Af samme forfatter
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (kun fraværsdage medregnes).
Økonomisk støtte til efterskole er betinget af, at den unge har et særligt behov for støtte, og at efterskoleopholdet anses for at være af væsentlig betydning for den unges særlige behov for støtte.
Retten til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke længere er opfyldt. Retten til dagpenge bortfalder ikke, hvis den sygemeldte medvirker samme dag.
Højesteret har i dommen offentliggjort som U. 2013.3120/2H afgjort, at mistet efterlønspræmie er ”er-statningsretligt værnet.
Ved vurderingen af, om ansøgeren har formue, skal midler, der stammer fra en méngodtgørelse eller godtgørelse for anden ikke økonomisk skade, ikke vurderes på anden måde end andre former for formue.
Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristerne til 1/9 2020. Fristen i forhold til dagpengereglerne er uændret, og årsopgørelsen anses fortsat for afsluttet 2. juli i forhold til indkomstkrav og beregning af arbejdsløshedsdagpenge, oplyser STAR.
Udbetaling Danmark oplyser, at efterregulering af folke- og førtidspension for 2019 først påbegyndes til september 2020.
Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september.
Præcisering af optjening af skattefri præmie samtidig med efterløn, samt modregning for pension fra 60 år og frem til efterlønsalder.
Regeringen indfører en række tiltag, der skal mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere kan tage COVID-19 smitte med, når de pendler til og fra Danmark for at arbejde.
Evalueringen skal danne grundlag for en gennemskrivning af loven med henblik på at skabe et klarere, mere enkelt og administrerbart regelgrundlag.
Arbejdstilsynet vil fra tirsdag den 14. april 2020 øge sin tilsynsindsats i udvalgte brancher, herunder det grønne område. Indsatsen målrettes bl.a. begrænsning af smittespredning af coronavirus.
Forlængelser i ydelsessystemet vedr. arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og G-dage frem til 30 juni.
Hvilke oplysninger kommunen kan indhente, når kommunen skal undersøge, om en sygemeldt opfylder beskæftigelseskravet som løsarbejder efter sygedagpengeloven. Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2020.
En sygemeldt borger kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Borger kan ikke få sygedagpenge fra kommunen under ferien. Arbejdsgiver kan dermed heller ikke få sygedagpengerefusion.
Oftest stillede spørgsmål om lønkompensation i forbindelse med tilskud på beskæftigelsesområder, herunder personlig assistance, løntilskud, VEU .
Mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode – ny lov.
Tysklands gennemrejseforbud for sæsonarbejdere er ophævet med tilbagevirkende kraft oplyser GLS-A.
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19-situationen.
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
Lov om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i perioden 1. marts – 31.maj 2020.
Midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. Spørgsmål/svar til virksomheder, a-kasser, jobcentre, kommuner.
GLS-A oplyser, at de tyske grænsemyndigheder generelt vil nægte sæsonarbejdere/høstarbejdere indrejse i landet.
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i 3 måneder. Lovforslag vedtaget den 26. marts 2020.
Landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber i perioden frem til 25. juni 2020, kan ekstraordinært få forlænget tilladelsen i 3 måneder.
Kompensationsordninger til små og mellemstore virksomheder, herunder lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge, bedre lånemuligheder for elever og studerende.
Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19.
Vejledning om arbejdsgivers ret til refusion mv., herunder præcisering af, hvilken persongruppe der er omfattet af muligheden for refusion.
Lovforslag 135 19/20 om arbejdsgivers ret til refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19 er vedtaget den 17. marts 2020.
Regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne har indgået en trepartsaftale, der indfører lønkompensation for medarbejdere, som ellers ville være blevet afskediget.
Nye indrejserestriktioner som led i indsatsen mod coronavirus/covid-19.
Lovforslag om arbejdsgivers ret til refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19.
Arbejdsgiver får refusion fra første fraværsdag , når medarbejderen er syg af COVID 19 eller i karantæne. Ordningen om arbejdsfordeling gøres mere fleksible.
COVID-19 lukker landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser.
Beregningsgrundlaget for fleksjob til selvstændige er opdateret med de nye lønninger pr. 1. marts 2020.
Landmænd med nedsat arbejdsevne kan få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Her kan du se hvordan grundlaget for tilskud beregnes.
Selvbetjeningsløsningen for beregning af folkepension er åbnet igen. Det er kun muligt at bruge beregneren for det aktuelle indkomstår.
Få et hurtigt overblik over den nye pensionsordning, som gælder for en række overførselsindkomstmodtagere.
I september 2019 betalte godt 16 procent til efterlønnen. I 2006 var det næsten 63 procent.
To nye lovbekendtgørelser samler de nye regler om sygedagpenge og barsel.
I perioden mellem 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension.
Opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge er ophævet med tilbagevirkende kraft.
Satser 202016.01.20
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelse.
Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.
Principafgørelsens skal afklare, hvornår der kan ydes tilskud til en flerhed af selskaber, og hvilken beregningsmetode der finder anvendelse.
Principafgørelsen belyser reglerne om uarbejdsdygtighed, herunder hvilket timetal den brede vurdering skal foretages i forhold til.
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår reglerne for borgers deltagelse i møde i rehabiliteringsteamet.
Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis og tager stilling til, om der er ret til sygedagpenge ved ny sygemelding efter afholdelse af ferie.
Principafgørelsen belyser anvendelsen af reglerne om sammenfaldende økonomiske interesser ved bevilling af personlig assistance til tegnsprogstolkning.
Principafgørelsen afklarer, hvorvidt principperne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår den lægelige vurdering finder tilsvarende anvendelse i forlængelsesbestemmelsen for pensionister i sygedagpengelovens § 29.
Fra 1. januar 2020 indføres en ny seniorpension, lovforslag 67 2019-20.
En ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere og tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. I den mellemliggende periode skal kommunerne administrere ordningen.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
Aftalen omhandler bl.a. social dumpning og international rekruttering, afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge samt barselsfond til selvstændige.
Udenlandske praktikanter anses ikke for at have sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning at kørekort under praktikopholdet.
Der er tilføjet et afsnit i ansættelseskontrakterne vedr. modregning i løn for mistet sygedagpengerefusion.
Nye satser i forhold til folkepension og førtidspension for 2019 er udkommet – med tilbagevirkende kraft for hele 2019.
Lovforslag om obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v.
Seniortænketanken har udgivet sine anbefalinger om et længere om godt seniorarbejdsliv
Rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløb udbetales som skattepligtig A-indkomst. Dvs., at renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.
Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.
Der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den sikredes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold.
Lovforslag om en enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v. – L 52 2019-20
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie er vedtaget den 5. november.
Regeringen ønsker at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven fra 30 til 40 dage.
Regeringens lovprogram med fokus på Socialjura.
Fra den 1. juli 2019 skal turister og andre personer uden bopæl i Danmark betale for behandling på hospitalet, med mindre de er omfattet af en række undtagelser.
Henvendelse til Udbetaling Danmark i forbindelse med efterregulering af pension mv. for selvstændige.
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie – lovforslag i høring.
Udbetaling Danmark udsender brev om efterregulering af social pension i perioden 6. – 11. september 2019. Der udsendes også brev til de pensionister, der har fået udsat efterreguleringen fra 2017.
Flere links28.08.19
Links vedrørende socialøkonomi
Links28.08.19
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes løn og skal ikke fradrages i fleksløntilskuddet. Personalegoder indgår ikke i lønloft.
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse?
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet.
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
Afklaring af praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.
Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.
Udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv, herunder særligt når den handicappede har flere ansættelser.
Betydning for vurdering af om en personlig assistance har karakter af almindelig medhjælp, hvis den personlige assistent og borgeren ikke arbejder samtidig.
Førtidspension – hvilken betydning har det for afklaring af borgerens arbejdsevne, at borgeren har et misbrug?
Tillæg til ansættelseskontrakt om MRSA 398 i svinebesætninger er ændret.
En ny regering forpligtes til at tage en række initiativer på bl.a. socialjura- og ansættelsesretsområdet.
Normtimesatserne, som fremgår af satserne for 2019, er ændret for så vidt angår ammekøer og mink.
Der vil blive oprettet en erfagruppe for kriseramte landmænd og deres ægtefæller. Erfagruppen vil blive oprettet i løbet af den næste måned, og første møde bliver afholdt i Horsens.
Håndbogen om sociale ydelser kan købes i boghandlen eller på nettet.
Pensionister, der har mere end én opgørelsesperiode, har ikke fået efterregulering for 2017. Baggrunden er, at Udbetaling Danmarks system endnu ikke er indrettet efter en praksisændring fra Ankestyrelsen.
Der er indgået en pensionsaftale omkring seniorpension, fastholdelsesfleksjob, tilbagetrækning og nedslidning mv.
Ny seniorpension giver mulighed for at trække sig tilbage 6 år før folkepensionsalderen mv.
Det er ikke længere muligt at anvende det direkte nummer til afdelingen for selvstændige.
I artiklen oplistes de kriterier, som skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af de indefrosne feriepenge i forbindelse med hjemrejse til ens hjemland.
Skal udbetalingen af sygedagpenge startes, når sygefraværet er anmeldt efter revurderingstidspunktet?
Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til personer, der arbejder, efter at de har nået folkepensionsalderen – Lovforslag 144 2018-19.
Hvordan beregnes revurderingstidspunktet i de tilfælde, hvor den selvstændige hverken får udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom?
Hvilken betydning får Østre Landsrets dom af 4. maj 2018 for sager, hvor en borger har raskmeldt sig eller har genoptaget sit arbejde i hidtidigt omfang?
Hvordan kan den tidligere bruttoindtægt fastsættes, når der skal bevilges tabt arbejdsfortjeneste til selvstændigt erhvervsdrivende?
Hvornår er der udviklingsperspektiv ift. en persons arbejdsevne, herunder hvornår er der en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt forbedre sin situation?
Tabel for middellevetid ved beregning af venteprocent for pensionister, der ønsker udbetaling af ventetillæg over 10 år.
Statsforvaltningens opgaver efter lov om fremtidsfuldmagter overgår til Familieretshuset pr. 1. april 2019.
Forhøjelse af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst og lempelse af modregningsregler – lovforslag.
Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en arbejdstager kan få medhold i en påstand om diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet.
Fra 1. januar 2019 vil godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane på arbejdspladsen blive forhøjet med en tredjedel.
Siri vil fra 3. januar efterse, om kravet om forsikringsordning i jordbrugsoverenskom-sten overholdes i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse til praktikanter.
Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet.
Der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden.
Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse.
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejdsmarkedsbidragspligtig, hvorimod udbetaling til en tidligere selvstændig erhvervsdrivende er bidragsfri.
Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om er-hvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen.
Borgere kan fra 1. januar 2019 oprette behandlingstestamente på Sundhed.dk.
Ændringsforslag lægger op til, at opholdskrav for ret til dagpenge bliver 7 ud af 12 år.
I forbindelse med afskaffelse af licensen indføres en mediecheck på 900 kr. til pensionister.
Aftalen indeholder bl.a. løft af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejds-indkomst og lempelse af modregningsregler.
Med loven indføres et opholdskrav for ret til dagpenge.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb – lovforslag 69 2018/19.
STAR har svaret på spørgsmål vedr. mink-/pelsauktioner, bortforpagtning og CVR-registrering, deltidslandbrug med flere ansatte. Spørgsmål vedr. beregning og afsluttet regnskabsår 1. juli.
A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets situation.
Fra den 1. juli anvendes et nyt beskæftigelseskrav. Samtidig overgår Udbetaling Danmark til at anvende løndata fra eIndkomst, når de skal vurdere, om beskæftigel-seskravet er opfyldt og ved beregning af barselsdagpenge.
Fra 1. juni 2018 skal elever, som er fyldt 18 år, og som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen, indfases i en arbejdsmarkedspension i PensionDanmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti sætter fokus på, hvordan det sikres, at endnu flere seniorer kan og vil blive på arbejdsmarkedet.
Sådan lyder det, efter at Ankestyrelsen har meldt ud, at de ikke ønsker at anke Østre Landsrets dom vedr. sygedagpengestop med tilbagevirkende kraft i sager om uar-bejdsdygtighed.
Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension - lovforslag.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt bekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
SEGES Svineproduktion har udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakt vedr. smittebeskyttelse.
De nye lønoversigter kan nu ses på GLS-A’ s hjemmeside.
Principafgørelsen fastsætter, hvilke beregningsmetoder der finder anvendelse ved beregning af fleksløntilskud i en måned, hvor den fleksjobansatte holder ferie uden løn eller feriegodtgørelse.
Principafgørelsen omhandler sammenhængen mellem reglerne om fradrag for indtægter i ressourceforløbsydelsen og reglerne om tilbagebetaling af ydelser efter aktivloven.
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal fradrages fuldt ud i ressourceforløbsydelsen, da erstatningen ikke er nævnt som en undtagelse til hovedreglen om, at indtægter medfører fradrag i ydelsen.
Hvis opholdet har en midlertidig eller lejlighedsvis karakter, kan der alene ydes støtte til at dække akut opståede behov.
Der kunne ikke indgås en § 56-aftale, da fertilitetsbehandlingen ikke medførte forhø-jet risiko for fravær pga. uarbejdsdygtighed, og da behandlingen ikke havde været besluttet på ansættelsestidspunktet.
En stiltiende aftale om børnebidrag kan indgås ved en parts stiltiende accept eller ved, at en part udviser passivitet.
Når den tilskadekomne overgår fra et indtægtsgrundlag til et andet, f.eks. fra ledig-hedsydelse til løn og tilskud i fleksjob og tilbage til ledighedsydelse igen, skal der ske en beregning af de enkelte perioder for sig.
Rækkevidden af méntabellens punkt G. 1.3. om tillæg i ménet for allergi overfor ud-bredt forekommende stoffer.
Det er ikke udelukket, at en forælder kan modtage tabt arbejdsfortjeneste, når ved-kommende er i et revalideringsforløb. Revalideringen og pasningen af barnet skal dog kunne forenes.
Udbetaling Danmark skal vejlede modtageren om, hvilke oplysninger modtageren kan komme med for at afkræfte formodning om samliv.
Aktuelt14.02.18
Her kan du finde nyheder om ansættelse.
Aktuelt13.02.18
Se JurMeddelelser, nyheder om socialøkonomi og aktuelle satser.
Rådgivning13.02.18
Se fuldmagt, aftale om juridisk rådgivning og notater.
Se relaterede sider.
Fleksjob09.02.18
Se relevante beregningsgrundlag vedr. fleksjob.
Se relaterede sider.
Se relevante publikationer om socialjura.
Pjecen med de regler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter medarbejdere eller praktikanter fra udlandet, er opdateret.
Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2018.
Med loven permanentgøres den midlertidige ordning, som i perioden fra d. 1. januar 2016 til d. 31. december 2017 har givet ret til sygedagpenge til personer med en livstruende alvorlig sygdom.
Aftalen indeholder bl.a. tiltag ift. ulovlig ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, øget arbejdstilsyn, indførelse af sorgorlov til fædre og forhøjet beløbsgrænse vedr. børneopsparing.
Det er ikke længere et krav, at fædreorlov holdes i sammenhæng. Fædreorlov kan ved aftale afholdes i enkelte dage eller i hele uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel
Der er indgået aftale om en ny ferielov i Danmark, som bygger på ferielovsudvalgets forslag.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.
Pjecen ”Er du ægtefælle til en kriseramt landmand?” giver ægtefællen et overblik over, hvordan hun bedst sikrer både sig selv og sin familie.
Kommunen skal være særligt opmærksom på borgerens partsrettigheder i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan varetage sine egne interesser under behandling af en sag. Hvis rettighederne tilsidesættes, vil kommunens afgørelse være ugyldig.
En borger skal tilbydes ressourceforløb, når vedkommende opfylder betingelserne og har komplekse problemer. I visse tilfælde vil ét ressourceforløb ikke være nok.
Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende første gang begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis forældre passer barnet på skift og skiftes til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.
En sygemeldt borger har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset hvor ferien afholdes. Hvis ferien ikke er aftalt, anses ferieafholdelse som en raskmelding, hvorfor en anmodning om sygedagpenge efter endt ferie behandles som en ny sygemelding.
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Ved efterregulering af pension, hvor der er opstået et tilbagebetalingskrav, vil der som hovedregel foretages automatisk genoptagelse af det tidligere indkomstår.
At skulle indvie sit barn i, at man har problemer, er en stor udfordring for de fleste forældre.
Det er kun lønindtægter fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Optjeningsperioden er afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Borgere på ressourceforløbsydelse, kan pålægges sanktioner ved udeblivelse fra en samtale. Før fradrag i ydelsen skal kommunen have informeret borgeren om konsekvenserne af udeblivelse og have vejledt om betydningen af gentagelsestilfælde.
Fra 1. september 2017 kan man vente med at søge opsat pension, til man overgår på folkepension. Det anbefales dog altid at søge om opsat pension, når man når folkepensionsalderen.
Borgere i ressourceforløb har ret til et jobafklaringsforløb og den tværfaglige indsats, uanset om de ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. Retten er ikke betinget af en samtidig pligt til at modtage ydelsen.
Reglerne om fastholdelsesfleksjob finder ikke anvendelse i tilfælde af nedsat arbejdsevne ved ansættelsens begyndelse, hvor ansættelsen er etableret som en del af en samlet indsats for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Kommunen har pligt til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår aftalt mellem en privat arbejdsgiver og en ledig enten er overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde, når en arbejdsgiver søger om løntilskud.
Ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledigheden, hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelsesmål.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en opdateret vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning fra august 2016.
En kommune har pligt til at give alle borgere nødvendig rådgivning og vejledning. Hjælp til en borger skal tilrettelægges ud fra en samlet bred vurdering af borgerens behov for hjælp.
Erhvervsevnetab for personer i fleksjob beregnes på grundlag af forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet. Lønsammenligningen foretages, selvom personen har personlig assistance i fleksjobbet.
En kommune har pligt til at forelægge en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag til rehabiliteringsteamet.
Den sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en personskade eller væsentlig forværring af en tidligere lidelse.
Seneknuder anerkendes ikke som en erhvervssygdom, da der ikke er generel lægevidenskabelig dokumentation for, at de dannes som følge af længerevarende erhvervsmæssige belastninger.
Der bevilges som udgangspunkt økonomisk fripladstilskud fra optagelsesdagen ved nyoptagelse i dagtilbud. Ansøgning herom skal dog ske inden for rimelig tid efter optagelsen, hvilket beror på en konkret vurdering.
Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke altid standses grundet uarbejdsdygtighed, når helbredstilstanden anses for at være stationær.
Ved afbrudt uddannelse på grund af sygdom er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet og dermed opnå ret til sygedagpenge, at borgeren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.
Ved beregning af supplerende kontanthjælp skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed.
Ved vurdering af, hvorvidt en borger er berettiget til at få personlig assistance, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Dette gælder også for vidensarbejdere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Formålet er at gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen alderdom og gå senere på pension.
Udbetaling af sygedagpenge skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning heraf, men kommunen må ikke lade udbetalingen fortsætte efter dette tidspunkt.
Ophævelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, modtagelse af opsat pension med tilbagevirkende kraft og ændringer af indtægtsgrundlaget for beregning af pension vedr. efterlønsbidrag mv. er hovedændringerne i det vedtagne lovforslag.
Under ansættelseskontrakter er der indsat en tillægsaftale, som kan anvendes i forbindelse med en fleksjobansættelse. Tillægsaftalen findes også i en engelsk udgave
I indtægtsgrundlaget for beregning af folkepension bortses der fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag. Reglen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.
Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.
Der er vedtaget en forlængelse af perioden for dagpengemodtageres mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgere og forlængelse af ansøgningsfrist for udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft er et par af hovedtrækkene i lovændringen.
Som led i Regeringens nye 2025 plan er der udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan man får danskerne til at blive flere år på arbejdsmarkedet.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige, som træder i kraft 1. juli 2018.
På nuværende tidspunkt kan der ikke indtastes aktieindkomst med negativt fortegn på borger.dk, men negativ aktieindkomst nedsætter fortsat aktieudbyttet ved den endelige beregning.
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.
De nye satser for beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige er nu tilgængelige.
Der sker ikke automatisk udskrivning af nye årsopgørelser, når pensionisten har forskudt regnskabsår. Pensionisten skal selv tage kontakt til SKAT.
Standardaftalen om juridisk rådgivning er blevet opdateret og er tilgængelig på landbrugsinfo. Der er blevet indskrevet et afsnit om ansvar.
Hvornår er en ulykke en arbejdsskade, og har det betydning, at den tilskadekomne har haft symptomer før?
Borgere, som modtager brøkpension og evt. supplement til brøkpension, er omfattet af den persongruppe, som kan være berettiget til særlig støtte.
Hvis en borger kommer med bemærkninger inden udløbet af partshøringsfristen, har Udbetaling Danmark pligt til at meddele borgeren en afgørelse efter partshøringsfristens udløb.
I vurderingen af fraværets omfang indgår begge forældres samlede fravær. Både løbende fravær og fravær på enkeltdage.
Problemer i forbindelse med efterregulering af pension for selvstændige 2015.
Hvis den ene ægtefælle er på pension, og der sker et salg, som udløser genvundne afskrivninger, vil engangsindtægten herfra påvirke den anden ægtefælles pensionstillæg. Dette gælder uanset om salget sker, inden den anden ægtefælle overgår til pension.
Når Udbetaling Danmark fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen. Dette gælder uanset om Udbetaling har ændret eller uddybet sin begrundelse. Det afgørende er om resultatet fastholdes.
I tilfælde af sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få dødeligt udfald, kan der ikke ske forlænget udbetaling af sygedagpenge, hvis sygdommen er på et sådant tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende.
En borger opholdt sig i et andet EU-land for at modtage behandling på et privathospital. Opholdet kunne ikke sidestilles med ferie, og borgeren havde ret til sygedagpenge.
Hvis skadelidte efter arbejdsskaden har fået tilkendt støtte i form af tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, foretages beregning af forskellen mellem indtjening, hvis skaden ikke var sket, og indtjening efter skaden, inkl. tilskud.
Hvervet som familieplejer kan som udgangspunkt ikke forenes med fleksjob eller støtte til selvstændigt erhvervsdrivende.
Når en person får udbetalt ferietillæg på baggrund af ansættelse i fleksjob, kan fleksløntilskud, løn og ferietillæg højst udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat på ordinære vilkår i samme stilling ville få udbetalt.
En slagtermester kunne ikke få bevilget en personlig assistent til opgaver med tungere udskæringer.
Underskud af selvstændig virksomhed er fejlagtigt reduceret med et beregnet arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.
Regeringens forslag indeholder en del socialjuridiske tiltag.
I 2017 træder det nye dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem indeholder en fleksibel genoptjeningsadgang til retten til dagpenge.
Fra den 10. juni 2016 er det ikke længere muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på greencardordningen.
Fra og med den 10. juni 2016 hæves beløbsgrænsen, så den årlige aflønning fremover mindst skal udgøre 400.000 kr.
Undersøgelsen viser, at de personer, der har fået hævet efterlønsalderen, i vidt omfang bliver på arbejdsmarkedet, indtil de kan gå på efterløn.
Kravene for at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet er skærpet. Der stilles nu krav om, at klager skal have en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.
Fondens formål er at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som arbejdsgiver ikke har betalt i overensstemmelse med en faglig afgørelse.
Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af praksis, når kommunen tilkender fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
Kriterierne for selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven skal anvendes i vurderingen af, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed.
Der kan udbetales ledighedsydelse under ferie i det omfang, den optjente ferie med løn er mindre end 25 dage, når den manglende optjening af betalt ferie skyldes lockout.
En kassekredit er ikke formue, når en borger søger om uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan således ikke bede borgeren bruge en kassekredit til forsørgelse.
Den studerende, som holder orlov fra studiet eller afbryder studiet som følge af graviditet eller barsel, skal have stået til rådighed for arbejdsmarkedet for at blive berettiget til barselsdagpenge som dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.
Fra og med den 1. marts 2016 er der indført gebyr for behandling af ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse som familiesammenført og for ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet.
Fra den 1. juni 2016 vil kommunalbestyrelsen kunne træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres.
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en pjece, der giver et overblik over de vigtigste virksomhedsrettede ordninger og regler, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at ansætte en flygtning.
Notatet om, hvilke regler landmænd skal være opmærksomme på, når de ansætter udenlandsk arbejdskraft, er blevet opdateret.
Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2016
Ankestyrelsens praksisændring vedrørende standsning af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft giver mulighed for at få sygedagpengesagen genoptaget.
En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp ikke en formue, men en indtægt.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/1 2016.
Pension07.09.15
I forbindelse med et ejerskifte er det vigtigt at forholde sig til tiden efter ejerskiftet.
Pjece til landmænd, der har udenlandske ansatte.
Vejledning i, hvordan du sætter dit eget firmalogo på og printer pjecen.
Er du og din evt. medarbejdende ægtefælle i etableringsfasen, og har I ikke tidligere været selvstændig, skal du være opmærksom på, de særlige regler der gælder for selvstændige og sociale ydelser.
Pension07.09.15
Ved køb af en virksomhed tænker de fleste ikke over at spare op til pension. Som selvstændig skal du dog være opmærksom på at få opsparet til pension løbende.
Bilag 227.08.15
Bilag 2 til notat om juridisk rådgivning
Bilag 127.08.15
Bilag 1 til notat om juridisk rådgivning
Hvis der ikke udarbejdes en juridisk aftale i forbindelse med rådgivningen indenfor bl.a. socialjura og familiejura, kan man straffes med bøde.
STAR oplyser, at praktikanter uden for EU kan påtage sig overarbejde i enkeltstående perioder, så længe perioden ikke er langvarig eller af tilbagevendende karakter. Det samme gælder for driftsledere og fodermestre.
Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en ansat men-erstatning som følge af en MRSA-infektion.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til at være et Captive.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til være et Captive.
Lov om juridisk rådgivning trådte i kraft 1. juli 2006. Loven giver mulighed for, at andre rådgivere end advokater kan reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2015.
Hvis der sker brandskade på f.eks. driftsbygninger, vil genetablering af bygninger og oprydningsarbejde ikke få følger i forhold til efterlønnen, hvis medlemmet ikke udfører noget arbejde i forbindelse med brandskaden.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud efter de nye regler (tilkendt efter 01.01.2013) er nu opdateret med satser for 2015.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2015
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob m.v. for 2015
Nye satser for 2015
Branchearbejdsmiljørådet "BAR Jord til Bord" har udarbejdet en vejledning om MRSA 398 på engelsk, som kan bruges til udenlandske ansatte. Der henstilles til, at arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderen har forstået instruktionen om MRSA.
Lovforslaget skal styrke lovens intention om, at et barn har ret til begge sine forældre.
Artikel på LI under Ny Normal 7255 publiceret den 26. maj 2015.
Siderne redigeres af nedenstående medarbejder, som kan kontaktes, såfremt du har spørgsmål eller ønsker til samlingen.
Ved elever anvendes uddannelsesaftalen.
Bilag til L. Tillæg til kontrakt publiceret den 8. april 2014
Her finder du ansættelseskontrakter og bilag på både dansk og engelsk, som du kan åbne og udfylde elektronisk ved at klikke på de enkelte links.
Bilag til artikel om anbefalinger til ny arbejdsmarkedsindsats publiceret på LI den 11. marts 2014
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2014.
Publiceret ved nyhed den 7. marts 2014
Lovforslag L 140 (2013-14) om beregning af fleksløntilskud og forsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af børns forsørgelse fører til aftale om regelforenklingerne og effektiviseringerne på børnebidragsområdet.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud er nu opdateret med satser for 2014.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2014
Se ansættelseskontrakter papirudgave
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013
Se kontrakt.
Se kontrakt til print til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt.
Obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende – lovforslag vedtaget 4. juni 2013
Hjemmesiden om indkomstgrundlag for selvstændige, der har fleksjob i egen virksomhed, er flyttet til Socialjuras hjemmeside
Der er indgået aftale om vækstplan som bl.a. indebærer, at der indføres henstand – således at bo- eller gaveafgift kan indefryses på lempeligere vilkår.
Lovforslag i udkast om at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre.
Håndbog til konsulenter som rådgiver landmandsfamilier om socialøkonomi og familiejura
Fradrag for kapitalpension ophører i 2013 – kommunerne omberegner derfor sociale pensioner
Se kontrakt.
Se svar.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2011.
Arbejdsgiveren har siden 1. juli 1993 skullet overholde ansættelsesbevisloven og har desuden ansvaret for, at der er udarbejdet en ansættelseskontrakt.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Her kan du se de nyheder om ansættelse, der bliver udgivet i 2019 samt de foregående år.