Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2011

PlanteNyt - 049

Oprettet: 17-03-2010

Gylle til græsarealer

Inden længe skal græsarealerne have gylle. I år er det sidste år, hvor det er tilladt at udbringe gylle med slæbeslanger. Omkring de kvælstoffølsomme naturområder er nedfældning påbudt i dette forår.

Græsset er endnu ikke i vækst. Væksten starter først rigtigt, når nattefrosten holder op. Generelt får man størst virkning af gyllen, når den udbringes tidligt om foråret, men man skal passe på skader på græsset og især på kløverplanterne. Hvis jorden ikke er farbar ved den første udbringning, opstår der skader på jordstrukturen, og der kommer spor i marken, som kan genere ensileringen gennem vækstperioden.

Slæbeslanger eller nedfældning?

Om foråret, når jorden er blød, kan der opstå voldsomme trykskader på jorden og især på græsmarksplanterne. Skader på planterne nedsætter udbyttet meget. Derfor gælder det om at finde den bedste kombination af udbringning af handelsgødning og gylle.
I år er det sidste år, hvor det er lovligt at udbringe gylle med slæbeslanger. På arealer, som ligger inden for de såkaldte 1.000 meter bufferzoner omkring kvælstoffølsomme naturområder, er nedfældning allerede obligatorisk på græsmarker i dette forår. Din planteavlskonsulent eller kommune kan være behjælpelig med at finde ud af, om dine græsmarker ligger inden for en bufferzone.

Pas på køreskader

Ved nedfældning er arbejdsbredden ofte noget mindre end ved slangeudlægning. Derfor er køreskaderne i marken tilsvarende større, selv om jorden er tør og farbar. Dertil kommer, at risikoen for hjulslip er større ved nedfældning, da traktoren skal trække nedfælderen.

Et alternativ til anvendelse af gylle er, at der kun anvendes handelsgødning forud for første slæt. Især på arealer, hvor nyt udlæg er etableret i sensommeren, er der stor risiko for at skade bestanden af græs og kløver i udlægget.

Da kvælstofresponsen i gylle ved sen udbringning kan være beskeden i første slæt, kan tildeling af gylle med fordel udsættes til efter første og anden slæt, hvor jorden er mere farbar. Nedfældning af gylle i foråret reducerer andelen af kløver, men øger ikke indholdet af råprotein.
Følgende anvisninger kan bruges:

Hvornår vælges slæbeslanger? Hvornår skal der vælges nedfældning?
 • Meget tidligt forår.
 • Hvis grønsværen er skrøbelig.
 • Forud for regn eller vanding.
 • I køligt og stille vejr.
 • Hvis nedfældning medfører for meget overløb i rillen, hvor gyllen skulle placeres.
 • Inden for 1.000 meter bufferzoner omkring kvælstoffølsomme naturområder.
 • Efter 1., 2. og eventuelt 3. slæt.
 • I en varm og tør periode.
 • Hvis gyllen er tyk med et højt tørstofindhold.
 • Hvis der ikke er overløb fra rillerne.

 

Forhold ved udbringning

 • Det er vigtigt, at gyllen er tynd og velomrørt, så det ikke hænger eller lægger sig hen over blade og stængler.
 • Det er vigtigt, at gyllen udbringes så tidligt som muligt, dog uden risiko for, at det giver strukturskader på jorden.
 • Brug så "let" udstyr som muligt og hold dæktrykket lavt.
 • Hvis der kun skal udbringes en mindre mængde, kan omrøring undlades, og der pumpes da fra det midterste "tynde" lag i gyllebeholderen. Gyllerester på stængler og blade øger risikoen for smørsyregæring under ensileringen og mængden af anaerobe sporer i ensilagen.


Foto 1. Udbringning af gylle under vanskelige forhold, hvor der er sket betydelige skader på planterne med risiko for varige skader på jordstrukturen og betydelige gener for hurtig og effektiv skårlægning, sammenrivning og finsnitning. (Foto: Ole Green, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet).


Foto 2. Perfekt nedfældning af gylle under gode forhold hvor hele den planlagte mængde er placeret i rillen. (Foto: Mads Brandt, Landbrugsrådgivning Syd). 

Lav en god kørselsstrategi

For at få den bedst mulige udnyttelse af kvælstoffet og begrænse skader på græsmarksplanterne bør man have en ordentlig kørselsstrategi:

 • Undgå at tilsøle græsset på foragrene med gylle.
 • Foragrene tilføres gylle til sidst. Er der en god bestand af rødkløver, kan man undlade at give foragrene gylle.
 • Begynd udlægning eller nedfældning af gylle langs det skel, som ligger længst væk fra indkørslen til græsarealet.
 • Vend ikke med gyllevognen midt på græsarealet. Hvis vognen bliver tom, fortsætter man til enden af marken.
 • Når gyllevognen er tom, skal der køres tilbage i det samme spor hver gang. Det er meget bedre ”at ødelægge lidt græs meget end meget græs lidt ”.
 • Veje og pladser, hvor andre har adgang, rengøres efter udbringning af gylle, så der ikke opstår farlige situationer eller unødvendig irritation for andre.
 • Husk! Gylle skal altid tilføres på kort græs, dvs. 5 til 7 cm, så der ikke kommer gødningsrester med ved næste ensilering.

Undgå smittespredning

De veterinære anbefalinger om udbringning af gylle til græsmarker er følgende:

 • Gylle bør så vidt muligt ikke anvendes på afgræsningsgræs, men til slætafgrøder (ensilage, hø eller grønpiller).
 • Hvis man undtagelsesvis skal anvende gylle til afgræsningsgræs, bør det ske snarest efter 1. februar.
 • Hvis gylle anvendes til afgræsningsgræs, bør afgræsning tidligst påbegyndes 30 dage efter udbringning af lagret gylle og tidligst 60 dage efter udbringning af ikke-lagret gylle. Ved lagret gylle forstås gylle, som er opbevaret uden frisk tildeling i mindst 60 dage i sommerperioden og mindst 90 dage i efterårs- og vinterperioden.
 • Nedfældning af gylle reducerer ikke risikoen for smittespredning væsentligt i forhold til slangeudlægning.
 • Under gylleudbringning skal man undgå at køre, hvor der allerede er udbragt gylle. Det spreder smitte.


Foto 3. Udbringning af gylle skal altid ske i kort græs, og der bør ikke anvendes mere end 20 til 25 ton pr. ha pr. gang. Undgå skader på græsmarksplanterne som følge af hjulslip på traktoren og en dårlig trafikkultur i græsmarken.
(Foto: Torkild Birkmose).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

Sidst bekræftet: 17-03-2010 Oprettet: 17-03-2010 Revideret: 17-03-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14