Af samme forfatter
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder, miljøfokusarealer og historisk gennemgang af regler for obligatorisk braklægning.
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og større husdyrbrug. Et andet område er natur. Det har betydning i forhold til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner.
Rydningspligten indebærer, at der på landbrugsarealer ikke må være opvækst af træer og buske, der er mere end 5 år gamle regnet fra d. 1. september 2004
Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.
Kulturministeren og Miljø- og Fødevareministeren har udsendt en opfordring til kommunerne om at foretage en konkret udpegning af beskyttede diger.
Kommuneplanprocessen for 2017 er i gang – herunder også revurdering for de landbrugsfaglige temaer i kommuneplanen. Få viden om status på kommunernes planarbejde og landbrugsudpegningernes anvendelse, samt den offentlige proces frem mod kommuneplan 2017.
By- og Landskabsstyrelsen har besvaret Landscentrets spørgsmål om overholdelse af 1 års fristen den 15. januar 2009