Af samme forfatter
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked.
Vil du selv bestemme, hvem der skal kunne handle og træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du for en periode ikke selv er i stand til det, f.eks. grundet indlæggelse eller ophold i udlandet?
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket.
Corona-virus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket. Opstår der et akut behov for at oprette et testamente eller ændre i et eksisterende testamente
Bidrag til pensionsordning skal indregnes ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der umiddelbart før overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Ved udmåling af tilskud til hjælpernes løn tages udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper. Der kan også gives forskellige løntillæg.
STAR har samlet de seneste lovændringer i to nye lovbekendtgørelser om henholdsvis arbejdsforsik-rings- og fleksydelsesområdet.
Seniorer, der har under 6 år til folkepensionsalderen, kan blive ansat i fastholdelsesfleksjob med det samme.
Få overblik over de vigtigste begreber på pensionsområdet, og bliv klogere på de forskellige pensionsordninger, der findes, når vi fortæller dig, hvad du bør vide om pension for landmænd.
Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.
Datoen for kurset i ansættelsesret ”Opsigelse af medarbejdere og ny ferielov” er ændret fra den 26. september 2019 til den 1. oktober 2019. Kursusstedet er uændret.
Kan der ske forlængelse af sygedagpengeperioden, når den sygemeldte har en uafklaret helbredstil-stand?
Ved seniorførtidspension skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen.
Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, som er visiteret i fleksjob, og som samtidig har indtægt som selvstændig erhvervsdrivende?
Kan en sygedagpengeperiode forlænges efter revurderingstidspunktet, hvis sagen skal forelægges rehabiliteringsteam?
Hvordan beregnes tab af erhvervsevne for personer, der er tilkendt fleksjob, eller som er visiteret til fleksjob, men modtager ledighedsydelse?
Europa-Parlamentet og EU-Rådet har vedtaget et nyt direktiv, som skal gøre arbejdsvilkårene i hele EU mere gennemsigtige og forudsigelige. Der indføres nye minimumsrettigheder og nye regler om oplysninger, arbejdstagere skal have om deres arbejdsvilkår.
Den nye udlændinge- og integrationsminister har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter.
Regeringen vedtog den 30. april dele af det tidligere fremsatte lovforslag om en styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Loven træder i kraft allerede den 1. juni 2019.
Den 1. juni 2019 træder nye regler i kraft som følge af ændringer i bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter. Praktikopholdet i Danmark kan vare op til 18 måneder.
Det vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere er udmeldt af SIRI og fastsat efter indmeldinger fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR.
April bød på vedtagelse af flere love inden for det social- og ansættelsesretlige område, herunder den nye hovedlov ”lov om aktiv beskæftigelsesindsats”.
Lovforslaget til den nye hovedlov indebærer færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgrupper og giver samtidig kommuner og a-kasser større frihed til at planlægge indsatsen til den enkelte ledige.
En privat virksomhed, der ansætter en flygtning i et IGU-forløb, kan fortsat se frem til en bonus på 40.000 kr., idet IGU-ordningen er blevet forlænget frem til 30. juni 2022.
Ved uberettiget ophævelse af en elevs uddannelsesaftale vil det fremover koste arbejdsgiveren 40.000 kr. for almindelige elever og 53.000 kr. for voksenelever.
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.
3-4.000 landmænd forventes at ejer- eller generationsskifte i de kommende år, og næsten 6.000 landbrug skal skifte ejer inden for de næste ti år.
Et ejer- eller generationsskifte kræver meget planlægning og forberedelse. Tommelfingerreglen er, at processen skal sættes i gang 5-10 år, før ejerskiftet gennemføres.
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad du mangler at overveje for at komme godt igennem dit ejerskifte.
Inspiration24.11.17
Kom hele vejen rundt om dit ejerskifte. Her på siden får du inspiration til at overveje både de personlige og de økonomiske aspekter af et ejer- eller generationsskifte.
En fremtidsfuldmagt kan oprettes, uden fremtidsfuldmægtigens vidende om forholdet før fuldmagtens ikrafttrædelsestidspunkt, hvilket findes uhensigtsmæssigt i forhold til ordningens formål. SEGES har anmodet om en generel udtalelse fra Justitsministeriet.
Der er indgået aftale om en ny ferielov i Danmark, som bygger på ferielovsudvalgets forslag.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.
Kommunen skal være særligt opmærksom på borgerens partsrettigheder i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan varetage sine egne interesser under behandling af en sag. Hvis rettighederne tilsidesættes, vil kommunens afgørelse være ugyldig.
En borger skal tilbydes ressourceforløb, når vedkommende opfylder betingelserne og har komplekse problemer. I visse tilfælde vil ét ressourceforløb ikke være nok.
Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende første gang begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis forældre passer barnet på skift og skiftes til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.
En sygemeldt borger har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset hvor ferien afholdes. Hvis ferien ikke er aftalt, anses ferieafholdelse som en raskmelding, hvorfor en anmodning om sygedagpenge efter endt ferie behandles som en ny sygemelding.
Ved efterregulering af pension, hvor der er opstået et tilbagebetalingskrav, vil der som hovedregel foretages automatisk genoptagelse af det tidligere indkomstår.
Det er kun lønindtægter fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Optjeningsperioden er afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Borgere på ressourceforløbsydelse, kan pålægges sanktioner ved udeblivelse fra en samtale. Før fradrag i ydelsen skal kommunen have informeret borgeren om konsekvenserne af udeblivelse og have vejledt om betydningen af gentagelsestilfælde.
Borgere i ressourceforløb har ret til et jobafklaringsforløb og den tværfaglige indsats, uanset om de ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. Retten er ikke betinget af en samtidig pligt til at modtage ydelsen.
Reglerne om fastholdelsesfleksjob finder ikke anvendelse i tilfælde af nedsat arbejdsevne ved ansættelsens begyndelse, hvor ansættelsen er etableret som en del af en samlet indsats for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Kommunen har pligt til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår aftalt mellem en privat arbejdsgiver og en ledig enten er overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde, når en arbejdsgiver søger om løntilskud.
Ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledigheden, hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelsesmål.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en opdateret vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning fra august 2016.
En kommune har pligt til at give alle borgere nødvendig rådgivning og vejledning. Hjælp til en borger skal tilrettelægges ud fra en samlet bred vurdering af borgerens behov for hjælp.
Erhvervsevnetab for personer i fleksjob beregnes på grundlag af forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet. Lønsammenligningen foretages, selvom personen har personlig assistance i fleksjobbet.
En kommune har pligt til at forelægge en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag til rehabiliteringsteamet.
Den sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en personskade eller væsentlig forværring af en tidligere lidelse.
Seneknuder anerkendes ikke som en erhvervssygdom, da der ikke er generel lægevidenskabelig dokumentation for, at de dannes som følge af længerevarende erhvervsmæssige belastninger.
Der bevilges som udgangspunkt økonomisk fripladstilskud fra optagelsesdagen ved nyoptagelse i dagtilbud. Ansøgning herom skal dog ske inden for rimelig tid efter optagelsen, hvilket beror på en konkret vurdering.
Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke altid standses grundet uarbejdsdygtighed, når helbredstilstanden anses for at være stationær.
Ved afbrudt uddannelse på grund af sygdom er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet og dermed opnå ret til sygedagpenge, at borgeren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.
Ved beregning af supplerende kontanthjælp skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed.
Ved vurdering af, hvorvidt en borger er berettiget til at få personlig assistance, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Dette gælder også for vidensarbejdere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Formålet er at gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen alderdom og gå senere på pension.
Udbetaling af sygedagpenge skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning heraf, men kommunen må ikke lade udbetalingen fortsætte efter dette tidspunkt.
Ophævelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, modtagelse af opsat pension med tilbagevirkende kraft og ændringer af indtægtsgrundlaget for beregning af pension vedr. efterlønsbidrag mv. er hovedændringerne i det vedtagne lovforslag.
Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.
Der er vedtaget en forlængelse af perioden for dagpengemodtageres mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgere og forlængelse af ansøgningsfrist for udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft er et par af hovedtrækkene i lovændringen.
Responsum gennemgår det yderst komplicerede regelsæt og indeholder samtidig forslag til spørgsmål til kunden til afdækning af et evt. internationalt element.
På nuværende tidspunkt kan der ikke indtastes aktieindkomst med negativt fortegn på borger.dk, men negativ aktieindkomst nedsætter fortsat aktieudbyttet ved den endelige beregning.
Der er efter det oplyste fra SIRI ikke sket ændringer i lønniveauerne.
Justitsministeriet forventer, at loven kan træde i kraft den 01.09.2017.
Med lovforslaget opretholdes hovedelementerne i den gældende ordning. Det gælder også ligedelingsordningen. Nyt er bl.a. begrebet delingsformue, mulighed for at aftale sumsæreje og sumdeling, samt lovfæstede regler om behandling af ægtefællers gæld.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.
Når strategien for et generationsskifte er lagt, kan der ske uforudsete ting, som kræver villighed til at ændre på sine planer. Det oplevede datteren Christina og faren Torben, der midt i processen måtte skifte retning. Mød dem i videoen nedenfor.
Et ejer- eller generationsskifte handler ikke kun om tal, bundlinje og skatteoptimering. De bløde dele af et ejerskifte er lige så vigtige at forholde sig til. For køber og sælger er barriererne ikke kun økonomiske, men også følelsesmæssige.
Links18.11.16
Ved at trykke på links nedenfor kan du komme videre til relevante sider om familiejura.
Find lettilgængelige pjecer om forskellige emner indenfor familiejura
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ spritnye ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad du mangler at overveje for at komme godt igennem dit ejerskifte.
På denne side får du adgang og overblik over de vigtigste lovsamlinger indenfor familie- og arveretten. Du kan samtidig finde fortolkningsbidrag til love og regler.
Nedenfor finder du årets nyheder om familiejura samt links til tidligere års nyheder. Du finder også et link, der viser dig videre til skattemeddelelser om dødsbobeskatning.
En ægtepagt skal tinglyses for at blive gyldig. Tinglysning af alle ægtepagter skal ske i Personbogen. Et testamente skal oprettes skriftligt og bør oprettes som notartestamente, dvs. underskrives eller vedkendes for en notar.
Et generationsskifte kræver ikke kun stillingtagen til økonomiske aspekter. Det kan også medføre personlige udfordringer for familien. Se videoen om Michael og hans far Jens og bliv klogere på, hvilke udfordringer et generationsskifte kan føre med sig.
Denne model finder ligesom model 6 anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Denne model finder anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Læs om, hvad modellen indebærer og få en oversigt over fordele og ulemper.
Der er mange parametre, du skal være opmærksom på, når du skal gennemføre et ejer- eller generationsskifte. Derfor har vi samlet en række emner, du skal forholde dig til, når du skal igennem den komplekse proces.
Familiejura07.09.15
I forbindelse med planlægning af et generationsskifte skal du overveje, om landbrugsejendommen skal være fælleseje eller særeje i forhold til din ægtefælle.
Der er mange parametre, du skal være opmærksom på, når du skal købe virksomhed. Derfor har vi samlet en række emner, du skal forholde dig til, når du skal igennem den komplekse proces.
Når du køber en virksomhed skal du overveje, om du vil drive virksomheden i personligt regi eller i selskabsform. Der er nogle fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer.
Familiejura07.09.15
Hvis du sælger ejendommen til et af dine børn, og hvis der i forbindelse med overdragelsen af ejendommen ydes en gave, skal der oprettes gavebrev. Derudover skal du tage stilling til, om ejendommen skal være særeje for dit barn.
Tvisten i sagen var, om sælgers salg af byggegrunde var momspligtigt, eller om salget faldt udenfor momslovens anvendelsesområde. Landsskatteretten fandt med rette, at det første var tilfældet.
Af afgørelsen fra byretten følger, at momslovens § 27, stk. 6 er en tilbagebetalingsregel, der giver en leverandør adgang til tilbagebetaling af en angivet og indbetalt moms, hvis den ikke er betalt af leverandørens aftager.
Landsretten var enig med Skatteministeriet i, at det afgørende kriterium for, om en personligt drevet virksomhed, der ikke er arbejdsgiver, skal registreres i CVR-registret, er, om virksomheden er erhvervsdrivende i CVR-lovens forstand.
Det bindende svar fra Skatterådet fordrer, at man i lejeaftaler er meget opmærksom på, om der indsættes en forkøbsret eller en køberet, da det kan have afgørende betydning for den momsmæssige behandling ved salget af den faste ejendom.
Landsskatterettens kendelse giver anledning til bl.a. at knytte bemærkninger om, hvilke principper fra EU-lovgivningen, der er iagttaget ved udformningen af SKATs styresignal om afhentningskøb.
Byretsdom "diskvalificerer" Landsskatterettens omkvalifikationssynspunkt.
EU-dom gentager, at fradragsretten er en integreret del af momsordningen og tager samtidig stilling til konsekvensen af manglende opfyldelse af formelle betingelser for fradragsret.
I byretsdommen fastslås bl.a., at de afgørende kriterier for, om en personligt drevet virksomhed skal registreres i CVR, er, om virksomheden er erhvervsdrivende eller arbejdsgiver.
Med udgangspunkt i det bindende svar knyttes bemærkninger om den momsmæssige behandling af tilskud og rabatter, herunder hvornår og hvordan de indgår ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.
Det bindende svar vedrører (igen) sondringen mellem en gammel bygning og en byggegrund. Det blev også fastslået, at tinglysning af adkomst ikke i sig selv var en leverance mod vederlag, fordi køberne endnu ikke havde opnået ejerskab eller ejendomsretten.
Udlejning af fast ejendom omfatter også det tilfælde, hvor lejer afstår sin lejeret. Godtgørelsen følger dermed den momsmæssige behandling af lejemålet
Skatterådets bindende svar oplister de momsmæssige forudsætninger for, at en forudbetaling medfører afgiftspligtens indtræden.
Skatteafdelingen knytter bemærkninger til ministerens redegørelse af forskellen i momsmæssig henseende mellem at overtage varer i forbindelse med en forsikringstransaktion og at overtage en ejendom som ufyldestgjort panthaver.
Kendelsen fastslår, at avl på rod er omfattet af begrebet fast ejendom, og at høstning af avlen derfor er en ydelse omfattet af ML § 18.
Der er samlet en stribe kendelser fra Landsskatteretten til illustration af forskelligheden af opfyldelse af dokumentationskravet for tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning.
Skatterådet fandt, at salg af byggegrund skulle momses, efter at være udlejet momsfrit i mindst 6 måneder. SKAT lagde til grund, at det var spørgerens hensigt at sælge grundene eller opføre bebyggelse på grundene til videresalg.
Ifølge det bindende svar ændres begrundelsen i forhold til den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgørelser vedrørende private personers salg af fast ejendom, der er erhvervet med henblik på passiv kapitalanbringelse.
Skatterådets bindende svar giver bl.a. udtryk for, at kursværdien af den latente skat skal opgøres for hvert aktiv for sig.
Lovændringerne vedrører de skattemæssige ændringer set i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
På baggrund af et bindende svar herom knytter Videncentret nogle bemærkninger i relation til, hvornår opførelsen af en bygning anses for påbegyndt i momsmæssig henseende.
Retten fastslog, at det forhold, at en momspligtig virksomhed (rideskolen) leverer ydelser til en momsfritaget virksomhed (fysioterapeuten), ikke gør, at den ydelse, der leveres (heste, anlæg m.m., der stilles til rådighed), bliver momsfritaget.
På baggrund af en endnu ikke offentliggjort kendelse fra LSR knyttes bemærkninger omkring samspillet mellem omvendt betalingspligt for moms og leveringsstedsreglerne for ydelser (fast ejendom).
Kendelsen vedrører et skibsværfts mulighed for momsfradrag ved overarbejdsbespisning. Kendelsen bidrager til fortolkning af begrebet "uvarslet" overarbejde.
I det bindende svar ses, at der er forskel på de momsmæssige og de skattemæssige betragtninger, der bliver lagt vægt på. Således bliver et afsmitningssynspunkt anvendt i momsmæssigt henseende, men ikke i skattemæssigt henseende.
Det bindende svar bekræfter, at en konverteringsret er en rettighed over fast ejendom, som momsmæssigt behandles på samme måde som den faste ejendom, der danner grundlag for konverteringsretten.
I kendelsen fastslår Landsskatteretten, at et revisions- og rådgivningsfirma kun i helt særlige tilfælde kan opnå momsfradrag ved overarbejdsbespisning. Kendelsen bidrager til fortolkning af begrebet "konkret (uvarslet) beordret overarbejde".
En option på fast ejendom skal momsmæssigt behandles på samme måde som leveringen af den faste ejendom, optionen knytter sig til. De bindende svar viser to eksempler.
I fortsættelse af SKATM-2014-30-03 knytter Videncentret nogle yderligere bemærkninger i relation til hensigten med opførelsen af en bygning - "bordet fanger".
Skatterådet har i et nyligt afgivet bindende svar fastslået, at en arbejdsgiverbetalt app skal betragtes som et personalegode omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.
Svaret bekræfter, at det ikke i sig selv er antallet af grunde, der sælges, som er afgørende for momspligt (her 7 grunde), men derimod om der aktivt søges opnået indtægter af en vis varig karakter. De private personer blev ikke anset for momspligtige.
Videncentret erindrer om, at fristregler for skatter, moms og afgifter i høj grad er parallel. Retspraksis for fristregler på indkomstskatteområdet kan således ofte anvendes i relation til fristregler for moms & afgifter.
Styresignalet præciserer, hvad der skal med og ikke skal med ved opgørelsen af kantinemomsen.
Bindende svar vedrørende momsmæssig sondring omkring opførelse af bygning med henblik på udlejning contra opførelse af bygning med henblik på salg, betydning af forkøbsret og opdeling af et aktiv.
Bindende svar vedrørende arbejdstøj finansieret ved lønomlægning og fradrag for moms af indkøbt arbejdstøj.
I Skatterådets bindende svar skulle der ikke beregnes moms ved spørgerens salg af nyopført parcelhus til datter.