Feedback Form

GrovfoderNyt - 164

Oprettet: 06-11-2008

Stadig økonomi i placeret fosfor til majs

Selv ved høje priser på fosfor er der oftest økonomi i at placere fosfor til majs, men mængden af fosfor bør justeres efter de aktuelle dyrkningsforhold f.eks.

De meget høje priser på fosfor har rejst spørgsmålet om, hvor meget fosfor i startgødning, det er rentabelt at tilføre til majs.

Som gennemsnit af 20 Landsforsøg i 2003-2007 er det største merudbytte for placeret fosfor til majshelsæd høstet ved 20 kg fosfor pr. ha. Ved denne mængde fosfor er der høstet et merudbytte på 7 afgrødeenheder pr. ha. Der har været stor variation i forsøgene i merudbytterne for fosfor. I et større forsøgsmateriale fra perioden 1973 til 2003 er der tendens til, at merudbytterne har været størst ved lave fosfortal, men der har ingen sikker effekt været af jordtype og placering i landet.

På grundlag af forsøgsresultaterne er der i tabel 1 beregnet den økonomisk optimale mængde fosfor til majshelsæd ved forskellige priser på fosfor og en afgrødeenhed.

Tabel 1 . Beregnede optimale mængder fosfor i startgødning, kg P pr. ha.

Pris på afgrøde, øre/afgrødeenhed

Pris på fosfor, kr. pr. kg P

10

20

30

80

18

15

12

120

19

17

15

160

19

18

16


Som det ses i tabellen har ændrede priser ikke meget indflydelse på den optimale mængde fosfor i startgødning til majshelsæd.

Anbefaling af mængder af startgødning til majs
Erfaringsmæssigt reagerer majs mest på placeret fosfor under forhold med dårlige muligheder for en god rodudvikling. På grundlag af forsøgsresultaterne og denne erfaring er der opstillet anbefalinger for mængder af placeret fosfor til majshelsæd i tabel 2. Anbefalingen tager udgangspunkt i, at fosfor koster 25 kr. pr. kg, og at en afgrødeenhed koster 120 kr.

Tabel 2. Anbefalinger af placeret fosfor til majshelsæd 2008/2009, kg P pr. ha.

Fosfortal

2

4

6

Gode muligheder for rodudvikling1)

15

10

0

Dårlige muligheder for rodudvikling 2)

15

15

10

1) Alle milde områder, hvor jordstruktur er god og såbedet er godt. På JB 1 & 3 skal humusindholdet være over 2,5 pct., og i kornrige sædskifter skal der på sandjord have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 2-3 år.
2) Andre situationer dvs. kølige arealer (lavtliggende eller fjernt fra kysten), svære lerjorde med en dårlig struktur, lette lyse sandjorde med mindre end 2,5 procent humus, i et tørt og løst såbed samt første år efter flere års korndyrkning på sandjord.

Den øvrige gødskning bør så vidt muligt tilrettelægges så der altid kan placeres 20-30 kg kvælstof pr. ha. På arealer, der ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, placeres 10-15 kg svovl pr. ha.

Kolbe- og kernemajs
Der er ikke udført forsøg med placeret fosfor til kolbemajs og kernemajs, men effekten er antagelig på niveau med majshelsæd. Anbefalingerne kan derfor også være retningsgivende for kolbemajs og kernemajs.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

 

Sidst bekræftet: 23-10-2018 Oprettet: 06-11-2008 Revideret: 06-11-2008

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Udsigt til majshøst fra midt i september
En fornuftigt udseende majs lægger op til en begyndelse på høsten midt i september og en hovedhøst i første halvdel af okt...
06.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere h...
02.09.19