Af samme forfatter
Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus.
Ændringsbekendtgørelse justeres og forlænger den midlertidige og delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19-situationen.
Plakaten giver gode råd til alle om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19.
Lov om midlertidigt stop for lediges dagpengeforbrug og suspendering af arbejdsgivernes betaling af G-dage i perioden 1. marts – 31.maj 2020.
Midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus. Spørgsmål/svar til virksomheder, a-kasser, jobcentre, kommuner.
GLS-A oplyser, at de tyske grænsemyndigheder generelt vil nægte sæsonarbejdere/høstarbejdere indrejse i landet.
Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge i 3 måneder. Lovforslag vedtaget den 26. marts 2020.
Landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber i perioden frem til 25. juni 2020, kan ekstraordinært få forlænget tilladelsen i 3 måneder.
Kompensationsordninger til små og mellemstore virksomheder, herunder lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge, bedre lånemuligheder for elever og studerende.
Forslag til lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19.
Vejledning om arbejdsgivers ret til refusion mv., herunder præcisering af, hvilken persongruppe der er omfattet af muligheden for refusion.
Lovforslag 135 19/20 om arbejdsgivers ret til refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19 er vedtaget den 17. marts 2020.
Regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne har indgået en trepartsaftale, der indfører lønkompensation for medarbejdere, som ellers ville være blevet afskediget.
Nye indrejserestriktioner som led i indsatsen mod coronavirus/covid-19.
Lovforslag om arbejdsgivers ret til refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-19.
Arbejdsgiver får refusion fra første fraværsdag , når medarbejderen er syg af COVID 19 eller i karantæne. Ordningen om arbejdsfordeling gøres mere fleksible.
COVID-19 lukker landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvenser for folks ydelser.
Beregningsgrundlaget for fleksjob til selvstændige er opdateret med de nye lønninger pr. 1. marts 2020.
Landmænd med nedsat arbejdsevne kan få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Her kan du se hvordan grundlaget for tilskud beregnes.
Selvbetjeningsløsningen for beregning af folkepension er åbnet igen. Det er kun muligt at bruge beregneren for det aktuelle indkomstår.
Få et hurtigt overblik over den nye pensionsordning, som gælder for en række overførselsindkomstmodtagere.
I september 2019 betalte godt 16 procent til efterlønnen. I 2006 var det næsten 63 procent.
To nye lovbekendtgørelser samler de nye regler om sygedagpenge og barsel.
I perioden mellem 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension.
Opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge er ophævet med tilbagevirkende kraft.
Satser 202016.01.20
Alle satser for 2020 er nu opdaterede i satstabellen.
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår, at boet alene kan anfægte vurderingen ved at anmode om en sagkyndig vurdering efter boafgiftslovens § 12, stk. 2.
Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelse.
Principafgørelsen afklarer konsekvenserne af, at borger i jobafklaringsforløb holder ferie uden kommunens tilladelse.
Principafgørelsens skal afklare, hvornår der kan ydes tilskud til en flerhed af selskaber, og hvilken beregningsmetode der finder anvendelse.
Principafgørelsen belyser reglerne om uarbejdsdygtighed, herunder hvilket timetal den brede vurdering skal foretages i forhold til.
Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis og fastslår reglerne for borgers deltagelse i møde i rehabiliteringsteamet.
Principmeddelelsen omskriver offentliggjort praksis og tager stilling til, om der er ret til sygedagpenge ved ny sygemelding efter afholdelse af ferie.
Principafgørelsen belyser anvendelsen af reglerne om sammenfaldende økonomiske interesser ved bevilling af personlig assistance til tegnsprogstolkning.
Principafgørelsen afklarer, hvorvidt principperne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår den lægelige vurdering finder tilsvarende anvendelse i forlængelsesbestemmelsen for pensionister i sygedagpengelovens § 29.
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige omstændigheder, at Landsretten imødekom Skattestyrelsens anmodning om at udmelde en sagkyndig vurderingsmand.
Fra 1. januar 2020 indføres en ny seniorpension, lovforslag 67 2019-20.
En ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere og tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. I den mellemliggende periode skal kommunerne administrere ordningen.
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, under hensyn til hvad der var forsvarligt i forhold til kreditorerne. Retserhvervelsen blev udskudt til repræsentantskabets beslutning.
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage den latente skat blev fastsat ud fra en ejertid på 20 år og en forrentning på 1 pct. til kurs 89. Gaveafgiften blev derfor nedsat.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
Generationsskifter af landbrugsejendomme inden for familien sker ofte ved gave eller arv. Gavegiver eller arvelader kan beslutte at gave eller arv skal være modtagers særeje. Notatet omhandler særejets omfang ved erhvervelse og sammenblanding af formue.
Aftalen omhandler bl.a. social dumpning og international rekruttering, afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge samt barselsfond til selvstændige.
Udenlandske praktikanter anses ikke for at have sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning at kørekort under praktikopholdet.
Der er tilføjet et afsnit i ansættelseskontrakterne vedr. modregning i løn for mistet sygedagpengerefusion.
Nye satser i forhold til folkepension og førtidspension for 2019 er udkommet – med tilbagevirkende kraft for hele 2019.
Lovforslag om obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v.
Seniortænketanken har udgivet sine anbefalinger om et længere om godt seniorarbejdsliv
Rentetilskrivningen efter arbejdsskadesikringsloven § 26, stk. 3, skal opgøres efter netto-princippet, når erstatningsbeløb udbetales som skattepligtig A-indkomst. Dvs., at renterne skal opgøres på grundlag af erstatningen efter indeholdelse af skat.
Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.
Der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Anerkendelse af en sygdom som en erhvervssygdom er ikke til hinder for, at der kan træffes afgørelse om nedsættelse eller bortfald af méngodtgørelsen, hvis den sikredes helbredsmæssige situation helt eller delvist skyldes andre forhold.
Lovforslag om en enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v. – L 52 2019-20
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie er vedtaget den 5. november.
Oversigt over forårets kurser i socialjura - sæt kryds i kalenderen.
Regeringen ønsker at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven fra 30 til 40 dage.
Regeringens lovprogram med fokus på Socialjura.
Fra den 1. juli 2019 skal turister og andre personer uden bopæl i Danmark betale for behandling på hospitalet, med mindre de er omfattet af en række undtagelser.
Henvendelse til Udbetaling Danmark i forbindelse med efterregulering af pension mv. for selvstændige.
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie – lovforslag i høring.
Udbetaling Danmark udsender brev om efterregulering af social pension i perioden 6. – 11. september 2019. Der udsendes også brev til de pensionister, der har fået udsat efterreguleringen fra 2017.
Flere links28.08.19
Links vedrørende socialøkonomi
Links28.08.19
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes løn og skal ikke fradrages i fleksløntilskuddet. Personalegoder indgår ikke i lønloft.
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse?
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet.
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
Afklaring af praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.
Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.
Udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv, herunder særligt når den handicappede har flere ansættelser.
Betydning for vurdering af om en personlig assistance har karakter af almindelig medhjælp, hvis den personlige assistent og borgeren ikke arbejder samtidig.
Førtidspension – hvilken betydning har det for afklaring af borgerens arbejdsevne, at borgeren har et misbrug?
Tillæg til ansættelseskontrakt om MRSA 398 i svinebesætninger er ændret.
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hvorfor der ikke var momsfradrag. Der var ikke dokumenteret en reklameværdi af aktiviteten, og fradrag herfor blev nægtet.
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væsentlig indflydelse på virksomhedens resultater. Hverken før eller efter omlægning var der dog udsigt til overskud.
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en intensivering af driften var der en positiv udvikling i resultatet. Der var herefter udsigt til overskud på sigt.
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag nægtet. Kontingent til landboforening var fradragsberettiget, hvis kontingentet var indberettet.
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. Det er uden betydning, at parterne havde viden om, at kommunen ville købe ejendommen til en væsentlig højere værdi.
Ved værdiansættelse af en ejendom, som blev solgt i tilknytning til opløsning af et papirløst samlivsforhold, kunne der tages hensyn til, at den købende samlever havde afholdt udgifter til nye driftsbygninger. Skævdelingen var derfor ikke en gave.
En ny regering forpligtes til at tage en række initiativer på bl.a. socialjura- og ansættelsesretsområdet.
Anvendelse af skematiske regler i ligningslovens § 8P ved erhvervelse af brugte vindmølleandele forudsætter, at andelene oprindelig er købt til en pris svarende til VE-udbudsprisen.
Ved gældssanering i konkurs sker der ikke beskatning efter konkursskatteloven. En udtrædende andelshaver skal i sin indkomst medregne udbetalinger fra andelshaverkonti. Udbetalingerne medregnes i det år, hvor repræsentantskabet træffer beslutning.
Normtimesatserne, som fremgår af satserne for 2019, er ændret for så vidt angår ammekøer og mink.
Der vil blive oprettet en erfagruppe for kriseramte landmænd og deres ægtefæller. Erfagruppen vil blive oprettet i løbet af den næste måned, og første møde bliver afholdt i Horsens.
Håndbogen om sociale ydelser kan købes i boghandlen eller på nettet.
Pensionister, der har mere end én opgørelsesperiode, har ikke fået efterregulering for 2017. Baggrunden er, at Udbetaling Danmarks system endnu ikke er indrettet efter en praksisændring fra Ankestyrelsen.
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktiver ikke er overdraget med succession. Nedslaget kunne sættes til kurs 90 ud fra køberens konkrete finansieringsmuligheder.
Der er indgået en pensionsaftale omkring seniorpension, fastholdelsesfleksjob, tilbagetrækning og nedslidning mv.
Ny seniorpension giver mulighed for at trække sig tilbage 6 år før folkepensionsalderen mv.
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegrænsning til følge, og at en option på at indfri til kurs 50 skulle periodiseres til aftaletidspunktet.
Det er ikke længere muligt at anvende det direkte nummer til afdelingen for selvstændige.
For at fastholde seniorer længst muligt på arbejdsmarkedet kan pensionister fra 1. juli 2019 få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.
Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavance i 10 år, når der indgår et sælgerpantebrev ved overdragelse af ejendommen.
Lovforslag om skattefri seniorpræmie til folkepensionister er vedtaget.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har forbedret sin efterlønsberegner.
Fritidsbeskæftigelse - takseret årsopgørelse – ophør - formueforvaltning.
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.
Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til personer, der arbejder, efter at de har nået folkepensionsalderen – Lovforslag 144 2018-19.
Tabel for middellevetid ved beregning af venteprocent for pensionister, der ønsker udbetaling af ventetillæg over 10 år.
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsdag den 6. december 2009 kunne genoptages som følge af praksisændring om opgørelse af skattepligtsgrænsen i boer med fællesbo.
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af en ejendom efter fradrag af udgifter, som var afholdt som et vilkår i handlen, selvom udgifterne ikke var betalt inden skæringsdagen.
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen var købt kort tid før for et væsentligt større beløb. Det var ikke særlige omstændigheder, at vurderingerne var suspenderede.
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
Forhøjelse af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst og lempelse af modregningsregler – lovforslag.
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefriheden bortfalde. Selskabet skulle selvangive indkomsten i året, hvor boet bliver afsluttet.
Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet.
Der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden.
Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse.
Frivilligt indbetalte forskudsskatter foretaget af afdøde inden dødsfaldet skal medregnes som et aktiv i boopgørelsen og indgår i nettoformuen efter dødsboskattelovens § 6 ved afgørelse af, om boet er skattefritaget eller ej.
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejdsmarkedsbidragspligtig, hvorimod udbetaling til en tidligere selvstændig erhvervsdrivende er bidragsfri.
Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om er-hvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen.
Borgere kan fra 1. januar 2019 oprette behandlingstestamente på Sundhed.dk.
Ændringsforslag lægger op til, at opholdskrav for ret til dagpenge bliver 7 ud af 12 år.
I forbindelse med afskaffelse af licensen indføres en mediecheck på 900 kr. til pensionister.
Aftalen indeholder bl.a. løft af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejds-indkomst og lempelse af modregningsregler.
Med loven indføres et opholdskrav for ret til dagpenge.
Artiklen sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom. Ved at læse vores anbefalinger er du sikker på, at du kommer hele vejen rundt.
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 80. Der kunne derudover tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien før nedslag.
Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb – lovforslag 69 2018/19.
STAR har svaret på spørgsmål vedr. mink-/pelsauktioner, bortforpagtning og CVR-registrering, deltidslandbrug med flere ansatte. Spørgsmål vedr. beregning og afsluttet regnskabsår 1. juli.
Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividende ved konjunkturstigning, var suspensiv, hvorefter de skattemæssige konsekvenser tidligst indtraf ved udløb i 2017.
Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.
Læs om de forskellige muligheder.
Fleksjobydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter driftsmæssige afskrivninger. Landbrug med ammekøer blev ikke anset for erhvervsmæssigt drevet.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger på 2 pct. samt renter.
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virksomhed, da ophørt uden overskud.
deltidslandbrug. Etableringsfase var overstået. Omsætningsnedgang pga. vejrlig ikke tillagt vægt, idet underskud ikke ansås for forbigående.
Selvom bortforpagtning som udgangspunkt er erhvervsmæssig, fandt Landsskatteretten ikke, at driften var rentabel og nægtede fradrag for underskud. Efter omlægning til egen drift blev landbruget anset for erhvervsmæssigt.
Klageren drev i årene 2003-2013 et stutteri. Landsskatteretten tillagde ikke en sagkyndig erklæring vægt og afviste, at stutteriet var i en indkøringsperiode. Ud fra underskuddene fandtes der ikke at være udsigt til overskud, og fradrag blev nægtet.
Genvundne afskrivninger på en ejendom skulle opgøres ud fra budsummen givet på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver, idet panthaver havde godskrevet K/S hele budsummen. Beløb udover budsummen blev ligeledes tillagt.
Styresignal om, at SKAT ændrer praksis ved forældelse eller eftergivelse overfor én solidarisk hæftende, således at SKAT fremover kan gøre det fulde krav gældende overfor de øvrige skyldnere med solidarisk hæftelse.
Notat om ændringer vedrørende pension, som er gældende for 2018, herunder ændringer vedrørende aldersopsparing, som gøres målrettet og mere fleksibel, justering af udbetalingsperiode og -alder, samt nyt pensionsfradrag.
Skatteministeren oplyser, at der vil blive udsendt et cirkulære, der ændrer forsigtighedsprincippet til +/-20 pct., ligesom han vil bede SKAT lave et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Begge vil blive sendt i høring.
En onkels kontante gave på godt 44 mio. kr. til en niece var ikke omfattet af reglerne om nedsat afgift, da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse. Gaven ville være indkomstskattepligtig.
2 måneders fristen i dødsboskattelovens § 13, stk. 2, løber fra datoen for skifterettens afgørelse om boets udlevering. Krav om afsluttende ansættelse var indgivet for sent.
Pensionister får fra 1. juli 2018 mulighed for at bestemme mere over deres opsatte pension, hvis de udskyder pensionsalderen.
Det var skyldnerens bevisbyrde, at betingelserne for at få eftergivet gæld var opfyldt. Afslaget, der var et forvaltningsmæssigt skøn, blev opretholdt, da det ikke led af en retlig mangel eller var båret af uvedkommende hensyn.
Far, der ville give sit barn aktier i gave med forbehold for udbytte i gaveåret, var skattepligtig af udbyttet, da barnet fyldte 18 i gaveåret og var ugift.
Skoventreprenørvirksomhed, som var blevet neddroslet som følge af arbejdsskade, kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed som følge af manglende opfyldelse af intensitetskriteriet.
Fradrag for underskud nægtet, da tandlæge ikke havde løftet bevisbyrden for, at virksomheden efter fald i omsætning og store underskud som følge af sygdom, havde udsigt til igen at blive overskudsgivende.
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og ikke virksomhedsordningen!), som indgik i bedømmelsen af, om landbruget kan blive overskudsgivende.
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden i de pågældende år var i etableringsfasen, da der med den valgte driftsform ikke var udsigt til overskud.
Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension - lovforslag.
Familieejede virksomheder i Danmark står for 70 pct. af dansk eksport og beskæftiger 6 ud 10 privatansatte herhjemme
Gaver fra forældre til børn kan gives uden skat eller gaveafgift, hvis beløbet holder sig inden for et vist grænsebeløb. Beløbet reguleres årligt og udgør 64.300 kr. i 2018.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt bekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
SEGES Svineproduktion har udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakt vedr. smittebeskyttelse.
De nye lønoversigter kan nu ses på GLS-A’ s hjemmeside.
Links15.02.18
Se nyttige links.
Rådgivning14.02.18
Her kan du finde artikler og notater vedr. kriserådgivning.
Links14.02.18
Her kan du finde relevante sider.
Her kan du finde konkursloven, bekendtgørelse om gældssanering samt lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Aktuelt14.02.18
Her kan du finde nyheder om ansættelse.
Aktuelt13.02.18
Se JurMeddelelser, nyheder om socialøkonomi og aktuelle satser.
Rådgivning13.02.18
Se fuldmagt, aftale om juridisk rådgivning og notater.
Se relaterede sider.
Fleksjob09.02.18
Se relevante beregningsgrundlag vedr. fleksjob.
Se relaterede sider.
Se relevante publikationer om socialjura.
Pjecen med de regler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter medarbejdere eller praktikanter fra udlandet, er opdateret.
Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018.
Skatterådet fandt, at omlægning af gæld til ansvarlig lån var eftergivelse, selvom den nominelle gæld var uændret, hvilket medførte underskudsbegrænsning. De skattemæssige virkninger af en option på indfrielse af gæld til kurs 50 indtrådte straks.
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2018.
Arveafkald var rettidigt, da underskrevet før boopgørelsen og medtaget i denne. Afkaldene blev dog ikke tillagt afgiftsmæssig virkning, da de ændrede arven fra skilsmissesæreje til fuldstændigt særeje, og det ene forrykkede den arvemæssige stilling.
Et ejerskifte handler ikke kun om tal, bundlinje og skatteoptimering. De bløde dele af et ejerskifte er lige så vigtige at forholde sig til – uanset om du er køber eller sælger. Ofte er barriererne ikke kun økonomiske, men også følelsesmæssige.
L 16 (2017/18) indeholder forslag til ændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet.
Der er indgået aftale om en ny ferielov i Danmark, som bygger på ferielovsudvalgets forslag.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.
Pjecen ”Er du ægtefælle til en kriseramt landmand?” giver ægtefællen et overblik over, hvordan hun bedst sikrer både sig selv og sin familie.
Uddrag af Statsministerens redegørelse for folketingsåret 2017/18, herunder uddrag af lovprogrammet fra Skatteministeren.
Kommunen skal være særligt opmærksom på borgerens partsrettigheder i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan varetage sine egne interesser under behandling af en sag. Hvis rettighederne tilsidesættes, vil kommunens afgørelse være ugyldig.
En borger skal tilbydes ressourceforløb, når vedkommende opfylder betingelserne og har komplekse problemer. I visse tilfælde vil ét ressourceforløb ikke være nok.
Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende første gang begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis forældre passer barnet på skift og skiftes til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.
En sygemeldt borger har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset hvor ferien afholdes. Hvis ferien ikke er aftalt, anses ferieafholdelse som en raskmelding, hvorfor en anmodning om sygedagpenge efter endt ferie behandles som en ny sygemelding.
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Ved efterregulering af pension, hvor der er opstået et tilbagebetalingskrav, vil der som hovedregel foretages automatisk genoptagelse af det tidligere indkomstår.
At skulle indvie sit barn i, at man har problemer, er en stor udfordring for de fleste forældre.
Det er kun lønindtægter fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Optjeningsperioden er afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Borgere på ressourceforløbsydelse, kan pålægges sanktioner ved udeblivelse fra en samtale. Før fradrag i ydelsen skal kommunen have informeret borgeren om konsekvenserne af udeblivelse og have vejledt om betydningen af gentagelsestilfælde.
Fra 1. september 2017 kan man vente med at søge opsat pension, til man overgår på folkepension. Det anbefales dog altid at søge om opsat pension, når man når folkepensionsalderen.
Borgere i ressourceforløb har ret til et jobafklaringsforløb og den tværfaglige indsats, uanset om de ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. Retten er ikke betinget af en samtidig pligt til at modtage ydelsen.
Reglerne om fastholdelsesfleksjob finder ikke anvendelse i tilfælde af nedsat arbejdsevne ved ansættelsens begyndelse, hvor ansættelsen er etableret som en del af en samlet indsats for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Kommunen har pligt til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår aftalt mellem en privat arbejdsgiver og en ledig enten er overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde, når en arbejdsgiver søger om løntilskud.
Ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledigheden, hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelsesmål.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en opdateret vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning fra august 2016.
En kommune har pligt til at give alle borgere nødvendig rådgivning og vejledning. Hjælp til en borger skal tilrettelægges ud fra en samlet bred vurdering af borgerens behov for hjælp.
Erhvervsevnetab for personer i fleksjob beregnes på grundlag af forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet. Lønsammenligningen foretages, selvom personen har personlig assistance i fleksjobbet.
En kommune har pligt til at forelægge en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag til rehabiliteringsteamet.
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til det aftalte. Der kunne ikke gives både prisnedslag for at overtage skattebyrden ved succession og samtidig beregnes passivpost.
Den sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en personskade eller væsentlig forværring af en tidligere lidelse.
Seneknuder anerkendes ikke som en erhvervssygdom, da der ikke er generel lægevidenskabelig dokumentation for, at de dannes som følge af længerevarende erhvervsmæssige belastninger.
Der bevilges som udgangspunkt økonomisk fripladstilskud fra optagelsesdagen ved nyoptagelse i dagtilbud. Ansøgning herom skal dog ske inden for rimelig tid efter optagelsen, hvilket beror på en konkret vurdering.
Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke altid standses grundet uarbejdsdygtighed, når helbredstilstanden anses for at være stationær.
Ved afbrudt uddannelse på grund af sygdom er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet og dermed opnå ret til sygedagpenge, at borgeren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.
Ved beregning af supplerende kontanthjælp skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsudgift. Der var ikke udsigt til et resultat på 0 kr. eller overskud før renter. Fradrag for underskud blev derfor nægtet.
Gaveløfte fra ægtefæller betinget af salg af ejendom var suspensiv betinget. Gaverne blev henført til det tidspunkt hvor de var opfyldt. Hver ægtefælle anses for selvstændige gavegivere.
Ved vurdering af, hvorvidt en borger er berettiget til at få personlig assistance, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Dette gælder også for vidensarbejdere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Formålet er at gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen alderdom og gå senere på pension.
Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost. Det var uden betydning, at faren samtidig havde solgt nogle ophavsrettigheder med succession til sønnerne.
I forbindelse med klagers overtagelse af ejendom efter sin mor, stiftes der et gældsbrev mellem de to parter. Gældsbrevet bliver hvert år forrentet og afdraget med det beløb, som en enlig forælder må give i gave skattefrit til sin søn.
Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virksomhed. EU-støtten var derfor ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig.
Udbetaling af sygedagpenge skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning heraf, men kommunen må ikke lade udbetalingen fortsætte efter dette tidspunkt.
Landsskatteretten fandt i modsætning til SKAT med henvisning til skønserklæringen, at landbrugsvirksomheden kunne anses for erhvervsmæssigt drevet og virksomhedsordningen kunne anvendes.
Skatteministeren har i en forespørgsel fra Danske Vingaarde om den skattemæssige behandling af vingårde svaret, at den særlige lempelige ligningspraksis, der gælder for deltidslandbrug, også gælder for vingårde.
Landsskatteretten fandt ikke ud fra en konkret vurdering, at der var udsigt til, at driften ville kunne give overskud i noget væsentligt omfang efter årlige driftsmæssige afskrivninger på ca. 200.000 kr.
Ophævelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, modtagelse af opsat pension med tilbagevirkende kraft og ændringer af indtægtsgrundlaget for beregning af pension vedr. efterlønsbidrag mv. er hovedændringerne i det vedtagne lovforslag.
Landsskatteretten fandt, at SKAT var kompetent til at træffe afgørelse om kursen af den latente skattebyrde ved udlodning med succession i dødsbo. Kursen blev skønsmæssigt fastsat til kurs 60.
Opgørelse af, om boets aktiver er over grænsen for skattepligt i DBSL § 6, sker ved salg efter et nettoprincip og ved udlodning efter et bruttoprincip. Boet var herefter skattepligtigt.
Under ansættelseskontrakter er der indsat en tillægsaftale, som kan anvendes i forbindelse med en fleksjobansættelse. Tillægsaftalen findes også i en engelsk udgave
I indtægtsgrundlaget for beregning af folkepension bortses der fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag. Reglen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.
Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.
Der er vedtaget en forlængelse af perioden for dagpengemodtageres mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgere og forlængelse af ansøgningsfrist for udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft er et par af hovedtrækkene i lovændringen.
Som led i Regeringens nye 2025 plan er der udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan man får danskerne til at blive flere år på arbejdsmarkedet.
Notat til beregningsvaerktøj for generationsskifte
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige, som træder i kraft 1. juli 2018.
På nuværende tidspunkt kan der ikke indtastes aktieindkomst med negativt fortegn på borger.dk, men negativ aktieindkomst nedsætter fortsat aktieudbyttet ved den endelige beregning.
Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet.
Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet giver regeringen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem.
Der er efter det oplyste fra SIRI ikke sket ændringer i lønniveauerne.
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.
Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.
De nye satser for beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige er nu tilgængelige.
Der sker ikke automatisk udskrivning af nye årsopgørelser, når pensionisten har forskudt regnskabsår. Pensionisten skal selv tage kontakt til SKAT.
Der er for få landmænd, som skriver deres exit-strategi ned. Det viser en ny brugerundersøgelse fra SEGES. Men et vellykket ejerskifte forudsætter ud over skriftlighed også en realistisk værdiansættelse og rådgivning.
Standardaftalen om juridisk rådgivning er blevet opdateret og er tilgængelig på landbrugsinfo. Der er blevet indskrevet et afsnit om ansvar.
Enken havde i 1993 overtaget driften af plantagevirksomheden efter sin afdøde mand. I 2011 bortforpagtede hun noget af jorden ud. Fra og med bortforpagtningsåret bliver driften ikke set som erhvervsmæssig virksomhed.
Hvornår er en ulykke en arbejdsskade, og har det betydning, at den tilskadekomne har haft symptomer før?
Borgere, som modtager brøkpension og evt. supplement til brøkpension, er omfattet af den persongruppe, som kan være berettiget til særlig støtte.
Hvis en borger kommer med bemærkninger inden udløbet af partshøringsfristen, har Udbetaling Danmark pligt til at meddele borgeren en afgørelse efter partshøringsfristens udløb.
I vurderingen af fraværets omfang indgår begge forældres samlede fravær. Både løbende fravær og fravær på enkeltdage.
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.
Problemer i forbindelse med efterregulering af pension for selvstændige 2015.
Hvis den ene ægtefælle er på pension, og der sker et salg, som udløser genvundne afskrivninger, vil engangsindtægten herfra påvirke den anden ægtefælles pensionstillæg. Dette gælder uanset om salget sker, inden den anden ægtefælle overgår til pension.
Når Udbetaling Danmark fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen. Dette gælder uanset om Udbetaling har ændret eller uddybet sin begrundelse. Det afgørende er om resultatet fastholdes.
I tilfælde af sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få dødeligt udfald, kan der ikke ske forlænget udbetaling af sygedagpenge, hvis sygdommen er på et sådant tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende.
En borger opholdt sig i et andet EU-land for at modtage behandling på et privathospital. Opholdet kunne ikke sidestilles med ferie, og borgeren havde ret til sygedagpenge.
Hvis skadelidte efter arbejdsskaden har fået tilkendt støtte i form af tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, foretages beregning af forskellen mellem indtjening, hvis skaden ikke var sket, og indtjening efter skaden, inkl. tilskud.
Hvervet som familieplejer kan som udgangspunkt ikke forenes med fleksjob eller støtte til selvstændigt erhvervsdrivende.
Når en person får udbetalt ferietillæg på baggrund af ansættelse i fleksjob, kan fleksløntilskud, løn og ferietillæg højst udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat på ordinære vilkår i samme stilling ville få udbetalt.
En slagtermester kunne ikke få bevilget en personlig assistent til opgaver med tungere udskæringer.
Underskud af selvstændig virksomhed er fejlagtigt reduceret med et beregnet arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.
Ved T's hævninger på 679.000 kr. på tantes konto uden at selvangive beløbet, blev T idømt fængsel på 4 måneder og skulle betale en tillægsbøde på 200.000 kr., der kunne erstattes med fængsel i 60 dage.
Banken har klart fordel af en afviklingsaftale. Et stille og roligt salg giver nemlig banken den bedst mulige pris for ejendommen. Aftalen bør derfor også leve op til landmandens forventninger. Det sikrer han ved at stille krav i forhandlingssituationen.
Landsskatteretten fandt, at aftalen med A's kreditorer om nedsættelse af gælden var behæftet med en sådan usikkerhed, at aftalen ikke kunne anses for en resolutiv aftale.
Regeringens forslag indeholder en del socialjuridiske tiltag.
Skatterådet har besvaret en række spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med henlæggelse og udbetaling af indskudskapital.
Landsskatteretten fandt, med henvisning til skønserklæringen, at driften på sigt ville kunne give et driftsresultat på 0 kr. eller overskud efter driftsmæssige afskrivninger og anerkendte fradrag for underskuddene for de påklagede år.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er forskelligt alt efter, om restskatterne fremgår af en årsopgørelse udskrevet senest den 1. oktober i året efter indkomståret eller senere, eller det skyldes en ændret ansættelse.
Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden var erhvervsmæssigt drevet, og underskuddene skyldtes en mistet forpagtningsaftale for en periode, og efter en forbigående indkøringsperiode ville driften blive overskudsgivende.
Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, således at en frivillig akkord havde suspensiv karakter og underskudsbegrænsningen først ville indtræde på tidspunktet for gældseftergivelsen.
Skatterådet fandt, at der som led i en bodelingsoverenskomst kunne overføres formueandele til fraskilt ægtefælle og børnene af fortjenesten ved efterfølgende salg af aktier.
I 2017 træder det nye dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem indeholder en fleksibel genoptjeningsadgang til retten til dagpenge.
Fra den 10. juni 2016 er det ikke længere muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på greencardordningen.
Fra og med den 10. juni 2016 hæves beløbsgrænsen, så den årlige aflønning fremover mindst skal udgøre 400.000 kr.
Undersøgelsen viser, at de personer, der har fået hævet efterlønsalderen, i vidt omfang bliver på arbejdsmarkedet, indtil de kan gå på efterløn.
Kravene for at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet er skærpet. Der stilles nu krav om, at klager skal have en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.
Fondens formål er at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som arbejdsgiver ikke har betalt i overensstemmelse med en faglig afgørelse.
Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af praksis, når kommunen tilkender fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
Kriterierne for selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven skal anvendes i vurderingen af, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed.
Der kan udbetales ledighedsydelse under ferie i det omfang, den optjente ferie med løn er mindre end 25 dage, når den manglende optjening af betalt ferie skyldes lockout.
En kassekredit er ikke formue, når en borger søger om uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan således ikke bede borgeren bruge en kassekredit til forsørgelse.
Skatterådet bekræftede, at en pensionsaftale kunne kvalificeres som en uafdækket direktørpensionsordning, hvor udbetaling af en afløsningssum var skattepligtig. Afløsningssummen kunne også indskydes på en livsvarig livrente med fuld bortseelsesret.
Den studerende, som holder orlov fra studiet eller afbryder studiet som følge af graviditet eller barsel, skal have stået til rådighed for arbejdsmarkedet for at blive berettiget til barselsdagpenge som dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.
En medarbejdende ægtefælles andel af virksomhedens overskud skal fratrækkes ved fastsættelse af den selvstændige erhvervsdrivendes årsløn.
Fra og med den 1. marts 2016 er der indført gebyr for behandling af ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse som familiesammenført og for ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet.
Fra den 1. juni 2016 vil kommunalbestyrelsen kunne træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres.
Ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparing beregnes afgiften af værdien af kapitalpensionen på overførsels- eller konverteringstidspunktet.
Søn kunne ikke løfte bevisbyrden for, at det pengeløb, som han efter fuldmagt havde hævet på moderens bankkonto, også var tilgået moderen. Efter moderens død blev sønnen tilpligtet at betale gaveafgift af de hævede beløb.
Eftergivelse af gæld var at beskatte som en gave, da det ikke var dokumenteret, at skyldneren ikke havde midler til at betale gælden med.
Klage over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal indsendes til SKAT. Modregning kan ske uden forudgående partshøring.
For lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren hensætter til feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing, forhøjes beregningsgrundlaget for så vidt angår feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing med 4 pct.
Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet om aflønning for driftsledere og fodermestre i landbruget, og i den forbindelse har GLSA rundsendt en skrivelse til de 8 arbejdsmarkedsråd omkring lønniveau
Højesteret fandt, at en værdiansættelse af fast ejendom efter 15 pct. reglen ved udlodning fra dødsboer, skal accepteres af SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
Ansættelseskontrakterne er blevet revideret. Der er også udfærdiget nye kontrakter om fri tjenestebolig og bolig, hvor der betales husleje
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en pjece, der giver et overblik over de vigtigste virksomhedsrettede ordninger og regler, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at ansætte en flygtning.
Notatet om, hvilke regler landmænd skal være opmærksomme på, når de ansætter udenlandsk arbejdskraft, er blevet opdateret.
Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2016
Ankestyrelsens praksisændring vedrørende standsning af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft giver mulighed for at få sygedagpengesagen genoptaget.
En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp ikke en formue, men en indtægt.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/1 2016.
Der er mange overvejelser, du skal gøre dig, hvis du påtænker eller er i gang med et ejer- eller generationsskifte.
Beskrivelse af reglerne for beskatning af fysiske personer under konkurs, herunder underskudsbegrænsning og mulighed for skattefrihed
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse, således at der ved udlodning af aktiver til længstlevende skal fratrækkes passivposten ved opgørelsen af fællesboet.
Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.
Salg i fri handel er den mest almindelige måde at sælge sin virksomhed og er ofte udgangspunktet, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne.
Pension07.09.15
I forbindelse med et ejerskifte er det vigtigt at forholde sig til tiden efter ejerskiftet.
Herunder finder du ni forskellige modelnotater, som beskriver de mest anvendte modeller til ejerskifte af virksomheder. Hver model beskriver, hvilke kriterier modellen indebærer og har en oversigt over fordele og ulemper.
Et ejerskifte af en virksomhed gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Erhvervelsen af virksomheden skal forberedes grundigt, og finansieringen skal falde på plads. Et ejerskifte er ofte en lang proces – også ved et ejerskifte inden for familien.
Denne model finder anvendelse i situationer, hvor flere personer ønsker at købe sammen, men hvor én af deltagerne bliver den aktive landmand, mens de øvrige er investorer, der ønsker at begrænse deres hæftelse til det foretagne indskud.
Denne model finder især anvendelse ved store virksomheder, der ønskes solgt, men hvor det ikke er muligt at finde en køber til den samlede virksomhed.
Denne model finder, ligesom model 6, anvendelse ved enhver overdragelse af en virksomhed, hvor man ønsker et alternativ til personligt eje, herunder til eje i I/S.
Ejerskifte i fri handel er det hyppigste udgangspunkt, hvis der ikke er forudgående relationer mellem parterne, men er også den mest anvendte model, hvis man køber den virksomhed, man er ansat i.
Pjece til landmænd, der har udenlandske ansatte.
Generel information landmand - køber.
Vejledning i, hvordan du sætter dit eget firmalogo på og printer pjecen.
Er du og din evt. medarbejdende ægtefælle i etableringsfasen, og har I ikke tidligere været selvstændig, skal du være opmærksom på, de særlige regler der gælder for selvstændige og sociale ydelser.
Gemerel information til landmand - sælger.
Succession07.09.15
Hvis du erhverver en virksomhed fra dine forældre, bedsteforældre, søskende eller tante og onkel, er der mulighed for, at du kan overtage sælgerens skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.
Et ejerskifte gennemføres ikke fra den ene dag til den anden. Ejerskiftet skal forberedes og planlægges inden, det kan igangsættes.
Succession07.09.15
Ved overdragelse af virksomheden til dit barn, barnebarn, en søskende, din nevø eller niece eller til en nær medarbejder er der mulighed for, at køberen indtræder i dine skattemæssige forhold vedrørende virksomheden.
Overvejelserne om seniortilværelsen er mange, og er noget der fylder hos de fleste virksomhedsejere – specielt forud og i forbindelse med et ejer- eller generationsskifte af virksomheden.
Bilag 227.08.15
Bilag 2 til notat om juridisk rådgivning
Bilag 127.08.15
Bilag 1 til notat om juridisk rådgivning
Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?
Skatterådet bekræfter, at tab på løn mv., som følge af arbejdsgiverens konkurs, kan fradrages efter kursgevinstlovens § 14 eller efter den praksis, som gjaldt før den nye kursgevinstlov, hvorefter der gives fradrag for tabet i den personlige indkomst.
Skatterådet fandt, at betingelserne i en indgået aftale om en frivillig akkord ikke havde suspensiv karakter. Underskudsbegrænsningen indtrådte i det indkomstår, hvori aftalen var indgået.
Landsskatteretten fandt, at det kun er de skifteretlige uskiftede boer, der er omfattet af styresignalet SKM.2014.46.SKAT. Boet efter længstlevende kunne derfor ikke opdeles i to andele, hvorved boet blev skattepligtigt.
A havde før sin død givet gaver til ægtefælle og børn. SKAT kunne ikke ved afgørelsen af, om boet var skattepligtigt, se bort fra de givne gaver, men skulle lægge skifterettens afgørelser til grund. Da boet var insolvent, var boet skattefritaget.
Et dødsbo, blev efter afgørelse fra skifteretten genoptaget som bobestyrerbo, hvorefter boet var omfattet af dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4, hvorefter boet skattemæssigt kunne behandles som selvstændigt bo.
Hvis der ikke udarbejdes en juridisk aftale i forbindelse med rådgivningen indenfor bl.a. socialjura og familiejura, kan man straffes med bøde.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at beregningen af nedslaget og dermed kursværdien af den latente skattebyrde skulle foretages ved anvendelse af en efter-skat rente.
Vestre Landsret fandt, at passivposten efter boafgiftslovens § 13a ved udlodning af afdødes landbrugsejendom til ægtefællen skulle fratrækkes, efter at der var sket fradrag af den efterlevende ægtefælles boslod og arvelod. OBS ændring - dom i anden sag.
Landsretten fandt, at passivposten skulle fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet.
Landsskatteretten fandt, at ejendommen indgik i konkursboets aktivmasse og realkreditrenterne vedrørte konkursboet. Derfor kunne renteudgifterne ikke fradrages i den almindelige skattepligtige indkomst.
Landsskatteretten fandt ikke, at en maskinstation, der blev drevet fra en landbrugsvirksomhed på ca. 6 ha, skulle bedømmes efter den lempelige landbrugspraksis, hvorvidt et landbrug er drevet erhvervsmæssigt.
Landsskatteretten anerkendte fradrag for underskud ved drift af landbrugsejendom på 9 ha med kødkvæg efter frasalg af 51 ha.
Landsskatteretten fandt ikke, at skovdrift med 12 ha fredskov kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed. Udleje af driftsbygninger og ca. 1 ha blev anset for erhvervsmæssig virksomhed.
Landsskatteretten godkendte, at virksomhed med udlejning af otte hestebokse var erhvervsmæssigt drevet. Godkendt fradrag for underskud.
Retten til støtte og miljøtilsagn mv. bevares ifølge NaturErhvervstyrelsens nuværende praksis, når der sker skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft.
Skatterådet bekræftede, at overdragelser som led i en bodeling kan ske med skattemæssig succession. Der kunne ske skattefri anpartsombytning samt skattefri spaltning.
Vestre Landsret fandt, at handelsværdien for den faste ejendom, som var fastsat af den af skifteretten udmeldte sagkyndige vurderingsmand, kunne tilsidesætte +/- 15 pct.'s reglen af den seneste vurdering ved beregning af boafgiften.
Pjecen skal give landmanden et overblik over de overvejelser, han bør gøre i forbindelse med valg af virksomhedsform.
STAR oplyser, at praktikanter uden for EU kan påtage sig overarbejde i enkeltstående perioder, så længe perioden ikke er langvarig eller af tilbagevendende karakter. Det samme gælder for driftsledere og fodermestre.
Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en ansat men-erstatning som følge af en MRSA-infektion.
Ønsker du at drive din virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, kan du foretage en virksomhedsomdannelse.
Stiftelse24.03.15
Det er vigtigt at overveje, hvilken form din virksomhed skal drives i, når dit selskab skal stiftes. Læs her om de overvejelser, du skal gøre, inden du stifter, og hvilke stiftelsesformer, du kan vælge.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til at være et Captive.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til være et Captive.
Lov om juridisk rådgivning trådte i kraft 1. juli 2006. Loven giver mulighed for, at andre rådgivere end advokater kan reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2015.
Et dødsbo kunne ikke skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter reglerne i dødsboskattelovens § 58, stk. 5. Længstlevende ægtefælle var eneste legale arving og havde ikke indsendt erklæring om selvstændigt skattesubjekt.
Hvis der sker brandskade på f.eks. driftsbygninger, vil genetablering af bygninger og oprydningsarbejde ikke få følger i forhold til efterlønnen, hvis medlemmet ikke udfører noget arbejde i forbindelse med brandskaden.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud efter de nye regler (tilkendt efter 01.01.2013) er nu opdateret med satser for 2015.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2015
Skatterådet fandt, ved gaveoverdragelse af unoterede aktier, at de af ligningsrådet fastsatte retningslinjer, for beregning af formueskattekursen efter 1982 cirkulæret, kunne anvendes ved værdiansættelsen af aktierne.
Ved ansættelsen af gaveafgiftspligtig værdi af anparter i et nystiftet selskab kunne formueskattekursen ikke anvendes, bl.a. fordi der var et åbenbart misforhold mellem markedsprisen og overdragelsesprisen for de omhandlende anparter.
Regeringen har med virkning fra og med den 5. februar 2015 ophævet muligheden for at anvende formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier i dødsboer og ved gabeafgiftsberegning.
Skatteministeriet har i en besvarelse redegjort for de skattemæssige konsekvenser i relationer til personer, der er gået konkurs.
Landsskatteretten fandt med dissens, at ved udlodning af en virksomhed uden succession, var udlodningsmodtager ved overtagelse af konto for opsparet overskud alene berettiget til beregning af en passivpost efter BAL § 13a.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob m.v. for 2015
Nye satser for 2015
For unoterede aktier kan handelsværdien på overdragelsestidspunktet sættes til formueskattekursen, medmindre der er holdepunkter for andet. En salgsværdi ved salg af et datterselskab kort efter overdragelsen skulle indgår i værdiansættelsen.
Skatterådet har bekræftet en række spørgsmål om fordeling af underskud mellem særboet og en efterlevende ægtefælle, herunder at særboet og ægtefællen frit kan fordele underskud i den skattepligtige indkomst mellem sig.
Branchearbejdsmiljørådet "BAR Jord til Bord" har udarbejdet en vejledning om MRSA 398 på engelsk, som kan bruges til udenlandske ansatte. Der henstilles til, at arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderen har forstået instruktionen om MRSA.
Lovforslaget skal styrke lovens intention om, at et barn har ret til begge sine forældre.
Artikel på LI under Ny Normal 7255 publiceret den 26. maj 2015.
Dødsbo kan ikke udleveres til privat skifte, hvis der er en konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent. Tilladelse til at udskyde indlevering af boopgørelse vedr. en del af boet alene kan gives for en mindre væsentlig del af boet.
Siderne redigeres af nedenstående medarbejder, som kan kontaktes, såfremt du har spørgsmål eller ønsker til samlingen.
Skatterådet kunne bekræfte, at der i det uskiftede bo ikke indgik afdøde ægtefælles pension og livsforsikringer til længstlevende ægtefælle samt længstlevende ægtefælles boslod.
Ved elever anvendes uddannelsesaftalen.
Skatterådet bekræftede, at hustruen kunne overtage anparter i selskabet med succession ved deling af fællesboet. Den påtænkte spaltning, uden tilladelse, kunne gennemføres efter det objektive spor.
I lovforslaget tilpasses reglerne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forventes vedtaget 3. juni 2014.
Bortforpagtning af ejendommens jordtilliggende blev grundet omfanget anset for en selvstændig virksomhed, der skulle holdes adskilt fra stutteriet. Underskud i hesteavlen kunne ikke fradrages.
Der er udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakterne, som kan anvendes til ansatte i de bedrifter, hvor der er konstateret MRSA i besætningen.
Bilag til L. Tillæg til kontrakt publiceret den 8. april 2014
Selvom strukturen i klagesystemet er lavet væsentligt om, så alle klager i skattesager fra i år indgives til Skatteankestyrelsen, er mulighederne for at indhente syn og skøn i skattesager uændrede.
Det er muligt at søge Stormrådet om tilskud til oprydning og genplantning af fredskov, som væltede i stormene i efteråret 2013.
Her finder du ansættelseskontrakter og bilag på både dansk og engelsk, som du kan åbne og udfylde elektronisk ved at klikke på de enkelte links.
SKAT kan skønsmæssigt fastsætte værdien af en gave, når der ikke foreligger en rettidig gaveanmeldelse. SKATs indsigelsesfrist for ændring af gavens værdi er 6 måneder.
Bilag til artikel om anbefalinger til ny arbejdsmarkedsindsats publiceret på LI den 11. marts 2014
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2014.
Publiceret ved nyhed den 7. marts 2014
Lovforslag L 140 (2013-14) om beregning af fleksløntilskud og forsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af børns forsørgelse fører til aftale om regelforenklingerne og effektiviseringerne på børnebidragsområdet.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud er nu opdateret med satser for 2014.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2014
Et uskiftet bo, der skiftes i længstlevende ægtefælles levende live eller ved død, er skattefritaget, hvis 50 procent af aktiverne og af nettoformuen i boopgørelsen hver især ikke overstiger beløbsgrænsen for skattefritagelse i dødsboskattelovens § 6.
Overførsel eller tilbagebetaling af ratepensioner over 50.000 kr.-grænsen efter § 21A kan ske i indbetalingsåret. Indførelse af godkendelsesordning for indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret.
Højesteret fandt, at SKAT kunne nulstille indeholdt men ikke afregnet udbytteskat til hovedanpartshaveren i et konkursramt selskab. Ægtefællens indeholdte A-skatter, men ikke betalte A-skatter, kunne ligeledes nulstilles.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved fuldstændigt skifte af det uskiftede bo, mens længstlevende stadig er i live, er det kun afdødes boslod, der indgår ved opgørelse af, om boet er skattefritaget efter dødsboskatteloven.
Skatterådet gik imod SKATs indstilling og traf afgørelse om, at ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død, opgøres grænsen for skattefritagelse ud fra længstlevendes andel af aktivmassen og andel af nettoformuen.
Se ansættelseskontrakter papirudgave
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013
En del landmænd har over de senere år haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, men mange har alligevel fået lov til at drive driften videre i forståelse med banken.
Se kontrakt.
Se kontrakt til print til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt.
Landsskatteretten fandt, at en skattegæld, der hidrørte fra en negativ anskaffelsessum på aktier i et konkursramt selskab, skulle eftergives med henvisning til gældens opstående, og at klager havde fået gældssanering i konkurs.
SKAT kunne modregne i gældssaneret krav for overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag opstået før det gældssanerede krav.
Det fremgik af bodelingsoverenskomsten, at afdøde ved salg af ejd. skulle have halvdelen af fortjenesten over 220.000 kr. Da ejd. ikke var solgt, havde dødsboet ikke krav på nogen betaling. Betaling til boet af en afløsningssum var skattepligtig for boet.
Arvingerne kunne få udlagt en landbrugsejendom, der var bortforpagtet til tredjemand med succession. En vindmølleandel var en virksomhed, der kunne udloddes med succession. Beskatningen af forudbetalt leje overgik til arvingerne ved udlodningen fra boet.
Obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende – lovforslag vedtaget 4. juni 2013
Hjemmesiden om indkomstgrundlag for selvstændige, der har fleksjob i egen virksomhed, er flyttet til Socialjuras hjemmeside
Der er indgået aftale om vækstplan som bl.a. indebærer, at der indføres henstand – således at bo- eller gaveafgift kan indefryses på lempeligere vilkår.
Skifteretten fandt, at boet skulle betale for omkostninger til vurdering af aktier, hvor SKAT havde anmodet om omvurdering.
I de tilfælde, hvor afdøde var gift, og hvor ægtefællerne havde fælleseje, er praksis for, om et dødsbo er skattepligtigt, blevet ændret. Den nye praksis gælder med tilbagevirkende kraft, så SKAT kan fejlagtigt have opkrævet skat i dødsboer fra 2009-2011.
Lovforslag i udkast om at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre.
Højesteret stadfæstede Østre Landsretsdommen som bestemte, at forhold vedr. rette indkomstmodtagere anses som omfattet af skattepligtiges kontrollerede transaktioner, hvorved den 6 års ligningsfrist bliver gældende for denne type forhold.
Landsskatteretten fandt at boet var skattepligtigt, da boets aktiver oversteg beløbsgrænsen for skattefrihed på skæringsdagen, idet beløb, der stammede fra et jordsalg og indsat på en bankkonto, skulle indgå i boets aktiver.
Landsskatteretten fandt, at arveafkald til fordel for datter var afgivet for sent. Hun var dermed ikke arving i boet. Overdragelse af boets landbrugsejendom til datteren kunne ikke ske med succession.
Skatteministeriet har udsendt et styresignal om fremgangsmåden ved afgørelse af, om et skiftet dødsbo med en længstlevende ægtefælle falder over eller under beløbsgrænsen for skattefritagelse samt betingelserne for genoptagelse af et dødsbo.
Håndbog til konsulenter som rådgiver landmandsfamilier om socialøkonomi og familiejura
Fradrag for kapitalpension ophører i 2013 – kommunerne omberegner derfor sociale pensioner
Se kontrakt.
Det var Landsskatterettens opfattelse, at når der er tale om overdragelse med succession, og når en del af eller hele overdragelsessummen berigtiges i form af gave, er der to metoder til at kompensere for en latent skat.
Ved overdragelser med succession, der sker helt eller delvis ved gave, kan der tages hensyn til den overtagne latente skattebyrde ved enten et nedslag i værdiansættelsen eller ved beregning af en passivpost efter skatteyders eget valg.
Landsskatteretten fandt ikke, uanset den mangeårige administrative praksis, at der var den fornødne hjemmel til at medregne den efterlevende ægtefælles boslod i beløbsgrænsen for skattefrihed ved opgørelsen af boets aktiver og nettoformue.
Landsskatteretten fandt, at drift af ejendom med hestehold, udleje af hestebokse og ridehal samt bortforpagtning af 8,5 ha kunne anses for én samlet virksomhed, der var erhvervsmæssigt drevet.
Gaver fra en faster til A var skattepligtig indkomst, selvom fasteren og A boede i den samme to-familieejendom, da denne var opdelt i to lejligheder. Fasteren og A havde selvstændige folkeregisteradresser. Forholdet blev anset for groft uagtsomt.
Der er lavet en række ændringer i pensionsbeskatningsloven. Bl.a. skal alderspensioner udbetales med lige store ydelser, livsvarig alderspension kan sættes midlertidig i bero, og overgangsordning vedrørende ophørspension er forlænget til 2013.
Skatterådet fandt ikke, at kontoen for opsparet overskud kunne fradrages i anparternes skattemæssige anskaffelsessum ifm., at et dødsbo omdannede afdødes personligt drevne virksomhed til et ApS efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.
Se svar.
Aldersgrænsen for, hvornår pensioner kan udbetales uden 60 % afgift, er ændret fra opnåelsen af efterlønsalderen til 5 år før folkepensionsalderen.
Forventes en ejendom at stige i værdi, efter at arvinger har delt boet, giver det en række skattemæssige udfordringer, som kan løses med et sameje.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Vederlag for at opgive retten til en andel af salgssummen af fast ejendom var skattepligtig for modtageren.
Reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skal regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen.
Bekendtgørelsen angiver hvilke fysiske personer og dødsboer, der skal selvangive digitalt fra 2011.
Landsskatteretten fandt, at afg. om lønindeholdelse var ugyldig, da A ikke havde haft mulighed for at udtale sig ved et personligt møde. Den mangelfulde høring medførte en formodning for, at fejlen havde påvirket afg. Formodningen var ikke afkræftet.
Landsskatteretten fandt, at en selvskyldnerkautionist kunne fratrække renter af kautionsgælden, der påløb og forfaldt efter kautionsforpligtelsen var blevet aktualiseret. Kautionsforpligtigelsen var først aktualiseret ved debitors konkurs.
Som en del af finansloven blev grænsen for, hvor meget man kan indskyde på ratepension med fradrag, sænket fra årligt 100.000 kr. til 50.000 kr.
Den nye finanslov strammer blandt andet den såkaldte pengetanksregel, der regulerer hvor stor del af en virksomheds værdier, der må anbringes i finansielle aktiver uden, at den bliver opfattet som en pengetank.
Grænsen for finansielle aktiver i pengetankreglen er sænket fra 75 % til 50 %. Der er givet overgangsordninger dels ved succession, dels ved indskud på ophørspension.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
Efter Skatterådets opfattelse kunne salg af aktiver fra skyldnerens konkursbo til ægtefællen ikke ske efter reglerne om ægtefælleoverdragelse uden beskatning.
Kort notat om ny inddrivelsesbekendtgørelse og resume over domme og afgørelser fra 2011 om inddrivelse.
Pligten til at selvangive skal fra og med indkomståret 2011 ske digitalt af en af de kanaler, som SKAT anviser. Digital selvangivelse kan indsendes via TastSelv, EROS (landbrugsløsning).
Diagram over den skattemæssige behandling, hvor debitor får nedsat sin gæld.
Landsskatteretten fandt, at beskatningen af en singulær gældseftergivelse skulle ske i aftaleåret, selvom eftergivelsen var betinget af en afdragsordning, da en sådan betingelse ikke anses for en suspensiv betingelse, der udskyder beskatningstidspunktet.
Krav på skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved et konkursbos salg af en udenlandsk ejendom skulle ikke indgå i boet, da det vedrørte udløbet indkomstår, og skat af konkursindkomst kan ikke anmeldes i et konkursbo.
A fik gældssanering under konkurs, hvilket SKAT kærede. Landsretten gav SKAT medhold, da A som selvstændig havde opbygget en betydelig gæld til SKAT og dermed havde tilsidesat sine forpligtigelser til at afregning moms og indeholdt A-skat.
Ved værdiansættelsen af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession, præciserer SKAT, at der skal gives nedslag med det største beløb, der kan opgøres efter principperne i SKATM-2008-02-45 eller den beregnede passivpost.
Ejerskiftet udløser for sælgeren ofte store skattekrav. Der findes dog en række muligheder for at udskyde beskatningen, som sælgeren bør kende.
Beskatning af fordelen ved eftergivelse af gæld sker primært indirekte ved at begrænse adgangen til at fremføre underskud. Dette gælder ved såvel tvangsakkord, frivillig akkord samt ved aftale om en samlet ordninger med kreditorerne.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2011.
Arbejdsgiveren har siden 1. juli 1993 skullet overholde ansættelsesbevisloven og har desuden ansvaret for, at der er udarbejdet en ansættelseskontrakt.
Fogedretten stadfæstede udlæg i hele indestående på en konto som to samlevere havde fælles, uden hensyn til at indeståendet stammede fra et lån som samleveren havde optaget. Afgørelsen anses af SKAT ikke længere for gældende ret, se SKATM 2010-28-02.
Østre Landsret tillod udlæg i halvdelen af ægtefællers fælles konto, herunder i udbetaling fra forsikring mod kritisk sygdom, idet udbetalingen ikke var holdt adskilt fra den øvrige formue.
To privatskiftende arvinger havde acontoudloddet boets værdipapirbeholdning og underrettet skifteretten herom.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Her kan du se de nyheder om ansættelse, der bliver udgivet i 2019 samt de foregående år.
Inden første møde er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om den samlede opgave, hvad er din opgave og hvordan opgaven kan løses.
For dem, der påtænker at starte virksomhed, er der mulighed for at opsparet med fradrag i indkomsten ved at bruge to særlige opsparingskonti som etableringskonto og iværksætterkonto.
Landscentrets notat om værdiansættelse af virksomheder og aktier ved overdragelse med succession i lyset af SKATM-2008-02-45. Notatet omfatter både værdiansættelse ved familiehandler og værdiansættelse ved overdragelse til nære medarbejdere.
Unoterede aktier i et selskab, hvis væsentligste aktiv var en landbrugsejendom, der blev bortforpagtet, skulle i forbindelse med en gaveoverdragelse til hovedaktionærens sønner værdiansættes som et ejendomsselskab efter retningslinjerne for fastsættelse a
Byretten fandt ikke, at en deltidslandbruger kunne løfte bevisbyrden for, at begge ATV’ere var anvendt erhvervsmæssigt. Derfor fandt Byretten, at kun den ene ATV’er var afskrivningsberettiget.
Tilbagebetaling af indbetalt arbejdsmarkedsbidrag for personer, som i perioden 2010 - 2016 fylder 64 år.
Mere ensartede regler ved generationsskifte. Udvidelse af mulighederne for succession til samlevere, medarbejdere og tidligere ejere. Succession i erhvervsmæssig anvendt del af fast ejendom. Ægtefællers succession i etableringskonto.
Skatteministeren har den 28. marts 2008 fremsat lovforslag L 167 om mere ensartede regler ved generationsskifte i levende live og ved død. Lovforslaget indeholder desuden en række justeringer af successionsreglerne
Regeringen har genfremsat de dele af L 20 (2007/08 1. samling), der vedrører tilpasning af skattelovgivningen til ændringerne i den finansielle lovgivning som følge af MiFID-direktivet. Samtidig foreslås der en lempelse i fradragsretten for tab på børsnoterede aktier.
Skat har givet en generel tilladelse uden særlige vilkår til skattefri aktieombytning af aktierne i GASA Group A/S med aktier i GASA Group Holding A/S. Tilladelsen kan udnyttes af alle aktionærer, der ombytter aktier.
Nye regler om skattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT.
Generationsskifte af aktier med succession efter aktieavancebeskatningsloven efter en skattefri spaltning.
Overdragelse af aktier som gave med succession til datter.
Vedtægtsændring, hvor aktionæren ville overføre stemmerettigheder til sin søn, skulle anses for afståelse af aktier.
Skatteministeriet tillod skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Ikke tilstrækkeligt grundlag til at fastslå skatteunddragelse.
Såfremt L 6 genfremsættes og vedtages med uændret virkningstidspunkt, vil dispositioner foretaget efter den 3. oktober 2007 blive vurderet efter forslagets regelsæt.
Der er fremsat forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for at lukke et hul i forbindelse med omlægning af bilbeskatningen, der gør det fordelagtigt at nedveje visse varebiler.
Skøde med et skatteforbehold blev afvist fra tinglysning, da skødets indhold ikke var endeligt fastsat.