Feedback Form

Af samme forfatter
Skal du med til USA's mælkestat nr. 2 og blive inspireret om grovfoderproduktion på en studietur den 22.- 30. juni 2019?
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderproduktionen på den enkelte bedrift. I Mark Online er det nu muligt at få vist udbytterne i tabeller og figurer.
med "Vandregnskab Online"
Med en gennemtænkt slætstrategi har du god mulighed for at påvirke både kvaliteten og udbyttet af årets græsslæt.
Opdateret oversigt over de markedsførte ensileringsmidler i Danmark. Listen er afstemt med firmaer, der positivt har medvirket til udarbejdelsen af listen.
Succesfuld afgræsning kan øge indtjeningen med 500-1.000 kr. pr årsko. Brug derfor værktøjerne på landbrugsinfo til planlægning og styring.
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
Placering af gylle og brug af nitrifikationshæmmer sikrer en god udnyttelse af gylle i majs.
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten samtidig lover fortsat stigende temperatrurer.
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være jvænt og tilpas fast, så næringsstofferne kan transporteres kapillært hen til majsens rødder.
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på opharvningen før såning.
Den første tildeling af kvælstof i handelsgødning kan ske ved begyndende vækst. Ved fordeling af kvælstof i handelsgødning er det vigtigt at tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og antal år med kløvergræs på arealet.
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien.
Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.
Det ser ud til at blive et tidligt forår, og snart tid til et forårstjek af græsmarkerne.
Regnearket Græsinfo er opdateret med nye resultater fra sortsafprøvningen 2018. Tjek om din græsblanding indeholder de bedste sorter i græsinfo.
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til grise nedlægges som konventionelle, men i stedet oprettes som økologiske blandinger. Læs om de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Marker med en god og ensartet kolbeudvikling er bedst egnet til kolbemajs.
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere høst øger risikoen for angreb af Fusarium.
Majshelsæd udtaget den 27. august viser, at majshøsten også nærmer sig i Jylland, men pas på ikke at høste for tidligt!
Græsset gror ekstraordinært meget nu, hvorfor det skal besluttes om der skal tages 1 eller 2 slæt resten af året for at sikre græsmarkerne gøres klar til vinter.
Der bør sås efterafgrøder både for at holde på næringsstofferne og for at skaffe ekstra grovfoder.
Majsen modner uens i mange marker i år. Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde.
Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som bestemmer høsttidspunktet.
Tørkeskadet majs uden udsigt til kolbeudvikling kan godt høstes nu. Majsen kan dog også vente på, at mere veludviklede majsmarker på bedriften bliver klar til høst. Nøgleord er samensilering og reduktion af saftafløb.
Med udsigt til en tidlig høst, er det muligt at få det nye udlæg af kløvergræs etableret rettidigt. En tidlig såning vil også give et større udbytte af 1. slæt næste år og mulighed for en god etablering af kløver.
Udbyttet af græs ser ud til at blive mindre end normalt. Majsen er tidlig udviklet og ser godt ud, men fortsætter tørken, rammes også majsudbyttet. Vurdér lagrene og behovet for at supplere foderforsyningen med helsæd eller andre foderafgrøder.
Hvor der ikke er kommet nedbør af betydning den seneste uge, er der nu også vandingsbehov i majs. Vand evt. majs før slætgræs.
Kom og oplev en spændende dag på årets grovfoderekskursion, hvor selv de mest garvede går hjem med ny viden og inspiration.
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderproduktionen. I Mark Online er det nu muligt at få vist udbytterne i tabeller og figurer.
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion.
Dyrkningsvejledning for bederoer til sukker, foder eller bioenergi anviser dyrkningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at opnå et højt udbytte.
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt skal tages senest medio oktober. Hold fokus på bladmasse, kvælstof- og kaliumforsyning.
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørring ved skårlægning i dag og 2 dage frem.
Prognosen for produktion er baseret på vejrprognosedata bortset fra solindstrålingen, der pt. indgår med normal-solskinstimer for de kommende 7 dage. Du kan justere udbyttet efter dine forventninger - standard er fastsat til 6.000 FEN pr. ha
Prognosen for produktion er baseret på vejrprognosedata bortset fra solindstrålingen, der pt. indgår med normal-solskinstimer for de kommende 7 dage. Du kan justere udbyttet efter dine forventninger - standard er fastsat til 7.000 FEN pr. ha
En del ensilageprøver viser relativt lave indhold af svovl og kalium. Forsøg har vist, at ekstra tilførsel af svovl og kalium i handelsgødning ofte øger udbyttet, og i nogle tilfælde er merudbyttet endda rentabelt.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Prisen pr. FEN på grovfoder skal beregnes på basis af udfodret udbytte. Forskellen mellem høstet og udfodret udbytte sættes som standard til fem pct.
Enkelte hestebønneafgrøder har i år sat så få bælge, at det er værd at overveje, om de skal ensileres for at få marken tidligere fri til anden anvendelse.
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.