Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-02-2010

KvægInfo - 1285

Oprettet: 17-02-2004

Kvægavl set i historisk lys


Af Bernt Bech Andersen og Morten Kargo Sørensen,
Danmarks JordbrugsForskning,
Afdeling for Husdyravl og Genetik
E-mail:
Morten.kargo@agrsci.dkDansk Landbrug og dansk kvægbrug har såvel teknisk som kulturelt gennemgået en revolutionerende udvikling de seneste 125 år. Rød Dansk Malkerace har siden dannelsen i 1878 været en aktiv og vigtig partner i dette forløb. Køernes produktivitet er steget meget gennem årene, og dette kan for en stor del tilskrives et effektivt avlsarbejde. Således kan ikke mindre end 68% af de seneste års fremgang i proteinydelse tilskrives avlsarbejdet. De resterende 32% skyldes bedre miljøforhold såsom fodring, pasning og staldforhold. Såvel den avlsmæssige som den kulturhistoriske udvikling for Rød Dansk Malerace er belyst i DJF-rapport Husdyrbrug nr. 50 fra Danmarks JordbrugsForskning, som der her gives en lille forsmag på. I rapporten analyseres kvægavlens udvikling og betydning, racens historie beskrives og dens fremtidsmuligheder vurderes. Desuden bringes der interviews med repræsentanter for fremtrædende RDM-avlere.

Kvægavlens udvikling og betydning
Husdyrene har i tidens løb gennemgået store forandringer i udseende, adfærd og produktivitet, og det skyldes næsten udelukkende menneskestyret avlsarbejde. I det 19. århundrede blev der dannet et stort antal lokale kvægracer, og de vigtigste hjælpemidler var stambogsføring og eksteriørbedømmelse. Foranstaltninger som ydelseskontrol og kunstig sædoverføring har haft en epokegørende betydning for kvægavlens målsætning og resultater, og de seneste årtiers landvindinger inden for statistik, edb, genetik, bioteknologi og reproduktionsbiologi har sat yderligere skub i den avlsmæssige fremgang.

Moderne kvægavl hviler på et stærkt videnskabeligt fundament. De computerberegnede avlsværdital baseres på data fra kontrolforeninger, døtregruppebedømmelser, sundhedsregistre, insemineringsstatistikker og oplysninger om dyrenes slægtskab, og der udarbejdes avlsplaner, som optimerer den avlsmæssige indsats. Samtidig er husdyravlen blevet internationaliseret. Sæd og embryoner dybfryses og transporteres over store afstande, og avlsdyrene bedømmes og rangeres på tværs af landegrænser. Dermed kan de bedste avlsdyr benyttes over hele verden. Den internationale kvægavl domineres nu af ganske få racer, og de små lokale racer forsvinder som økonomisk betydende racer - enten ved fortrængningskrydsning eller fusion. Et typisk eksempel er Rød Dansk Malkerace, som nu er fusioneret/samarbejder med en række andre røde racer verden over.

Køernes produktivitet er steget utroligt meget gennem årene, og i de seneste årtier har denne udvikling været accelererende. Siden 1970 er den danske bestand af malkekøer faldet fra over én million til omkring 600.000, men alligevel produceres der stort set samme mængde mælk på landsbasis. Forbruget af foder, arbejdskraft og andre produktionsfaktorer er derved reduceret betydeligt. Som det fremgår af følgende oversigt er ydelsen for RDM næsten fordoblet i løbet af de sidste 50 år.

Ydelsen for RDM-køerne i perioden 1950 til 2002

År

kg. mælk

% fedt

kg. smf.

1950

4020

4,1

166

1960

4465

4,3

190

1970

5117

4,2

214

1980

5324

4,1

220

1990

6624

4,3

285

2002

7731

4,2

324


Ikke mindre end 68% af de seneste års fremgang i proteinydelse hos RDM skyldes avlsarbejdet, medens de resterende 32% kan tilskrives bedre miljøforhold som fodring, pasning, staldforhold etc. (Figur 1.). Samtidig med ydelsesfremgangen er det lykkedes at fastholde/forbedre kødproduktionsegenskaber, frugtbarhed, levedygtighed og sundhed, takket være et velafbalanceret avlsmål.


Figur 1. Avls- og miljømæssige ændringer i RDMs proteinydelse.


RDM i 125 år
Ved landmandsforsamlingen i Svendborg i 1878 blev racen RDM "født", idet man besluttede at alt rødt kvæg skulle udstilles som én race. I de efterfølgende 125 år har racen betydet meget for dansk landbrug, og på sit højdepunkt udgjorde den 2/3 af landets kvægbestand. Først i 1953 blev der etableret en landsdækkende raceforening for RDM, og denne er pr. 1.1.2003 blevet en del af Kvægavlsforeningen Dansires RDM-afdeling. Vigtige foreningsaktiviteter har været; bladvirksomhed, årsmøder og medlemsrejser, og i de seneste årtier har foreningen stået for den overordnede ledelse af avlsarbejdets gennemførelse. Herunder samarbejdet med forsøgsvirksomheden, som har udarbejdet avlsplaner og aktivitetsplaner for racen og gennemført importforsøg med udenlandske røde racer.


Opdrætterne fortæller
I en lang periode af kvægavlens historie var avlsarbejdet præget af enkeltpersoners intuition og varierende opfattelse af avlens målsætning og rette gennemførelse. Således også for RDM-avlen, som startede på Fyn, og herfra bredte sig til andre vækstcentre over hele landet. At drive kvægavl krævede fagligt, åndeligt og økonomisk overskud, og det var ofte stærke personligheder, som udviklede RDM-avlen i et lokalt område. Rapportens forfattere har interviewet en række personer, der på forskellig vis har fulgt og præget RDMs udvikling gennem en lang tidsperiode. Dermed fastholdes erindringer og holdninger fra en periode, der spænder over tiden fra lokalt til regionalt og internationalt avlsarbejde.


Fremtidsperspektiver, teknologi og etik

Fremtiden tilhører dem, der forbereder sig på den, og det fremtidige avlsarbejde bliver endnu mere viden- og forskningsafhængigt end hidtil. Den kendsgerning skal også RDMs avlsledelse forholde sig til.

Avlsarbejdet vil på længere sigt blive domineret af få, store landmandsejede og/eller private selskaber, og derfor skal der gennemføres organisatoriske fusioner og alliancer med relevante udenlandske selskaber.

I løbet af få år vil den øgede viden om genernes funktion få stor betydning, og afkomsundersøgelserne kan suppleres med en udvælgelse af avlsdyr, som indeholder ønskede gener og genkombinationer.

Endelig må alle, der arbejder med kvægavl være opmærksomme på det etiske aspekt og ansvar. Også derfor er det vigtigt at RDM fastholder det brede og afbalancerede avlsmål med hensyntagen til såvel produktions- som brugs- og sundhedsmæssige egenskaber.KvægInfo nr.: 1285

Dansk Kvæg
Sidst bekræftet: 17-02-2004 Oprettet: 17-02-2004 Revideret: 17-02-2004

Forfatter

Kvæg
Bernt Bech Andersen