Af samme forfatter
Vær opmærksom, når du selv søger, eller når du som rådgiver hjælper med ansøgninger om lån, tilskud mv. fra hjælpepakker. Overtræder du loven, kan straffen blive op til 4 gange så høj som hidtil pga. ny bestemmelse i straffeloven.
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er kategori 2-natur.
Kravene opdateres som følge af ændrede danske regler om bl.a. husdyrgødning og halekupering af pattegrise. Frist for bemærkninger sendes til Landbrugsstyrelsen senest 15. oktober 2019 kl. 12.
Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.
Artikel om ændringer kommer på LI snarest.
Læs helt kort om hvad Grønt Danmarkskort er for noget og om status på arbejdet.
Vil du klage over en afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal benytte Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Så søg aktindsigt og få udleveret sagens dokumenter. Læs her hvordan.
Grønt Danmarkskort forpligter kommunen og får derved betydning for landmænd og andre borgere. Se her eksempel på afgørelse, der lægger vægt på Grønt Danmarkskort.
Indsamler en sælger, en internetudbyder eller en anden dataansvarlig dine persondata, og det sker ved, at du selv afgiver oplysningerne, skal du have en række oplysninger, hvis du ikke har dem i forvejen.
En sælger, internetudbyder eller anden dataansvarlig, som indsamler persondata om dig, skal give dig en række oplysninger. Hvilken information du skal have, afhænger af, om den dataansvarlige indsamler dataene hos dig selv eller hos andre.
Indsamler en sælger, en internetudbyder eller en anden dataansvarlig persondata om dig, skal du have en række oplysninger, hvis du ikke har dem i forvejen.
Find links til ansøgningsskemaer, jordbrugsanalyser, Husdyrvejledningen og Husdyrhelpdesken. Læs om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Højere bøder, hvis samtykket ikke er i orden, betyder formentlig, at du oftere vil blive bedt om at give samtykke til, at dine data behandles. Læs her om, hvad samtykke er for en størrelse, og hvad det indebærer for dig at give samtykke.
Dataportabilitet er en ny rettighed til at overføre og videreanvende data om dig selv til dine egne formål og på tværs af forskellige it-tjenester.
Du har til enhver tid ret til indsigt i, hvordan dine data bruges og opbevares, og hvem der har adgang til dem. Læs her om hvordan du udnytter din ret til indsigt.
- få et hurtigt overblik.
Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Det har betydning for dig – både som privatperson og som virksomhedsejer. Men hvad er persondata egentligt?
Får du et påbud om at retablere natur efter planloven eller naturbeskyttelsesloven, kan kommunen ikke kræve en retableringsplan. Det fremgår af en ny landsretsdom.
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og større husdyrbrug. Et andet område er natur. Det har betydning i forhold til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner.
Kontakt12.02.18
Kontakt redaktionen bag Regelinfo, Socialøkonomi samt MSøg.
Vurdering som landbrugsejendom
Når en myndighed tilbagekalder en tilladelse, bevilling eller anden afgørelse, som er til fordel for landmanden, skal visse betingelser være opfyldt. Se hvilke i denne artikel og få en idé om hvornår der er basis for at klage.
Nogle gange annullerer myndighederne en afgørelse, fordi de mener, at der er sket fejl ved afgørelsens tilblivelse. Det er ikke altid lige belejligt for den landmand, som sidder i den anden ende og f.eks. oplever at få en tilladelse annulleret.
Læs her en artikel fra SEGES, der giver overblik over reglerne om bebyggelse i husdyrbrugloven og over Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2012.
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2013.
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2014.
Læs her kommentarer fra SEGES til udvalgte afgørelser om miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Afgørelser26.05.15
Læs artikler og notater med fortolkningsbidrag om specifikke emner.
Læs her artikler om ændringer og fortolkninger af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Her finder du artikler og notater om fortolkning af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og om ændringer af denne bekendtgørelse.
Her finder du artikler og notater om fortolkning af husdyrbrugloven og om ændringer af loven.
Se oversigt over de regler for anmeldelse, tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, som SEGES eller samarbejdspartnere har beskrevet og fortolket i artikler og notater. Nederst ses et link til fortolkningsbidrag opdelt efter emne.
Her finder du artikler om fortolkning af love, bekendtgørelser, EU-direktiver og andre regler. Se desuden artikler, der beskriver ændringer i reglerne.
Find ansøgningsskemaer, oplysninger om dyretryk og beregningsmodeller samt links til vejledning vedr. ansøgning. Se også information om klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Siderne redigeres af nedenstående gruppe medarbejdere, som kan kontaktes, såfremt man har spørgsmål eller ønsker til samlingen.
Oversigt over kommenteringer af principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fra 2013 vedrørende husdyrbrugloven.
To kvinder kan nu blive forældre på samme måde som heteroseksuelle par, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning
Samlet oversigt over love, lovforslag og betænkninger, bekendtgørelser, den nye digitale vejledning, brugerbetaling, husdyrgødningsbekendtgørelsen, overgangsregler m.v.
Ændrede regler om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl
Inhabilitet25.01.12
Størstedelen af Forvaltningsloven (FVL) beskæftiger sig med, hvilke rettigheder man har, når man er ”part” i en sag. Begrebet ”en part” er ikke defineret i FVL.
Inhabilitet25.01.12
Forkortelser19.01.12
Miljøklagenævnet om 1. instansens mulighed for at ændre en påklaget miljøgodkendelse og for at udstede tillægsgodkendelse. Endvidere om bortfald af klage.