Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2017

Grovfodermatchen 

Oprettet: 07-07-2009
Revideret: 09-09-2010

Grovfodermatchen - aktuelt nyt fra Team Nørgård

Aktuelt nyt
Team Nørgård
Læs om Team Nørgård på studietur - klik her (9/9 2010)
 
Majshøsten er i gang- lidt for tidligt

Majshøsten er så småt gået i gang. Vi startede med at høste yder-omgangene på alle marker, så det var nemt at komme i gang, når det rigtigt gik løs. Yderomgangene var lovligt våde, det vidste vi godt, og det blev løst med roe- piller til opsugning af saften. 30. september sagde vejrudsigten en del regn i starten af oktober og med sidste års regnvejrsperiode i oktober og deraf følgende lidt nervepirrende majshøst i baghovedet, snuppede vi de første ca. 25 hektar af arealerne på det lerede eller lidt lave jord d. 30. sept. Vi vil hellere have en smule saftafløb end at risikere, at stå med 25 hektar majs, som vi ikke kan høste på grund at markernes beskaffenhed. Resten af majsene venter til uge 41-42, afhængig af vejret.

Som mange andre steder bugner grovfoderlagrene og det ser ud til, at majshøsten bliver noget større end vi kan forbruge det næste år. Det har været overvejet at høste nogen af majsene til kernemajs, men det bliver alt for dyrt i tørring og svind. Prisen på færdigvaren kommer til at ligge på 45-50 kr/hkg efter omkostninger, så resultatet bliver nok, at vi snitter det hele og så må vi regulere på majsarealet til næste år.

4. slæt græs blev til græspiller

4.slæt gav ca. 1400 fe/ha d. 10. september. Vi har gode erfaringer med græspiller i foderrationen og da vi selv står for snitning, kan pillerne laves til en fornuftig pris. 4. slæt har ikke fået hverken gylle eller handelsgødning, så vi er tilfredse med udbyttet. Da græssiloerne er fulde, har vi valgt kun at tage slæt på de marker der skal blive liggende til næste år. De øvrige marker bliver sprøjtet ned eller pløjet med et pænt lag græs på. De sidste slæt er de dyreste og da vi ikke mangler græs, er der ingen grund til at lægge mere græs på lager.

Nyt mål for majshøsten
Da det blev muligt at komme med et nyt mål for majshøsten, valgte vi, at sætte det nye mål op til 12.200 FE/ha og en fordøjelighed på 1.12 kg ts/FE . Det skete dels på baggrund af majsens udvikling i august/september og dels ud fra en konkret måling af kolbevægt. Majsene står stadig meget grønne og med den milde eftersommer, må der være blevet indlejret en del tørstof i september. Mange steder længere syd- og vestpå, har der været decideret tørkeskader i september, men vi har åbenbart fået tilstrækkeligt vand på det rigtige tidspunkt til, at majsene har fortsat deres vækst.
Nyt fra Team Nørgård - august


Mark Online
Er en voldsom udfordring hvor kravet i matchen er at alle arbejdsopgaver skal registreres og indtastes. En opgave som har vist sig meget mere omfangsrig og kompliceret end forventet.
Med 300 Ha. med grovfoder fordelt på 55 marker er der rigtig meget at holde styr på, så det er ikke noget at sige til at Rasmus kørte død i de mange indtastninger og Helge har nu overtaget de fleste opgaver.

Etablering af nyt udlæg
Høsten er overstået med rigtig gode udbytter og der er bjerget endog meget store mængder halm til foder og strøning. Nyt græsudlæg er kommet i jorden og etablering har været vellykket, kløveren står flot i rækker 14 dage efter såning. Der er valgt blanding 45 på slæt arealer og blanding 23 hvor Vagn´s køer skal afgræsse. Den sidste uge har stået i jagtens tegn, Boe været på intensiv muldvarpe jagt på nysåede arealer både med fælder og gifttabletter. Indsatsen belønnes med forhåbentlig et lavt sandindhold i ensilagen til næste år.

Græs slæt
I forbindelse med fastlæggelse af mål stod det klart at vi i stalden ikke ønskede alt for tør ensilage og målet blev derfor lagt på max. 39 % tørstof. Dette er slet ikke lykkedes og årsagen skyldes til dels at vejret næsten hver gang overraskede med stærkt blæsevejr med deraf ekstrem hurtig vejring og at gamle rutiner med at bredsprede græsset blev fastholdt. Dette gav store udfordringer i at få en god komprimering i stakkene, med det er lykkedes.
Vi er alle lidt overraskede, idet græsset ikke virkede helt så tør ved en simpel klemmeprøve, men et højt sukkerindhold gør at man her nemt bliver snydt.
Fordøjeligheden har været super god i de første 2 slæt og med et udbytte som vi bestemt er tilfredse med.
Indvejning af alle læs har gået nemt men udfordringen er noget stører når Vi skal til majsen.

Vi har i år haft 16 ha. efterårsudlagt blanding 45 på et areal hvor der aldrig tidligere har været græs og hvilken oplevelse. Imponerende vækst, men også en græsblanding der stiller meget store krav til rettidighed og som kræver vand noget før end på de øvrige arealer med blanding 23.
Ligeledes mener vi at kunne se at blanding 45 er lidt mere følsom for kørsel med tunge maskiner.

Udbyttemæssigt har vi i 3. slæt avlet 12.200 FE i blanding 45 og 9.500 FE i blanding 23 i gennemsnit pr. ha. En markant forskel, men flere af markerne med blanding 23 er ældre marker der nu skal pløjes.

Groft 3. slæt
Vi har rigtig megen 1. og 2. slæt græs i siloerne af kanon kvalitet og derfor blev det besluttet at rykke ensilering af 3. slæt. Tiden var også en faktor med indflydelse idet høsten stod for døren og man kan jo kun være et sted. Resultatet blev at 3. slæt stod i 6 uger og det blev at se på fordøjeligheden som viser 1,32 kg tørstof pr. FE i gens. Hovedparten af dette slæt skal anvendes til kvier sammen med helsæd.

Helsæd
Der er fyldt en lille silo med byg helsæd som kviefoder. Ikke fordi vi kommer til at mangle grovfoder, men vi have nogle arealer som ville give alt for lidt til høst pga. kraftig græsudlæg på delvis lave arealer. Helsæd er et kanon foder til kvier som vi har gode erfaringer med.

Majsen nyder varmen

Mens sidste del af 2. slæt kommer under plastic, står majsen og nyder varmen med 26-28 grader fra en stort set skyfri himmel og begynder at vise tegn på vandmangel. De fleste af majsarealerne er desværre på uvandede arealer. Ukrudtsbekæmpelsen har ikke været 100 % effektiv i år, men det er lykkedes OK de fleste steder og de fleste steder står der ikke så meget ukrudt, at det får nogen betydning for majsen. Udgangspunktet de senere år har været, at der ukrudtsbehandles kemisk én gang og radrenses én gang. Efter første ukrudtssprøjtning i år, var der imidlertid en del overlevende ukrudt og genfremspiret som ukrudt, som gjorde, at en del af majsen er sprøjtet 2 gange. Specielt pletvis forekomst af kvik og storkenæb gjorde, at en ekstra sprøjtning var påkrævet. I enkelte marker er der også lige rigeligt med Snerle-Pilurt, men majsen har rigtig meget fart på nu og konkurrerer rigtig godt mod det overlevende ukrudt. Alle majs blev radrenset i indeværende uge (sidste uge af juni).

Det er første år uden Laddok og Calaris og de erfaringer vi har gjort med Calisto er umiddelbart, at det ikke har helt samme effekt som Calaris. Pileurt er et problem på de fleste arealer og storkenæb er storslem på de mest sandede arealer, så rettidighed og det rigtige mix af kemi har virkelig været vigtig i år.

Pas på Anvil!!!

På arealerne med sorten Anvil, er vi af Landskontoret blevet gjort opmærksom på problemer med manglende fremspiring eller svage planter. Det er efter sigende fordi der er importeret et parti friskhøstede Anvil-frø fra Argentina, som ikke havde den fornødne hviletid og ikke nåede igennem spiringstest. Vi må desværre forvente en udbyttenedgang i Anvil-majs på 10-20 % på den baggrund. Der er stillet en erstatning i udsigt fra leverandøren, men sandsynligvis kun erstatning for frøene.

Resterende 1. slæt græs

De kommende dage stod på gyllekørsel og græsvæksten på de øvrige arealer der endnu ikke var slettet tog fart og imponerende som marker med blanding 22 rettede sig.

De resterende 77 Ha. blev skårlagt lørdag d. 23. og ensileret om mandagen. Desværre var vi igen lidt uheldige med vejret idet det blæste rigtig meget og græsset blev mere tørt end det vi havde planlagt.

Vi udtog delprøver af hvert læs der kom i stakken og efterfølgende analyser viser godt 49 % tørstof, hvilket har overrasket meget og spændende at se om prøver af den færdige ensilage viser noget tilsvarende.

Desværre skete der et uheld på laboratoriet der bevirkede at Vi ikke fik resultater af 2 ud af 6 prøver.

Udbytte opgørelse og kvalitet:

Skårlægning

Areal, Ha.

FE/Ha.

Kg protein/Ha.

Tørstof pct.

Kg tørstof /FE

13/5

31,07

4.291 FE

492 kg

49,8 %

1,09 kg

23/5

77,22

4.427 FE

587 kg

49,6 %

1,07 Kg

I alt 1. slæt

108,3 Ha.

4.388 FE

560 kg

49,6 %

1,07 kg

Mål for 1. slæt græs 3.600 FE - 34-39 %

1,10 kg

 

Ensilering af 1. slæt

Tidlig blev vi klar over at ensilering af 1. slæt græs skulle ske af 2 gange.

Blanding 22 har hidtil været vores fortrukne blanding, men sidste efterår blev der skiftet strategi og blanding 46 blev valgt.

Denne har klaret sig overraske godt, lige undtagen et areal der blev sået lidt sent og hvor marken efterfølgende nærmest druknede pga. ekstrem megen nedbør. Den 11. maj udtog vi en hurtig analyse som viste 1,12 kg tørstof / FE og desværre med et ekstrem lavt protein indhold på 12,0 %. Marken har absolut set lidt for bleg ud de sidste uger så det overrasker ikke.

Med udsigt til regn blev 31 ha. græs, skårlagt onsdag eftermiddag og straks bredspredt.

Vi har selv alt maskineri til at klare opgaverne og er dermed ikke afhængige af maskinstation. For at sikre tilstrækkelig vejring blev de fleste marker vendt i løbet af torsdagen. Helge og Jens var forbi Nørgård torsdag eftermiddag og diskussionen gik på om sammenrivning skulle ske nu eller vente til fredag morgen. Boe vurderede at det skulle vente og sådan blev det. Bent startede først på formiddagen med sammenrivning og desværre blæste det rigtig meget så alle blev betænkelige ved om græsset blev for tørt. Rasmus fik sin debut på snitteren og fik god instruktion af Erik fra JV-Maskiner på de første omgange. Det er meget der skal læres, men Rasmus fik hurtig øvelsen. Vi startede med en snitlængde på 17 mm på de første læs, men vurderede at det var for groft og resten blev snittet på 14 mm. Brovægten ligger centralt og det gav ingen problemer at få vejet alle læs.

Internt har vi et væddemål kørende vedrørende udbytte i marken hos Bent gående på at de 3 der rammer længst fra skal give lagkage til vi andre. Taberne må nøjes med krummerne. Buddene går fra 3900 – 4600 FE/ha.

For første gang på Nørgård er underlagsfolie taget i brug. Hidtil har vi ikke haft spild i vore siloer, men vi lytter selvfølgelig lidt til hvad Karsten Attermann siger. Regnen startede natten til lørdag efter nogle hektiske dage i marken.

Hilsen
Team Nørgård

 

Navn: Boe L. Thomsen
Tlf.: 7539 2195 / 4031 1912
Chr.nr.: 43152
Ansvarlig rådgiver: Jens M. Smidt og Helge Lund

 

Sidst bekræftet: 07-12-2016 Oprettet: 07-07-2009 Revideret: 09-09-2010

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion