opdatering af DMS dyreregistrering 2019

   
 

 Opdatering af DMS Dyreregistrering 16/12-2019

Ny Holdbarhedsanalyse

Holdbarhedsprofiler for køer viser overlevelse baseret på de seneste 12 måneders data for driftsenheden.

Udskriften indeholder desuden en række nøgletal, som for hvert laktationstrin angiver sandsynligheden for, at en ko når frem til:

 • 60 dage efter kælvning
 • Næste laktation

På udskriftens side 2 er en række nøgletal med betydning for holdbarhed. Driftsenhedens egne opnåede nøgletal vises i forhold til sammenligningsgruppens nøgletal.
Udskriften "Holdbarhed" findes under Analyse og lister > Analyseudskrifter > Basisoplysninger > Holdbarhed. Læs mere her

Sum og gennemsnit på lister

På listeudskrifter beregnes der sum og gennemsnit for udvalgte kolonner
 
Beregningerne findes under listerne, og viser sum og gennemsnit på en række kolonner, såfremt de er til valgt til listen. Beregningerne sker på de dyr der er markeret i listen, hvis der foreligger data for den enkelte kolonne på dyret. Antal dyr angiver hvor mange dyr der indgår i beregningerne af gennemsnit og summeret.

Registrering af dyr med forskellige vægte i Beh. diag.

Ved registrering af behandlinger efter en besætningsdiagnose er der nu følgende nye muligheder:

 • Du kan oprette samme behandling på dyr med forskellige vægte på én gang. Ved diagnoser hvor medicinmængden afhænger af dyrets vægt, beregnes mængden nu ud fra hvert dyrs vægt. Samtidig med at du opretter en behandling på dyret kan du flytte dyr til et andet hold indenfor besætningen. Det er blevet nemmere at fremsøge og finde et bestemt dyr under Seneste registreringer hvor dyrene nu vises enkeltvis.

   

Drægtighedstest, ændring i tolkningen af resultater

Erfaringer fra praksis har vist, at en mælkeprøve, der viser positiv drægtighed, i virkeligheden kan dække over en nylig abort, hvis den er taget lang tid efter insemineringen, og testresultatet er lavere end normalt.
Hvis denne situation forekommer, bliver der gjort opmærksom på det i form af en bemærkning på Drægtighedsresultater og på Hændelseslisten, hvor der opfordres til at koen overvåges eller tjekkes igen. Ligeledes gøres der opmærksom på forholdet på ko-kortet.

Nye avlsindekser tilgængelige på lister - SparFoder og Persistens

De nye indekser kan tilvælges på listerne Ko oversigt avl, Kvieoversigt avl og Min liste og der kan avles efter dem i insemineringsplanen.

 • Persistens er et avlsindeks som bruges til at vælge køer eller tyre ud fra deres, eller deres døtres, genetiske potentiale for laktationskurvens form
 • Sparfoder er et avlsindeks som bruges til at vælge køer eller tyre ud fra deres, eller deres døtres, genetiske potentiale for at spare foder gennem lavere vedligehold og bedre stofskifteeffektivitet

Ny grundoplysning til mere præcis beregning af antal malkende køer

Under Bedrift -> Grundoplysninger -> Reproduktion er der tilføjet en ny grundoplysning  ”Registreres alle goldninger?”.
Den nye grundoplysning har betydning for beregnet antal malkende køer i Foderregistrering, Foderopgørelse og Kritiske målepunkter (dagsydelse pr. malkende ko).  

 • Hvis værdi = Ja:  Efter seneste kælvning anvendes kun registrerede golddatoer til beregning af antal malkende
 • Hvis værdi = Nej: Uændret i forhold til tidligere. Dvs. hvis der mangler en goldregistrering, så beregnes der en forventet golddato ud fra forventet kælvedato og goldperiode fra grundoplysninger Standard er ”Ja” for alle driftsenheder, hvis der de seneste 12 mdr. er indberettet en golddato for mindst 90% af alle kælvninger.


 

Lager finder automatisk produktkode

Når du opretter nye beholdninger i Lager, finder systemet automatisk den rigtige produktkode. Listen over produktkoder er samtidigt opdateret så den matcher kontoplanen i Ø90. Det er endvidere blevet muligt at oprette beholdninger i det "nye" lager direkte fra Foderbudget, Ø90 Data og Foderopgørelse.

Insemineringsplanen tager nu højde for 6 yderligere arvelige sygdomme

Når du genomisk tester dine dyr udleder SEGES nu resultater for yderligere 6 arvelige sygdomme. Denne information bruges til at undgå parring af dyr, som bærer uønskede sygdomme. Læs mere her.

 • RP1 (Tiltagende tab af synet)
 • HH6 (Fosterdød)
 • HH7 (Fosterdød)
 • BTA12 (Fosterdød)
 • BTA23 (Abort i sen drægtighed)
 • AH2 (Fosterdød)

 Opdatering af DMS Dyreregistrering 5/11-2019

Ny mælkeanalyse, ydelseskontrol
Målinger fra ydelseskontrollen er nu tilgængelige i en ny interaktivt analyse, hvor du selv kan filtrere og analysere på den gruppe af dyr, der har interesse -  inklusiv hold. Analysen indeholder 4 faner.

 • Urea
 • Fedtsyrer
 • opstart af laktation
 • Sammenligningsgruppe

Kom godt i gang med Mælkeanalyse, Ydelseskontrol her

I tidlig laktation er en høj andel preformed fedtsyrer, sammen med BHB og fedt/protein forholdet, med til at give en indikation af om køerne mobiliserer. Der er imidlertid usikkerhed på den enkelte måling på den enkelte ko, hvorfor resultatet kun må bruges til at sætte en grundigere undersøgelse i gang på koen. BHB og preformed fedtsyrer skal bruges som overvågning af, om andelen af nykælvere med forhøjede værdier er så høj, at man kan betragte det som et besætningsproblem, man bør have opmærksomhed på. Høj andel af de novo fedtsyrer er alt andet lige et udtryk for en velfungerende vom. De novo fedtsyrer er i høj grad påvirket af fodringen og især et højt fedtsyreindhold i foderrationen, frisk græs og negativ energibalance resulterer i mindre de novo fedtsyrer. På den anden side øger et højt sukkerindhold og NDF (grovfoderandel) i foderrationen andelen af de novo fedtsyrer. Andelen af de novo fedtsyrer afhænger også af race, årstid og laktationsstadie. Brug sammenligningsgrupper til at vurdere om din besætning afviger. Læs mere her

Insemineringsplanen håndterer nu Polledhed og A2A2

Du kan nu sikre at afkom bliver polled eller A2A2 ved at indstille insemineringsplanen, så den f.eks. anvender pollede tyre uden at gå på kompromis med NTM.

Sygdomme og besætningsdiagnoser på Min Liste

En ny kolonne på Min Liste viser sygdomme og den eventuelt tilhørende besætningsdiagnose for de seneste 12 måneder, så man nemt kan få et overblik over hvilke besætningsdiagnoser, der er anvendt for det enkelte dyr.

Udsætterårsager

Udsætterårsager vises nu i prioriteret rækkefølge på kokortet og lister, og ikke som tidligere i alfabetisk rækkefølge.

Tilføj dyr til gruppe fra lister

Det er nu muligt at tilføje dyr til en eller flere grupper fra et stort udvalg af listerne. Det kan bruges, hvis man vil følge en bestemt gruppe af dyr, f.eks. de kalve som er indsat i besætningen i en bestemt uge, eller hvis man vil følge en gruppe af dyr, som har fået en bestemt behandling.   

Rettelser til Afregning, kalve

Kødkvægskrydsningkalve hvor faren er af racerne Dexter, Galloway og Skotsk Højlandskvæg vil ikke få beregnet et kødkvægtillæg. De vil blive afregnet som Holstein kalve.
Tyrkviepris er nu ændret til at hedde Kviepris, og fremover vil kvier af ren malkerace blive afregnet til den pris, der er indtastet i Noteringen.  


Opdatering af DMS Dyreregistrering 8/10-2019

Kvier - produktion

Analyseudskriften ”Kvier – produktion” giver et godt billede af, i hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier – altså kviernes holdbarhedsprofil. Sammen med holdbarhedsprofilen er der flere nøgletal. De er med til at beskrive succesen i forskellige perioder af kviernes opdrætsperiode. Med udskriften bliver det nemmere at finde årsagerne til kviernes afgang fra besætningen. Læs mere her

Til information arbejdes der også på en tilsvarende holdbarhedsprofil for køer. Den analyse ventes færdig i starten af 2020.

Insemineringsplan

Der er oprettet en ny grundoplysning, som standard er sat til at frasortere slagtekvier fra insemineringsplanen, så de ikke får tyreforslag.

Undertryk drægtigheder indberettet af inseminøren

Landmanden kan nu undertrykke drægtigheder indberettet af inseminøren, og kan også undertrykke drægtigheder indberettet for mere end 6 mdr. siden. 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 27/8-2019

Listeudskrifter

 • Du kan nu lave listen Forventede kælvninger for kun køer eller kvier. Det gøres ved at vælge køer eller kvier som kriterie på listen.
 • Goldko kan vælges som kriterie på Min liste, så det er muligt at opsætte en liste der kun indeholder goldkøer.
 • Hornstatus kan vælges til på ko- og kvie-oversigt, samt ko- og kvie-oversigt avl.
 • Beh.oversigt, Øko tæller ikke længere behandlinger med calciumpræparater med i Antal behandlinger.

Beh. diagnose

 • Du kan oprette samme behandling på dyr med forskellige vægte på én gang. Ved diagnoser hvor medicinmængden afhænger af dyrets vægt, beregnes mængden nu ud fra hvert dyrs vægt.
 • Samtidig med at du opretter en behandling på dyret kan du flytte dyr til et andet hold indenfor besætningen.
 • Det er blevet nemmere at fremsøge og finde et bestemt dyr under Seneste registreringer hvor dyrene nu vises enkeltvis.

Foderkontrol og Foderregistrering

 • I Foderregistrering kan du fravælge beregning til Benchmark når der oprettes foderkontrol. Fravælg beregningen hvis foderregistreringen ikke er retvisende. F.eks. hvis der oprettes Foderkontrol automatisk, men mangler kraftfodermængder fra malkestald eller malkerobot.

Blandeopskrift

Blandeopskrift er et nyt modul, hvor du kan gøre din foderplan klar til udfodring. Blandeopskrift virker både fra DMS og SmartKoen. For bedrifter, uden eksternt udfodringsudstyr med opkobling til DMS, kan Blandeopskrift erstatte udskrift fra Foderplan.

Til slagtekalveproducenter

 • Kviers antal og gns. slagtevægt er tilføjet til udskriften "Status omsætning kvæg"
 • Ændring i beregning af tillæg for Montebilard/Fleckvieh- og Jerseyandele i Afregning, kalve. Tillæg og fradraget bliver beregnet lineær efter raceandelen i den enkelte kalv. Beløbet indtastet i Noteringen er for en kalv med 50 % raceandel.
 • Når der indtastes foderforbrug i DB Tjek, skal der nu vælges imellem bedriftsfodermidler.

Insemineringsplan

 • Der er tilføjet 10 nye filtre, som kan gruppere hundyrene f.eks. hold, salmonella status eller beta/kappa kasein.
 • Det er nu muligt at angive om budgettyre skal være af typen konv, ks k eller ks t
   

Opdatering af DMS Dyreregistrering 11/6-2019

Se dine SenseHub alarmer i DMS Dyreregistrering

Du kan nu se udvalgte alarmer fra SenseHub i Dagligt overblik under Fokus dyr på listen Observations- og Akutdyr. Når du har gemt registreringsnøglen fra SenseHub der hvor du gemmer transpondernumre, vil du få vist alarmerne. Læs mere her.       

Fedtsyrer på mælkeproduktionsopgørelsen

De novo fedtsyremålinger fra ydelseskontrollen kvitteres nu på mælkeproduktionsopgørelsen. Nedenstående faktorer påvirker andelen af de novo fedtsyrer i mælken:

 • Reducerer: Højt fedtsyreindhold i foderrationen, frisk græs og negativ energibalance
 • Øger: Højt sukkerindhold i foderrationen og en høj grovfoder andel (NDF)

I forbindelse med den nye tabel, er der omrokeret på udskriften, så alle foder-indikatorerne (BHB, Urea og Fedtsyrer) står samlet. Læs mere om fedtsyre målinger her

Ny Analyseudskrift - Diagnostik og yverbehandlinger

Nu kan du analysere seneste 12 måneders diagnostik og yverbehandlinger i DMS Dyreregistrering. Værktøjet finder du under Analyse og Lister, Analyseudskrifter. Du kan klikke og filtrere og se antal månedlige dyrkninger, PCR prøver, yverbetændelser og goldningsbehandlinger. Du kan se registreringer for forskellige laktationsstadier:

 • Nykælvere 0-21 dg. efter kælvning
 • Laktation 22-60 dg. efter kælvning
 • Laktation 61 dg. efter kælvning
 • Goldning (120 dg. før forv. kælv.)

Kom godt i gang med at bruge værktøjet, ved at se filmen med vejledning her.
 

Nye nøgletal på Race- og krydsningsopgørelsen

På analyseudskriften ”Race- og krydsningsopgørelse” er der tilføjet nogle flere nøgletal:
 
Kvier:

 • Reproduktionsresultater

Køer:

 • Andre sygdomstilfælde pr. årsko
 • Yversundhed (pct. inficerede i alt)
 • Slagtevægt og alder ved slagtning

Logistiktillæg i produktionsbudget

I produktionsbudget beregnes logistiktillæg for Arla-leverandører efter de nye regler gældende fra 1.1.2019 i følgende situationer:

 • Ved opret af et nyt produktionsbudget
 • For eksisterende produktionsbudgetter ved anvendelse af funktionen ”Genindlæs grundlag mælkepris”
   

Nye funktioner i Lager

I Lager kan du:

 • På beholdningen følge saldobevægelserne ud for de enkelte hændelser.
 • Flytte hændelser mellem beholdninger.
 • Se mål fra seneste status eller produktion, når du indberetter status.
 • Med GPS oprette lokationer på din aktuelle placering, når du bruger Lager fra SmartKoen.

Det er ikke længere muligt at indberette medicinforbrug sammen med mælkeprøvesvar

I billedet til registrering af øvrige behandlinger (Beh.øvrig) har det hidtil været muligt at indberette medicinforbrug sammen med mælkeprøvesvar. Men medicin indberettet på denne måde bliver ikke talt med på bl.a. Sygdomsopgørelsen og bliver heller ikke vist på Ko-kortet, så vi har derfor valgt at lukke for muligheden. Det betyder, at hvis du ønsker at indberette medicinforbrug i forbindelse med et mælkeprøvesvar, skal det ske ved registrering af en yverbetændelse.

Information om seneste ilægning på ko-kort oversigten

På ko-kort oversigten er ilægninger nu tilføjet seneste information omkring reproduktion. Man kan se dato og dage siden seneste inseminering, løbning eller ilægning. Samt det samlede antal insemineringer, løbninger og ilægninger siden seneste kælvning.

Opdatering af DMS Dyreregistrering 14/5-2019

Opret besætningsdiagnoser uden OSR aftale

Dyrlæger kan nu oprette et udvalg af besætningsdiagnoser på bedrifter uden OSR-aftale. Følgende diagnoser kan oprettes;  Ringorm, Vaccine, Vaccination 1, Vaccination 2, Mastitis Staf./E.Coli vaccination, Bluetongue vaccination. Det bliver derfor muligt for landmænd, uden en OSR-aftale, at benytte  listeudskriften Vaccination til at udpege dyr til behandling.  

Hold styr på de udstationerede dyr

Vælg de nye kolonner Udstationering dato og Udstationering besnr, samt kriteriet Udstationerede dyr på Min liste, og få overblik over besætningens aktuelt udstationerede dyr.

Lagerstyring i nyt lagermodul

Lager modulet i DMS er opdateret med en helt ny brugerflade og en række nye funktioner. Det omfatter:

 • Visning af lokationer på et luftfoto
 • Fremskrivning med baggrund i forbrug de seneste 7 hændelser
 • Afstemning af beholdning ved statusindberetning
 • Sortering og filtrering af hændelser på beholdningsoversigt
 • Adgang til lager fra Smartkoen

Foderkontrol pr. fodringsafsnit

Foderkontrol med opsplitning i fodringsafsnit (=hold) viser nu hvilken vægt og tilvækst pr. fodringsafsnit, der standard anvendes i beregningerne.
Hvis den aktuelle vægt og/eller tilvækst kendes for et eller flere fodringsafsnit, er det muligt at ændre standardværdierne, så energiudnyttelsen (fodereffektiviteten) beregnes så præcist som muligt.
Se en nærmere beskrivelse af Foderkontrol pr. fodringsafsnit og de tilhørende beregninger HER

Opdatering af DMS Dyreregistrering 26/3-2019

Ureamålinger på mælkeproduktionsopgørelsen

Ureamålinger fra ydelseskontrollen kvitteres på mælkeproduktionsopgørelsens side 3. Med ureamålingerne er der mulighed for at få en indikator for proteinforsyningen hos en gruppe af køer i besætningen.  

"Kvier – tilvækst og størrelse" er et nyt værktøj i DMS

Nu er første del af et nyt værktøj, med fokus på kviers tilvækst og størrelse, tilgængeligt i DMS Dyreregistrering. Værktøjet finder du under Analyse og Lister, Analyseudskrifter. Når kvierne vejes og måles flere gange i løbet af opdrætsperioden, er det en måde at sikre, at kvierne med det største potentiale for mælkeproduktion kommer til at indgå i produktionen. Kom godt i gang med at bruge værktøjet, ved at se filmen med vejledning her .

Fremsøgning af tidligere registreringer på registreringsfanerne

Begrænsningen på maksimalt at fremsøge 100 tidligere registreringer er nu fjernet, og alle registreringer der opfylder de angivne søgespecifikationer vises. Søgningen kan stoppes undervejs og de allerede fremsøgte registreringer vil vises. Ændringen er gældende for de fleste registreringsfaner, som f.eks. kælvning, inseminering, goldning, mfl.

Nyt i SmartKoen

 • Beh uden bes. Diagnose
  Mulighed for at indberette sygdomsbehandlinger, der ikke er tilknyttet en besætnings diagnose. Kendt i DMS som Beh.øvrige
 • Hold
  Det er nu muligt at angive Hold på dyr i SmartKoen. Dette kan gøres i menuen ”Dyr i Fokus” men også direkte fra Ko-kortet
 • Sygdomme på Ko-kortet
  Visning af sygdomshændelser på SmartKoen er ændret, så vi viser navnet på diagnosen der er benyttet, hvis sygdomsbehandlingen er oprettet vha. en besætningsdiagnose

Nye mulige oplysninger tilføjet til lister i DMS

 • På listen Udsætning, under løbende opgaver er kolonnen "Må slagtes" tilføjet. Kolonnen viser om dyret kan slagtes dags dato eller der bør være et yderligere tjek af dyret inden det sendes til slagtning. Derudover er oplysningen om B-streptokok også tilføjet
 • På listerne Reprofokus Køer og Reprofokus Kvier er B-streptokok tilføjet. På Reprofokus Kvier er dyrets Para-TB status og Salmonella niveau også tilføjet.
 • På Forventede kælvninger er oplysningerne om B-streptokok og Salmonella niveau tilføjet
 • På arbejdslisten Goldning er Dage fra ins. tilføjet
 • På listen Salmonella er oplysningerne Foderdage og og Alder i mdr. tilføjet. Det er relevant hvis der skal findes dyr, der skal have udtaget Salmonella kvartalsprøver. 

Særligt vedr. Insemineringsplan

 • Det er nu muligt at identificere en række arvelige sygdomme ved at udlede dem fra SNP-resultater baseret på en genomisk test. Denne information udnyttes i insemineringsplanen til at undgå afkom, som bærer uønskede sygdomme. De arvelige sygdomme udledes både for tyre og hundyr og kan ses på Ko-kortet i DMS, på ID kortet og eksportcertifikatet, hvor de markeres med en (*) hvis de er udledt på baggrund af resultater fra genomisk test.
 • Med 3 nye grundoplysninger kan du selv bestemme hvornår dyrene er insemineringsparate og får tildelt tyre i insemineringsplanen. På besætningsniveau kan man således undgå at tildele de bedste tyre til nogle af de kvier, som endnu ikke er insemineringsparate, fordi man på besætningen har en strategi om at vente med at inseminere dem.

Opdatering af DMS Dyreregistrering 5/3-2019

Må slagtes?

Det er nu muligt nemt og hurtigt at undersøge om et dyr kan slagtes lovligt i forhold til drægtighed og tilbageholdelsesfrist ud fra en forventet slagtedato. Dyret kan ende i 3 kategorier: Ja - kan slagtes, Nej - kan ikke slagtes eller Risiko - hvis der er forhold som man skal følge op på. Du finder Må slagtes? i Dagligt overblik ved siden af Registrering. Du kan også finde muligheden på listen Udsætning, samt listerne Ko-, Kvie- og Tyreoversigt, Min liste samt Slagtekalve på stald. Se mere her    

Automatisk bestilling af genomiske test på renracede kvier

Det er nu muligt at tilmelde sig automatisk bestilling af genomisk test på nyfødte renracede kvier. Hvis du er tilmeldt bliver der automatisk oprettet ordrer én gang om ugen på nyfødte kviekalve. Ordrer faktureres, som altid, først når laboratoriet modtager vævsprøven og analyserer prøven. Du tilmelder dig i webshoppen ”Genetiske Analyser” under Genomisk test.

Bovisoft opdatering - SenseHub Brunst- og Sundhedsalarmer i Bovisoft

Hvis du har Bovisoft, kan du nu se brunst- og sundhedsalarmer fra SenseHub. Kontakt Kundeservice eller din Viking SenseHub servicemedarbejder for at få det sat op i Bovisoft.

Internationalisering af monogene egenskaber (arvelige sygdomme)

Resultater fra genetiske analyser er internationaliseret i DMS og på udskrifter. Eksempler på ændringer er:

 • BLAD resulterede før i BL (Bærer) og TL (Frikendt). Nu er betegnelsen BLC (Bærer) og BLF (frikendt)
 • CVM resulterede før i CV (Bærer) og TV (Frikendt). Nu er betegnelsen CVC (Bærer) og CVF (frikendt)
 • Polled resulterede før i Hornet, Polled eller HP. Nu er betegnelserne POF/POS/POC hvor POF = Hornet, POS = Homozygotisk Polled og POC = Heterozygotisk Polled

En ny version af ID kortet viser tydeligt dyrets monogene egenskaber. Se yderligere beskrivelser her: https://www.nordicebv.info/dk/ntm-and-breeding-values/genetic-traits/

Begrænsninger på tilladt medicin for besætnings diagnoserne Intern Pattelukning og Goldning

Begrænsningen medfører at tidligere oprettede besætnings-diagnoser, der ikke indeholder den korrekte medicin, ikke længere kan anvendes i DMS.
Kontakt din dyrlæge, hvis der er behov for at oprette nye besætnings-diagnoser.

Modulet slagtekalve

Foderplan kan nu også findes under modulet slagtekalve.

 

Opdatering af DMS Dyreregistrering 15/01-2019

Nyt analyseværktøj "Yversundhed, goldperiode"

Med det nye analyseværktøj "Yversundhed, goldperiode" kan du analysere resultatet af forskellige management beslutninger ved goldning. Det er muligt at sætte de forudsætninger op som er valgt i besætningen og derefter få illustreret resultaterne. Resultaterne er baseret på celletalsmålinger, fra ydelseskontrollen, før og efter kælvning.
Analyseværktøjet har output fra 4 forskellige management beslutninger i forbindelse med goldning:

 • Koen goldes uden nogen behandling
 • Koen goldes og der anvendes antibiotika
 • Koen goldes og der anvendes patteforsegler
 • Koen goldes og der anvendes både antibiotika og patteforsegler

Du kan læse mere om analyseværktøjet HER.

Slagtekalveproducenter - Ny samling af funktioner

Under menupunktet Slagtekalve har vi samlet de funktioner, som anvendes i slagtekalveproduktionen. Gør Slagtekalveoverblikket til din startside og fremover vil DMS starte på denne side, som er målrettet dig som slagtekalveproducent.
Se mere HER

Du finder desuden en tilpasset version af Udskriftsoversigten, hvor du kan finde alle udskrifter målrettet slagtekalveproducenter og det er også her, du nu finder "Leverandøranalysen", "Tilvækstanalyse" og "Betydning af sygdomme".
Se mere HER

Det nye menupunktet indeholder også "DB Tjek" og "Afregning, kalve".
Se mere HER

Du kan læse mere HER

Slagtekalveproducenter - Nye analyserapporter

"Tilvækstanalyse" er et nyt dynamisk værktøj, hvor du kan analysere vejninger på slagtekalve i forskellige aldersintervaller og vurdere væksten i forhold til Dansk Kalvs min. krav og L&F kvægs strategiske målsætning. Klik f.eks. på søjlerne med aldersintervaller eller måneder, for at filtrere dyrene.
"Betydning af sygdomme" er endnu et nyt dynamisk værktøj, hvor du kan analysere slagteresultater i forhold til de sygdomsregistreringer, kalvene har haft i deres levetid. Du kan se hvilken påvirkning sygdommene har haft på nettotilvækst, slagteform og slagtefund. Analysen indeholder 4 forskellige faner og du kan filtrere på f.eks. køn, fars race og hold.
"Leverandøranalysen" har fået et ansigtsløft og filtreringerne slår nu igennem når man skifter fane - f.eks. dato- og racevalg. Standardperioden starter nu 1/1-2018, men kan altid ændres til en kortere eller længere periode.

Slagtekalveproducenter - Nye priser for kødkrydsningstillæg

Grundlaget for priserne for kødkrydsningstillægget er blevet genberegnet og opdateret med de nye resultater.
Samt "X-kalv basen" er blevet opdateret med nye tyre og en ny vægtning.
Du kan læse mere om kødkrydsningstillægget HER

Lister

Det er nu muligt at gå til Inseminering med forudfyldt dyrnr. fra listerne Repro-Fokus køer og Repro-Fokus kvier.

 
 

 

 

Sidst bekræftet: 26-02-2020 Oprettet: 26-02-2020 Revideret: 26-02-2020

Forfatter

Digital
IT Specialkonsulent

Tine Hejgaard Sørensen

Business Development


Af samme forfatter

Test af forældreskab moderniseres
Test af forældreskab moderniseres Fremover bruges SNP information til at bestemme forældreskabet. Det giver en sikker og e...
25.09.17