Oprettet: 04-01-2011

Spørgeramme til her og nu-situationen

Afdækning af NU-situation og visioner for køber – en spørgeramme til forberedelse af køb af virksomhed/ejerskifte

 

Denne spørgeramme er et værktøj for rådgiveren i den indledende del af købsprocessen. Spørgerammen medvirker til at sikre, at rådgiveren sammen med den potentielle køber får et overblik over baggrund, kompetencer og ressourcer. På baggrund af dette overblik kan processen med at opstille mål og visioner for køb af virksomhed indledes. Samlet kan værktøjet medvirke til, at rådgiveren får afdækket alle den potentielle købers muligheder og udfordringer.

Spørgerammen bruges bedst som en form for tjekliste – navnlig under punkt 1. Hvilke oplysninger foreligger om den potentielle køber? Er der forhold som er uafklarede og som der er behov for at få afdækket? Det er vigtigt, at du som rådgiver ikke tager noget for givet, og dermed undlader at stille spørgsmål. På den anden side er det også vigtigt, at du ikke bare slavisk følger spørgerammen, men giver den potentielle køber plads til at fortælle bredt om sig selv. Derved kan komme forhold frem som spørgerammen ikke ville have afdækket.

Se gerne vejledningen om rådgiverens rolle og håndtering af samtalen, der også indeholder gode råd til, hvordan du stiller spørgsmål. Særligt kan det være vigtigt at overveje, om nogle spørgsmål bør stilles som åbne spørgsmål for at undgå ja/nej svar.

En række af oplysningerne er meget relevante i forberedelsesfasen at få konkretiseret og beskrevet forholdsvist detaljeret, da disse oplysninger normalt også indgår i en beskrivelse af den potentielle køber over for bank eller realkreditinstitut (herefter mærket KP). Nedenfor er angivet de forhold, som derfor bør afdækkes efterfølgende, hvis oplysningerne ikke foreligger eller ikke foreligger detaljeret nok.

 

0. Baggrund og historie

0.1.   Baggrund og historie om den potentielle køber (KP)

0.1.1.Personlige baggrund, uddannelse og professionelle erfaringer

0.1.2.Karriere og udvikling? Personligt CV

0.1.3.Forudsætninger for ønske om køb af virksomhed – hvorfor?

0.1.4.Indledende overvejelser omkring køb af virksomhed - hvordan?

0.1.5.Hvad ser du som den ideelle tidshorisont for købet?

0.1.6.Hvad er et godt job for dig – hvilke typer udfordringer trives du med?

0.1.7.Personlighed – hvordan vil du beskrive dig selv? Evt. DISC-profil

0.1.8.Har du familie/børn?                                                            

0.1.9.Uddannelse – hvorfor har du valgt at tage netop den uddannelse?

 

1. Erfaring og kompetencer             

1.1.   Faglig baggrund og erfaring (KP)

1.1.1.Hvad er dine fagligt stærkeste sider?                                   

1.1.2.Har du tidligere arbejdet i en lignende stilling?

1.1.3.Hvordan var dine resultater målt i produktivitet og bundlinje?

1.1.4.Dokumentation for resultater?

1.1.5.Hvad er dine fagligt svageste sider?

1.1.6.Har du lederevner og ledelseserfaring?

1.1.7.Kommunikation – har du let ved at tale med andre?

1.1.8.Teknik/IT?

1.1.9.Hvilke sprog taler du?

1.1.10.   Har du ren straffeattest?       

1.1.11.   Har du gyldigt kørekort og til hvad?                                 

1.1.12.   Evt:                                     

 

2. Referencer og motivation

2.1.   Erhvervsmæssige referencer og professionel motivation (KP)

2.1.1.Hvad er årsagen til, at du ønsker at forlade din nuværende stilling og blive selvstændig?   

2.1.2.Hvad siger din evt. familie og venner til, hvis du skifter job ud med at eje en virksomhed? 

2.1.3.Hvad tror du dine tidligere chefer og kolleger vil sige om dig?                     

2.1.4.Hvorfor er det lige netop dig, der skal være selvstændig?     

2.1.5.Referencer – hvem af dine tidligere arbejdsgivere kan vi kontakte og høre lidt mere omkring dig? Se Skema til brug ved referencetagning

 

2.2.   Familiemæssige forhold                                   

2.2.1.  Har parterne indgået ægteskab eller der de samlevende?

2.2.2.  Antal børn, herunder børn fra tidligere forhold?

2.2.3.  Har parterne oprettet testamente eller ægtepagt?

2.2.4.  Hvordan er parternes situation ved dødsfald, skilsmisse? Ønsker parterne at ændre på dette?

2.2.5.  Eventuelt – Hvordan vil situationen se ud efter køb af virksomhed? Ønsker parterne at ændre på dette?

2.2.6.   Er der et behov for at inddrage ægtefælle og børn yderligere i dialogen om køb af virksomhed?

2.2.7.  Har ægtefælle særønsker, der ønskes omfattet af købsaftalen?

2.2.8.  Er der ønsker om boligen, der måske følger med virksomheden?

2.2.9.  Kan familien være årsag til konflikter med dig eller måske med den gamle ejer?

2.2.10.   Er der områder, hvor familie kan hjælpe til at styrke overgangen af lederrollen?

2.2.11.   Har forhold i familien indflydelse på den tidshorisont, som findes optimal for den økonomiske overdragelse?

2.2.12.   Har ægtefælle og familie behov for at få afklaret den økonomiske risiko ved virksomhedskøbet?

2.2.13.   Fortrolighed er en del af udfordringen ved en virksomheds-overdragelse. Kan familien administrere at kende til fortrolige forhold?

 

2.3.   Juridiske rammer og forventninger til fremtidige rammer (KP)

2.3.1.Hvor lang tids opsigelse har du i din nuværende stilling?

2.3.2.Hvad er dine forventninger til løn og pension som selvstændig?

2.3.3.Arbejdstid?

2.3.4.Kurser?

2.3.5.ERFA-gruppe?

2.3.6.Rådgivere?

2.3.7.Interesseorganisationer?

2.3.8.Arbejdsgiverorganisationer?

 

3. HR og medarbejderforhold

3.1.   Organisation, struktur og indbyrdes relationer (KP)

3.1.1.Hvilke forhold og værdier skal være de bærende i din virksomhed?

3.1.2.Hvordan vil du sikre, at evt. medarbejdere, der følger med i en virksomhedsoverdragelse, bliver glade for dette generationsskifte?

3.1.3.Hvad hvis der er medarbejdere, der ikke er parate til forandring i ledelsen?

3.1.4.Tror du, det nemt at skaffe gode produktionsmedarbejdere?

3.1.5. Er det nemt at skaffe medarbejdere der vil arbejde i ledelse og administration?

3.1.6.Hvordan vil du øge medarbejdernes effektivitet og motivation i dagligdagen?

3.1.7.Er der et behov for løbende information til medarbejderne?

 

3.2.   Ledelseskompetencer (KP)

3.2.1.Hvilke særlige kompetencer kræves for at drive en virksomhed og hvilke kompetencer har du i dag?

3.2.2.Hvordan svarer dine nuværende kompetencer til den virksomhed, du ønsker at købe?

3.2.3.Hvordan vil du sikre, at du hele tiden udvikler dig som virksomhedsleder?

3.2.4.Hvilke opgaver kan du uddelegere til medarbejdere?

3.2.5.Hvilke former for rådgivning vil du benytte?

3.2.6.Hvilken rolle kan sælger og sælgers familie spille efter dit køb?

3.2.7.Bestyrelse/Advisory Board/gårdråd?

 

4. Økonomiske forhold omkring den potentielle køber

4.1.1.Ejer den potentielle køber i dag virksomhed?

4.1.2.Har køber opsparing, herunder etablerings- eller iværksætterkonto?

4.1.3.Andre former for egenkapital?

4.1.4.Nuværende indtægtsforhold?

4.1.5.Nuværende gældsforpligtelser?

4.1.6.Vil succession kunne bidrage til finansieringen?

4.1.7.Kunne sælgerpantebrev eller løbende ydelse være en mulighed?

4.1.8. Har køber drevet virksomhed før, og er der beløb der skal genanbringes? Eller etablering af virksomhed til at fortsætte VO?

4.1.9.Er der anden indkomst som underskud vil kunne fradrages i?

4.1.10.   Er køber en fysisk person eller et selskab?

 

På baggrund af nu-situationen kan de indledende overvejelser for køb af virksomhed tages. Allerede i den indledende fase kan det være en god ide, at få den potentielle køber til at beskrive, hvilke ønsker, der er til købet. Nogle af de nævnte problemstillinger kan vise sig at være så omfattende, at det besluttes at arbejde videre med disse, således at beslutning træffes efterfølgende. Ud fra drøftelserne vil det ofte være muligt at opstille en række scenarier for købet, samt lave en handleplan for det videre arbejde med køb af virksomhed

 

Mål og visioner

 

1. Køber

1.1.   Strategi for virksomheden – udviklingsmuligheder

1.1.1. Hvilken type virksomhed ønsker du at købe?

1.1.2. Hvilke forventninger har du til den geografiske placering?

1.1.3. Hvilket forretningspotentiale er der i målvirksomheden?

1.1.4. Denne type virksomheds nuværende strategi og udviklingsplaner – passer det til købers kompetencer – skal strategien nytænkes?

1.1.5. Hvilke dele af virksomheden må anses for kerneaktiviteten. Hvilke andre aktiviteter er væsentlige og skal overtages? Er der sideaktiviteter, der ikke skal overtages.

1.1.6. Har køber anden virksomhed, hvor målvirksomheden skal indgå?

1.1.7. På hvilken måde ser du det optimalt at overtage ledelsen af virksomheden?

1.1.8. Er der behov for at påbegynde nyt samarbejde med andre producenter eller mellemhandlere for at nå frem til nye interessante kunder?

1.1.9. Hvilke nøgleleverandører kan der være i virksomheden, kan der opnås yderligere fordele, og hvad skal der eventuelt gøres?

 

1.2.   Indtjening og status – budget

1.2.1. Hvad er virksomhedens indtjeningspotentiale ud fra status og budget?

1.2.2. Skal budgettet revurderes, evt. som følge af købers strategi

 

1.3.    Værdiansættelse og økonomisk råderum

1.3.1. Hvilken pris forventer du at skulle løfte for at købe den ønskede virksomhed?

1.3.2. Kunne værdiansættelsen delvis være resultat-afhængig?

1.3.3. Virksomhedens værdi ud fra indtjening /scrapværdi?

1.3.4. Fordeling af købesummen og betydning for samlet værdi?

 

1.4.   Forventninger til sælger

1.4.1. Kan køber have ønske om at Sælger bliver i virksomheden? Om 5 år og om 10 år?

1.4.2. Kommer Sælgers ægtefælle og børn på besøg i virksomheden?

 

Sidst bekræftet: 07-02-2018 Oprettet: 04-01-2011 Revideret: 04-01-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19