Oprettet: 21-12-2010

Vejledning - Forberedelse af første møde i ejerskifteprocessen

Inden første møde er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om den samlede opgave, hvad er din opgave og hvordan opgaven kan løses.

 

Overvej din opgave

Inden første møde er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om den samlede opgave, hvad er din opgave og hvordan opgaven kan løses. Det vigtige er at opnå overblik over opgaven. Hvem er virksomhedsejeren, hvad vil ejeren opnå, og hvem er interessenter.

Overvej også hvilke udfordringer, der kan være i løsning af opgaven. Overvej om, der kan være udfordringer fra interessenter, der ønsker at intervenere i processen, og hvilken betydning det kan have for din opgave.

Du skal også overveje, hvilken rolle du vil spille eller skal spille i forløbet. Når dette er på plads, kan du arbejde videre med, hvordan processen skal være.

Hvilke informationer kan give dig overblik over opgaven

 • Kender du baggrundshistorien for virksomheden
 • Hvem er interessenter i ejerskiftet – se Interessentanalyse
  • lav din egen analyse og bed ejeren lave sin
 • Har du set virksomheden
  • hvis ikke er det ofte formålstjenligt at se virksomheden inden mødet
 • Indhent materiale om virksomheden – se Materialeindsamling Få overblik over virksomhedens væsentligste aktiver
 • Få overblik over virksomhedens økonomi

Forberedelse til det første møde

Gør dig klart, hvad formålet med mødet er, og hvad der skal komme ud af mødet. Det er vigtigt, at du har opnået accept af målet for mødet med ejeren gennem afstemning af forventningerne til mødet.

Det første møde vil som regel have til formål at afdække ejerens og dennes families ønsker til ejerskiftet og give rådgiveren viden herom. Med dette formål vil mødet have karakter af et informationsmøde, hvor du som rådgiver skal være meget lyttende.

Måske har du drøftet formålet med ejeren i forbindelse med aftale om mødet er kommet i stand, men uanset om I har talt om det, bør det fremgå af mødeindkaldelsen, hvad målet for mødet er og hvad der konkret skal komme ud af mødet.

Mødeindkaldelse

 • Se forslag til Mødeindkaldelse
 • Hvem har så store interesser i ejerskiftet, at de skal med til mødet?
  • ægtefælle, børn?
 • Hvor skal mødet foregå? Er der mere ro på centret?
 • Overvej om det er hensigtsmæssigt at være to rådgivere med til mødet
  • i givet fald, husk at få aftalt rollefordeling.  

Ejerens forberedelse til mødet

For at opnå det optimale resultat af mødet, kan du bede ejeren forberede sig til mødet. Der skal i god tid inden mødet fremsendes en dagsorden gerne med en folder om ejerskifter.  

Hvad kan ejeren overveje som forberedelse til  mødet:

 • Hvem har interesse i dit ejerskifte?
 • Hvad vil ejeren gerne opnå med ejerskiftet?
 • Hvornår skal salget foregå? Kan det ske i flere tempi?
 • Hvad skal omfattes af salget?
 • Hvad er ejerens optimale situation efter et ejerskifte.

Hvad vil du blive mødt med hos ejeren?

Inden selve mødet bør du overveje, hvordan du tror mødet vil forløbe. Overvej, hvordan du kan afvikle mødet godt og i en god atmosfære.

Ejerskifte af ejerledede virksomheder har meget stor betydning for ejeren og dennes familie. Det er derfor ikke sjældent, at mødet bliver følelsesladet. Overvej, hvordan du vil håndtere det. Overvej også, hvad du vil gøre, hvis der opstår en uforudset situation. Det kan være godt at have en plan for, hvordan man kan lave en pause – hvor både du – ejeren og andre mødedeltagere får mulighed for at samle tankerne.

Se også vejledning om afvikling af mødet.

Overvej inden mødet, hvordan du:

 • Bliver accepteret af ejeren og andre mødedeltagere, som den der hjælper dem gennem ejerskifteprocessen.
 • Professionelt kan sørge for god afvikling af mødet.
 • Håndterer en uforudset situation.

 

 

Sidst bekræftet: 06-12-2019 Oprettet: 21-12-2010 Revideret: 21-12-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-26-04. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19