Feedback Form

Information til landmand - køber   

Oprettet: 07-09-2015

Model 6 – Ejerskifte af selskab med succession

Denne model finder anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.

Driver ejeren virksomheden i selskabsform forud for overdragelsen til køber, svarer modellen i vidt omfang til model 1. I stedet for aktiver overdrages ejerskabet til selskabet ved overdragelse af aktierne/anparterne. Overdragelsen har ingen skattemæssig betydning for selskabet.

Sker overdragelsen til børn, søskende, søskendes børn eller medarbejder i virksomheden, kan det være muligt at overdrage aktierne/anparterne med succession. Successionen betyder, at sælger ikke skal beskattes af avancen på aktierne/anparterne, mod at køber indtræder i sælgers skattemæssige forhold, se model 2.

Driver ejeren før ejerskiftet virksomheden i personligt regi, mens køber ønsker at drive virksomheden i selskabsform, kan en omdannelse til selskab ske såvel hos sælger som hos køber. Ønskes virksomheden overdraget drypvis vil det være mest hensigtsmæssigt, at det er sælger, som laver omdannelsen forud for den første overdragelse. Omdannelse til selskab sker ved, at virksomhedens aktiver overdrages til selskabet, mod at den tidligere ejer modtager aktier/anparter i selskabet som vederlag herfor.

Se endvidere beslutningsgrundlag om etablering i selskabsform.

Fordele og ulemper

Fordele for køber:

  • Ejendom i virksomheden kan overdrages uden tinglysningsafgift, da der overdrages aktier eller anparter i selskabet og ikke en ejendom.
  • Aktierne eller anparterne kan overdrages med succession til et familiemedlem eller en nær medarbejder – se model 2.
  • Det vil under visse omstændigheder være muligt efter selskabsloven, at selskabet yder lån til køber til dennes køb af anparter i selskabet.

Ulemper for køber:

  • Når først virksomheden ligger i et selskab, kan den ikke skattefrit ”omdannes” tilbage i personligt ejerskab.
  • Der skal være plads til at aflønne ejeren, hvoraf der skal betales skat. Modellen passer derfor bedst til virksomheder, hvor der er stabilt overskud.
  • Ved evt. optagelse af lån i forbindelse med køb af anparter eller aktier, kan renteudgifterne kun fradrages som kapitalindkomst, mens renteudgifterne vedrørende lån til køb af virksomhed kan fradrages i den personlige indkomst via virksomhedsordningen. 
  • I forbindelse med køb af selskab har køber ikke mulighed for at finansiere handlen via optagelse af YJ-lån. 

Variationsmuligheder

  • Model 6 kan varieres på flere måder. Der kan både være én eller flere købere. Ved flere købere kommer disse til at eje en del af den samlede virksomhed i form af aktier eller anparter. Modellen vil endvidere kunne varieres ved anvendelse af modellerne 7-9, herunder brug af holdingkonstruktion.
  • Som alternativer til selskabseje kan personligt eje og eje i I/S nævnes, jf. modellerne 1-5.
Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19

Læs også