Af samme forfatter
Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.
Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 dage efter, at skaden indtrådte. Men hvornår er der tale om en anmeldelsespligtig arbejdsskade – og hvorfor skal den anmeldes?
SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer optagelse af biometri.
Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde med Covid-19 som arbejdsulykker.
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov med samtidighedsferie, som træder i kraft 1. september 2020.
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked.
Vil du selv bestemme, hvem der skal kunne handle og træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du for en periode ikke selv er i stand til det, f.eks. grundet indlæggelse eller ophold i udlandet?
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket.
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket. Opstår der et akut behov for at oprette et testamente eller ændre i et eksisterende testamente
Bidrag til pensionsordning skal indregnes ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Ved udmåling af tilskud til hjælpernes løn tages udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper. Der kan også gives forskellige løntillæg.
STAR har samlet de seneste lovændringer i to nye lovbekendtgørelser om henholdsvis arbejdsforsik-rings- og fleksydelsesområdet.
Seniorer, der har under 6 år til folkepensionsalderen, kan blive ansat i fastholdelsesfleksjob med det samme.
Få overblik over de vigtigste begreber på pensionsområdet, og bliv klogere på de forskellige pensionsordninger, der findes, når vi fortæller dig, hvad du bør vide om pension for landmænd.
Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.
Datoen for kurset i ansættelsesret ”Opsigelse af medarbejdere og ny ferielov” er ændret fra den 26. september 2019 til den 1. oktober 2019. Kursusstedet er uændret.
Kan der ske forlængelse af sygedagpengeperioden, når den sygemeldte har en uafklaret helbredstil-stand?
Ved seniorførtidspension skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen.
Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, som er visiteret i fleksjob, og som samtidig har indtægt som selvstændig erhvervsdrivende?
Kan en sygedagpengeperiode forlænges efter revurderingstidspunktet, hvis sagen skal forelægges rehabiliteringsteam?
Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, der er tilkendt fleksjob, eller som er visiteret til fleksjob, men modtager ledighedsydelse?
Europa-Parlamentet og EU-Rådet har vedtaget et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i hele EU mere gennemsigtige og forudsigelige. Der indføres nye minimumsrettigheder og nye regler om oplysninger, arbejdstagere skal have om deres arbejdsvilkår.
Den nye udlændinge- og integrationsminister har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter.
En privat virksomhed, der ansætter en flygtning i et IGU-forløb, kan fortsat se frem til en bonus på 40.000 kr., idet IGU-ordningen er blevet forlænget frem til 30. juni 2022.
Ved uberettiget ophævelse af en elevs uddannelsesaftale vil det fremover koste arbejdsgiveren 40.000 kr. for almindelige elever og 53.000 kr. for voksenelever.
En fremtidsfuldmagt kan oprettes, uden fremtidsfuldmægtigens vidende om forholdet før fuldmagtens ikrafttrædelsestidspunkt, hvilket findes uhensigtsmæssigt i forhold til ordningens formål. SEGES har anmodet om en generel udtalelse fra Justitsministeriet.
Der er indgået aftale om en ny ferielov i Danmark, som bygger på ferielovsudvalgets forslag.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.
Kommunen skal være særligt opmærksom på borgerens partsrettigheder i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan varetage sine egne interesser under behandling af en sag. Hvis rettighederne tilsidesættes, vil kommunens afgørelse være ugyldig.
En borger skal tilbydes ressourceforløb, når vedkommende opfylder betingelserne og har komplekse problemer. I visse tilfælde vil ét ressourceforløb ikke være nok.
Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende første gang begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis forældre passer barnet på skift og skiftes til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.
En sygemeldt borger har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset hvor ferien afholdes. Hvis ferien ikke er aftalt, anses ferieafholdelse som en raskmelding, hvorfor en anmodning om sygedagpenge efter endt ferie behandles som en ny sygemelding.
Ved efterregulering af pension, hvor der er opstået et tilbagebetalingskrav, vil der som hovedregel foretages automatisk genoptagelse af det tidligere indkomstår.
Det er kun lønindtægter fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Optjeningsperioden er afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Borgere på ressourceforløbsydelse, kan pålægges sanktioner ved udeblivelse fra en samtale. Før fradrag i ydelsen skal kommunen have informeret borgeren om konsekvenserne af udeblivelse og have vejledt om betydningen af gentagelsestilfælde.
Borgere i ressourceforløb har ret til et jobafklaringsforløb og den tværfaglige indsats, uanset om de ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. Retten er ikke betinget af en samtidig pligt til at modtage ydelsen.
Reglerne om fastholdelsesfleksjob finder ikke anvendelse i tilfælde af nedsat arbejdsevne ved ansættelsens begyndelse, hvor ansættelsen er etableret som en del af en samlet indsats for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Kommunen har pligt til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår aftalt mellem en privat arbejdsgiver og en ledig enten er overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde, når en arbejdsgiver søger om løntilskud.
Ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledigheden, hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelsesmål.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en opdateret vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning fra august 2016.
En kommune har pligt til at give alle borgere nødvendig rådgivning og vejledning. Hjælp til en borger skal tilrettelægges ud fra en samlet bred vurdering af borgerens behov for hjælp.
Erhvervsevnetab for personer i fleksjob beregnes på grundlag af forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet. Lønsammenligningen foretages, selvom personen har personlig assistance i fleksjobbet.
En kommune har pligt til at forelægge en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag til rehabiliteringsteamet.
Den sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en personskade eller væsentlig forværring af en tidligere lidelse.
Seneknuder anerkendes ikke som en erhvervssygdom, da der ikke er generel lægevidenskabelig dokumentation for, at de dannes som følge af længerevarende erhvervsmæssige belastninger.
Der bevilges som udgangspunkt økonomisk fripladstilskud fra optagelsesdagen ved nyoptagelse i dagtilbud. Ansøgning herom skal dog ske inden for rimelig tid efter optagelsen, hvilket beror på en konkret vurdering.
Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke altid standses grundet uarbejdsdygtighed, når helbredstilstanden anses for at være stationær.
Ved afbrudt uddannelse på grund af sygdom er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet og dermed opnå ret til sygedagpenge, at borgeren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.
Ved beregning af supplerende kontanthjælp skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed.
Ved vurdering af, hvorvidt en borger er berettiget til at få personlig assistance, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Dette gælder også for vidensarbejdere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Formålet er at gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen alderdom og gå senere på pension.
Udbetaling af sygedagpenge skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning heraf, men kommunen må ikke lade udbetalingen fortsætte efter dette tidspunkt.
Ophævelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, modtagelse af opsat pension med tilbagevirkende kraft og ændringer af indtægtsgrundlaget for beregning af pension vedr. efterlønsbidrag mv. er hovedændringerne i det vedtagne lovforslag.
Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.
Der er vedtaget en forlængelse af perioden for dagpengemodtageres mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgere og forlængelse af ansøgningsfrist for udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft er et par af hovedtrækkene i lovændringen.
Den nye lov træder i kraft 1. januar 2018 og har stort set samme indhold som lovforslaget. Loven viderefører dermed hovedelementerne i den gældende ordning.
På nuværende tidspunkt kan der ikke indtastes aktieindkomst med negativt fortegn på borger.dk, men negativ aktieindkomst nedsætter fortsat aktieudbyttet ved den endelige beregning.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.