Af samme forfatter
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til nye regler om kommunernes pligt til at vurdere alle landets boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11.
Landsaftalen19.03.19
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
Landsaftaler19.03.19
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
Erhvervsministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder, som skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i hele Danmark.
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger er blevet indført en differentieret høringsmodel.
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygning af et helårshus i landzone, hævet fra 250 m2 til 500 m2.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, er blevet omfattet af en anmeldelsespligt i planlovens § 38, stk. 2.
Inddragelse af tilforpagtede og samejede arealer.
Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og større husdyrbrug. Et andet område er natur. Det har betydning i forhold til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner.
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne først når miljøgodkendelsen skal søges.
Planloven31.10.16
Opdateret 4. marts. NaturErhvervstyrelsen har modtaget overraskende få anmodninger om genoptagelse af sager på grundlag af Demmer-sagen.
Alle afgørelser, som Fødevareministeriets Klagecenter træffer på NaturErhvervstyrelsens område, lægges nu op på Fødevareministeriets Klagecenters afgørelsesportal.
Forordning af 17. december 2013 indeholder en egentlig definition af begrebet ”aktiv landbruger”.
”Gå ikke ind i miljøordninger – det er for farligt”.