Feedback Form

Af samme forfatter
Der er muligt at fravige krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis man følger byggebladene.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Regulativer og klimatilpasning.
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
Hvis en kommune ønsker at nedklassificere et offentligt rørlagt vandløb til et privat vandløb skal det være vedligeholdt.
Samling af vandløbsafgørelser fra 1. halvår 2018.
Kortlægningen er i gang og varer til og med 2019.
Urørt skov18.12.18
Det er primært statslige skovarealer, som er udlagt til urørt skov.
Mulighederne for at lave erstatningsnatur er ved at blive afklaret.
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.
Man skal vænne sig til at sige BFE-nummer, når man taler om fast ejendom.
I projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” fik landmand Marije Jacobsen brug for at vide mere om de minimis støtte, da hun søgte LAG-midler. På den baggrund er følgende råd-givningsnotat udarbejdet til hende.
Oversigt over love og regler som har betydning for ekspropriation.
Landbrugs- og fødevareområdet er gennemreguleret. Når du planlægger dit optimeringsprojekt, bør du derfor sikre dig, at dit projekt lever op til gældende lov.
Ved tilladelser til byggeri har naboer, andre berørte og foreninger ofte en klageret, men de skal klage inden en vis frist. Fristen kan fraviges, hvilket kan skabe tvivl om, hvornår tilladelsen kan udnyttes.
Guide til udarbejdelse af klage over myndighedernes afgørelser vedrørende diger.
Myndighederne kunne ikke kræve retablering af et dige, da de ikke havde reageret i 4 år siden første henvendelse til lodsejeren om forholdet.
Selvom man har modtaget et varsel, skriftligt påbud eller lignende, kan man af og til opleve, at ens sag bliver glemt af ”systemet”. Betyder det, at forholdet er blevet accepteret og dermed er blevet lovligt?
Kommune måtte kun stille krav til placering og udformning af byggeri i landzone.
Højesteret har ved afgørelse af 10. november 2015 opretholdt det noget forældede matrikulære ejendoms-begreb, når det skal vurderes, om byggeri kan opføres uden landzonetilladelse efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3.
NMK-31-0141911.09.15
NMK-31-0132711.09.15
NMK-31-0049711.09.15
NoMo nr. 16504.09.15
NoMo nr. 13804.09.15
NMK-31-0134804.09.15
NMK-31-0100204.09.15
NMK-43-0051327.07.15
Tilgroede og / eller næsten udtørrede søer omfattes også af naturbeskyttelseslovens § 3.