Feedback Form

Af samme forfatter
Den stigende efterspørgsel på flis, kan friste til rydde skov og beskære krat. Men disse kan rumme helt særlige naturværdier og er i mange tilfælde omfattet af regler, du bør være opmærksom på
Udpegningsgrundlaget sætter rammerne for beskyttelse og forvaltning af arter og naturtyper i områderne
Miljøstyrelsen lancerer nye kort over kortlagt natur i Natura 2000 områderne. Kortene præsenterer nyeste viden og skal anvendes ved miljøgodkendelse og revurdering af husdyrbrug.
DCE har gennemført en opdatering af empirisk baserede tålegrænseintervaller til vurdering af kategori 3 natur.
Aarhus og Københavns Universitet har afhold biodiversitetssymposium, hvor nyeste forskning i biodiversitet blev fremlagt. Se hovedkonklusionerne her.
Det skyldes i høj grad, at portalen har haft sit hovedfokus på at skabe en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata og endnu ikke på brugervenlighed for borgere og private virksomheder.
Miljøstyrelsens forslag til ændringer af ammoniakreguleringen er blevet miljøkonsekvensvurderet.
Eller har vi en umulig opgave, med store konsekvenser for landbrugserhvervet?
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne først når miljøgodkendelsen skal søges.
LF og SEGES har udarbejdet en guideline til indgivelse af høringssvar til forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringen løber frem til 3. januar 2018. Dokumentet er dynamisk og løbende justeringer kan forekomme.
Lærerige indtryk fra studietur til Rumænien.
Naturbeskyttelse, som følger med et vådområdeprojekt, bekymrer landmænd. Flere regler er gældende, men ikke alle har betydning. Denne artikel behandler regler ift. § 3-beskyttelse, ammoniakfølsomhed i forbindelse med husdyrudvidelse og bilag IV-arter.
NOVANA har siden 1987 overvåget vandmiljøet, og fra 2004 er også naturtilstanden for udvalgte terrestriske naturtyper blevet overvåget. I denne artikel opsummeres de vigtigste resultater fra den del af rapporten, der omhandler natur.
Her finder du nyttig viden om kvælstofdeposition, tålegrænser og regulering af ammoniakdepositionen fra husdyrbrug.
Vegetationskriteriet er løst beskrevet, vanskeligt at vurdere, kan ikke stå alene, men det kan ikke udelukkes!