Information til landmand - sælger  

Oprettet: 07-09-2015

Model 9 – Ejerskifte ved helt eller delvist salg af partnerskab

 

Denne model finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, men med én af deltagerne som den aktive landmand, mens de øvrige er investorer, der ønsker at begrænse deres hæftelse til det foretagne indskud. Dette kan organiseres ved at lade den hidtidige ejer være komplementar i P/S’et, evt. via et ApS. Modellen er ligeledes anvendelig som et alternativ til selskabseje, jf. model 6 og 7, hvor man ønsker at bevare nogle af de fordele, der ligger i personligt eje, og hvor man ønsker at bevare et personligt afskrivningsgrundlag.

P/S’er anvendes kun i begrænset omfang inden for landbruget, og en af de store udfordringer ved modellen er at få de involverede til at gennemskue denne organisationsform, som er en blanding mellem et kommanditselskab og et aktieselskab. Ligeledes skal man være opmærksom på de formelle krav, der skal opfyldes ved stiftelse af P/S’et.

P/S’er svarer i mange henseender til et K/S med de fordele og ulemper, som denne virksomhedsform har, men er samtidig i vidt omfang underlagt selskabsloven.

Fordele og ulemper

Fordele for sælger

P/S styres af selskabslovens regelsæt, herunder klare regler for ledelsen.

  • Et P/S er skattemæssigt en transparent enhed, hvorfor resultatet påvirker kommanditistens indkomst direkte.
  • Kommanditisten har en personlig afskrivningssaldo svarende til vedkommendes andel af P/S’ets afskrivningsberettigede aktiver.
  • Kommanditisten har en fradragskonto, ift. hvad der er indskudt i P/S’et, og hvad der hæftes for.
  • Som i et K/S hæfter kommanditisten for en del af P/S’ets gæld og forpligtelser, som kan udvides ved at tegne personlige kautioner.

Ulemper for sælger:

  • P/S er en forholdsvis ukendt virksomhedsform, hvilket kræver udredning af rådgiver – for samarbejdspartnere bliver usikre, hvis de ikke kender P/S. Det kan fx gøre det svært at låne mv.

Variationsmuligheder

Model 9 kan varieres på flere måder. Det kan være med eller uden deltagelse af sælger, og antallet af kommanditaktionærer kan varieres. Komplementaren kan eje sine kommanditaktier via et holdingselskab, men man skal være opmærksom på betingelserne i landbrugsloven.

Sidst bekræftet: 27-08-2019 Oprettet: 07-09-2015 Revideret: 07-09-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19