Af samme forfatter
I artiklen oplistes de kriterier, som skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af de indefrosne feriepenge i forbindelse med hjemrejse til ens hjemland.
Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om udbetaling til et dødsbo, præcisering af antallet af fondsferiedage, ensretning af rentebestemmelser samt krav om opbevaring efter bogføringsloven.
Den 24. januar 2019 indgik Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-kommissionen aftale om et nyt work-life balance-direktiv.
Skal udbetalingen af sygedagpenge startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet?
Hvordan beregnes revurderingstidspunktet i de tilfælde, hvor den selvstændige hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom?
Hvilken betydning får Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 for sager, hvor en borger har raskmeldt sig eller har genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang?
Hvordan kan den tidligere bruttoindtægt fastsættes, når der skal bevilges tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende?
Hvornår er der udviklingsperspektiv ift. en persons arbejdsevne, herunder hvornår er der en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation?
Statsforvaltningens opgaver efter lov om fremtidsfuldmagter overgår til Familieretshuset pr. 1. april 2019.
Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en arbejdstager kan få medhold i en påstand om diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet.
Fra 1. januar 2019 vil godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen blive forhøjet med en tredjedel.
Siri vil fra 3. januar efterse, om kravet om forsikringsordning i jordbrugsoverenskom-sten overholdes i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse til praktikanter.
Et ejer- og generationsskifte er et tværfagligt område, hvor det er vigtigt, at der tænkes hele vejen rundt – ikke bare om landbrugsvirksomheden, men også om landbrugsfamilien – med henblik på at skabe den nødvendige juridiske tryghed og sikring.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets situation.
Fra den 1. juli anvendes et nyt beskæftigelseskrav. Samtidig overgår Udbetaling Danmark til at anvende løndata fra eIndkomst, når de skal vurdere, om beskæftigel-seskravet er opfyldt og ved beregning af barselsdagpenge.
Fra 1. juni 2018 skal elever, som er fyldt 18 år, og som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, indfases i en arbejdsmarkedspension i PensionDanmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti sætter fokus på, hvordan det sikres, at endnu flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet.
Sådan lyder det, efter at Ankestyrelsen har meldt ud, at de ikke ønsker at anke Østre Landsrets dom vedr. sygedagpengestop med tilbagevirkende kraft i sager om uar-bejdsdygtighed.
Ved overgangen til det nye feriesystem indefryses optjent, ikke-afholdt ferie til den dag, lønmodtageren når folkepensionsalderen.
GLS-A og 3F har forhandlet ny jordbrugsoverenskomst på plads. Den nye aftale medfører, at lønomkostningerne for overenskomstdækkede virksomheder vil stige ca. 2,5 % årligt hvert år i overenskomstperioden.
Lovens formål er i forbindelse med overgangen til det nye feriesystem at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler og at give arbejdsgiverne mulighed for at beholde lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling.
Principafgørelsen fastsætter, hvilke beregningsmetoder der finder anvendelse ved beregning af fleksløntilskud i en måned, hvor den fleksjobansatte holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse.
Principafgørelsen omhandler sammenhængen mellem reglerne om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen og reglerne om tilbagebetaling af ydelser efter aktivloven.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages fuldt ud i ressourceforløbsydelsen, da erstatningen ikke er nævnt som en undtagelse til hovedreglen om, at indtægter medfører fradrag i ydelsen.
Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der alene ydes støtte til at dække akut opståede behov.
Der kunne ikke indgås en § 56-aftale, da fertilitetsbehandlingen ikke medførte forhø-jet risiko for fravær pga. uarbejdsdygtighed, og da behandlingen ikke havde været besluttet på ansættelsestidspunktet.
En stiltiende aftale om børnebidrag kan indgås ved en parts stiltiende accept eller ved, at en part udviser passivitet.
Når den tilskadekomne overgår fra et indtægtsgrundlag til et andet, f.eks. fra ledig-hedsydelse til løn og tilskud i fleksjob og tilbage til ledighedsydelse igen, skal der ske en beregning af de enkelte perioder for sig.
Rækkevidden af méntabellens punkt G. 1.3. om tillæg i ménet for allergi overfor ud-bredt forekommende stoffer.
Det er ikke udelukket, at en forælder kan modtage tabt arbejdsfortjeneste, når ved-kommende er i et revalideringsforløb. Revalideringen og pasningen af barnet skal dog kunne forenes.
Udbetaling Danmark skal vejlede modtageren om, hvilke oplysninger modtageren kan komme med for at afkræfte formodning om samliv.
I fremtiden vil lønmodtagere optjene og afvikle deres ferie i samme år. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.
Mister et forældrepar deres barn inden den 32. uge efter fødslen, vil fædre nu også have ret til 14 ugers fravær i forbindelse hermed.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2018.
Med loven permanentgøres den midlertidige ordning, som i perioden fra d. 1. januar 2016 til d. 31. december 2017 har givet ret til sygedagpenge til personer med en livstruende alvorlig sygdom.
Aftalen indeholder bl.a. tiltag ift. ulovlig ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, øget arbejdstilsyn, indførelse af sorgorlov til fædre og forhøjet beløbsgrænse vedr. børneopsparing.
Det er ikke længere et krav, at fædreorlov holdes i sammenhæng. Fædreorlov kan ved aftale afholdes i enkelte dage eller i hele uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel
Standardaftalen om juridisk rådgivning er blevet opdateret og er tilgængelig på landbrugsinfo. Der er blevet indskrevet et afsnit om ansvar.
Hvornår er en ulykke en arbejdsskade, og har det betydning, at den tilskadekomne har haft symptomer før?
Borgere, som modtager brøkpension og evt. supplement til brøkpension, er omfattet af den persongruppe, som kan være berettiget til særlig støtte.
Hvis en borger kommer med bemærkninger inden udløbet af partshøringsfristen, har Udbetaling Danmark pligt til at meddele borgeren en afgørelse efter partshøringsfristens udløb.
I vurderingen af fraværets omfang indgår begge forældres samlede fravær. Både løbende fravær og fravær på enkeltdage.
Når Udbetaling Danmark fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen. Dette gælder uanset om Udbetaling har ændret eller uddybet sin begrundelse. Det afgørende er om resultatet fastholdes.
I tilfælde af sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få dødeligt udfald, kan der ikke ske forlænget udbetaling af sygedagpenge, hvis sygdommen er på et sådant tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende.
En borger opholdt sig i et andet EU-land for at modtage behandling på et privathospital. Opholdet kunne ikke sidestilles med ferie, og borgeren havde ret til sygedagpenge.
Hvis skadelidte efter arbejdsskaden har fået tilkendt støtte i form af tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, foretages beregning af forskellen mellem indtjening, hvis skaden ikke var sket, og indtjening efter skaden, inkl. tilskud.
Hvervet som familieplejer kan som udgangspunkt ikke forenes med fleksjob eller støtte til selvstændigt erhvervsdrivende.
Når en person får udbetalt ferietillæg på baggrund af ansættelse i fleksjob, kan fleksløntilskud, løn og ferietillæg højst udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat på ordinære vilkår i samme stilling ville få udbetalt.
En slagtermester kunne ikke få bevilget en personlig assistent til opgaver med tungere udskæringer.
Regeringens forslag indeholder en del socialjuridiske tiltag.
I 2017 træder det nye dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem indeholder en fleksibel genoptjeningsadgang til retten til dagpenge.
Fra den 10. juni 2016 er det ikke længere muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på greencardordningen.
Fra og med den 10. juni 2016 hæves beløbsgrænsen, så den årlige aflønning fremover mindst skal udgøre 400.000 kr.
Undersøgelsen viser, at de personer, der har fået hævet efterlønsalderen, i vidt omfang bliver på arbejdsmarkedet, indtil de kan gå på efterløn.
Kravene for at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet er skærpet. Der stilles nu krav om, at klager skal have en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.
Fondens formål er at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som arbejdsgiver ikke har betalt i overensstemmelse med en faglig afgørelse.
Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af praksis, når kommunen tilkender fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
Kriterierne for selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven skal anvendes i vurderingen af, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed.
Der kan udbetales ledighedsydelse under ferie i det omfang, den optjente ferie med løn er mindre end 25 dage, når den manglende optjening af betalt ferie skyldes lockout.
En kassekredit er ikke formue, når en borger søger om uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan således ikke bede borgeren bruge en kassekredit til forsørgelse.
Den studerende, som holder orlov fra studiet eller afbryder studiet som følge af graviditet eller barsel, skal have stået til rådighed for arbejdsmarkedet for at blive berettiget til barselsdagpenge som dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.
En medarbejdende ægtefælles andel af virksomhedens overskud skal fratrækkes ved fastsættelse af den selvstændige erhvervsdrivendes årsløn.
Fra og med den 1. marts 2016 er der indført gebyr for behandling af ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse som familiesammenført og for ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet.
Fra den 1. juni 2016 vil kommunalbestyrelsen kunne træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres.
For lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren hensætter til feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing, forhøjes beregningsgrundlaget for så vidt angår feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing med 4 pct.