Af samme forfatter
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.
3-4.000 landmænd forventes at ejer- eller generationsskifte i de kommende år, og næsten 6.000 landbrug skal skifte ejer inden for de næste ti år.
Et ejer- eller generationsskifte kræver meget planlægning og forberedelse. Tommelfingerreglen er, at processen skal sættes i gang 5-10 år, før ejerskiftet gennemføres.
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad du mangler at overveje for at komme godt igennem dit ejerskifte.
Inspiration24.11.17
Kom hele vejen rundt om dit ejerskifte. Her på siden får du inspiration til at overveje både de personlige og de økonomiske aspekter af et ejer- eller generationsskifte.
En fremtidsfuldmagt kan oprettes, uden fremtidsfuldmægtigens vidende om forholdet før fuldmagtens ikrafttrædelsestidspunkt, hvilket findes uhensigtsmæssigt i forhold til ordningens formål. SEGES har anmodet om en generel udtalelse fra Justitsministeriet.
Responsum gennemgår det yderst komplicerede regelsæt og indeholder samtidig forslag til spørgsmål til kunden til afdækning af et evt. internationalt element.
Når strategien for et generationsskifte er lagt, kan der ske uforudsete ting, som kræver villighed til at ændre på sine planer. Det oplevede datteren Christina og faren Torben, der midt i processen måtte skifte retning. Mød dem i videoen nedenfor.
Et ejer- eller generationsskifte handler ikke kun om tal, bundlinje og skatteoptimering. De bløde dele af et ejerskifte er lige så vigtige at forholde sig til. For køber og sælger er barriererne ikke kun økonomiske, men også følelsesmæssige.
Find lettilgængelige pjecer om forskellige emner indenfor familiejura
Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen? Tag SEGES’ spritnye ”Test dit ejerskifte” og få en afklaring af, hvad du mangler at overveje for at komme godt igennem dit ejerskifte.
På denne side får du adgang og overblik over de vigtigste lovsamlinger indenfor familie- og arveretten. Du kan samtidig finde fortolkningsbidrag til love og regler.
Nedenfor finder du årets nyheder om familiejura samt links til tidligere års nyheder. Du finder også et link, der viser dig videre til skattemeddelelser om dødsbobeskatning.
En ægtepagt skal tinglyses for at blive gyldig. Tinglysning af alle ægtepagter skal ske i Personbogen. Et testamente skal oprettes skriftligt og bør oprettes som notartestamente, dvs. underskrives eller vedkendes for en notar.
Et generationsskifte kræver ikke kun stillingtagen til økonomiske aspekter. Det kan også medføre personlige udfordringer for familien. Se videoen om Michael og hans far Jens og bliv klogere på, hvilke udfordringer et generationsskifte kan føre med sig.
Denne model finder ligesom model 6 anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Denne model finder anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Læs om, hvad modellen indebærer og få en oversigt over fordele og ulemper.
Der er mange parametre, du skal være opmærksom på, når du skal gennemføre et ejer- eller generationsskifte. Derfor har vi samlet en række emner, du skal forholde dig til, når du skal igennem den komplekse proces.
Familiejura07.09.15
I forbindelse med planlægning af et generationsskifte skal du overveje, om landbrugsejendommen skal være fælleseje eller særeje i forhold til din ægtefælle.
Der er mange parametre, du skal være opmærksom på, når du skal købe virksomhed. Derfor har vi samlet en række emner, du skal forholde dig til, når du skal igennem den komplekse proces.
Når du køber en virksomhed skal du overveje, om du vil drive virksomheden i personligt regi eller i selskabsform. Der er nogle fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer.
Familiejura07.09.15
Hvis du sælger ejendommen til et af dine børn, og hvis der i forbindelse med overdragelsen af ejendommen ydes en gave, skal der oprettes gavebrev. Derudover skal du tage stilling til, om ejendommen skal være særeje for dit barn.
Tvisten i sagen var, om sælgers salg af byggegrunde var momspligtigt, eller om salget faldt udenfor momslovens anvendelsesområde. Landsskatteretten fandt med rette, at det første var tilfældet.
Af afgørelsen fra byretten følger, at momslovens § 27, stk. 6 er en tilbagebetalingsregel, der giver en leverandør adgang til tilbagebetaling af en angivet og indbetalt moms, hvis den ikke er betalt af leverandørens aftager.
Landsretten var enig med Skatteministeriet i, at det afgørende kriterium for, om en personligt drevet virksomhed, der ikke er arbejdsgiver, skal registreres i CVR-registret, er, om virksomheden er erhvervsdrivende i CVR-lovens forstand.
Det bindende svar fra Skatterådet fordrer, at man i lejeaftaler er meget opmærksom på, om der indsættes en forkøbsret eller en køberet, da det kan have afgørende betydning for den momsmæssige behandling ved salget af den faste ejendom.
Landsskatterettens kendelse giver anledning til bl.a. at knytte bemærkninger om, hvilke principper fra EU-lovgivningen, der er iagttaget ved udformningen af SKATs styresignal om afhentningskøb.
Byretsdom "diskvalificerer" Landsskatterettens omkvalifikationssynspunkt.
EU-dom gentager, at fradragsretten er en integreret del af momsordningen og tager samtidig stilling til konsekvensen af manglende opfyldelse af formelle betingelser for fradragsret.
I byretsdommen fastslås bl.a., at de afgørende kriterier for, om en personligt drevet virksomhed skal registreres i CVR, er, om virksomheden er erhvervsdrivende eller arbejdsgiver.
Med udgangspunkt i det bindende svar knyttes bemærkninger om den momsmæssige behandling af tilskud og rabatter, herunder hvornår og hvordan de indgår ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.
Det bindende svar vedrører (igen) sondringen mellem en gammel bygning og en byggegrund. Det blev også fastslået, at tinglysning af adkomst ikke i sig selv var en leverance mod vederlag, fordi køberne endnu ikke havde opnået ejerskab eller ejendomsretten.
Udlejning af fast ejendom omfatter også det tilfælde, hvor lejer afstår sin lejeret. Godtgørelsen følger dermed den momsmæssige behandling af lejemålet
Skatterådets bindende svar oplister de momsmæssige forudsætninger for, at en forudbetaling medfører afgiftspligtens indtræden.
Skatteafdelingen knytter bemærkninger til ministerens redegørelse af forskellen i momsmæssig henseende mellem at overtage varer i forbindelse med en forsikringstransaktion og at overtage en ejendom som ufyldestgjort panthaver.
Kendelsen fastslår, at avl på rod er omfattet af begrebet fast ejendom, og at høstning af avlen derfor er en ydelse omfattet af ML § 18.
Der er samlet en stribe kendelser fra Landsskatteretten til illustration af forskelligheden af opfyldelse af dokumentationskravet for tilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning.
Skatterådet fandt, at salg af byggegrund skulle momses, efter at være udlejet momsfrit i mindst 6 måneder. SKAT lagde til grund, at det var spørgerens hensigt at sælge grundene eller opføre bebyggelse på grundene til videresalg.
Ifølge det bindende svar ændres begrundelsen i forhold til den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgørelser vedrørende private personers salg af fast ejendom, der er erhvervet med henblik på passiv kapitalanbringelse.
Skatterådets bindende svar giver bl.a. udtryk for, at kursværdien af den latente skat skal opgøres for hvert aktiv for sig.
Lovændringerne vedrører de skattemæssige ændringer set i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
På baggrund af et bindende svar herom knytter Videncentret nogle bemærkninger i relation til, hvornår opførelsen af en bygning anses for påbegyndt i momsmæssig henseende.
Retten fastslog, at det forhold, at en momspligtig virksomhed (rideskolen) leverer ydelser til en momsfritaget virksomhed (fysioterapeuten), ikke gør, at den ydelse, der leveres (heste, anlæg m.m., der stilles til rådighed), bliver momsfritaget.
På baggrund af en endnu ikke offentliggjort kendelse fra LSR knyttes bemærkninger omkring samspillet mellem omvendt betalingspligt for moms og leveringsstedsreglerne for ydelser (fast ejendom).
Kendelsen vedrører et skibsværfts mulighed for momsfradrag ved overarbejdsbespisning. Kendelsen bidrager til fortolkning af begrebet "uvarslet" overarbejde.
I det bindende svar ses, at der er forskel på de momsmæssige og de skattemæssige betragtninger, der bliver lagt vægt på. Således bliver et afsmitningssynspunkt anvendt i momsmæssigt henseende, men ikke i skattemæssigt henseende.
Det bindende svar bekræfter, at en konverteringsret er en rettighed over fast ejendom, som momsmæssigt behandles på samme måde som den faste ejendom, der danner grundlag for konverteringsretten.
I kendelsen fastslår Landsskatteretten, at et revisions- og rådgivningsfirma kun i helt særlige tilfælde kan opnå momsfradrag ved overarbejdsbespisning. Kendelsen bidrager til fortolkning af begrebet "konkret (uvarslet) beordret overarbejde".
En option på fast ejendom skal momsmæssigt behandles på samme måde som leveringen af den faste ejendom, optionen knytter sig til. De bindende svar viser to eksempler.
I fortsættelse af SKATM-2014-30-03 knytter Videncentret nogle yderligere bemærkninger i relation til hensigten med opførelsen af en bygning - "bordet fanger".
Skatterådet har i et nyligt afgivet bindende svar fastslået, at en arbejdsgiverbetalt app skal betragtes som et personalegode omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.
Svaret bekræfter, at det ikke i sig selv er antallet af grunde, der sælges, som er afgørende for momspligt (her 7 grunde), men derimod om der aktivt søges opnået indtægter af en vis varig karakter. De private personer blev ikke anset for momspligtige.
Videncentret erindrer om, at fristregler for skatter, moms og afgifter i høj grad er parallel. Retspraksis for fristregler på indkomstskatteområdet kan således ofte anvendes i relation til fristregler for moms & afgifter.
Styresignalet præciserer, hvad der skal med og ikke skal med ved opgørelsen af kantinemomsen.
Bindende svar vedrørende momsmæssig sondring omkring opførelse af bygning med henblik på udlejning contra opførelse af bygning med henblik på salg, betydning af forkøbsret og opdeling af et aktiv.
Bindende svar vedrørende arbejdstøj finansieret ved lønomlægning og fradrag for moms af indkøbt arbejdstøj.
I Skatterådets bindende svar skulle der ikke beregnes moms ved spørgerens salg af nyopført parcelhus til datter.