Information til landmand - køber   

Oprettet: 07-09-2015

Model 6 – Ejerskifte af selskab med succession

Denne model finder anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.

Driver ejeren virksomheden i selskabsform forud for overdragelsen til køber, svarer modellen i vidt omfang til model 1. I stedet for aktiver overdrages ejerskabet til selskabet ved overdragelse af aktierne/anparterne. Overdragelsen har ingen skattemæssig betydning for selskabet.

Sker overdragelsen til børn, søskende, søskendes børn eller medarbejder i virksomheden, kan det være muligt at overdrage aktierne/anparterne med succession. Successionen betyder, at sælger ikke skal beskattes af avancen på aktierne/anparterne, mod at køber indtræder i sælgers skattemæssige forhold, se model 2.

Driver ejeren før ejerskiftet virksomheden i personligt regi, mens køber ønsker at drive virksomheden i selskabsform, kan en omdannelse til selskab ske såvel hos sælger som hos køber. Ønskes virksomheden overdraget drypvis vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er sælger, som laver omdannelsen forud for den første overdragelse. Omdannelse til selskab sker ved, at virksomhedens aktiver overdrages til selskabet, mod at den tidligere ejer modtager aktier/anparter i selskabet som vederlag herfor.

Se endvidere beslutningsgrundlag om etablering i selskabsform.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Ejendom i virksomheden kan overdrages uden tinglysningsafgift, da der overdrages aktier eller anparter i selskabet og ikke en ejendom.
  • Aktierne eller anparterne kan overdrages med succession til et familiemedlem eller en nær medarbejder – se model 2.
  • Det vil under visse omstændigheder være muligt efter selskabsloven, at selskabet yder lån til køber til dennes køb af anparter i selskabet.

Ulemper for køber:

  • Når først virksomheden ligger i et selskab, kan den ikke skattefrit ”omdannes” tilbage i personligt ejerskab.
  • Der skal være plads til at aflønne ejeren, hvoraf der skal betales skat. Modellen passer derfor bedst til virksomheder, hvor der er stabilt overskud.
  • Ved evt. optagelse af lån i forbindelse med køb af anparter eller aktier, kan renteudgifterne kun fradrages som kapitalindkomst, mens renteudgifterne vedrørende lån til køb af virksomhed kan fradrages i den personlige indkomst via virksomhedsordningen. 
  • I forbindelse med køb af selskab har køber ikke mulighed for at finansiere handlen via optagelse af YJ-lån. 

Variationsmuligheder

  • Model 6 kan varieres på flere måder. Der kan både være én eller flere købere. Ved flere købere kommer disse til at eje en del af den samlede virksomhed i form af aktier eller anparter. Modellen vil endvidere kunne varieres ved anvendelse af modellerne 7-9, herunder brug af holdingkonstruktion.
  • Som alternativer til selskabseje kan personligt eje og eje i I/S nævnes, jf. modellerne 1-5.
Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19

Læs også