Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Model 4 – Ejerskifte med delsalg af personligt ejet virksomhedDenne model finder anvendelse, når det er mest gunstigt for sælger at frasælge én eller flere virksomhedsgrene/enheder, der i sig selv kan drives som en virksomhed eller kan lægges sammen med en eksisterende.
Modellen forudsætter, at virksomheden er fordelt på flere driftsgrene/steder, der isoleret set kan fungere som selvstændige virksomheder. Modellen er særligt relevant at overveje:

 • Ved salg af mellemstore og store virksomheder, hvor det kan være svært for én køber at løfte købesummen for hele virksomheden på en gang.
 • Hvis forskellige købere har interesse i dele af virksomheden (en nabo kan fx ønske at overtage en del af virksomhedens tilhørende faste ejendom/jord).
 • Hvis sælger ønsker at trappe ned erhvervsmæssigt, således at ejerskiftet af den samlede virksomhed skal ske over en længere årrække.
 • Hvis salg af virksomheden i dele må antages at indbringe en højere samlet købesum.

Fordele og ulemper


Fordele for sælger:

 • Kan trappe ned erhvervsmæssigt.
 • Mulighed for at imødekomme købere, der har en interesse i særligt en del af virksomheden og derfor er villige til at betale en tilsvarende højere pris.
 • Øger antallet af potentielle købere.
 • Overdragelse kan ske, uden parterne skal samarbejde i interessentskabsform.
 • Har der hidtil været indbyrdes sammenhænge mellem de enkelte driftsgrene, kan sælger og køber fortsætte et samarbejde uden brug af I/S – fx i maskinfællesskaber eller i form af leveringsaftaler.

Ulemper for sælger:

 • Det kan trække ejerskiftet ud.
 • Risiko for at en samlet plan for salg af hele virksomheden ikke kan gennemføres.

Variationsmuligheder

 • De forskellige enheder sælges til samme køber i flere omgange over en årrække.
 • I mange tilfælde opnås herved et ”lettere håndtérbart” og mere uforpligtende instrument til overdragelse af en større virksomhed end den, model 3 udgør.
 • Der sælges til en række forskellige købere, hvilket kan ske i nær tidsmæssig sammenhæng eller over en længere årrække.
 • Kombination af overstående.

 

Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19