Af samme forfatter
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med det vejledende §3-kortlag.
Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
Præsentation af viden om udledninger af sundhedsskadelige stoffer.
Resultater fra interviews af landmænd og natursagsbehandlere om målrettet naturindsats og udvikling af landbrugsproduktionen
Retten mente ikke at de anvendte luftfotos på overbevisende måde kunne sandsynliggøre, at der var tale om beskyttet natur.
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er kategori 2-natur.
Hvilken betydning har ammoniakdepositionen for naturkvaliteten i søer og vandhuller i agerlandet.
Den stigende efterspørgsel på flis, kan friste til rydde skov og beskære krat. Men disse kan rumme helt særlige naturværdier og er i mange tilfælde omfattet af regler, du bør være opmærksom på
Udpegningsgrundlaget sætter rammerne for beskyttelse og forvaltning af arter og naturtyper i områderne
Miljøstyrelsen lancerer nye kort over kortlagt natur i Natura 2000 områderne. Kortene præsenterer nyeste viden og skal anvendes ved miljøgodkendelse og revurdering af husdyrbrug.
Eller har vi en umulig opgave, med store konsekvenser for landbrugserhvervet?
LF og SEGES har udarbejdet en guideline til indgivelse af høringssvar til forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringen løber frem til 3. januar 2018. Dokumentet er dynamisk og løbende justeringer kan forekomme.
Lærerige indtryk fra studietur til Rumænien.
Naturbeskyttelse, som følger med et vådområdeprojekt, bekymrer landmænd. Flere regler er gældende, men ikke alle har betydning. Denne artikel behandler regler ift. § 3-beskyttelse, ammoniakfølsomhed i forbindelse med husdyrudvidelse og bilag IV-arter.
NOVANA har siden 1987 overvåget vandmiljøet, og fra 2004 er også naturtilstanden for udvalgte terrestriske naturtyper blevet overvåget. I denne artikel opsummeres de vigtigste resultater fra den del af rapporten, der omhandler natur.