Af samme forfatter
Landbrugsstyrelsen har valgt at forlænge årets ansøgningsrunde for alle ordninger tilknyttet fællesskemaet og skemaet gødningskvote og efterafgrøder med 14 dage.
Fra og med støtteåret 2016 har det i princippet været muligt for dyreholderen ifølge en græsningsaftale at søge direkte arealstøtte på grundlag brugsretten til arealet.
Ansøgningsrunden løber fra den 1. oktober til den 3. december 2019. Se her kort info om ordningen og links til nødvendig viden til din ansøgning.
Det er altid en god ide at overveje, om en sag er forældet, når der sker politianmeldelse for overgødskning. I en dom om overgødskning var et af spørgsmålene, hvorvidt der var indtrådt forældelse i straffesagen.
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte Landbrugsstyrelsen for at undgå bortfald af tilsagn og tilbagebetaling.
Artiklen er blevet opdateret i forhold til eksemplerne (afsnit 2.5) efter henvendelse til Landbrugsstyrelsen.
Landbrugsstyrelsen har i år udarbejdet tilbudsskabeloner, som kan anvendes, når der skal indhentes to tilbud i forbindelse med ansøgning om miljøteknologi 2018. Skabelonerne kan alene anvendes til dokumentation af rimelige priser.
Afklaringer15.06.18
Her finder du afklaringer til projekttilskud, artikler om relevante emner samt kommentarer til relevante afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet:
Værktøjer14.06.18
Vejledninger til tilskudsordninger, generel udbetalingsvejledning etc.
Vejledninger14.06.18
Vejledninger og link til FAQ til tilskudsordninger.
Lovgrundlag14.06.18
Se lovgrundlaget for projekttilskudsordninger 2018
Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed om mulighederne for at gøre force majeure gældende ved vandlidende græs- og brakarealer, hvis det har været umuligt at slå eller lade arealerne afgræsse inden den 15. september 2017.
Landbrugsstyrelsen har hjemmel til at meddele afslag, hvis ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller de krævede oplysninger ikke er indsendt med ansøgningen.
SEGES giver et samlet overblik over landbrugeres muligheder for genoptagelse, kompensation og tildeling af betalingsrettigheder.
NaturErhvervstyrelsen har taget stilling til en række konkrete eksempler på privatretlige aftaler, hvor erhververen af betalingsrettigheder ikke er aktiv landbruger
Spørgsmålet har været behandlet i to retssager, hvori man nåede til forskellige resultater. SEGES har assisteret de involverede rådgivningsvirksomheder og landbrugernes forsvarere i begge sager.
Som opfølgning på SEGES’ nyhed den 26. januar 2016 har SEGES udarbejdet en guide til mulighederne for at få sager genoptaget i lyset af Demmer-sagen.
SEGES P/S gennemgår mulighederne for at foretage ændringer i ansøgningsskemaet (Fællesskemaet) under arealstøtteordningerne efter ændringsfristens udløb i maj måned.
SEGES gennemgår og kommenterer de præjudicielle afgørelser i Demmer- og Wree-sagerne, som handler om, hvornår arealer er støtteberettigede under Enkeltbetalingsordningen.
NaturErhvervstyrelsen har præciseret, at suspension af forældelsesfristen også gælder afgørelser, der har været påklaget administrativt.
Det er nu afklaret, at rådgivere må yde lejlighedsvis rådgivning om ”røde” finansieringsprodukter.