Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-04-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-04-2007
Revideret: 05-09-2007

Handlingsplan - I/S Kabel

Grovfodermatchen

Handlingsplan
I/S Kabel, Skive

Senest revideret:

15. november 2007

Mål græsmarken:
Interval for tørstofindhold fra 29 til 34 procent
Høstet udbytte:
1. slæt: 3800 FE/ha 1,08 kg tørstof/FE
2. slæt: 2000 FE/ha 1,20 kg tørstof/FE
2. slæt - justeret mål pr. 4/6: 2200 FE/ha
3. slæt: 1600 FE/ha 1,25 kg tørstof/FE
3. slæt - justeret mål pr. 13/7: 1900 FE/ha
Sidste slæt: 1600 FE/ha 1,25 kg tørstof/FE
Sidste slæt - justeret mål pr. 4/6: 1400 FE/ha
Sidste slæt - justeret mål pr. 13/7: 1100 FE/ha
TOTAL: 9000 FE/ha 1,17 kg tørstof/FE
Mål majsmarken:
Plantetal 90.000 pr. ha
Sådybde 3 cm under rykrullen
Sådybde - justeret pr. 30/4 5 cm under rykrullen
Høstet udbytte 9800 FE pr. ha
Høstet udbytte - justeret mål pr. 5/9 11.000 FE pr. ha
Tørstofindhold 31 pct. tørstof
Foderværdi 1,15 kg tørstof pr. FE
Tiltag aftales mellem landmand og rådgiver Ansvarlig Hvornår
Møde med maskinstation Teamet Uge 18
Udtagning af græsprøve til slætprognosen Holger 7. maj
Udtagning af græsprøve til slætprognosen Holger 14. maj
Udtagning af græsprøve til hurtiganalyse Holger Uge 21
Justering af udbytter og kvalitetsmål i efterfølgende slæt Teamet Ugen efter slæt
Udtagning af prøver til hurtiganalyse - 2-4 slæt Holger 1. juni og frem
Vandingsregnskab: opstart og løbende opfølgning Casper og Jette Uge 17
Aftale om såningstidspunkt for majs Casper og Jette Uge 17-18
Besigtigelse af majsmark for ukrudt Casper og Jette Uge 20
Vurdering af effekt af 1. ukrudtssprøjtning og planlægning af 2. sprøjtning Casper og Jette Uge 21-22
Vurdering af effekt af 2. ukrudtssprøjtning og planlægning af evt. 3. sprøjtning Casper og Jette Juni
Tørstofbestemmelse i majs Holger Uge 36
Tørstofbestemmelse i majs Holger Uge 37-38
Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår
Majs - 11/10
Resultater fra majsprøver den 8/10 2007: Prøverne er udtaget under ideelle (tørre) forhold. Der er udtaget prøver med stubhøjde på 20, 40 og 60 cm samt en prøve af stubben mellem 20-60 cm. Det har været forholdsvist tørt og solrigt vejr op til prøvetagningen, og stivelsesindholdet og tørstofindholdet har ændret sig markant siden sidste uge. Det er besluttet at ensilere afgrøden snarest muligt, da vi har opnået de ønskede 31 % tørstof. Casper har aftalt med Rønbjerg Maskinstation, at de kommer og ensilerer majsen lørdag den 13/10.

Foderværdimæssigt ser det ikke ud til, at vi helt når det opstillede mål på 1,15 kg ts/fe. Analyserne viser, at vi øger tørstofindholdet med 2 %, hver gang vi øger stubhøjden med 20 cm. Tilsvarende øges foderværdien med 0,04 kg ts/fe, hver gang vi øger stubhøjden med 20 cm. Selve stubben fra 20-60 cm (40 cm) er der 21 % tørstof i og med en foderværdi på 3,07 kg ts/fe.

Vi har valget imellem at sætte en stub på 50 cm for at opnå den planlagte foderværdi, men det giver risiko for, at afgrøden bliver for tør. Vi har derfor valgt at sætte en stub på 30 cm for at opnå en passende kombination af et tørstofindhold, kvalitet og udbytte. Ved høst under fugtige forhold kan det overvejes at sætte en lidt højere stub.
11/10
God tæt vækst med en del kløver. Afgrødehøjde ca. 30 cm. Skridning ikke
påbegyndt. Afgrøden skal ensileres inden for de næste 14 dage af hensyn til markens græsproduktion i næste vækstsæson. Målet er at bjærge et tørt foder senest i uge 43. Vi udtager ikke hurtiganalyse, da det bliver vejret, der bestemmer, hvornår der skal ensileres. Græsset skal ensileres sammen med andre græsmarker i en stak for sig selv.

30/4
Vurdering af majssåbed sammen med Casper og traktorfører. Tørt og lidt knoldet. Sådybde på 5 cm er nødvendig for at få majsfrø ned på fast fugtig bund. Såmaskine stillet lidt dybere ved traktorspor for at komme langt nok ned.
Traktorhjul kører tæt på sårille.
Foragre tromlet og harvet op før såning = mere løst end marken generelt.
Såning med Amazone luftsåmaskine. 80 kg /ha NP 20-10.
Sådybde og frøafstand kontrolleret med plade fra Amazone. God til at skrabe jord væk med, men nemmest at måle sådybde og frøafstand med tommestok.
Frøafstand ca 13 cm = godt 100.000 udsået frø.
Udsæd er mesurolbejdset. Vandingsspor indlagt
Korrektion af sådybde viser at man ikke ukritisk skal følge en plan, men derimod korrigere for de faktiske forhold.
Vinterbyg med rust og meldug vurderet ved samme lejlighed. + spr.plan for vårbyg
Vanding i fuld udstrækning. Burde have startet lidt før. Utæt hydrant / utæt samling har bevirket at konkurrence græsmark ikke har fået vand endnu. Vandes fra i morgen.

3/5
Møde med Rønbjerg Maskinstation.

18/5
Mark gennemgang.
Majsen er endnu ikke fuldt fremspiret i alle marker, men er godt på vej. 1.sprøjtning i majs er lagt fast. 2. (og evt. 3. sprøjtning: der er en del sort natskygge i flere marker) fastlægges ved efterfølgende besøg. De første majsmarker skal sprøjtes i næste uge.
Græs: Skårlægning af 1. slæt er fastlagt til den 19/5 ud fra forventet foderkvalitet og vejrlig. Konkurrencemarken, der er udlagt i efteråret og har et godt lag kløvergræs, skårlægges først og snittes til sidst for at marken får længst mulig fortørring i forhold til de øvrige marker.
Kløverbestanden i konkurrencemarken blev kritisk vurderet, for at fastlægge gødningstrategien til 2. slæt. Tidligt på sæsonen forekom kløverbestanden svag og tynd. Pt er der er en jævn bestand af især rødkløver, men den er mindre end normalt. Den planlagte gødningsstrategi fastholdes.

19/5
Skårlægning foretaget. Tidspunktet er fastsat (ud over vejrliget) efter hurtiganalysen. Visuelt vurderet er afgrøden mere fremskredet end analysen viser. Vi er meget spændte på den endelige kvalitet.
Der var et stort lag græs i konkurrence marken og det blev i forbindelse med skårlægningen besluttet at vende græsset efter et par timers tørring. De øvrige marker skal ikke vendes.
20/5
Konkurrencemarken har lagt på skår fra kl. 10 lørdag til søndag kl. 17,30. Det var besluttet at konkurrencemarken skulle skårlægges først og snittes til sidst pga det store græslag.

4/6
Teammøde afholdt:
Strategi for 2. slæt drøftes og følgende er vedtaget:

  • Der udtages hurtiganalyse den 11/6 og den 18/6
  • Casper Kabel snakker med maskinstationen om indlægning og sammenkørsel af ensilage
  • Græsmarken blev inspiceret: Der forventes et udbytte på 2500-3000 fe/ha i 2.slæt. Kløverandelen er opadgående, men stadig ikke høj.

Majsmarken blev besigtiget og 2. ukrudtsprøjtning aftalt. Majsen er i god vækst med ca. 5 blade. Der afholdes åben markvandring torsdag den 14/6 kl. 19.

4 /6
Vi ønsker at ændre udbytteniveauet til 2. slæt til 2200 fe/ha, da marken allerede nu tegner meget godt. Da vi ikke kan ændre det totale udbytte, skal udbyttet i sidste slæt tilsvarende nedsættes til 1400 fe/ha.
Reelt forventer vi mere end 2200 fe/ ha i 2. slæt, men da vi ikke kan hæve det samlede udbytte, er det ikke muligt at hæve udbyttet i 2.slæt yderligere. Vi må erkende, at det samlede udbytte er sat for lavt fra starten af.
20/6
Resultat af friskanalysen den 18/6 viser 1,15 kg ts/fe, så nu mangler vi bare det gode vejr at ensilere i. I/S Kabel har lige fået lagt ny beton i køresiloen, som 2.slæt skal ligge i. Det har trukket ud med at få firmaet til at lægge betonet, så køresiloen er først klar til ensilage sidst på ugen (fredag).
21/6
Græs: Vi har satset på at skårlægge græsset torsdag den 21/6, men vejrudsigten ser drilsk ud. Der afholdes kort morgenmøde for Casper, Holger og Jette om torsdagen. Efter grundige studier af vejrmeldinger fra både DMI og mitvejr.dk bliver græsset skårlagt fra kl. 10.30. Det er et godt 2.slæt, og der vurderes at være 2500-3000 fe/ha. Kløverindholdet er bedre end sidst, men der er fortsat kun 10-15 % kløver i afgrødemassen.

Vejrmeldingerne lyder på en smule vand natten til fredag (3mm), så det overvejes, om græsset skal rives sammen sidst på torsdagen og så snittes fredag eller alternativt lørdag, hvis vejret driller. Sidst på eftermiddagen er vejrmeldingen ændret, så risikoen for vand er blevet mindre, og det besluttes derfor ikke at rive græsset sammen om torsdagen.

Majs: Majsen har 8-9 blade og har knap lukket rækkerne. Det resterende ukrudt i majsmarken bliver vurderet. Der er stedmoder i sprøjtesporene, samt en mindre bestand af sort natskygge. Vi har stor respekt for sent fremspiret natskygge, men da det kun er en lille bestand, vurderes der ikke at være behov for en supplerende ukrudtssprøjtning.

22/6
2. slæt græs er snittet og lagt i silo inden kl. 13. Der køres med to gummigedder i stakken for at optimere sammenkørslen. Køresiloen er for smal til, at de to gummigeder kan køre ved siden af hinanden, så de må køre synkront. Det er nødvendigt, at snitteren holder mindre pauser, da det ikke er muligt at følge med i sammenkørslen. Der er forslag om at rive skillevæggen ned mellem to siloer, men det vil bevirke, at man kommer langsommere frem i stakken. Siloindretningen skal drøftes nærmere ved en senere lejlighed.

Komprimeringen af 2.slæt forløber tilfredsstillende.

16/7
Der udtages prøve til hurtiganalyse
20/7
Analysen viser 1,17 kg ts/fe, og målet er 1,25 kg ts/fe. Vi forventer, at kvaliteten i kløvergræsblanding 42 ændrer sig med ca. 0,01 kg ts/fe pr. dag. Vejrmæssigt er vi inde i en ustabil periode, så græsset skal snittes, så snart vejret tillader det.
23/7
Vi beslutter at græsset skal skårlægges onsdag den 25/7. Det er den eneste dag, hvor der loves tørvejr den kommende uge.
25/7
Græsset skårlægges kl. 8.30, efter at det har fået vand dagen før. Vejret arter sig godt med blæst og sol. Græsset spredes ud og vendes i løbet af formiddagen. Kl. 16.30 rives græsset sammen, og en time senere påbegyndes snitningen. Kl. 20.00 er stakken klar til at få lagt plastic over sig - tørstofprocenten vurderes til at være ramt plet.
8/8
Vandingsregnskabet viser et vandunderskud på 32 mm i majs, men ifølge vejrmeldingen er der udsigt til ustadigt vejr. Der er dog erfaring for, at I/S Kabel ofte snydes for nedbør, når der kun er udsigt til bygevejr. Majsen er mest følsom for vandunderskud i blomstrings- og kernesætningsfasen, og det besluttes derfor at igangsætte vanding af majs på jb 1. Der er ikke erfaring for at vanding under blomstring skader majsen. Der er etableret vandingsspor i majsen.
14/8
Der afholdes teammøde den 14/8, og der lægges strategi for 4. og 5. slæt samt majsen:
  • 4.slæt: Kløvergræsset er i god vækst og kløverbestanden (især rødkløver) er stigende. Afgrøden er mere grøn end ved de tidligere slæt, og vi forventer at kunne høste ca. 1500 fe/ha i sidste uge af august (uge 35). Marken skal ensileres sammen med 8 ha kløvergræs fra nabomarken, som netop er tilkøbt her i august. Der udtages ikke hurtiganalyse, da afgrøden skal ensileres tidligt inden udgangen af august, så 5.slæt ikke bliver skubbet for langt hen i oktober
  • 5. slæt: Forventes ensileret sammen med majsen i oktober. Der sættes mål og lægges strategi for 5. slæt efter høst af 4.slæt
  • Majs: Majsen er veludviklet, og vi har pt. lige så mange MVE som sidste år ved samme tid. Der udtages hurtiganalyse onsdag den 12/9 (eller mandag den 17/9) og igen 7-10 dage senere. I forbindelse med analyserne vurderes kvaliteten og udbyttet, og der lægges strategi for afsætning af stubhøjde.

Kommentar til ukrudt i majs 2007:
Der kan konstateres en mindre bestand af Melde og Sort Natskygge i bunden af den veludviklede og konkurrencestærke majsmark. Ukrudtet er svagt udviklet og uden betydning, men billedet ville se mere dystert ud i en mindre konkurrencestærk afgrøde. Strategien for 2008 er derfor en tredeling af ukrudtsbekæmpelse, så der sker en bedre bekæmpelse af de sent fremspirede Sorte Natskygger. Den samlede dosering skal ikke nødvendigvis sættes op, men det afgør vækstforholdene i 2008.

4/9
4. slæt blev lagt under plastik i går - desværre en uge senere end planlagt
5/9

Angående majshøst: Målet for udbyttet hæves (se ovenfor). Der vil løbende blive udtaget hurtiganalyser de næste tre uger til bestemmelse af høsttidspunkt og også stubhøjde.

8/11
Resultater af majs:
Tørstofindholdet på 34,9 ligger som forventet i overkanten af det planlagte på 31 %, men majsen blev også snittet på en solrig og blæsende dag under ideelle betingelser.

De øvrige resultater overrasker! Kvaliteten er slet ikke som forventet ud fra de udtagne friskanalyser. Stivelsesindholdet og fordøjeligheden ligger under det, vi kunne forvente ud fra friskanalyserne. Tallene overrasker og skuffer. Hvad er årsagen til at resultaterne er så forskellige fra de udtagne friskanalyser? Planteprøverne er udtaget efter alle forskrifter, og vi mener derfor ikke, at det er prøveudtagningen, der ikke var i orden.

Vi har her i Landbo Limfjord udtaget en del friskanalyser i majs i 2007 ud fra en forventning om, at tallene var retvisende. Det er vi begyndt at tvivle på, da vi har flere eksempler på overraskende resultater. Vi har derfor valgt at udtage supplerende analyser tre uger efter høst, hvor afgrøden er færdigensileret. Vi udtog prøver hos I/S Kabel den 5.november og venter spændt på resultatet. Vi forventer generelt at følge op på problematikken for at få afgjort, hvorvidt vi fortsat skal udtage en del friskanalyser af majs i 2008.

8/11
Resultater af 5. slæt græs:
Endnu et godt slæt af god kvalitet. Vi er faktisk stolte over at kunne lave så god en kvalitet i sidste halvdel af oktober måned. Vi opnåede et tørstof indhold på 31,4 % og foderværdi på 1,05 kg tørstof/fe. Den høje foderværdi skyldes bl.a., at vi ensilerede græsset før skridning af hensyn til overvintring og næste års græsproduktion. Sandindholdet var endnu engang lavt.

Samlet set har vi avlet 13.000 fe pr. ha af en prima kvalitet på i gns. 1,15 kg tørstof pr. fe. Opgørelse over maskinstationsudgifter viser, at omkostningerne til høst af græsset beløber sig til i gns. 34 øre/fe.
Navn: I/S Kabel v. Knud og Casper Kabel
Tlf.: 9753 4139
Chr. nr.: 54685
Ansvarlig rådgiver: Holger Riis-Jensen
Jette Kjær

Sidst bekræftet: 05-09-2007 Oprettet: 26-04-2007 Revideret: 05-09-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat