Af samme forfatter
Landsaftalen18.02.20
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
Landsaftaler18.02.20
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til nye regler om kommunernes pligt til at vurdere alle landets boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.
Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er kategori 2-natur.
800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11.
Kravene opdateres som følge af ændrede danske regler om bl.a. husdyrgødning og halekupering af pattegrise. Frist for bemærkninger sendes til Landbrugsstyrelsen senest 15. oktober 2019 kl. 12.
Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.
Artikel om ændringer kommer på LI snarest.
Vejledningen handler især om de betingelser, der gælder for at ekspropriere efter planloven fra 1. januar 2019. Herudover er der et kort afsnit om klageadgang og om taksationsmyndighedernes afgørelse om erstatning.
Bekendtgørelserne er i offentlig høring frem til 23. maj 2019.
Læs helt kort om hvad Grønt Danmarkskort er for noget og om status på arbejdet.
Vil du klage over en afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbrug, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal benytte Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Så søg aktindsigt og få udleveret sagens dokumenter. Læs her hvordan.
Grønt Danmarkskort forpligter kommunen og får derved betydning for landmænd og andre borgere. Se her eksempel på afgørelse, der lægger vægt på Grønt Danmarkskort.
Indsamler en sælger, en internetudbyder eller en anden dataansvarlig dine persondata, og det sker ved, at du selv afgiver oplysningerne, skal du have en række oplysninger, hvis du ikke har dem i forvejen.
En sælger, internetudbyder eller anden dataansvarlig, som indsamler persondata om dig, skal give dig en række oplysninger. Hvilken information du skal have, afhænger af, om den dataansvarlige indsamler dataene hos dig selv eller hos andre.
Indsamler en sælger, en internetudbyder eller en anden dataansvarlig persondata om dig, skal du have en række oplysninger, hvis du ikke har dem i forvejen.
Find links til ansøgningsskemaer, jordbrugsanalyser, Husdyrvejledningen og Husdyrhelpdesken. Læs om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder, miljøfokusarealer og historisk gennemgang af regler for obligatorisk braklægning.
Landbrug & Fødevarer har bedt SEGES om at udarbejde bud på tillæg til jagtlejekontrakt vedrørende regulering af vildsvin. Tillægget er til fri afbenyttelse.
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
Højere bøder, hvis samtykket ikke er i orden, betyder formentlig, at du oftere vil blive bedt om at give samtykke til, at dine data behandles. Læs her om, hvad samtykke er for en størrelse, og hvad det indebærer for dig at give samtykke.
Dataportabilitet er en ny rettighed til at overføre og videreanvende data om dig selv til dine egne formål og på tværs af forskellige it-tjenester.
Du har til enhver tid ret til indsigt i, hvordan dine data bruges og opbevares, og hvem der har adgang til dem. Læs her om hvordan du udnytter din ret til indsigt.
- få et hurtigt overblik.
Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. Det har betydning for dig – både som privatperson og som virksomhedsejer. Men hvad er persondata egentligt?
Får du et påbud om at retablere natur efter planloven eller naturbeskyttelsesloven, kan kommunen ikke kræve en retableringsplan. Det fremgår af en ny landsretsdom.
Kontakt12.02.18
Kontakt redaktionen bag Regelinfo, Socialøkonomi samt MSøg.
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne først når miljøgodkendelsen skal søges.
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udsendt orientering om naturtypebekendtgørelsens § 2, herunder afklaring i forhold til MFO-brak.
Anmeldelsesordningen gælder i Natura 2000-områder, hvor lodsejere har pligt til at anmelde en række driftsændringer, inden aktiviteterne iværksættes. I meddelelsen gennemgås en række afgørelser og gives en status efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne.
Rydningspligten indebærer, at der på landbrugsarealer ikke må være opvækst af træer og buske, der er mere end 5 år gamle regnet fra d. 1. september 2004
Nyt notat forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.
Kulturministeren og Miljø- og Fødevareministeren har udsendt en opfordring til kommunerne om at foretage en konkret udpegning af beskyttede diger.
Kommuneplanprocessen for 2017 er i gang – herunder også revurdering for de landbrugsfaglige temaer i kommuneplanen. Få viden om status på kommunernes planarbejde og landbrugsudpegningernes anvendelse, samt den offentlige proces frem mod kommuneplan 2017.
Det er svært at få behandlet klager over forvaltningsafgørelser, hvis betingelserne for, hvordan og hvornår man klager, ikke er opfyldt. Klagevejledningen bør derfor have din opmærksomhed, når du bistår landmænd med klager.
Vurdering som landbrugsejendom
Når en myndighed tilbagekalder en tilladelse, bevilling eller anden afgørelse, som er til fordel for landmanden, skal visse betingelser være opfyldt. Se hvilke i denne artikel og få en idé om hvornår der er basis for at klage.
Nogle gange annullerer myndighederne en afgørelse, fordi de mener, at der er sket fejl ved afgørelsens tilblivelse. Det er ikke altid lige belejligt for den landmand, som sidder i den anden ende og f.eks. oplever at få en tilladelse annulleret.
Læs her en artikel fra SEGES, der giver overblik over reglerne om bebyggelse i husdyrbrugloven og over Natur- og Miljøklagenævnets praksis på området
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2012.
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2013.
Læs omtaler og bemærkninger fra SEGES til principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 2014.
Læs her kommentarer fra SEGES til udvalgte afgørelser om miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Afgørelser26.05.15
Læs artikler og notater med fortolkningsbidrag om specifikke emner.
Læs her artikler om ændringer og fortolkninger af husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Her finder du artikler og notater om fortolkning af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og om ændringer af denne bekendtgørelse.
Her finder du artikler og notater om fortolkning af husdyrbrugloven og om ændringer af loven.
Se oversigt over de regler for anmeldelse, tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, som SEGES eller samarbejdspartnere har beskrevet og fortolket i artikler og notater. Nederst ses et link til fortolkningsbidrag opdelt efter emne.
Her finder du artikler om fortolkning af love, bekendtgørelser, EU-direktiver og andre regler. Se desuden artikler, der beskriver ændringer i reglerne.
Find ansøgningsskemaer, oplysninger om dyretryk og beregningsmodeller samt links til vejledning vedr. ansøgning. Se også information om klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Siderne redigeres af nedenstående gruppe medarbejdere, som kan kontaktes, såfremt man har spørgsmål eller ønsker til samlingen.
Oversigt over kommenteringer af principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fra 2013 vedrørende husdyrbrugloven.
To kvinder kan nu blive forældre på samme måde som heteroseksuelle par, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning
Samlet oversigt over love, lovforslag og betænkninger, bekendtgørelser, den nye digitale vejledning, brugerbetaling, husdyrgødningsbekendtgørelsen, overgangsregler m.v.
Ændrede regler om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl
Inhabilitet25.01.12
Størstedelen af Forvaltningsloven (FVL) beskæftiger sig med, hvilke rettigheder man har, når man er ”part” i en sag. Begrebet ”en part” er ikke defineret i FVL.
Inhabilitet25.01.12
Forkortelser19.01.12
Miljøklagenævnet om 1. instansens mulighed for at ændre en påklaget miljøgodkendelse og for at udstede tillægsgodkendelse. Endvidere om bortfald af klage.
By- og Landskabsstyrelsen har besvaret Landscentrets spørgsmål om overholdelse af 1 års fristen den 15. januar 2009