Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-05-2014

  

Oprettet: 13-01-2010
Revideret: 19-01-2011

Notat om præmie og bonus

Ændring af Lov om arbejdsgivernes elevrefusion om bonus- og præmieringsordningen, som trådte i kraft den 5. november 2010.


Ændring af reglerne fra 15. november 2010
Hvis uddannelsesaftalen er indgået i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, og hvis prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010, har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem den gamle bonus på 32.000 kr. og den nye bonus på 52.000 kr. Den nye bonus udbetales over 4 lige store rater.

Man kan ikke få udbetalt bonus efter begge ordninger for samme aftale.

Gamle ordning. Ret til den højere præmie og bonus på op til 50.000 kr.
Uddannelsesaftalen skal være indgået, dvs. være underskrevet, efter den 5. november 2009. Der skal være prøvetid i aftalen.

For nye EUD-elever og sidestillede uddannelser
Det er datoen for uddannelsesaftalen, der afgør, hvor meget arbejdsgiver kan få i præmie og bonus:

 • Er aftalen indgået efter 5. november 2009, kan man få op til 50.000 kr.
 • Er aftalen indgået i perioden 1. juni 2009 - 4. november 2009, kan man få op 16.000 kr.

Hvilke typer uddannelsesaftaler?
Man kan få præmie og bonus for alle typer uddannelsesaftaler, hvis der er en prøvetid.

Dog ikke, hvis arbejdsgiver tidligere har haft en uddannelsesaftale med den samme elev. Det skyldes, at præmie og bonus er tilknyttet prøvetiden. Der er derfor ikke en ny prøvetid, hvis man indgår uddannelsesaftaler med samme elev flere gange.

Hvis der er prøvetid til overs fra den første aftale, kan man få præmie for den resterende prøvetid og derefter bonus

Udlændinge
Uddannelsesaftaler med elever, der er udenlandske statsborgere, vil ikke kunne udløse præmie og bonus, medmindre eleven opfylder betingelserne for at udløse statstilskud i forbindelse med deltagelse i erhvervsuddannelse. Dette gælder for uddannelsesaftaler indgået fra og med den 15. november 2010.

Betingelsen, for at en udenlandsk elev kan udløse statstilskud efter lov om erhvervsuddannelser er, at eleven:

 1. er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, (i praksis udlændinge med opholdstilladelse efter asyl- eller familiesammenføringsreglerne)
 2. er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a,
 3. er udvekslet med en dansk elev efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller
 4. efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Ansøgning om bonus
Hvis prøvetiden afsluttes med fastansættelse, kan der søges om bonus.

Hvis uddannelsesaftalen er indgået efter 5. november 2009, kan der søges om bonus 30 og 120 dage efter prøvetiden er udløbet.

Hvis uddannelsen er indgået i perioden 1. juni 2009 - 4. november 2009, kan der søges om bonus, efter prøvetiden er udløbet. Bonus udbetales 30 dage efter prøvetiden er udløbet.

Hvis man vælger, at en uddannelsesaftale indgået i perioden 16. november 2010 til 31. december 2010 skal udbetales med den gamle bonus på 32.000 kr. gælder 3 måneders reglen først fra og med den 16. november 2010.

For uddannelsesaftaler indgået fra og med den 15. november 2010 gælder, at uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at aftalen er indgået. Hvis denne regel ikke er opfyldt, kan arbejdsgiver ikke få udbetalt præmie og bonus.

Forskellen på præmie og bonus
Præmien er det beløb, som praktikvirksomheden kan få for hver 30 dages prøvetid.

Bonus udbetales, hvis og når uddannelsesaftalen fortsætter efter prøvetiden.
 
Udbetaling af præmie og bonus

 • Gamle ordning - bonusPræmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Man kan få 6.000 kr. for hver måned i prøvetiden - dog max 18.000 kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med.
 • Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 2 rater: 1. rate 30 dage efter prøvetidens udløb.
  2. rate 90 dage efter udbetalingen af 1. rate.
  Hver bonus giver 16.000 kr. - det vil sige 32.000 kr. i alt. For at virksomheden kan få udbetalt bonus, skal uddannelsesaftalen fortsat være i kraft. For uddannelsesaftaler indgået fra og med den 5. november 2009, og hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010 gælder, at bonus er forhøjet fra 32.000 kr. til 52.000 kr. og at bonus udbetales i fire lige store rater mod tidligere to rater.

Nye ordning – bonus

Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Du kan få 6.000 kr. for hver måned i prøvetiden - dog max 18.000 kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med.

Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 4 rater:1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb. 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb.  3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb.  4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb. 

Hver bonus giver 13.000 kr. - det vil sige 52.000 kr. i alt.

Præmie og bonus

Dvs der kan gives præmie og bonus for op til 70.000 kr. pr. uddannelsesaftale.

Præmie og bonus for voksenelever?
Man kan ikke opnå præmie og bonus for elever over 25 år, som modtager tilskud fra Jobcenter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (voksenlærling).

Kan arbejdsgiver opsige en uddannelsesaftale indgået før 5. november 2009 og bagefter indgå en ny aftale og få 50.000 kr. i præmie og bonus?
Nej. Ifølge loven vil den ny uddannelsesaftale være en fortsættelse af den første. Det er datoen for den første uddannelsesaftale, der afgør, hvor meget der kan opnås i præmie og bonus.

Juridisk arbejdsgiver
En arbejdsgiver kan ikke indgå 2 delaftaler med den samme lærling på 2 forskellige CVR-numre og få bonus/præmie 2 gange, da det stadig er den samme arbejdsgiver i juridisk forstand.

Udenlandske praktikanter
Præmieordningen omfatter også udenlandske elever, forudsat de uddannes i Danmark efter lov om erhvervsuddannelser.

Uddannelser er erhvervsuddannelser, som er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og uddannelser, der efter beslutning truffet af AER-bestyrelsen kan sidestilles hermed.

Ansøgning
Der kan ansøges om udbetaling af præmie og bonus fra AER’s hjemmeside.  Ansøgningsfrist er senest 1. år efter, at der er opnået ret til den enkelte præmie og bonusrate.Satser og refusioner 2011 Kilde
Læs mere AER
Lov om arbejdsgivernes elevrefusion

En række midlertidige ordninger bliver forlænget for 2011:
Elever, der har gennemført trin 1 af en erhvervsuddannelse med skolepraktik, kan blive optaget til skolepraktik i efterfølgende trin af uddannelsen.

Elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, kan optages til skoleundervisning uden at have indgået en ny uddannelsesaftale.

Tilskud til praktikvirksomheder, som indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

Udenlandske uddannelsessøgende ikke kan udløse tilskud, refusioner, økonomisk støtte, præmie, bonus og andre elevhenførbare ydelser efter lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, hvis eleven ikke opfylder betingelserne for at udløse statstilskud i forbindelse med deltagelse i erhvervsuddannelsens skoleundervisning (i praksis visse uddannelsessøgende fra tredjelande).

Sidst bekræftet: 19-01-2011 Oprettet: 13-01-2010 Revideret: 19-01-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Britta Sejr Nielsen