Af samme forfatter
Vælg en vinterrapssort med et højt og stabilt udbytte i flere års forsøg, til hovedparten af dit vinterrapsareal. Du kan overveje en af de nye lovende sorter på et mindre areal.
I denne oversigt kan du se de vigtigste frister og regler for 5 typer efterafgrøder, som skal være på marken i efteråret 2020.
Vinterhvedearealet til høst 2020 ligger på ca. 485.000 ha, det er ca. 75.000 ha lavere end i 2019, vårbygarealet er steget næsten tilsvarende. Det viser de første tal fra årets ansøgniger om grundbetaling
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.
Landbrugsstyrelsen har som noget nyt adskilt vejledningen om pligtige- og husdyrefterafgrøder samt de dyrkningsrelaterede tiltag fra gødskningsvejledningen. Her beskrives reglerne for de pligtige- og husdyrefterafgrøder, som skal være på markerne i 2020.
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en såteknik, der giver en sikker og høj markspiringsprocent.
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Læs om reglerne samt spørgsmål og svar fra Landbrugsstyrelsen.
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med det vejledende §3-kortlag.
I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 2020 fratrækkes areal med GB-fradragsarealer ved beregning af N-kvoten. Hvis arealet efter gødningsreglerne er berettiget til N-kvote, kan gødningskvoten korrigeres. Læs afklaring fra Landbrugsstyrelsen
Forsuring af gylle kan benyttes som et alternativ til nedfældningskravet i græs og på sort jord. Har man benyttet dette alternativ, skal det kunne dokumenteres. Du kan læse om dokumentationskravene i denne artikel.
Fristen er rykket fra 31. marts til 30. april 2020 for hhv. gødningsregnskab og sprøjtejounal for planperioden 2018/19
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøderne, og se tommelfingerregler for løsninger på din bedriftstype.
SEGES har indsamlet en række miljøregler inden for landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. Indspil kommer fra konsulenter og fagfolk i de respektive lande.
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i.
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
Vårbyg - foreløbige resultater
Vinterhvede - foreløbig afsnit
Triticale
Vinterrug
Vinterbyg
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kontrol fra 28. oktober. Læs mere om hvad du kan gøre for at undgå sanktioner, herunder for røde MFO-brak marker.
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan.
Pligtige- husdyr,- målrettede- og MFO-efterafgrøder forventes at blive kontrolleret fra 11. september 2019. Opdateret med trappemodel for efterafgrøder sået frem til 7. september.
Det er markplanen pr. 31/7, der bestemmer dit efterafgrødekrav, også hvis du får mere eller mindre jord efter denne dato og før indberetningsfristen 10. september. Du kan kun etablere efterafgrøder på arealer, som du har med i markplanen 31/7 2019.
I enkelte marker ses mere udbredte angreb. Vær opmærksom på reglerne for de forskellige typer af efterafgrøder.
Planlægger du vårsæd på en mark, skal du være opmærksom på, hvornår du må foretage jordbearbejdning. Der er en række undtagelser fra reglerne.
SEGES har lavet en service på landmand.dk, hvor du kan se visningen af satellitkontrollen for dine marker. Visningen vil blive opdateret ugentligt frem til slåningsfristen 25. september for græs og brak.
Oplysningerne bruger Landbrugsstyrelsen til at kontrollere landmændenes gødningsregnskaber.
I denne oversigt kan du se de vigtigste frister og regler for 5 typer efterafgrøder, som skal være på marken i efteråret 2019.
Lovgrundlag28.08.19
På denne side finder du links til forordninger og gennemførelsesbestemmelser vedrørende direkte arealstøtte, herunder grundbetaling.
Som hovedregel må der ikke udbringes husdyrgødning i perioden fra høst til 1. februar. Der er dog en række undtagelser, som bliver beskrevet her.
Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. februar. Dog må de omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg.
Det vil fremadrettet fortsat være muligt at overdrage pligtige og husdyrefterafgrøder fra bedrifter, som ophører i Register for Gødningsregnskab.
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte Landbrugsstyrelsen for at undgå bortfald af tilsagn og tilbagebetaling.
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetoden kan besluttes på skårlægningstidspunktet, når afgrøden har et guligt skær.
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.
Landbrugsstyrelsen har 25. juni meldt ud, at der ikke kommer krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019.
Formålet med "Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag" er at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof.
I forlængelsen er der kun få og positive ændringer i betingelserne. Allerede i indeværende planperiode er det tilladt at bruge cikorie i renbestand eller i blanding som udlæg, og græsudlæg i byg/ært-blandinger må bestå af op til 50 pct. kløver/lucerne.
For at hjælpe til at komme helt i mål med de 142.000 ha målrettede efterafgrøder, har SEGES udarbejdet to nye oversigtskort, der viser restbehovet i ha i forhold til henholdsvis grundvands- og kystvandsindsatsen.
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Efter 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I det følgende gengives de vigtigste relger kort.
Vejledninger07.01.19
På denne side kan du finde vejledning til arealstøtte, herunder information om grundbetaling og grønne krav. Find også vejledning til de øvrige støtteordninger der kan ansøges i Fællesskemaet.
I denne artikel gennemgås mulighederne for opfyldelse af krav i den målrettede kvælstofregulering 2019, samt scenarieberegninger for en svinebedrift på sandjord.
Læs om mulighederne for opfyldelse af krav i den målrettede kvælstofregulering i 2019, samt scenarieberegninger for en svinebedrift på lerjord med en høj andel af vintersæd.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettet kvælstofregulering i 2019. I efteråret 2019 skal der etableres ialt ca. 142.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder.
Resultater fra Landsforsøgene - Forbehold og vejledning
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden. Udgangspunktet er den foregående afgrødes udvikling lige efter såning. Der skal være en vis variation i marken, før der er fornuft i at justere udsædsmængden.
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
I "Affald til jord-bekendtgørelsen" reguleres tørstof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Som noget nyt bliver der indført grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp.
Vejrsituationen er ekstrem, og det giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson.
Med udsigt til en tidlig høst, er det muligt at få det nye udlæg af kløvergræs etableret rettidigt. En tidlig såning vil også give et større udbytte af 1. slæt næste år og mulighed for en god etablering af kløver.
Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?
I 2018 kan manglende overholdelse af de grønne krav medføre op til 125 pct. støttereduktion - dvs. ingen grøn støtte og (mindre) reduktion i grundbetalingen. Se en række eksempler på beregning af nedsat støtte.
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.
Hestebønner dyrkes udbredt i vore nabolande, der er derfor gennemført et litteraturstudie for at sammenligne dyrkningsanbefalingerne
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
OGJ er organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold som fx kød- og benmel og slagteriaffald
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettede efterafgrøder i 2018
Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed om mulighederne for at gøre force majeure gældende ved vandlidende græs- og brakarealer, hvis det har været umuligt at slå eller lade arealerne afgræsse inden den 15. september 2017.
Værktøjer21.03.17
Her finder du tjekliste, vejledning og skemaer til rådgivning om krydsoverensstemmelse, herunder bl.a. godkendelse til bedriftsrådgivning samt kontrol med krydsoverensstemmelse.
OnFarm forsøg er et værktøj til landmænd, som ønsker at afprøve deres egne ideer i egne marker. Værktøjet regner statistik på udbytterne, og du kan sammenligne med andre landmænds resultater.
SEGES har udarbejdet en række tommelfingerregler, der kan bruges ved optimering af mark- og gødningsplanen.
Der er flere datoer, der skal overholdes, for at ny lavskov kan anmeldes som hovedafgrøde i Fællesskema 2016, og dermed også kan medregnes som en afgrøde i kravet om flere afgrødekategorier og som MFO-lavskov.
Ny EU-regel betyder, at mange tilsagnsarealer skal anmeldes med en afgrødekode for omdrift i 2016, selv om de blev anmeldt som permanent græs i 2015. NaturErhvervstyrelsen har oprettet en ny afgrødekode 247 Miljøgræs, omdrift.
På 2,3 DE-kvægbrug skal der udtages jordprøver hvert 4. år på hele omdriftsarealet. Miljøstyrelsen har afklaret, at jordprøverne kan udtages efter høst og frem til 31. december efter ophør af den planperiode, hvor jordprøverne skal udtages.
Nye regler betyder, at du fra 2016 ikke længere kan anvende brak, lavskov og randzoner som både miljøfokusarealer og alternativer til pligtige efterafgrøder på samme tid.
Hestebønne11.12.15
Dyrkningsvejledning
NaturErhvervstyrelsen har i en nyhed beskrevet muligheden for force majeure ved såning af MFO-efterafgrøder efter fristen 3. september. Læs supplerende spørgsmål/svar, og vær meget opmærksom på, at der kan blive tale om selvanmeldelse.
NaturErhvervstyrelsen har den 17. april udsendt en opdateret vejledning om direkte arealstøtte 2015. Den omhandler reglerne for grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere mv.
Dette notat belyser de økonomiske konsekvenser for tre typer af planteavlsbrug. Udgangspunktet for beregningerne er udbetalt arealstøtte i 2013, beregnet ud fra data fra regnskabsdatabasen (ØDB).
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Afklaringer07.07.14
På denne side kan du læse de nyeste afklaringer vedrørende Grundbetalingsordningen.
Inspiration19.03.14
Hold dig opdateret omkring krydsoverensstemmelse. Læs om gentagelsesbegrebet og risikoen for omgåelse ved opdeling af bedrifter.
Generelt19.03.14
Bliv klogere på krydsoverensstemmelse, og find kontaktoplysninger på personer, der kan hjælpe dig med at få et overblik over reglerne om krydsoverensstemmelse.
Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013.
Markært18.12.12
Dyrkningsvejledning
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Læ & klima20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Egne planer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Vanding20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigtren 1994.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Læ og klima20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Egne planer20.02.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
FødevareErhverv har frigivet en liste med de krydsoverensstemmelseskrav, der har givet flest sanktioner i 2008. Som i 2006 og 2007 er det krav 2.2, Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister, der har givet flest sanktioner.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående seks år. Det skyldes primært et fald i kornarealet på 58.000 ha og et skuffende udbytte af vinterbyg.
Rettet den 2. januar 2006. I de få forsøg, hvor der er registreret problemer med overvintring, har sorterne Symbol, Tulsa og Solist klaret sig bedst.
Den danske kornhøst 2005 forventes at blive på 9,1 mio. tons. Det er en stigning på 0,17 mio. tons i forhold til 2004.
Steins tilbyder som det eneste laboratorium at udføre test for Fusariumindhold i maltbyg.
Der er ikke nogen dansk aftale om udfasning af vækstreguleringsmidler. Der er ikke påvist rester af vækstreguleringsmidler i danske kornprøver deklareret dyrket.
Analyser ved Plantedirektoratet viser, at der i 2002 er sket en stor smitte med ærtesyge.
Fremavlsarealer med korn må ikke behandles med midler, der er anerkendt mod flyvehavre, dog er der særlige regler ved randsprøjtning og for vintersæd.
Det er muligt at forudsige, hvornår der er risiko for angreb af meldug og gulrust i sorter, der hidtil har været resistente over for disse sygdomme. Det viser en evaluering af virulensovervågningen af meldug og gulrust i Danmark 1997-2001.
Den sene og våde høst betyder, at der kan forventes store problemer med at håndtere den høstede afgrøde. Ved vandprocenter over 24 og høst i oktober kræver det en særlig indsats, hvis man vil sikre kornet i et plantørringsanlæg.
Nye undersøgelser under Landsudvalget for Svin viser, at foderværdien af triticale svarer til hvedens, ved fodring af slagtesvin. Prisen på triticale forventes derfor at komme til at ligge meget tæt på foderhvedens.