GrovfoderNyt - 164

Oprettet: 06-11-2008

Stadig økonomi i placeret fosfor til majs

Selv ved høje priser på fosfor er der oftest økonomi i at placere fosfor til majs, men mængden af fosfor bør justeres efter de aktuelle dyrkningsforhold f.eks.

De meget høje priser på fosfor har rejst spørgsmålet om, hvor meget fosfor i startgødning, det er rentabelt at tilføre til majs.

Som gennemsnit af 20 Landsforsøg i 2003-2007 er det største merudbytte for placeret fosfor til majshelsæd høstet ved 20 kg fosfor pr. ha. Ved denne mængde fosfor er der høstet et merudbytte på 7 afgrødeenheder pr. ha. Der har været stor variation i forsøgene i merudbytterne for fosfor. I et større forsøgsmateriale fra perioden 1973 til 2003 er der tendens til, at merudbytterne har været størst ved lave fosfortal, men der har ingen sikker effekt været af jordtype og placering i landet.

På grundlag af forsøgsresultaterne er der i tabel 1 beregnet den økonomisk optimale mængde fosfor til majshelsæd ved forskellige priser på fosfor og en afgrødeenhed.

Tabel 1 . Beregnede optimale mængder fosfor i startgødning, kg P pr. ha.

Pris på afgrøde, øre/afgrødeenhed

Pris på fosfor, kr. pr. kg P

10

20

30

80

18

15

12

120

19

17

15

160

19

18

16


Som det ses i tabellen har ændrede priser ikke meget indflydelse på den optimale mængde fosfor i startgødning til majshelsæd.

Anbefaling af mængder af startgødning til majs
Erfaringsmæssigt reagerer majs mest på placeret fosfor under forhold med dårlige muligheder for en god rodudvikling. På grundlag af forsøgsresultaterne og denne erfaring er der opstillet anbefalinger for mængder af placeret fosfor til majshelsæd i tabel 2. Anbefalingen tager udgangspunkt i, at fosfor koster 25 kr. pr. kg, og at en afgrødeenhed koster 120 kr.

Tabel 2. Anbefalinger af placeret fosfor til majshelsæd 2008/2009, kg P pr. ha.

Fosfortal

2

4

6

Gode muligheder for rodudvikling1)

15

10

0

Dårlige muligheder for rodudvikling 2)

15

15

10

1) Alle milde områder, hvor jordstruktur er god og såbedet er godt. På JB 1 & 3 skal humusindholdet være over 2,5 pct., og i kornrige sædskifter skal der på sandjord have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 2-3 år.
2) Andre situationer dvs. kølige arealer (lavtliggende eller fjernt fra kysten), svære lerjorde med en dårlig struktur, lette lyse sandjorde med mindre end 2,5 procent humus, i et tørt og løst såbed samt første år efter flere års korndyrkning på sandjord.

Den øvrige gødskning bør så vidt muligt tilrettelægges så der altid kan placeres 20-30 kg kvælstof pr. ha. På arealer, der ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, placeres 10-15 kg svovl pr. ha.

Kolbe- og kernemajs
Der er ikke udført forsøg med placeret fosfor til kolbemajs og kernemajs, men effekten er antagelig på niveau med majshelsæd. Anbefalingerne kan derfor også være retningsgivende for kolbemajs og kernemajs.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

 

Sidst bekræftet: 23-10-2018 Oprettet: 06-11-2008 Revideret: 06-11-2008

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20