Oprettet: 17-05-2019

Ingen gevinst i at spare på svovlsyren ved forsuring af gyllen

Når du forsurer gyllen, er det vigtigt at forsure tilstrækkeligt. Ellers mister du gødningsgevinst. Derfor er der ingen økonomisk gevinst i at spare på svovlsyren, viser beregninger fra SEGES.

Gyllevognene har travlt rundt om i landet i øjeblikket. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at forsuring af gyllen øger gødningsværdien. Det skyldes, at forsuringen reducerer gyllens pH, så der bindes mere kvælstof. Derfor er utilstrækkelig tilsætning af svovlsyre ikke stedet at spare. For selvom man sparer penge ved køb af mindre svovlsyre, så tilføres afgrøden tilsvarende mindre kvælstof. Samtidig risikerer man, at græsset kommer til at mangle svovl. I det samlede regnestykke skal man altså både indregne sparede omkostninger og tab som følge af dårligere forsuringseffekt. SEGES har lavet et simpelt regnestykke, hvor besparelser og omkostninger er beregnet ved forskellige mængder syre ved markforsuring. I beregningerne er anvendt en række forudsætninger fra praksis, forsøg og forskning, som antages at være rimeligt dækkende for udbringning af kvæggylle efter 1. slæt græs.

Gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen

Et stort antal forsøg ved bl.a. Aarhus Universitet har vist, at der skal bruges ca. 2,5 liter svovlsyre pr. ton gylle for at opnå en halvering af ammoniakfordampningen. I beregningerne i tabel 1 er det antaget, at effekten på ammoniakfordampningen er proportional med syremængden.

Beregningen viser, at gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen, og at nettoomkostningen er omtrent den samme, uanset om man bruger 2,5 eller 0,75 liter syre pr. ton gylle.

Konklusionen er altså, at når man forsurer gyllen, så bør man forsure tilstrækkeligt. Den samlede økonomi er omtrent den samme, uanset om man bruger den korrekte mængde syre, eller om man sparer på den.

Tabel 1. Omkostning og gødningsgevinst, sammenlignet med slangeudlægning uden syretilsætning, ved forskellig mængde forbrugt svovlsyre ved markforsuring, kr. pr. ha.

 

Efter reglerne, 2,5 l syre/ton

2,0 l syre/ton

1,5 l syre/ton

0,75 l syre/ton

Samlede omkostninger

275

238

200

144

Gødningsgevinst

168

142

116

64

Nettoomkostning

107

96

84

79

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 10, 2019

 

Sidst bekræftet: 17-05-2019 Oprettet: 17-05-2019 Revideret: 17-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødningsteam


Af samme forfatter

Resultater af forsøg med tilførsel af bor til raps
Studie af forsøg fra 1976 og frem med tilførsel af bor til vinterraps og vårraps.
23.12.19
Forlængelse af fristen for udbringning af fast husdyrgødning og affald til den 30. november på lerjord
Med begrundelse i det våde efterår har Miljø- og Fødevareministeriet meddelt forlængelse af udbringningsfristen for fast hu...
22.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Stort forsøg skal optimere gradueret N-tilførsel
Skal man tilføre mest kvælstof i marken, der hvor afgrøden er svag, hvis målet er at få det største udbytte? Eller skal vi ...
21.10.19
Se hvilke kommuner der får forlænget fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og affald
I 65 kommuner er der faldet så meget nedbør, at udbringningsfristen forlænges. I de resterende kommuner forlænges fristen i...
24.09.19

Læs også